1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK z 5.9.2005

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 5. 9. 2005

 

Přítomni : viz prezenční listina

Omluveni : J. Bruthans, A. Martan, R.Češka, A. Linhart, P. Strejc, M.Blaha, M.Bubalová, G. Chellappah, I. Sinecká, F.Khan

 

Zasedání Akademického senátu 1. LF UK zahájil předseda Bc. Marek Hilšer v 15.10 hodin.

 

Návrh programu :

 1. Bc. Marek Hilšer – Přivítání a slib nového senátora
 2. Kontrola zápisu ze dne 13.6.2005
 3. doc. MUDr. Bohuslav Matouš,CSc. – Poděkování odstupujícímu děkanovi fakulty a jeho kolegiu
 4. prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA – Schválení návrhu na odvolání stávajících členů Vědecké rady 1. LF UK
 5. prof.MUDr.Tomáš Zima, DrSc., MBA – Schválení návrhu na jmenování členů Vědecké rady 1. LF UK
 6. prof. MUDr.Tomáš Zima, DrSc., MBA – Projednání návrhu na jmenování proděkanů 1. LF UK
 7. prof. MUDr.Tomáš Zima, DrSc., MBA – Projednání návrhu poplatků za studium
 8. doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc. – Žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru Zdravotnická technika
 9. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. – Žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Ergoterapie
 10. Mgr. Dana Jurásková – Žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Všeobecná sestra

 

Přestávka

 

 1. prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. – Změna studijního a zkušebního řádu 1. LF UK
 2. Varia

 

AS 1. LF UK schvaluje návrh programu

                                                                 20:0:0 ( pro:proti:zdrželo se) schváleno

 

1. Bc. Marek Hilšer – Přivítání a slib nového senátora

 

Předseda AS 1. LF UK informoval přítomné o tom, že sl. Marta Belišová rezignovala na svoji funkci v AS 1.LF UK z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí. Absolvováním studia přestal být členem akademické obce také  Pravin Sreedharan, kterému tak zanikl mandát senátora. Náhradníky v pořadí jsou Fahd Khan a Martin Klein.

Martin Klein složil slib a stal se  členem AS 1. LF UK.

 

2.Kontrola zápisu ze dne 13.6.2005

 

bez připomínek

 

      AS 1.LF UK schvaluje zápis ze zasedání AS ze dne 13.6.2005

 

                                                                                              19:0:1 schváleno

 

 

3. doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc. – Poděkování odstupujícímu děkanovi fakulty a jeho kolegiu

 

B. Matouš vyslovil poděkování bývalému děkanovi a jeho kolegiu za práci kterou vykonali ve prospěch fakulty, posunuli fakultu na přední místo a navrhuje usnesení:

 

    

 

       AS 1. LF UK děkuje odstupujícímu děkanovi fakulty prof. MUDr. Štěpánu Svačinovi, DrSc., MBA za jeho šestiletou  činnost ve prospěch fakulty. Zároveň děkuje  členům odstupujícího kolegia jmenovitě prof. MUDr. Stanislavu Štípkovi, DrSc., doc. MUDr. Petru Bartůňkovi, CSc., prof. MUDr. Michaelu Halaškovi, DrSc., prof. MUDr. Tomáši Hanušovi, DrSc.,  prof. MUDr. Otomaru Kittnarovi, CSc.,  prof. MUDr. Jiřímu Mazánkovi, DrSc., prof. MUDr. Vladimíru Tesařovi, DrSc a tajemnici fakulty Ing. Evě Soubustové.

                                                                                                         

                                                                                              20:0:0 schváleno

 

Š. Svačina poděkoval členům akademického senátu za podporu a projevené uznání.

 

4. prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA – Schválení návrhu na odvolání stávajících členů Vědecké rady 1. LF UK

 

Š. Svačina žádá s přihlédnutím k ustanovení § 27 odst.1 písm. f) vysokoškolského zákona o schválení návrhu na odvolání  členů Vědecké rady 1.LF UK ke dni 5.9.2005.

 

    AS 1.LF UK schvaluje návrh na odvolání Vědecké rady 1. LF UK předložený prof. MUDr. Štěpánem Svačinou, DrSc., MBA

                                                                                                          19:0:1 schváleno

 

 5. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Schválení návrhu na jmenování členů Vědecké rady 1. LF UK

 

 Z důvodu pobytu děkana v zahraničí bod uvádí  S. Štípek.

 Všem členům AS byl předložen návrh na jmenování nových členů Vědecké rady

 

    Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh na jmenování členů Vědecké rady 1. LF UK předložený děkanem fakulty.

                                                                                                          20:0:0 schváleno

 

6. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Projednání návrhu na jmenování proděkanů 1. LF UK

 

   S. Štípek uvádí, že  návrh na jmenování proděkanů je identický s předběžným návrhem, který předložil T. Zima akademickému senátu na červnovém zasedání. Kromě návrhu na jmenování ve svém dopise z 1. 9. 2005 také děkan fakulty žádá o vyjádření k odvolání dosavadních proděkanů.

 

 

 

 

AS hlasuje o usnesení:

 

        AS 1. LF UK bere na vědomí odvolání dosavadních proděkanů a souhlasí s návrhem na jmenování proděkanů pro období 2005-2008  předloženým děkanem fakulty

                                                                                                         

                                                                                                            20:0:0 schváleno

 

7. prof. MUDr. Tomáš Zima,DrSc.,MBA – Projednání návrhu poplatků za studium

 

S. Štípek uvádí, že se jedná o poplatky spojené se studiem v anglickém jazyce. K navýšení poplatků se přistoupilo z důvodu změny kurzu dolaru.

 

       AS 1.LF UK souhlasí s návrhem výše poplatků pro akademický rok 2006/2007 spojených se studiem v anglickém jazyce.

                                                                                                          20:0:0 schváleno

 

8. doc. Ing. Miloslav Špunda,CSc. – Žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru Zdravotnická technika

 

     M. Špunda uvedl, že cílem studijního oboru je připravit na bakalářské úrovni odborníky pro nejrůznější aplikační oblasti techniky a informatiky ve zdravotnictví.V navazujícím magisterském  studijním oboru mohou dosáhnout magisterského stupně vysokoškolského vzdělání. Obor Zdravotnická technika se úspěšně rozvíjel, absolventi nacházeli bez problémů pracovní místa, jsou lépe orientování v lékařství než absolventi z ČVUT. 

 

          AS 1.LF UK souhlasí s návrhem na prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru Zdravotnická technika

                                                                                              20:0:0 schváleno

 

9. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. – Žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Ergoterapie

 

O. Švestková uvedla, že ergoterapie je zdravotnická profese, která využívá specifické diagnostické a léčebné metody, postupy a činnosti při léčbě jedince každého věku s různým typem postižení. Dále uvedla, že  vývoj studijního plánu tohoto oboru v letech 1995 – 2000 se odehrával za spolupráce se zahraničními školami v rámci projektu TEMPUS, který byl hrazen z prostředků EU.  Naše fakulta je jedním ze zakládajících členů organizace ENOTHE, která má také za úkol vytvářet zapojení do systému vzdělávání ergoterapeutů v rámci evropské unie. Současný studijní program byl vytvořen podle doporučení ENOTHE.  Tato doporučení byla schválena Světovou federací ergoterapeutů (WFOT), takže diplomy absolventů naší fakulty v oboru ergoterapie jsou jako jediné z ČR uznávány celosvětově. Nicméně hodnocení vzešlá při porovnání s jiným zahraničními výukovými centry stále poukazují na disproporci mezi hodinovými dotacemi v odborných ergoterapeutických předmětech a medicínských teoretických předmětech. O. Švestková uvedla, že nové zařazení teoretických předmětů jako biochemie, biologie aj.  v předložené  reakreditaci se vzdaluje od  evropských trendů ve výuce ergoterapeutů a doporučení, která jsou vydávána  světovými organizacemi.  

 

P. Sucharda uvádí, že teoretické předměty jsou pro bakalářské směry vyučovány v rámci společného kmene. Proto není důvod proč tyto předměty do studijního plánu nezařazovat.

 

O. Švestková upřesňuje, že bakalářské studium je  studium, které má vybavit  absolventa převážně praktickými znalostmi a dovednostmi, jak doporučuje ENOTHE. Extenze teoretických předmětů nedovoluje tato doporučení plnit. Neplnění těchto doporučení, která jsou součástí podmínek pro získání financí na rozvoj bakalářských oborů,  by mohlo vést k požadavku na jejich  vrácení. Tato situace již v minulosti reálně hrozila.

 

P. Bartůněk informoval AS o připravovaném setkání děkana s garanty bakalářských oborů, jehož úkolem je analyzovat současný stav výuky těchto oborů na fakultě. Jeho účelem je také stanovení budoucích priorit a strategie ve vyučování bakalářů. Vysvětlil  důvody vzniku společného kmene, které jsou jak organizační tak obsahové. Studenti bakalářských oborů  přicházejí z odlišných typů škol a jejich znalost látky  jednotlivých teoretických oborů jako např. biochemie, anatomie atd. je často velice rozdílná. Úkolem společného kmene je rozdíly v těchto znalostech vyrovnat.    

 

J. Hoffmannová: Jaké usnesení má AS přijmout, když předkladatel vyjadřuje připomínky k zařazení některých předmětů do předloženého kurikula. Doporučuje jiné než předložené usnesení?

 

O. Švestková: Rozhodnutí o podobě kurikula je v kompetencích fakulty stejně jako skutečnost zda budeme vycházet z doporučení EU.  Neschválení akreditace by znamenalo nemožnost  předmět na fakultě vyučovat. Přiklonila by se k vypuštěný zmíněných předmětů a souhlasu s akreditací. 

 

 

B. Matouš: Jaké je stanovisko vědecké rady?

 

M. Hilšer: Prošel návrh reakreditace projednáním ve vědecké radě fakulty?

 

 P. Bartůněk: Vědecká rada návrh  projednala, nyní již zbývá jen vyjádření senátu, aby mohl být odeslán příslušným akreditačním komisím.

 

M. Hilšer: Kdy musí být návrhy odeslány?

 

E. Soubustová: Termín odeslání je nejpozději příští týden. Další projednávání by znamenalo opoždění reakreditace, takže by fakulta ztratila povolení předmět od 1. 1. 2005 vyučovat.

 

P. Sucharda: Je zde předložen návrh, se kterým předkladatel sám nesouhlasí. AS není orgán, který může zasahovat do podoby akreditačního návrhu, tudíž zde diskuse o jeho podobě není na místě.

 

M. Hilšer: AS sice nemůže zasahovat do podoby návrhů, ale diskuse nesporně  na místě je. Byly zde vzneseny závažné námitky, které je třeba diskutovat a vyslat signál příslušným orgánům fakulty, aby stanovily další směřování ve vývoji  bakalářských oborů. Měli bychom se zamyslet nad tím, zda budeme vyučovat kvalitní bakalářské obory podle doporučení, která přichází z evropské unie nebo produkovat obory, jejichž náplň a způsob výuky  jsou a budou sice vytvářeny podle našich představ, ale ve skutečnosti neodpovídají okolní realitě. Je podivuhodné, že je fakulta zakládajícím členem výše zmíněné evropské  organizace a přitom nerespektuje její doporučení, když novým zařazením teoretických oborů jde vlastně proti nim.              

 

M. Hilšer dává hlasovat o následujícím usnesení:

 

            AS 1.LF UK bere na vědomí žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Ergoterapie

                                                                                                                   18:0:2 schváleno

 

10. Mgr. Dana Jurásková – Žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Všeobecná sestra

 

D. Jurásková uvedla, že cílem studijního programu je schopnost samostatně poskytovat individuální péči a oporu jednotlivcům, rodinám a komunitám v souladu s přírodním a společenským prostředím, ve kterém žijí. Problém týkající se podoby náplně oboru Všeobecná sestra je ve vztahu ke společnému kmeni opačný ve srovnání s oborem ergoterapie. Obor všeobecná sestra by naopak potřeboval větší dotaci teoretických předmětů. To ukazuje na specifické požadavky každého bakalářského programu.

 

M. Hilšer dává hlasovat o následujícím usnesení:

 

 

 

         AS 1.LF UK souhlasí se žádostí o akreditaci bakalářského studijního programu Všeobecná sestra

                                                                                                                       20:0:0 schváleno

 

11. prof. MUDr. Stanislav Štípek,DrSc. – Změna studijního a zkušebního řádu 1. LF UK

 

S. Štípek předložil návrh nového studijního a zkušebního řádu, který zavádí kreditní systém v duchu nedávno schváleného vnitřního předpisu  UK.  Poděkoval za práci, kterou úpravám návrhu věnovali   Mgr. Jenčíková a předseda legislativní komise J. Bruthans.  

 

P. Sucharda: Představil návrh předpisu po legislativní stránce a uvedl podané pozměňovací návrhy.

 

Pozměňovací návrh B. Matouše:

 

Čl. 12. odst. 1. písm. c) slovo "stáže" se mění na "výuky".

 

                                                                                                                  20:0:0 schváleno

 

 Pozměňovací návrh Š. Sulka:

 

 Čl. 14. odst. 5 do 1. věty za slovo "zveřejněny" se vkládá "ve

 studentském informačním systému"

 

K. Šonka upozorňuje na problematické znění odstavce 7 čl. 14.

 

 

 

 

 

P. Sucharda navrhuje pozměňovací návrh:

 

 čl. 14 odst. 7 :  "V klinických předmětech umožní vedoucí

 studijního předmětu, aby se k předtermínu, který vypíše zpravidla

 bezprostředně po naplnění rozsahu předmětu předepsaného studijním plánem,

 zapisovali přednostně studenti, kteří právě absolvovali výuku studijního

 předmětu."

 

                                                                                                                       20:0:0 schváleno

Pozměňovací návrh Š. Sulka:

 

Čl. 14 odst. 9 v poslední větě tečku nahradit čárkou a přidat text:

„ přičemž možnost odhlašování nesmí končit dříve než 7 dnů před datem

 vypsaného zkouškového termínu.“

 

                                                                                                                      20:0:0 schváleno

 

 P. Sucharda navrhuje technickou úpravu do závorek vložit slovo hlásí namísto slova zapisuje.

 

 Čl. 14 odst. 9: "Student se zapisuje (hlásí) na některý z vypsaných termínů."

 

                                                                                                                      20:0:0 schváleno

 

M Hilšer dává hlasovat o celém návrhu.

 

        AS 1. LF UK schvaluje předložený návrh Studijního a zkušebního řádu 1. LF UK

                                                                      

                                                                                                                      20:0:0 schváleno

 

 1. Varia

 

M.Hilšer seznámil přítomné s dopisy kandidátů na rektora UK. Uvedl, že v případě zájmu AS 1. LF kandidáti rádi vystoupí ve společné diskusi o budoucím směřování univerzity.

 

P. Sucharda navrhl, aby k diskusi byli pozváni kandidáti z obou lékařských fakult.

 

 M. Hilšer pozve kandidáty na rektora na příští zasedání AS 1. LF UK dne 10. 10.2005.

 

    Dále žádá senátory o návrhy na členy volební komise pro volby do AS UK, kterou bude třeba zvolit na příštím zasedání. Pro dvě volební místnosti je třeba alespoň 6 členů volební komise. Studenti již mají 4 kandidáty.

 

A. Žák v souvislosti s budoucím jmenováním proděkanem rezignoval na svoji funkci v AS. Děkuje za spolupráci a důvěru, která mu byla projevena při volbě místopředsedy.

 

 

Předseda AS 1. LF UK  Bc. Marek Hilšer ukončil zasedání v 17.00 hodin

 

Příští zasedání Akademického senátu 1. LF UK se bude konat dne 10. 10. 2005 v 15 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK Na Bojišti 3, Praha 2.

 

Zapsala : V.Silbernaglová

Vidi : Bc. Marek Hilšer

Hodnocení: spravovat