1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK z 23.5.2005

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 23. 5. 2005

 

Přítomni : viz prezenční listina

 

 

     Zasedání Akademického senátu 1. LF UK zahájil předseda Bc. Marek Hilšer v 15:35 hodin.

 

Návrh programu:

 

  1. Kontrola zápisu z 11. 4. 2005 (5 minut)

 

  1. Kontrola zápisu z 18. 4. 2005 (5 min.)

 

  1.  Prof. MUDr. Stanislav Štípek DrSc. -  Změna studijního a zkušebního řádu 1. LF UK (30 min.)

 

  1. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA – Návrh na akreditaci bakalářského oboru Základy biomedicíny (15 min)

 

  1. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA – Stanovení poplatků spojených se studiem (10 min)

 

  1. Varia (10 min.)

 

Prof. MUDr. Štěpán Svačina žádal o možnost vystoupit před AS.

 

Bc. Marek Hilšer na návrh legislativní komise navrhnul stažení bodu číslo 3. Navrhl, aby se zástupci legislativní komise sešli s vedením fakulty, než bude návrh na změnu Studijního a zkušebního řádu 1. LF UK opět předložen AS ke schválení. Vystoupení děkana před senátem bylo možné zařadit místo bodu 3.

 

M. Hilšer dal hlasovat o změně návrhu programu.

 

AS 1. LF UK schvaluje návrh programu

                                                                  26:0:0 (pro:proti:zdrželo se:) schváleno

 

 

1. Kontrola zápisu ze dne 11. 4. 2005

 

Bez připomínek.

 

26:0:0 schváleno

2. Kontrola zápisu ze dne 18. 4. 2005

 

Bez připomínek.

 

26:0:0 schváleno

 

3. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA – Vystoupení před AS 1. LF UK

 

Š. Svačina informoval AS o svém rozhodnutí kandidovat na rektora UK. Požádal senát o podporu jeho kandidatury, až bude připraven jeho volební program.

 

B. Matouš zdůraznil, jak je pro naši fakultu důležité, aby se Š. Svačina stal rektorem. Je to jediný z předpokládaných kandidátů, který má dlouholeté zkušenosti s vedením velké fakulty. Vyjádřil důvěru v jednomyslnou podporu AS 1. LF UK.

 

M. Hilšer bod bude zařazen na další řádné zasedání 13. 6. 2005.

 

příchod M. Holcát 15:40

 

 

4. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA – Návrh na akreditaci bakalářského oboru Základy biomedicíny

 

S. Štípek připomněl Boloňskou deklaraci, která podporuje třístupňové vysokoškolské vzdělávání. Předkládaný návrh bakalářského studia medicíny je způsob, jak umožnit studium studentům, kteří nechtějí nebo nezvládají kompletní medicínskou látku, a přesto se chtějí uplatnit ve zdravotnictví. První tři roky jsou prakticky shodné sylaby jako u všeobecného magisterského studia medicíny. Studenti tohoto oboru  by však měli jiný pool „lehčích“ otázek, než studenti medicíny. Přechod mezi magisterským studiem a tímto oborem by byl možný pouze z magisterského na bakalářský, nikoliv opačně.

 

K. Šonka – Komise pro záležitosti studia tento bod programu projednávala a téměř všichni členové nenašli shodu s navrhovateli. Dvě nejpodstatnější námitky: 1) - zda je obsah studia použitelný pro praktické uplatnění absolventů;  2) – kdyby tito studenti studovali se všeobecnými mediky, vedlo by to k méně kvalitní výuce mediků. V případě, že by měli vlastní kruhy, není to pro fakultu ekonomicky výhodné.

 

Š. Sulek – Nikde nenašel informaci o předpokládaném počtu studentů tohoto oboru.

 

S. Štípek – Tito studenti by měli vlastní kroužky a jejich počet by schvaloval AS. Předpoklad je 25 – 30 studentů.

 

J. Bruthans  - Tento návrh je pouze záchrana pro neúspěšné studenty, kteří nedokončí druhý ročník. Pochybuje o praktickém uplatnění, jedná se pouze o získání titulu Bc. Návrh je stejný jako byl předložen v lednu. Takový návrh odmítá podpořit.

 

S. Štípek – Ano, návrh je prakticky totožný, ale už je konkrétně propracován. Studijní plány v lednu ještě nebyly.

 

P. Sucharda – Přestup by byl možný kdykoliv?

 

S. Štípek – Ano.

 

P. Sucharda – Pak by odlehčil sedmý semestr, upravil spektrum předmětů, ale využití oboru by nezpochybňoval.

 

J. Hoffmannová – Co vedlo vedení fakulty k nezohlednění připomínek AS z ledna?!

S. Štípek – V lednu nebyl hotový studijní plán a chtěli jsme s tím znovu seznámit AS, než celý návrh postoupíme Vědecké radě.

 

B. Matouš – Dvě připomínky – 1) bude-li 30 studentů bakalářského oboru vyučováno podobně jako medici, finanční nároky na výuku budou shodné s nároky na výuku mediků, ale státní příspěvek na studenta bude nižší; 2) pokud není takový absolvent oboru uveden v seznamu zdravotnických pracovníků, vznikne problém zaměstnat takového absolventa ve státních zařízeních.

 

J. Bruthans – Navrhl toto usnesení: „ AS zásadně nesouhlasí s takto navrženou akreditací bakalářského oboru Základy biomedicíny.“

 

S. Štípek – Pečlivě si zaznamenává připomínky, ale jedná se o procedurální záležitost. Rozhodovat bude Vědecká rada.

 

K. Šonka – Není výhodnější přijmout více mediků, a pak jim eventuelně umožnit přestup na jakýkoliv bakalářský obor.

 

P. Sucharda – Uplatnění pro studenty není nereálné, problém s katalogem pracovníků je pouze formální.

 

M. Holcát – Kolik studentů dostuduje třetí ročník, ale fakultu nedokončí?

 

S. Štípek – Po třetím ročníku jsou to jednotlivci. 10 – 20 studentů ročně.

 

Š. Bálková – Existuje přece bakalářský obor zdravotnický management, do kterého mohou neúspěšní studenti předstoupit. Nevidí potřebu zavádět nový obor.

 

Š. Sulek – Proč je v sylabech shodná hodinová dotace s hodinovými dotacemi u všeobecného lékařství?

 

J. Bruthans – Jedná se o obor  pro studenty, kteří nedokončili druhý ročník, ti by našli uplatnění v jiných bakalářských oborech. Proč to neřešíme jinak? Bud‘ se bude jednat o „mediky druhého řádu“, nebo se budou vyučovat samostatně a to žádné finanční úspory fakultě nepřinese.

 

M. Hilšer – AS se k akreditaci oborů pouze vyjadřuje může tedy souhlasit nebo doporučit. Vzhledem k tomu, že v debatě zaznívaly především negativní připomínky k návrhu, neměl by AS návrh podpořit. Před ukončením debaty a hlasováním se táže, zda není další návrh usnesení.

 

P. Sucharda – Návrh usnesení by měl dodat předkladatel. Apeluje na předsedu, aby je striktně požadoval po předkladatelích návrhů. Navrhl usnesení: „AS nedoporučuje postoupení návrhu na akreditaci Vědecké radě“

 

J. Bruthans – Stáhl svůj návrh.

 

S. Štípek – Poděkoval AS za připomínky.

 

J. Hoffmannová – V případě předložení návrhu na VR žádá AS, aby byly veškeré připomínky AS postoupeny VR.

 

Příchod R. Češka 15:50

             E. Oganessian 16:15

 

M. Hilšer: dal hlasovat o konečné verzi usnesení.

 

AS nesouhlasí s návrhem na akreditaci bakalářského oboru Základy biomedicíny.

 

24:0:5 schváleno

 

5. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA – Stanovení poplatků spojených se studiem

 

S. Štípek předložil AS návrh stanovení poplatků spojených se studiem. Informoval AS, že stanovení poplatků podléhá univerzitním předpisům a na naší fakultě se pohybuje na horní hranici z daného rozsahu.

 

Bez připomínek

 

M. Hilšer dal hlasovat.

 

AS schvaluje poplatky za studium pro akademický rok 2005/2006 podle předloženého návrhu. 

 

29:0:0 schváleno

 

6. Varia

 

B. Matouš – Informoval AS o dění v AS UK. 3.6. mají projednávat stipendijní řád. Dále informoval, že odstupuje z předsednictva AS UK  prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. a o jeho možných nástupcích.  20. 10. se koná velké představení kandidátů na rektora. Dále poprosil senátory o hojnou účast na příštím zasedání, aby byla vyjádřena silná podpora kandidatury prof. Svačiny.

 

J. Bruthans – Prosí o dodržování vnitřních předpisů a  dodávání návrhů na usnesení.

 

P. Sucharda – Žádal předsedu AS o nepřijetí podkladů bez návrhu usnesení.

Dále informoval o nevhodném a nepřehledném uspořádání na fakultním webu (PGS pod „Věda a výzkum“)

Zapisování do SIS požadující k zápisu zápočet odporuje předpisům. Student nemůže konat zkoušku bez zápočtu, ale zapsat se může bez omezení.

 

Š. Sulek – Upozornil na to, že Dr. Payne požadoval po studentech přítomnost ve výuce v den rektorského volna s tvrzením, že pokud se nezúčastní, nebude jim udělen zápočet.

 

S. Štípek – Ano, to již vedení fakulty vyřešilo. Toto samozřejmě nelze.

 

M. Blaha – Může-li se student zapisovat na zkoušku v zápočtovém týdnu, až po udělení zápočtu, jsou studenti v páteční výuce znevýhodněni oproti studentům, kteří obdrží zápočet již v pondělí.

 

S. Štípek – Upozornil na tuto skutečnost přednosty a bude se dále řešit.

 

 

Předseda AS 1. LF UK

Bc. Marek Hilšer ukončil zasedání v 16:35 hodin.

 

Příští řádné zasedání Akademického senátu 1. LF UK se bude konat dne 13.6.2005 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK Na Bojišti 3, Praha 2.

 

Zapsala : Š. Bálková

Vidi : Bc. Marek Hilšer

 

 

 

 

Hodnocení: (hodnotilo 6 uživatelů) spravovat