1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK z 5.12.2005

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 5. 12. 2005

 

Přítomni : viz prezenční listina

Omluveni: R. Gűrlich

 

Zasedání Akademického senátu 1. LF UK zahájil předseda Bc. Marek Hilšer v 15.10 hodin.

 

Na žádost doc. Petra Bartůňka navrhl předseda AS  přesunutí bodu 6  na místo bodu 2.                                                                       

                                                                             26:0:0 (pro:proti:zdrželo se) schváleno

 

Návrh programu :

  1. Kontrola zápisu ze dne 7. 11. 2005
  2. Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. – Projednání reakreditace bakalářského oboru Adiktologie
  3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana pro členy AS
  4. Bc. Marek Hilšer – Vyjádření předsedy AS k výzvě doc. MUDr. Jaromíra Křemena
  5. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Projednání návrhů na změny vnitřních předpisů : Statut 1. LF UK, Stipendijní řád 1. LF UK, Disciplinární řád pro studenty  1. LF UK, Řád přijímacího řízení 1. LF UK
  6. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Projednání návrhu složení disciplinární komise
  7. Ing. Eva Soubustová, MBA – Návrh prospěchových stipendií za ak. rok 2004/2005
  8. Ing. Eva Soubustová, MBA – Projednání předběžného návrhu rozpočtu na rok 2006
  9. Varia

 

AS 1. LF UK schvaluje návrh programu

                                                                                  26:0:0 schváleno

 

15.15 příchod M. Holcát, J. Hoffmannová

 

1. Kontrola zápisu ze dne 7. 11. 2005.

 

K. Šonka navrhl vypuštění zápisu diskuse k bodu Informace o volbě rektora UK ze 7. 11. 2005  s odůvodněním,  že  se nejedná o doslovný zápis, a tedy jakákoliv zkratka je svým způsobem přebásnění toho, co bylo řečeno. Ex post se toto může zdát každému více či
méně přesné či nepřesné. Právní vymahatelnost je nulová.      

 

J. Bruthans namítl, že během diskuse byl z jeho strany uplatněn nárok vyplívající z čl. 19 od. 4. Volebního a jednacího řádu AS 1. LF UK, tedy  uvedení požadované formulace v zápisu z jednání AS. Upozornil, že  případě, kdyby nebyla diskuse dle návrhu K. Šonky v zápise uvedena, byly by jím uvedené formulace zapsány bez kontextu.          

 

P. Sucharda navrhl  vypuštění části zápisu, v níž bylo uvedeno usnesení, které v písemné podobě rozdal a v zápětí jej odebral. Uvedl, že s obsahem usnesení se plně ztotožňuje, ale jeho rozdáním po ukončení diskuse došlo k formální chybě. Protože usnesení nebylo projednáváno nemělo by být uvedeno ani v zápise. 

 

M. Hilšer uvedl, že chápe návrh K. Šonky, ale dle argumentace  J. Bruthanse by nebylo logické diskusi k bodu Informace o volbě rektora UK ze zápisu vypouštět, a proto o jeho návrhu nedá hlasovat v případě, že nebude vznesena námitka.  Rozdání usnesení P. Suchardy byť v písemné podobě považoval za analogický případ vyřčení usnesení a jeho následné stažení, proto jej v zápisu ponechal.    

   

    Dává  hlasovat o vypuštění doslovného zápisu návrhu usnesení od P. Suchardy.

  

                                                                                  11:7:10 neschváleno

 

M. Hilšer dal hlasovat o konečné  podobě zápisu:

 

AS schvaluje zápis ze zasedání ze dne 7. 11. 2005                                                              

                                                                                  27:0:1 schváleno

 

 

2. Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. – Projednání reakreditace bakalářského oboru Adiktologie

 

Bod uvedl doc. Bartůněk.  Studium oboru Adiktologie  bylo úspěšně zahájeno v roce 2005,  v průběhu roku se objevilo několik nových skutečností, které vedly vedení fakulty k žádosti o reakreditaci.  V opačném případě by hrozilo, že nezajistí svým absolventům splnění kvalifikačních předpokladů kodifikovaných v  novém zákoně o zdravotnických povoláních.   

 

Doc. Miovský uvedl, že v době   přípravy akreditačního spisu a žádosti o akreditaci nebyla realizátorům dostupná  přípravná verze zákona č. 96/2004 Sb. Z tohoto důvodu byl obor akreditován jako 6 semestrový.  Po zveřejnění zákona se ukázalo, že pro uznání kvalifikace je nutné 7 semestrové studium.  Ministerstvo zdravotnictví tuto podmínku pokládá za zásadní  a nepřipouští výjimku.  

 

15.20 příchod P. Šnajdr

 

M. Hilšer na žádost studentů oboru adiktologie udělil slovo jejich zástupci.

 

Mgr. Morávek upozornil, že navrhovaný studijní plán se velmi rozchází s podobou studijního plánu, který fakulta prezentovala před zápisem nových studentů do studia tohoto oboru. Některé skutečnosti jsou podmíněny ustanoveními nového  zákona, jak již bylo zmíněno, ale jiné skutečnosti z tohoto zákona nevycházejí.  Například hodinová dotace jednotlivých předmětů  původního studijního plánu ne zcela odpovídá současnému reakreditačnímu návrhu a reálně vyučovanému studijnímu rozvrhu.   Současný návrh zavádí celou řadu nových předmětů, které neobsahoval původní studijní plán. Celkový počet předmětů v 1. ročníku původně akreditovaného studijního plánu byl 20 z toho 12 zakončeno zkouškou. Současný návrh zvyšuje počet předmětů na 27 z toho 16 zakončeno zkouškou. Rozpory mezi reálně vyučovaným studijním plánem a původním akreditovaným studijním plánem vedly studenty oboru adiktologie k uspořádání ankety, jejíž výsledky předkládají členům AS. Vzhledem k tomu, že  s podobou návrhu reakreditace se mohli studenti seznámit několik málo dnů před zasedáním AS, a nemohli se k podobě tohoto návrhu vyjádřit, obracejí se na zástupce AS s žádostí o pozdržení reakreditačního procesu nebo  jinou formu řešení nastoleného problému.  Zástupce studentů dále uvedl, že si váží toho, že obor adikltologie je vyučován na lékařské fakultě, neboť to dodává potřebné odborné zázemí a prestiž.           

 

Doc. Miovský uvedl, že obor je zatím vyučován 3 měsíce, a nejsou tedy potřebné zkušenosti k určení, jak by měla definitivní podoba studijního plánu vypadat. Zatím se kloní ke schválení reakreditace oboru, tak jak byla předložena. Uvedl, že došlo k jednání mezi ním a studenty, kde se dohodli na vzájemných pravidelných konzultacích o další podobě oboru  s možností vytvoření nového návrhu a jeho předložením v září příštího roku.

 

Děkan uvedl, že 20% studijního plánu lze měnit bez nového akreditačního procesu, a tedy bez souhlasu ministerstva zdravotnictví. Zde vidí možnost pro další změny, které mohou vyplynout ze vzájemné diskuse například v rámci společné pracovní skupiny, jejíž zástupci budou i studenti.

 

B. Matouš: Jaké je stanovisko VR?

 

Děkan: VR se tím nezabývala.

              

J. Hoffmannová navrhuje usnesení:

 

AS 1. LF UK souhlasí s návrhem reakreditace oboru Adiktologie a žádá děkana fakulty o ustanovení pracovní skupiny složené z vyučujících a studentů, která se bude nadále zabývat změnami v oboru Adiktologie vyplývajícími z reakreditace.  

                                                                                                           29:0:0 schváleno

 

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,MBA – Informace děkana pro členy AS

 

Děkan seznámil přítomné s tím, co bylo projednáno v kolegiu děkana. Zmínil, že je k podpisu připravena smlouva s Thomayerovou nemocnicí, termín je stanoven na 14.12.2005. Požádal pracoviště o nákup majetku, za jehož účelem se uvolní  3.5 - 4 mil. Kč, především se jedná o zakoupení  notebooků a datavideoprojektorů, aby na každém pracovišti byl alespoň jeden. Informoval, že novela VŠ zákona byla projednána v senátu PČR, kde byly podány pozměňovací  návrhy. Lze očekávat, že bude novela přijata, neboť panuje shoda napříč celým politickým spektrem. V únoru bude provedena analýza investičních  záměrů na rekonstrukci budov s ohledem na reálné možnosti získat finanční prostředky. Kolegium děkana projednalo rozvoj a činnost Ústavu vědeckých informací.

 

Š. Sulek: Osahuje nová smlouva s VFN ustanovení o pracovních úvazcích 0,5 pro   postgraduální studenty, počty studentů,   kterých se budou tyto podmínky týkat, případně podmínky přijetí studentů do programu s tímto úvazkem?

 

Děkan: Počet studentů, kteří budou mít tento úvazek ve smlouvě uveden není ani podmínky pro přijetí do tohoto programu.  Smlouva bude  zveřejněna na webové stránce fakulty.

 

 

4. Bc. Marek Hilšer – Vyjádření předsedy AS k výzvě doc. Jaromíra Křemena

 

Předseda AS ve svém proslovu reagoval na diskuzi vedenou v rámci bodu Informace o volbě rektora navrženého B. Matoušem  při zasedání AS 7. 11. 2005, během níž  ho J.   Křemen vyzval, aby zvážil své setrvání ve funkci předsedy.

 

     

 

    Vážené senátorky, vážení senátoři, vážení členové akademické obce,

 

Při minulém zasedání AS jsem  byl na základě diskuse vedené  v rámci bodu navrženého doc. Matoušem, vyzván doc. Křemenem, jinak vedoucím Oddělení molekulární diagnostiky Ústavu biochemie a patobiochemie FNKV, abych zvážil své setrvání ve funkci předsedy akademického senátu. Svou výzvu doc. Křemen zmínil i ve veřejné diskusi na webových stránkách fakulty. Dovolte mi citovat: „Marku Hilšere, žádám Vás, abyste kromě zamyšlení se nad dalším setrváním ve funkci předsedy AS 1. LF UK, také zvážil stažení vaší kandidatury do AS UK. Domnívám se, že jste ještě nedozrál do těchto funkcí, když nejste schopen pochopit určité důsledky svého jednání. O to rovněž žádám Pavla Vychytila, neboť se zpronevěřil morální povinnosti, kterou měl nejen vůči AS 1. LF UK ale i AO 1. LF UK.“

      Než-li se vyjádřím k výzvě doc. Křemena, dovolte mi, abych shrnul některé důležité události, posledního měsíce.  V neděli 6.11. rozeslal prof. Štěpán Svačina prostřednictvím studentského informačního systému dopis, který také nechal zveřejnit na webových stránkách fakulty, v němž označoval „viníky“ svého volebního neúspěchu a předjímal, že se tímto tématem bude zabývat také akademický senát. Den na to, senátor doc. Bohuslav Matouš navrhl  zařazení bodu jednání AS s názvem Informace o volbě rektora. Po ukončení diskuse byl senátorem prim. Petrem Suchardou rozdán návrh usnesení,  označující  jednání mé a Pavla Vychytila za nečestné. Dva dny po té proběhlo 1. kolo voleb do AS UK, ve kterých jsme společně s kolegou Vychytilem figurovali jako kandidáti.

    Dovolte, abych se vrátil k dopisu profesora Svačiny. V dopise tvrdí, že jsme šířili „vysloveně nepravdivé informace o naší fakultě i o něm osobně mezi studenty voliči“. Ve svém textu také prohlašuje, že tyto informace jsme nemohli nijak doložit. V naší veřejné reakci jsem prof. Svačinu vyzval, aby svá obvinění konkretizoval. Do dnešního dne tak neučinil. Naproti tomu fakta, která jsem vyslovil v rámci neveřejné diskuse  s osmi studenty Univerzity Karlovy jsou doložitelná například zápisy z jednání senátu, výsledky hodnocení výuky studenty atd.

    Nutně si tedy pokládám otázku, čeho chtěl profesor Svačina dosáhnout svým vystoupením, ve kterém uvádí nekonkrétní obvinění nezakládající se na skutečnosti.  Jeho nepodložená tvrzení nemohu chápat jinak než jako snahu o zkreslování skutečnosti, manipulaci s akademickou veřejností a neschopnost uznat pravidla, která se jemu osobně nehodí. Na tomto místě musím upozornit, že veřejné uvádění skutečností nepodložených důkazy se v politickém stylu profesora Svačiny neodehrálo poprvé. Nepravdivá tvrzení v minulosti uvedl na adresu 3. lékařské fakulty, později je omlouval tak, že jednal v afektu.  Snahy veřejně posuzovat čestnost či nečestnost jednání členů akademické obce, kteří vyjádřili svůj osobní názor, byť pro někoho nepohodlný, považuji za zastrašování. Navíc děje-li se tak v narychlo vykonstruovaných diskusích.  

            Hlavním ideálem akademického prostředí nezbytným pro úspěšný rozvoj je svoboda myšlení  a konání, s tím souvisí i svoboda vyjádření vlastního názoru na veřejnosti, v soukromí, ráno, odpoledne i o půlnoci. Je zřejmé, že jakákoliv snaha o potlačení této svobody, navíc pod zástěrkou falešné loajality, musí být energicky odmítnuta. Jakožto představitel akademické samosprávy, který je odpovědný především členům akademické obce se musím proti těmto snahám ostře ohradit. 

       Nyní se obracím na Vás pane docente Křemene. Jak se vyrovnáte se skutečností, že bývalý děkan naší fakulty, bývalý kandidát na rektora univerzity a současný proděkan veřejně uvádí nepodložené skutečnosti. Domníváte se, že je správné, aby na nejvyšší stolec naší univerzity, jedné z nejváženějších institucí našeho státu, dosedl muž, který opakovaně veřejně uvedl nepodložené skutečnosti a jehož volební proklamace se rozcházejí s jeho skutky? Jaké je Vaše rozlišování mezi pravdou a lží, vyzýváte-li předsedu akademického senátu 1. lékařské fakulty odpovědného všem členům akademické obce Univerzity Karlovy k rezignaci? Vadí vám, že v diskusi s kolegy, přistupujícími k volbě rektora se vší zodpovědností vybrat toho nejlepšího kandidáta,  vyjádřil na jejich dotaz svůj osobní  názor? Vadí Vám snad, že si za svým názorem pevně stojí a je nejen připraven si ho obhájit, ale i schopen jej doložit?

       Musím konstatovat, že naše realita,  její právní, politický a především metafyzický rozměr je bohužel či bohudík  mnohem složitější než Váš proklamativní apel účelové loajality. 

       V uplynulém měsíci jsem přemýšlel o Vaší výzvě stejně jako o kritice některých senátorů, která se snesla na mou hlavu.  Během poslední doby jsem se ovšem setkal i s mnohými vyjádřeními podpory, akademická obec mi  přes dezinformační kampaň prof. Svačiny vyjádřila silnou podporu ve volbách do senátu univerzity.  To jsou skutečnosti, které mě vedou k tomu, abych Vám odpověděl, že Vaši výzvu nepřijímám a na funkci předsedy AS  nebudu rezignovat. Protože však respektuji, že někteří senátoři považují mé jednání za chybu, navrhuji, aby využili institutu, který nabízí náš vnitřní předpis, a to je odvolání předsedy akademického senátu, a tak mi vyjádřili svou nedůvěru.             

 

 

P. Sucharda uvedl, že mu nevadí, že předseda AS a  další vyjadřují svůj názor, ale vadí mu, že své závěry vyjadřovali po té, co se připojili k návrhu kandidatury  prof. Svačiny hlasováním v AS 1. LF nebo návrhem v AS UK. Předseda AS má jednat i neveřejně jako by byl předseda AS.  

 

B. Matouš reagoval na text vysvětlující obsah sdělení M. Hilšera a P.Vychytila při diskusi se studenty. Uvedl, že není pravda, že jeho funkční období nebylo prodlouženo bez konkurzu, neboť na funkci přednosty konkurzem  prošel. Odmítl hodnocení pedagogické činnosti uvedené v textu, neboť úspěšně vedl pět postgraduálních studentů. K hodnocení vědecké úspěšnosti ví, odkud vítr vane. Upozornil předsedu AS na skutečnost, že postoj bývalého  děkana k 3. LF vyjádřený ve zmiňovaném dopise, projednával a schválil náš akademický senát.

    Ztotožňuje se plně s názorem P. Suchardy. Není spor o tom, jestli předseda AS říká svůj názor v restauraci, ale nechápe, že výhrady, které k prof. Svačinovi měl, nesdělil mnohem dříve a veřejně, neboť jsou to skutečnosti, které věděl již delší dobu. Dvakrát pro prof. Svačinu hlasoval, jednou v červnu a podruhé v září a nikdy se o svých výhradách k 6tiletému  působení prof. Svačiny nevyjádřil.  Vystoupení předsedy AS je jeho svobodná volba, ukazuje tím, jak si vykládá usnesení AS. Nemá cenu hlasovat o důvěře. Navrhuje usnesení:   AS děkuje za vyjádření předsedy AS k výzvě doc. Křemena.

 

M. Hilšer uvedl, že o návrhu kandidatury prof. Svačiny hlasoval pouze jednou nikoli dvakrát. V září se jednalo o poděkování celému vedení, tedy nikoli pouze bývalému děkanovi. Vyjádření P. Suchardy a B. Matouše nechce dále komentovat.    

 

P. Sucharda podal návrh usnesení: Akademický senát bere na vědomí vyjádření předsedy AS k výzvě doc. Křemene.

 

B. Matouš s návrhem P. Suchardy souhlasí a svůj návrh stahuje.    

 

M. Hilšer dává hlasovat o usnesení:

 

AS bere na vědomí vyjádření předsedy AS k výzvě doc. Křemena

                                                                                             

                                                                                                    25:0:4 schváleno

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,MBA -  Projednání návrhů na změny vnitřních předpisů : Statut 1. LF UK, Stipendijní řád 1. LF UK, Disciplinární řád pro studenty 1. LF UK, Řád přijímacího řízení 1. LF UK

 

Děkan uvedl, že Řád přijímacího řízení 1. LF UK nebyl zatím projednán  legislativní komisí, proto jeho návrh z jednání AS stahuje, a předkládá návrhy změn následujících předpisů:

 

Statut 1. LF UK:

 

Změna:

1)      V čl. 7 odst. 2 se vypouští slova „vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci,“.

 

Legislativní komise nedoporučuje tuto úpravu vzhledem ke zúžení definice akademického pracovníka nad rámec zákona.

 

Legislativní komise navrhuje takovéto znění čl. 7 odst. 2:

 

„Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, podílející se na pedagogické činnosti fakulty, pokud byli přijati na základě výběrového řízení.“

 

Navrhovatel souhlasí.

 

                                                                                                         29:0:0 schváleno

Změna:

2)      V čl. 7 odst. 5 se mezi slova „pedagogické“  a „znalosti“ doplňují slova „a odborné“.

 

Legislativní komise doporučuje tuto úpravu přijmout a to s doplněním na konec odstavce:

„..., fakulta k tomu vytváří podmínky.“

 

Navrhovatel souhlasí.

 

                                                                                                          29:0:0 schváleno

 

Změna:

 

3)      Čl. 14 odst. 3 písm. d) nově zní: „vysloví-li senátu peticí nedůvěru alespoň jedna čtvrtina akademických pracovníků nebo jedna čtvrtina studentů zapsaných na fakultě.“

 

Legislativní komise doporučuje tuto úpravu přijmout.

 

Š. Bálková podává pozměňující návrh  jednu čtvrtinu zvýšit na 30% akademických pracovníků nebo 30% studentů zapsaných na fakultě. Tato číslo je analogií k minimálnímu počtu členů akademické obce  nutnému k uznání platnosti voleb do AS.

 

konečné znění návrhu:

     Čl. 14 odst. 3 písm. d) nově zní: „vysloví-li senátu peticí nedůvěru alespoň 30% akademických pracovníků nebo 30%  studentů zapsaných na fakultě.“

 

Navrhovatel souhlasí.                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                         29:0:0 schváleno

 

 

Změna:

      

       4) V čl. 23 se do odst. 1 mezi slova „tajemník fakulty“ a „a ředitel Všeobecné fakultní nemocnice“ doplňuje text „předseda Akademického senátu fakulty“ .

 

Legislativní komise  nedoporučuje tuto úpravu přijmout vzhledem k faktu, že tvrzení druhé věty je pouze proklamativní.     

 

Navrhovatel se závěrem legislativní komise nesouhlasí.

 

P. Sucharda upozornil, že návrh na tuto změnu je nesystémový. Předseda AS je představitelem legislativy. Kodifikace členství předsedy AS v kolegiu děkana představuje smíšení  legislativy s exekutivou.

 

Děkan uvedl, že kolegium je pouze poradní orgán děkana. Přímou odpovědnost za vedení mají pouze děkan,  někteří proděkani, které deleguje, a tajemnice fakulty. Ostatní členové kolegia nemají přímou odpovědnost tedy ani závazek.   Předseda AS není odpovědný děkanovi ani nezodpovídá za rozhodnutí vedení. Přítomnost předsedy AS v kolegiu považuje za zlepšení informovanosti mezi vedením a senátem. Přiklání se k explicitnímu vyjádření, který z členů senátu by měl být členem poradního orgánu. 

 

J. Hoffmanová uvedla, že taxativní vymezení by mohlo znemožnit přítomnost jiného člena senátu v kolegiu děkana, v případě, že by byl předseda senátu například dlouhodobě nemocný.

 

Děkan poznamenal, že předseda senátu je zastupitelná funkce. Může delegovat jiného člena senátu, aby se účastnil zasedání kolegia. Tento zástupce může vystupovat v roli hosta.

 

P. Sucharda možné jsou oba výklady.

 

M. Hilšer uvedl, že není jiný pozměňovací návrh, proto dává hlasovat o původním návrhu předkladatele.

 

   V čl. 23 se do odst. 1 mezi slova „tajemník fakulty“ a „a ředitel Všeobecné fakultní nemocnice“ doplňuje text „předseda Akademického senátu fakulty“ .

 

                                                                                                    24:4:1 schváleno

 

 

 

 

16.15 odchod T. Švestka

 

                                                     

Změna:

 

5)      Čl. 23 odst. 3 se mění a nově zní takto: „Pokud je předseda senátu zvolený akademickými pracovníky, je k jednání kolegia zpravidla přizván zástupce senátu zvolený studenty.“

 

Legislativní komise nedoporučuje tuto úpravu přijmout vzhledem k asymetričnosti takovéhoto uspořádání, implikujícím myšlenku, že předseda senátu zastupuje pouze jednu polovinu akademické obce.

 

Děkan uvedl, že touto změnou se snaží kodifikovat přítomnost studenta v kolegiu děkana. V současnosti je přítomnost studenta v kolegiu zanesena v předpisech pouze v situacích, kdy  předsedou AS je student nebo když ho senát deleguje.  Na podobě tohoto návrhu netrvá, přítomnost studenta může být deklarována jinou formou. Touto změnou se snaží plnit svůj předvolební slib.

 

M. Bubalová podává  protinávrh:

Čl. 23 odst. 3 se mění a nově zní takto: „ K jednání kolegia je zpravidla přizván zástupce studentů navržený senátem.“

 

Děkan s tímto návrhem souhlasí.

                                        

                                                                                                             25:0:3 schváleno

 

 

Změna:

 

6) Mění se čl. 29 odst. 1, jehož druhá věta nově zní takto: „Znění imatrikulačního slibu a sponze absolventa studijních programů uskutečňovaných na fakultě jsou uvedeny jako přílohy  č. 5 až 8 tohoto statutu.“

 

Legislativní komise doporučuje tuto úpravu přijmout, jedná se o technickou úpravu.

 

                                                                                                          28:0:0 schváleno

 

M. Hilšer vyhlašuje hlasování o celkové podobě předpisu včetně pozměňovacích návrhů.

 

28:0:0 schváleno

 

 

 

 

 

Stipendijní řád 1. lékařské fakulty:

 

 

Změna:

Do čl. 9 se vkládá nový odstavec 4, který zní takto:

4. Stipendium hrazené z prostředků grantu, výzkumného záměru nebo rozvojového projektu může studentu přiznat řešitel příslušného grantu, záměru nebo projektu; tento řešitel současně stanoví formu vyplácení, výši stipendia a termíny výplaty.

 

 

Legislativní komise doporučuje přijmout tuto novelu, její ustanovení pouze doplňuje další možnost výplaty stipendií.

 

                                                                                                           28:0:0 schváleno

 

 

 

 

 

 

 

Disciplinární řád pro studenty 1. lékařské fakulty:

 

 

Změna:

 

1)      Do čl. 3 se vkládají nové odstavce 6 a 7, které zní takto:

6. Člen nebo náhradník je vyloučen z projednávání a rozhodování v disciplinárním řízení, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, ke studentovi, o jehož přestupku se v řízení rozhoduje, nebo k  zástupci studenta lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti. Nepodjatost osvědčuje člen nebo náhradník čestným prohlášením učiněným nejpozději při zahájení.

7. Vznese-li námitku podjatosti v řízení student nebo jeho zástupce, musí být písemná a odůvodněná. O námitce vůči členu nebo náhradníkovi rozhoduje předseda komise. Týká-li se námitka předsedy, rozhoduje děkan.

           Dosavadní odst. 6 až 9 se přečíslují na 8 až 11.

 

2)      V čl. 3 odst. 9 se odkaz na čl. 5 odst. 7 nahrazuje odkazem na čl. 5 odst. 8.

 

3)      Do čl. 3 odst. 10 se za vypouští čárka za slovem „zápis“ a doplňuje se za něj text:                    „o podstatných skutečnostech a dále o takových skutečnostech, u nichž to student, zvolený zástupce nebo kterýkoli člen komise navrhne.“ Dále text pokračuje novou větou:               „O hlasování komise se pořizuje protokol, který je součástí zápisu.“

 

4)      Do čl. 4 se do odstavce 3 vkládá druhá věta, která zní: „Současně se stejnopisem návrhu děkana zašle předseda komise studentovi poučení o právech dle čl. 5 odst. 3, 4, 5 a 6.“     

 

5)      V čl. 5 odst. 5 se dosavadní text zrušuje a nahrazuje se textem: „Pokud se student k jednání komise nemůže dostavit, je povinen se omluvit s uvedením důvodu. Opodstatnění omluvy je student povinen doložit. Omluva musí být písemná a v listinné podobě musí být doručena předsedovi komise nejpozději v den zasedání.“

 

6)      Do čl. 5 se vkládá nový odst. 6, který zní:  „V případě, že se student ani zvolený zástupce k zasedání nedostaví bez omluvy splňující podmínky odst. 5, může se komise usnést, že bude jednat v nepřítomnosti studenta.“  Dosavadní odstavce 6 až 9 se přečíslují na 7 až 10.

 

7)      V čl. 5 odst. 8 se slova „odstavce 7“  nahrazují slovy „odstavce 8“.

 

8)      V čl. 5 odst. 9 se text „odst. 7 písm. a)“ nahrazuje textem „odstavce 8 písm. a)“.

 

9)      V čl. 5 odst. 10 se slova „odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 9“.

 

10)  Do čl. 5 se vkládá nový odst. 11, který zní: „Předseda komise sdělí návrh komise dle odst. 9 děkanovi písemně zpravidla do 7 dnů ode dne, kdy byl tento návrh přijat.“

 

11)  V čl. 6 odst. 4 se odrážky u jednotlivých bodů nahrazují písmeny a) až c).

 

12)  V čl. 6 odst. 4 písm. a) text „čl. 5 odst. 7 písm. d)“ se nahrazuje textem „čl. 5 odst. 8 písm. d)“

 

13)  V čl. 8 odst. 1 se v první větě nahrazují slova „čl. 4 odst. 4“ slovy „čl. 4 odst. 3“. Ve větě   za středníkem se mění tvar slovesa „doručují“ na jednotné číslo „doručuje“ a vypouští se text: „a čl. 7 odst. 4 a rozhodnutí rektora v přezkumném řízení“.

 

Legislativní komise doporučuje přijmout tuto novelu, její jednotlivé body pouze zpřesňují dosavadní znění, případně jsou rázu technického.

 

M. Hilšer vyhlašuje hlasování o předložené novele.

 

28:0:0 schváleno

 

6. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Projednání návrhu složení disciplinární komise

 

Děkan uvedl, že mandát současné disciplinární komise vyprší k 28.12.2005. Kolegium děkana projednalo návrh na složení této komise. Navrhovaní kandidáti z řad pedagogů mají letité zkušenosti a jsou respektováni akademickou obcí. Studentské členy navrhli zástupci studentů. Členy komise tvoří tři pedagogové a tři studenti. Dále jsou navrhováni náhradníci.

za členy komise jsou navrženi:

prof. MUDr. Otomar Kittnar, DrSc.

prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Jakub Albrecht

Viktoria Vraštiaková

MUDr. Jan Bruthans

jako náhradníci jsou navrženi:

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.,

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Jakub Moravec

 

M. Hilšer dává hlasovat o usnesení: 

 

AS 1. LF UK schvaluje návrh na složení disciplinární komise předložený děkanem fakulty.

                                                                                             

                                                                                                26:0:2 schváleno

16.45 odchod M.Holcát, A. Martan

 

7. Ing. Eva Soubustová, MBA – Návrh prospěchových stipendií za ak. rok 2004/2005

 

Tajemnice fakulty předložila návrh výplaty prospěchových stipendií.

 

Výplata bude provedena ve dvou  termínech: prosinec 2005 a duben 2006

 

 

Program všeobecné lékařství průměr za  3. ročník, program zubní lékařství průměr za 1. ročník v akademickém roce 2004/2005

Průměrný prospěch  1,00

Průměrný prospěch 1,20

1.500,- Kč

1.000,- Kč

Program všeobecné lékařství  průměr za 1., 2., 4. a 5. ročník, stomatologie průměr za 2., 3., 4. a 5. ročník v akademickém roce 2004/2005

Průměrný prospěch 1,00

Průměrný prospěch 1,16

1.500,- Kč

1.000,- Kč

Bakalářské obory průměr za 1. ročník a 2. ročník v akademickém roce 2004/2005

Průměrný prospěch  1,00

Průměrný prospěch  1,11

1.000,- 

800,- Kč

Navazující magisterské studijní obory

průměr za 1. ročník v akademickém roce 2004/2005

Průměrný prospěch  1,00

Průměrný prospěch  1,12

1.500,- Kč

1.000,- Kč

 

 

Tajemnice uvedla, že se sešla se studenty z ekonomické komise, aby projednali připomínky z minulého zasedání AS. Upozornila, že stipendijní fond není naplněn v takovém rozsahu, jak by bylo třeba ročně cca 400-600 tis. Kč. Ocenila by, kdyby se AS a studenti zabývali formami naplňování stipendijního fondu.

 

A. Krajcová poděkovala tajemnici za doplnění údajů a nalezení společného kompromisu v otázce výše stipendií. Oproti návrhu, který byl předložen došlo k navýšení stipendií ve všech kategoriích a to i pro studenty bakalářských oborů.     

 

J. Bruthans se dotázal zda všichni, kdo mají platit, platí?    

 

E. Soubustová v minulosti byla tato otázka řešena. J. Bruthans žádal o odpuštění placení poplatků.

 

J. Bruthans jednalo se o studenty, kteří přesáhnou dobu studia o 2 – 3 měsíce nikoli tedy o generální pardon pro všechny.   

 

E. Soubustová rozhodování o odpuštění poplatků za studium je v kompetenci děkana pro studijní záležitosti.

 

M. Hilšer dal hlasovat o usnesení:

 

AS schvaluje návrh na výplatu prospěchových stipendií za ak. rok 2004/2005

                                                                                             

                                                                                                            25:0:1 schváleno

 

8. Ing. Eva Soubustová, MBA – Projednání předběžného návrhu rozpočtu na rok 2006

 

Tajemnice fakulty uvedla, že rozpočet je zatím  předběžný, neboť nejsou dostupné informace o výši dotací a jejich rozdělení. Jedná se tedy o kvalifikovaný odhad.  

V únoru nebo březnu bude předložen definitivní rozpočet. Fakulta musí nově tvořit 2% sociální fond a diskutuje se případná podpora penzijního připojištění. Pracuje se na vytvoření podmínek,  aby se mohlo event. přispívat od ledna 2006.

 

17.:00 odchod J. Beneš

 

B. Matouš uvedl, že   AS UK již schválil dotace. Bude 14% nárůst financí proti předchozímu roku, ale je více studentů, takže se spotřebují na normativ. UK stanoví vlastní normativ, bude se projednávat v únoru nebo březnu 2006.

 

K. Šonka: Jaké je stanovisko ekonomické komise k návrhu rozpočtu?

 

B. Matouš:  Komise o předběžném návrhu rozpočtu nejednala.

 

Návrh usnesení:

AS 1. LF UK bere na vědomí předběžný rozpočet fakulty na rok 2006.

                                                                                             

                                                                                                           25:0:0 schváleno

 

10. Varia

B. Matouš informoval o jednání AS UK.  Novela VŠ zákona postoupená senátu PČR přináší změnu v legislativních pravomocích akademických senátů. AS ztrácejí právo na vlastní legislativní iniciativu, které bude dle nové úpravy náležet pouze děkanovi fakulty. Novela také stanovuje, že stipendijní a studijní řád bude upraven pouze univerzitním předpisem. Fakultní studijní a stipendijní řády budou zrušeny.      

 

P. Šnajdr informoval o průběhu voleb do univerzitního senátu. Pro platnost prvního kola voleb ve studentské části scházelo jen několik desítek hlasů. Největší voličská účast byla až ve třetím kole, kdy se zúčastnilo více než 15% studentů. Nejmenší účast byla u PGS studentů, kteří tvoří  relativně velkou část akademické obce.  Byl odevzdán relativně velký počet neplatných volebních lístků. Komise se snažila motivovat studenty, aby se voleb zúčastnili. AS by se měl do budoucna zamyslet nad organizací voleb tak, aby se zvýšila účast voličů. Volební komise je připravena předložit některé podněty pro zlepšení, o kterých je možné dále  diskutovat.

 

M. Hilšer poděkoval volební komisi za práci, kterou při organizaci voleb vykonala. 

 

Předseda AS 1. LF UK  Marek Hilšer ukončil zasedání Akademického senátu v 17.20 hodin.

 

Příští zasedání Akademického senátu 1. LF UK se bude konat dne16. ledna 2006 v 15 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK Na Bojišti 3, Praha 2.

 

Zapsala : V. Silbernaglová

Vidi : Bc. Marek Hilšer

 

 

 

Příloha zápisu č.1 – Stanovisko M. Hilšera a P. Vychytila k dopisu  prof. MUDr. Štěpána Sačiny, DrSc. „Volba rektora“, k nahlédnutí v kanceláři Akademického senátu 1. LF UK.      

 

Hodnocení: spravovat