1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK z 11. 4. 2005

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 11. 4. 2005

 

Přítomni : viz prezenční listina

Omluveni : E.Havrdová

 

     Zasedání Akademického senátu 1. LF UK zahájil předseda Bc. Marek Hilšer ve 14.10 hodin.

    Na návrh členů AS dává hlasovat o  prodloužení jednací doby bodu č. 10 – Prezentace kandidátů pro volby děkana z původních 60 na 90 min.

                                                                                 

                                                                                 20:2:3 (pro:proti:zdrželo se:) schváleno

 

M. Blaha navrhuje projednání bodu č. 11 - Varia  před přestávkou.

 

E. Soubustová žádá AS o stažení bodu č.6 – Poplatky za studium a  jeho zařazení do programu příštího zasedání AS.

 

                                                                                                               24:0:1 schváleno

 

Návrh programu:

  1. Kontrola zápisu ze dne 21. 3. 2005
  2. Slib nově povolaného náhradníka na funkci senátora
  3. doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc. – Vyjádření k dopisu prof. Vladimíra Tesaře, DrSc., MBA
  4. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA – Změna vnitřních předpisů
  5. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA – Žádost o prodloužení doktorských studijních programů
  6. Mgr. Dana Jurásková, MBA – Žádost o rozšíření akreditace
  7. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA – Projednání a schválení Výroční zprávy 1. LF UK
  8. Bc. Marek Hilšer – Informace o vývoji ve změnách systému dotování ubytování studentů na UK
  9. Varia

 

Přestávka 5 minut

 

  1. Prezentace kandidátů pro volby děkana

 

AS 1. LF UK schvaluje návrh programu

                                                                                              24:0:1 schváleno

 

1. Kontrola zápisu ze dne 21.3.2005

 

      Předseda AS upozorňuje na změny v zápise, které opravil, ale neposílal.

    

 Bez připomínek

 

AS 1. LF UK schvaluje zápis ze zasedání AS ze dne 21.3.2005

 

23:0:2   schváleno

 

 

2. Slib nově povolaného náhradníka na funkci senátora

 

Předseda AS vítá doc. MUDr. Roberta Gurlicha, CSc., který je povolán do funkce člena AS po rezignaci T. Zimy.  Dle statutu 1. LF UK složil R. Gurlich  slib senátora.

 

příchod J. Hoffmannová

 

3. doc. MUDr. Bohuslav Matouš, CSc. – Vyjádření k dopisu prof. Vladimíra Tesaře, DrSc., MBA

 

B. Matouš uvedl, že volební komise se zabývala dopisem prof. Tesaře, který byl zaslán  předsedovi AS. Komise  zaujala k dopisu  jednomyslné  stanovisko, které B. Matouš  prezentoval před AS a uvedl, že formou dopisu s obsahem stanoviska seznámí přednosty pracovišť.

 

M. Hilšer navrhuje usnesení senátu.   

 

 

 AS 1. LF UK bere na vědomí dopis prof. MUDr. Tesaře DrSc., MBA , ve kterém učinil čestné prohlášení dle zákona 451; dopis se připojuje jako příloha zápisu.

                                                                                              27:0:0 schváleno

 

 

4. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA – Změna vnitřních předpisů

 

Š. Svačina předkládá AS 1. LF UK návrh předpisu, kterým se mění Statut 1. lékařské fakulty, Řád doktorského studia 1. lékařské fakulty a Stipendijní řád  1. lékařské fakulty.  

 

J. Bruthans uvedl, že legislativní komise provedla změny dle aktuálně platných předpisů, kterými opravila formální chyby, které se v návrhu vyskytovaly.

 
AS 1. LF UK schvaluje návrh předpisu, kterým se mění  Statut 1. lékařské fakulty, Řád doktorského studia 1. lékařské fakulty a Stipendijní řád  1. lékařské fakulty.

                                                                                             

  27:0:0 schváleno

 

5. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA – Žádost o prodloužení doktorských studijních programů

 

Š. Svačina uvedl, že vědecká rada 1. LF UK dne 29. 3. 2005 projednala a schválila žádost o prodloužení akreditace doktorských studijních programů Biomedicínská informatika, Experimentální chirurgie a Preventivní medicína, kterým končí platnost 20.12.2005. Vzhledem k tomu, že lhůty v řízení žádosti o akreditaci dosahují cca 8 měsíců, je třeba podat žádost o prodloužení akreditace do konce dubna 2005.

 
AS 1. LF UK schvaluje žádost o prodloužení doktorských studijních programů

                                                                                             

27:0:0 schváleno      

 

Příchod J. Beneš

 

6. Mgr. Dana Jurásková, MBA – Žádost o rozšíření akreditace

Pro nepřítomnost D. Juráskové bod uvedl  Š. Svačina: Vědecká rada 1. LF UK schválila návrh magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, oboru Ekonomika a řízení zdravotnictví dne 25. 5. 2004. Ve sféře zdravotnictví se ukazuje, že k výkonu zejména řídících funkcí je třeba odborný profil pracovníků doplnit o poznatky z oblasti ekonomiky a managementu. K řešení tohoto záměru lze využít programy celoživotního vzdělávání nebo obsahově připravit navazující magisterský program. Cílem studia je nabídnout absolventům bakalářských zdravotních programů studium v navazujícím studijním programu, který jednak dále prohlubuje jejich odborné zdravotnické vzdělávání, a zároveň  jim poskytuje rozšíření  poznatků v oblasti ekonomiky  a managementu.

 

Š. Sulek: Kolik % výuky tohoto oboru  bude zajišťovat VŠE?

 

Š. Svačina: VŠE 60% 1. LF UK 40%, finance 50 : 50.

 

 

AS 1. LF UK schvaluje žádost o rozšíření akreditace

                                                                                              26:0:2 schváleno

 

 

7. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA – Projednání a schválení Výroční zprávy 1. LF UK

 

Š. Svačina vysvětlil  postup při slučování pracovišť Nefrologická klinika a Interní odd.  Strahov. Nefrologická klinika vznikla postupným sledem legislativních kroků, které završilo Rozhodnutí ministryně zdravotnictví ČR ze 7.7.2003.  Poté se přistoupilo ke slučování těchto pracovišť, při kterých došlo k neshodám, které vyústily v odchod prof. Sulkové. Pracovníci interního oddělení Strahov byli evidováni na osobním oddělení jako pracovníci Kliniky nefrologie od 1. 10 do 31.12. 2003. Od 1.1. 2004 bylo Interní oddělení Strahov opět samostatným pracovištěm. Výsledky vědecké práce byly proto ve Výroční zprávě původně uvedeny pod Klinikou nefrologie . Vzhledem k tomu, že klinika vznikla až v průběhu roku 2003, předkládáme Výroční zprávu nyní opravenou tak, že Interní oddělení Strahov  je uvedeno samostatně s  poznámkou, která vymezuje období, ve kterém bylo součástí Kliniky nefrologie.   

 

J. Bruthans: Dle právní analýzy došlo sice ke vzniku Kliniky nefrologie na základě všech platně schválených předpisů, usnesením Akademického senátu 1. LF UK ze dne 14.11. 2002 dále změnou Statutu 1. LF UK schválenou AS UK 7. 2. 2003, avšak nikdy nebylo k této otázce přijato žádné jiné usnesení, kterým by bylo Interní oddělení Strahov zrušeno. Z hlediska práva tedy nikdy samostatnost neztratilo, a bylo tedy vždy samostatným pracovištěm. 

 

J. Hoffmannová upozornila na  stanovisko kolegia děkana z 24. 11. 2003, ve kterém vzalo na vědomí Kliniku nefrologie bez Interního odd. Strahov.

 

Š. Svačina: Interní oddělení Strahov se znovu oddělilo k 31.12. 2003, tím byla otázka postavení Interního oddělení Strahov vyřešena. Diskuse je tedy o problému, který byl již vyřešen.       

 

P. Sucharda: Upozorňuje, že diskuze je vedena kvůli bodům za vědeckou práci, na kterou to nemá prakticky žádný dopad. Ke sloučení pracovišť ve skutečnosti nikdy nedošlo.

 

M. Hilšer máme zde dva výklady minulé situace kolem Interního oddělení Strahov, na jejichž základě musíme odvodit, jak správně uvést výsledky hodnocení vědy do Výroční zprávy, o jejíž správnost a  schválení jde především.    

 

S. Svačina navrhuje možné vypuštění poznámky, kterou se uvádí, že Int. odd. Strahov bylo od 7. 1. 2003 součástí Kliniky nefrologie.

 

M. Hilšer navrhuje, aby vypuštění poznámky bylo jako pozměňovací návrh  Výroční zprávy.

 

P. Sucharda upozorňuje, že nelze dávat pozměňovací návrh, k něčemu čeho nejsme autoři.

 

M. Hilšer navrhuje usnesení:

       

 
AS 1. LF UK žádá o úpravu Výroční zprávy 1. LF UK za rok 2004 tak, aby Interní oddělení Strahov bylo uvedeno jako zcela  samostatné pracoviště.

                                                                                              28:0:0 schváleno

 
AS 1. LF UK schvaluje Výroční zprávu za rok 2004 předloženou vedením fakulty.

                                                                                             

28:0:0 schváleno

 

8. Bc. Marek Hilšer – Informace o vývoji ve změnách systému dotování ubytování studentů UK

Předseda AS informoval o schůzce předsedů a místopředsedů jednotlivých AS  UK, kterou svolal  předseda AS UK a  během níž byla řešena otázka změny dotací na ubytování pro studenty UK. Diskutovalo se  o možných způsobech rozdělování dotace, také v souvislosti s neschválením univerzitního stipendijního řádu. Zástupci akademických senátů se shodli na nutnosti navýšení dotací na ubytování, které byly díky novému klíči pro přerozdělování, jež stanovilo  MŠMT, výrazně ve srovnání s minulým rokem zkráceny. Zástupci senátů UK podpořili vedení UK v dalším vyjednávání s ministerstvem, jehož  obsahem je nastavit kritéria tak, aby UK nebyla diskriminována. M. Hilšer se domnívá, že by měl Akademický senát 1. LF vedení univerzity ve vyjednávání podpořit, proto navrhuje ke schválení usnesení AS:       

 

       AS 1. LF UK důrazně nesouhlasí s pravidly stanovenými MŠMT pro rozdělování dotace na ubytovací stipendia vysokým školám, které výrazně znevýhodňují UK, a podporuje aktivity směřující ke stanovení  vhodnějších pravidel.  

                                                                                              27:0:1 schváleno

 

 

 

 

 

 

 

9.Varia

 

B. Matouš informoval o jednání AS UK, na kterém byl schválen mzdový předpis, jež by měl vstoupit v platnost 1. 7. 2005. Tento předpis počítá s novými kategoriemi pracovníků, jejichž zařazení vyplyne z popisu práce. Předpis byl schválen jednomyslně.

 

M. Blaha: Žádá vedení fakulty, aby se zabývalo problematickou situací kolem zkušebních termínů z předmětu  biologie. Byl vypsán termín se čtyřdenním předstihem, což je málo na to, aby se studenti stihli připravit.

 

Š. Svačina: Na biologii byla vstřícnost, aby byly termíny vypsány,  i když je na pracovištích kritická situace. Je s podivem, proč se student za 4 dny nepřipraví, když musí studovat průběžně. Neměl by být problém si za tuto dobu vědomosti oživit. Pro řešení situace do budoucna by se měl schválit předpis, který by nedostatek zkušebních termínů řešil. Prof. Štípek napsal dopis předsedovi AS a chce, aby se tímto dopisem AS na příštím zasedání zabýval.

   

J. Hoffmannová: Zkušební termín by měl být vypsán nejméně s předstihem jednoho týdne, jak ukládá vnitřní předpis.

 

I. Matouš-Malbohan: Proč nezkoušejí asistenti, v takovém případě by bylo možné vypsat více temínů.

 

P. Sucharda: Studijní a zkušební řád je nejvíce novelizovaný předpis, pochybuje o řešení této situace úpravou předpisů. Termíny se vypisují před zahájením zkouškového období.

 

Předseda AS 1. LF UK vyhlašuje 5 minut přestávku

 

10. Prezentace kandidátů pro volby děkana

 

      Prezentaci kandidátů pro volby děkana zahajuje předseda AS 1.LF UK, oznamuje, že bylo losem stanoveno pořadí kandidátů. Na tento bod je cca 90 minut a každý z kandidátů má 15 minut na svoji prezentaci, po které bude prostor pro dotazy.

Jako první předstupuje před členy AS prof. MUDr.Tomáš Zima, DrSc., MBA po něm doc. MUDr. Otomar Kittnar CSc.  Oba kandidáti prezentovali své představy o budoucím fungování fakulty, které předložili ve svých volebních programech. 

 

I. Matouš-Malbohan: Jakou úlohu spatřují kandidáti v prázdninových praxích?   

 

T. Zima: Prázdninové praxe jsou organizovány a jsou důležité. Fakulta by měla  spolupracovat s různými pracovištěmi, o jejich kvalitě  by měl být přehled.

 

 

O. Kittnar: Jak říkal T. Zima, praxe není všude stejně kvalitní. Prázdninové praxe musí být dobře organizačně zvládnuty. Například by měla fungovat zpětná vazba prostřednictví SIS, kde by si studenti mohli předávat svoje zkušenosti.

 

P. Sucharda: Vyjádřete se k hodnocení výuky a organizaci studia  PGS. Otázka určena pro  T. Zimu.

 

T. Zima: Důležitá je forma a rozlišení dotazníku, hodnocení by se mělo dále rozvíjet a zdokonalovat převedením do elektronické podoby.

 PGS se na každé klinice odehrává jinak. Neexistují přesná pravidla, a proto se musí vydefinovat mezi fakultou a VFN. Představa je,  PGS budou po dobu 5ti  let až do složení atestace.  Přiklání se k systému, který funguje na 2. LF a v nemocnici Motol.

 

Broulík: Nastane obnova kolegia děkana?

 

Oba počítají s významnou změnou

 

J. Bruthans: V prezentaci doc. Kittnara je kladen důraz na více kvality  a méně kvantity, jak chce zajistit kvalitu výuky?

 

O. Kittnar: Už před 5ti lety se snažil na toto téma zahájit diskusi v kolegiu. Především je důležité vydefinovat profil absolventa, tak jak tomu je na většině univerzitách v zahraničí. Důležité je mít představu, co by měl absolvent medicíny opravdu zvládat, jak by měl být teoreticky a prakticky vybaven.  Pak lze říci, co je důležité a co méně v rámci  celkového pohledu na studium medicíny.     

 

T. Zima: Studenti jsou zahlcováni množstvím informací. Dnes je potřebnější spíše umět najít  informaci a odlišit, co je důležité a co si zapamatovat. Studium medicíny je hlavně o kontaktu s pacientem. Chybí vazba mezi jednotlivými pracovišti a návaznost v obsahu i organizaci výuky.

 

J. Bruthans: Někteří učitelé ale spíše upřednostňují velkou šíři a detaily, co do znalostí, jak konkrétně si představují kandidáti řešení tohoto problému?

 

T. Zima: Svoboda přednášejícího je jedna věc, a druhá je cíl studenta se co nejvíce v daném oboru dozvědět a naučit. Například ve výuce interny není  integrující pohled na pacienta, chybí blok, který by shrnoval základní a důležité praktické i teoretické vědomosti. 

 

O. Kittnar: Měla by se vytvořit nová koncepce výuky, která by byla přijatelnější. Důležitou úlohu by měly hrát již zmiňované prázdninové praxe. 

 

I. Malbohan:Jak se oba kandidáti  stavějí k atestacím u pracovníků teoretických ústavů.

 

O. Kittnar: Jednoznačně by měli pracovníci  směřovat ke složení atestace a dostat potřebnou podporu ze strany nadřízených.

 

T. Zima: Všichni na mém pracovišti skládali a skládají atestace. Atestace, ano, podporovat.

 

 

P. Sucharda: Jak by měla fungovat pedagogická rada zmíněna T Zimou? Přidělování prospěchových stipendií na základě studijního průměru 1,1 není principiálně motivující, jaké jsou představy kandidátů v této otázce?

 

T. Zima: Pedagogická komise je poradní orgán AS. Pedagogická rada se bude zabývat otázkami studia a výuky, také do ní budou nominováni studenti.   Výše stipendií záleží na ekonomické situaci fakulty a jejím rozpočtu.

 

O. Kittnar: Na některých školách je stipendium přidělováno nikoli na základě studijního průměru, ale závisí například na tom, kdy student složí zkoušku. Takto se chovají školy, kde je zaveden kreditní systém. Snaží se tímto způsobem  motivovat studenty, aby zkoušky skládali ve školou preferovaném období či cyklu studia. Nakonec je ale přidělování stipendií závislé na ekonomických hlediscích. Tato otázka by se také dala řešit hledáním sponzorů.

 

T. Zima: Otázku stipendií jde například řešit prostřednictvím financí z nadací nebo formou sponzorství.

 

M. Blaha: Jak si oba kandidáti  představují budoucí fungování oboru  zubní lékařství i v souvislosti s plánovanou přestavbou?

 

O. Kittnar: Změnou curricula vznikl obor praktické zubní lékařství, který by se měl odlišovat od oboru stomatologie nejen zvýšením hodinové dotace pro obory typicky zubolékařské, ale také akcentací praktické výuky. Připravuje se rekonstrukce prostorů, a otázka jejich vybavení samozřejmě závisí na ekonomických aspektech. Finance na vybavení zrekonstruovaných prostorů zatím nejsou, ale během doby, než bude budova v Kateřinské zrekonstruována se peníze seženou. Jiná otázka je otázka rozšíření stávajících prostorů. To je problém mnohem složitější. Počítáme s rozšířením výukových prostorů do ambulantní sféry spoluprácí se soukromými zubními lékaři. Rekonstrukce musí proběhnout tak, aby výuka byla co nejméně narušena, i když to nebude možné zcela.

 

T. Zima: Rekonstrukce budovy bude vyžadovat shovívavost ze strany učitelů i studentů. Budoucnost rozšiřování také spatřuje ve vytvoření smluvních vztahů mezi ambulantními lékaři a fakultou. Pro lékaře bývá ctí spolupracovat s fakultou, bude ale také důležité vybrat ty kvalitní, aby výuka splňovala požadované nároky.

 

Š. Sulek: Jak bude vypadat navyšování počtu studentů a jak dále s „německou paralelkou?

 

O. Kittnar: Navyšování počtů studentů je bohužel z největší části ekonomická otázka. Z tohoto pohledu je třeba usilovat o změnu systému dotování vysokých škol. Kapitační platba a podmínky ministerstva nutí VŠ zvyšovat počty studentů. Normativ stačí k pokrytí zhruba  poloviny rozpočtu, ostatní je dotováno z příjmů z anglické paralelky a grantů. Zavádění „německé paralelky“ je dobrá myšlenka, především také proto, že by umožnila spolupráci s moderním nemocničním zařízení v Německu.  Zvyšováním počtů studentů však začínají stoupat i náklady na úkor příjmů. Je to potřeba uvážit, ale dříve než za rok výuka v německém jazyce v teoretických předmětech fungovat nebude. Splnění podmínek pro akreditaci není snadné. Zvyšování počtu studentů by už bylo pro fakultu v budoucnu málo únosné. 

 

T. Zima: V teoretických oborech je už současný počet studentů vysoký a ústavy jsou přetíženy, jak z hlediska výukových prostorů tak z hlediska počtu vyučujících. Další navyšování studentů by fakulta nezvládla.  Již na jaře upozorňoval v AS  na nepřipravenost učit v NJ, především proto, že je nedostatek vyučujících, kteří by mohli kvalitně vyučovat v německém jazyce. Jedna věc je hovořit konverzační němčinou a druhá věc je v němčině vyučovat. Takových lidí již dnes mnoho nemáme.  Spolupráce s nemocnicí v Chemnitz by byla jistě přínosná, ale výuka v NJ je nepřipravená.

 

J. Hoffmannová: Je málo pracovníků na teoretických ústavech? Jak je motivovat a jak zabránit odchodu z fakulty třeba kvůli atmosféře na pracovišti.

 

T. Zima: Vyučující by například šlo rekrutovat z řad asistentů nebo kvalitních PGS studentů. Bude třeba motivovat pracovníky i finančně. Odchody pracovníků by mělo vedení fakulty řešit dopředu a hledat varianty přijatelné pro obě strany.

 

O. Kittnar: Problém nedostatku pracovníků lze řešit zapojením studentů do výuky. Finance bohužel nejsou. Učitelé teoretických oborů chybí i v zahraničí, takže je to problém přinejmenším celoevropský.

Odchodům pracovníků by se mělo předcházet. Řešení po vzniknutí problému bývá většinou již bohužel nemožné.

 

Š. Bálková: Na klinikách není dostatečná motivace učitelů, kteří raději preferují více práce ve   VFN nežli výuku.  Kdo a jak se bude definovat profil absolventa?

 

O. Kittnar: To vyplývá  ze systému hospodaření ve školských a zdravotnických zařízeních. Více lze motivovat k výuce například způsobem jako v anglické paralelce.

Profil absolventa je již v rámcové podobě připraven, diskuze nad ním by měla proběhnout na půdě kolegia  a pedagogické komise.

 

T. Zima: Profil absolventa lékařství je jasně definován vyhláškou. Následně je potřeba zvážit reálné a nereálné  požadavky a vše korigovat v pedagogické radě, vědecké radě apod. Otázka výuky a motivace sekundářů  je otázkou dostatku peněz. Problém lze řešit například smíšenými úvazky, které jsou plně v rukách přednostů.

 

 

B. Matouš poděkoval oběma kandidátům za prezentaci, která proběhla v kultivovaném duchu.

 

Předseda AS 1. LF UK Bc. Marek Hilšer ukončil zasedání v 17.30 hodin.

 

Příští mimořádné zasedání Akademického senátu 1. LF UK se bude konat dne 18.4.2005 v 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK Na Bojišti 3, Praha 2.

 

Zapsala : V.Silbernaglová

Vidi : Bc. Marek Hilšer

 

Příloha zápisu č.1 – dopis prof. MUDr. Vladimíra Tesaře DrSc., MBA, k nahlédnutí v kanceláři Akademického senátu 1. LF UK. 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení: (hodnotilo 12 uživatelů) spravovat