1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK z 10. 10. 2005

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 10. 10. 2005

 

Přítomni : viz prezenční listina

Omluveni : I. Sinecká

 

Zasedání Akademického senátu 1. LF UK zahájil předseda Bc. Marek Hilšer v 15.05 hodin.

 

Návrh programu :

 1. Kontrola zápisu ze dne 5. 9. 2005
 2. Bc. Marek Hilšer – Slib nově povolaných senátorů
 3. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana pro členy AS 1. LF UK
 4. Vystoupení kandidátů na rektora Univerzity Karlovy

Přestávka

 1. Bc. Marek Hilšer – Volba místopředsedy Akademického senátu 1. LF UK
 2. Bc. Marek Hilšer – Volba dílčí volební komise pro volby do AS UK
 3. Ing. Eva Soubustová, MBA – Projednání dodatku ke smlouvě o nájmu pozemku
 4. Bc. Marek Hilšer – Zpráva o účasti senátorů na zasedáních Akademického senátu 1. LF UK za období prosinec 2004 – září 2005
 5. Varia

 

  AS 1. LF UK schvaluje návrh programu

                                                                                            27:0:0 ( pro:proti:zdrželo se) schváleno

 

 

   1. Kontrola zápisu ze dne 5.9.2005

 

   bez připomínek

 

   AS 1. LF UK schvaluje zápis ze zasedání AS ze dne 5.9.2005

                                                                                             26:0:1 schváleno

   

      2. Bc. Marek Hilšer – Slib nově povolaných senátorů

 

Předseda AS přivítal nově povolané senátory  MUDr. Norberta Gaiera,CSc.,doc. MUDr. Jaromíra Křemena, CSc. a pana Fahd Khana , kteří složili slib a stali se členy AS 1. LF UK.

 

3.Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana pro členy AS 1. LF UK

 

Děkan seznámil AS se záměrem pravidelně informovat o dění na fakultě a krocích vedení při zasedáních AS.

V současné době se řeší  zřízení informační brány SMS.

Ing. Hejsková vypracovala varianty řešení zpracování objednávek na 1. LF UK, aby byly k dispozici kompletní informace pro uživatele.

Je připravena smlouva o zabezpečení literatury a monografií v PDF formátu.

Přednostům klinik a ústavů, garantům pro akreditaci, řediteli VFN a ostatním ředitelům FN zašle dopis o akreditačním řízení pracovišť.

Evropský komisař sdělil výklad EU ke vzdělávání postgraduálních studentů, který neříká, že k započtení povinné praxe pro atestaci je nutný minimální úvazek 0,5.

Byly zpracovány mzdové předpisy k 1.10.2005, jejichž  prvořadým kritériem jsou kvalifikační předpoklady, děkan výjimky  neudělil a ani tak neučiní.

Vedení fakulty připravuje dlouhodobou koncepci fakulty, proto oslovilo všechny přednosty, aby vypracovali materiál, ve kterém představí svůj obor  a  pracoviště ve výhledu 5-10 let. Zpracovanou koncepci děkan předloží AS na jaře příštího roku.

Kolegium děkana bylo pověřeno provést revizi vnitřních předpisů fakulty. Návrhy předá legislativní komisi AS.

Fakultu navštívila akreditační komise a žádné zásadní nedostatky nezjistila. Poukázala na pracoviště, která nejsou vedena habilitovanými pracovníky.

Připravuje se nová smlouva s VFN, která mimo jiné řeší i výši  úvazků pro studenty doktorandského studia.

 

Předseda AS poděkoval děkanovi za informace.

 

4. Vystoupení kandidátů na rektora Univerzity Karlovy

 

Předseda AS 1. LF UK přivítal kandidáty na rektora prof. Hampla a prof. Anděla a stanovil průběh vystoupení.

 

Prof. Anděl doufal, že bude přítomen prof. Svačina, který je kandidátem podporovaným 1. LF UK, aby byla diskuze před plénem úplná. Obohatil se z diskuzí, které absolvuje. Při vedení univerzity se chce inspirovat  organizačními schématy z jiných i zahraničních univerzit. Uvedl některé příklady.  Jeho cílem je posunout UK mezi kvalitní univerzity, kam by měla patřit. Za nevyhnutelnou považuje diskuzi o struktuře UK a její institucionální kultuře.  Jeho záměrem je  jmenovat prorektora pro vědu, který se bude zabývat transferem technologií. Také chce jmenovat prorektora pro akademické pracovníky, jehož agendou bude vytváření pravidel pro akademický postup, habilitace apod. Má představu, že konkurzy by se měly vypisovat mezinárodně, chce řešit sociální otázky studentů.

 

 Prof. Hampl považuje kvalitní  vědu za klíčovou  pro úspěšné fungování UK. Při svém působení v AS UK  upozorňoval prorektora pro vědu, aby se začaly řešit některé otázky nezbytné pro další rozvoj vědy. Chybí organizační a metodická podpora, což je jednou z příčin, proč je UK málo úspěšná v získávání prostředků z EU. Velkou brzdou je podle něj nezvládnutá administrativa. V oblasti studia se chce zaměřit především na prostupnost mezi fakultami univerzity, ale také v mezinárodním kontextu. Za klíčovou v této otázce  považuje především vysokou mobilitu studentů a získávání zdrojů pro její realizaci. V personálních záležitostech chybí solidní podpora rektorátu proto, je důležité zásadně zefektivnit chod oddělení rektorátu. Stávající situaci by neřešil jmenováním prorektora pro tyto otázky, ale personálním auditem, jehož cílem by byla analýza efektivnosti řízení UK. Zásadní rozhodnutí by se měla přijímat na základě konsenzu nikoli prostou většinou, jak se děje nyní.

 

15.40 příchod doc. Havrdová

 

Předseda AS děkuje kandidátům za představení a vyzývá k diskuzi.

 

M. Blaha: dotaz pro oba kandidáty - Jak se dívají na 3. nezávislé LF v Praze a na jejich   fungování:

 

Prof. Hampl uvedl, že nové by nezaváděl, ale stávající by nerušil. Je žádoucí, aby si mohli studenti vybrat. Konkurence  vede k lepší kvalitě. V současné době není dostatek lékařů, takže snižování počtu studentů rušením fakult by společnosti neprospělo. V zahraničí se ukazuje, že gigantické fakulty také nejsou ty nejlepší, takže případné sloučení není ta nejlepší cesta.

 

Prof. Anděl souhlasí s názorem prof. Hampla. Během svého funkčního období by se zasazoval  o spolupráci v rámci výzkumu. V dlouhodobé perspektivě je možné nalézt řešení této otázky, která také souvisí s koncepcí zdravotnictví Praze a koncepcí uspořádání školství, které jsou také záležitostí města a státu.

 

J. Bruthans: dotaz pro oba kandidáty  – Jak se dívají na současné odměňování  vysokoškolských pracovníků a jaký je jejich názor na to,  jak bude vypadat za 6 let průměrný plat asistenta s pětiletou praxí?

 

Prof. Anděl: Profesor by měl vydělávat stejně jako soudce či ústavní činitel, docent 2/3 platu profesora  a asistent o 1/3 nižší cca 30 000,-Kč.

 

Prof. Hampl: Ve vztahu k průměrnému platu ČR  měl být o 1,5 až 2 krát vyšší.

 

F. Khan: Jaký názor mají oba kandidáti na rozdílné ceny za ubytování pro cizince, které jsou až několikanásobně vyšší?

 

Prof. Hampl uvádí, že si není zcela jist do jaké míry jsou ceny za ubytování rozdílné. Zřejmě to bude dáno rozdílem ve kvalitě ubytování. Ale příliš velké rozdíly by být neměli.

 

Prof. Anděl nesouhlasí s rozdílnými cenami. Všichni studenti jsou vítáni a měli by mít stejné podmínky. A to se týká i ubytování.      

 

M. Holcát : Jak se oba kandidáti dívají na složitou problematiku univerzitních nemocnic? pro oba - jak vidí problém univerzitních nemocnic?; pro prof. Anděla: navrhuje personálního rektora, jak bude zasahovat do fakult?

 

Prof. Anděl: Univerzitní nemocnice se táhnou jako červená nit snažení všech děkanů lékařských fakult. Domnívá se, že je jedno jaké bude postavení samotných nemocnic, ale statutární orgán by měl být v režii UK, aby bylo možné rozhodovat o nejvyšších místech.    Co se týká „personálního prorektora“, ten by do fakultních záležitostí nezasahoval přímo. Jeho úlohou by bylo vytvářet servis fakultám a sjednocovat pravidla.

 

Prof. Hampl uvádí, že pojem univerzitní nemocnice ještě není zcela jednoznačně definován. Souhlasí s tím, že současný dichotomický vztah nemocnic a fakult je hrubě neuspokojivý. Okamžitě nezná řešení, ale v otázce univerzitních nemocnic by se rozhodně angažoval například iniciací vzniku pracovní skupiny, která by se touto otázkou systematicky zabývala.

 

E. Oganessian: Jak hodnotí kandidáti  přerozdělování dotací na koleje?

 

Prof. Anděl je přesvědčen, že UK by měla přemýšlet, jak vyrovnat bydlení na jednotlivých kolejích. To je  možné za pomoci privátních firem.

 

Prof. Hampl uvedl, že změna způsobu dotace je dána. O nově zavedeném systému se rozhodovalo v radě vysokých škol. Zástupcům UK se nepodařilo prosadit zájmy univerzity, a proto je novým způsobem přerozdělování nejvíce poškozena ve srovnání s ostatními.  Je třeba vyhodnotit nový způsob přerozdělování dotací po ročním fungování a zaujmout nová stanoviska. Upozornil, že dramatická změna v obsazování kolejí zatím nenastala. Sám na současném modelu dotací  netrvá, a je přesvědčen, že o této otázce by měla plně rozhodovat studentská samospráva, kterou by jako rektor plně respektoval.        

 

K. Mezian: Jaký je názor kandidátů na poloviční dotace na studenta, který nesplní některou povinnost, a fakulta je krácena do konce jeho studia?

 

Prof. Hampl: Tyto podmínky stanovuje ministerstvo školství. Univerzita nemá pravomoc o tom rozhodovat.

 

Prof. Anděl uvedl, že  smyslem tohoto opatření je zbytečně neprodlužovat dobu studia.  Pravidla nevznikají jen na MŠMT, ale i v rámci konference rektorů, která se k těmto otázkám vyjadřuje. Sám by se zasadil o to, aby tyto podmínky byly co nejméně diskriminující.   

 

I. Matouš-Malbohan: Jak se kandidáti dívají na další rozvoj studia zubního lékařství, stomatologů ubývá a jejich výuka je podfinancována?

 

Prof. Anděl: Dotace na studenta zubního lékařství byla  zvýšena. Výuka je však stále podhodnocena. 

 

Prof. Hampl sleduje tlak na zvýšení koeficientu. Jeho výše je v současné době jedním z nejvyšších, neuvažujeme-li koeficient pro školy uměleckých směrů. Kvalitní výuka stomatologie je určitě v zájmu univerzity.

 

Předseda AS děkuje oběma kandidátům na rektora za jejich názory a odpovědi

 a vyhlašuje  5ti minutovou přestávku.

 

 1. Bc. Marek Hilšer – Volba místopředsedy Akademického senátu 1. LF UK

 

Žádá přítomné o návrhy na členy volební komise pro volbu místopředsedy, musí být nejméně 3.

Na členy volební komise jsou navrženi: P. Broulík, P. Šnajdr, J. Hoffmannová

 

AS 1. LF UK souhlasí s návrhem.

                                                                            25:0:3 schváleno

 

M. Hilšer požádal členy AS o návrhy na kandidáty pro funkci místopředsedy AS.

 

B. Matouš navrhuje na funkci místopředsedy P. Suchardu. Ocenil  jeho zkušenosti získané dlouholetým působením v AS. Dále ocenil jeho znalost vnitřních předpisů.

 

P. Sucharda souhlasí se svým navržením.

 

P. Broulík oznámil výsledek volby. Celkem bylo v tajném hlasování  odevzdáno 28 hlasovacích lístků z toho 22 pro P. Suchardu a 6 proti.

 

P. Sucharda byl  zvolen místopředsedou AS 1. LF UK.

 

 

 1. Bc. Marek Hilšer – Volba dílčí volební komise pro volby do AS UK

 

M Hilšer: Volby do AS UK se uskuteční v listopadu tohoto roku, konkrétní  místo a konání voleb stanovuje AS fakulty tak, aby šlo nejméně o dva a nejvýše o čtyři po sobě následující dny, kdy se na fakultě koná výuka tak, aby každý den bylo možno hlasovat na každém stanoveném místě nejméně čtyři hodiny. Dílčí volební komise se zřizuje pro každou fakultu. Předsedu a další členy dílčí volební komise na fakultě jmenuje a odvolává akademický senát fakulty. Jejich počet stanoví s ohledem na počet míst, na nichž se hlasování koná, tak aby na každém místě byli stále přítomni alespoň dva členové dílčí volební komise.

 

Navrženi jsou:

 

Kamal Mezian , Štěpán Sulek, Martin Klein, Eliška Feltlová, Petra Skřížovská, Pavel Šnajdr.

Zbývá navrhnou do komise členy z řad učitelů. Do dnešního dne nebyly doručeny žádné návrhy na členy volební komise z řad učitelů.

Táže se P. Suchardy, jestli  je dáno vnitřním předpisem, zda musí být ve volební komisi zástupci z řad učitelů.   

 

P. Sucharda uvádí, že není  dáno, zda se komise musí skládat jak ze zástupců učitelů tak ze zástupců studentů. Je nešťastné, že se nikdo z pedagogů nechce zúčastnit.

 

J. Bruthans namítá, že P. Šnajdr je zástupcem akademických pracovníků.

 

M. Blaha upřesnil jak probíhají volby.

 

M. Hilšer podal návrh usnesení:

 

       Akademický senát 1. LF UK jmenuje tyto členy dílčí volební komise pro volby do AS UK:   Kamala Meziana , Štěpána Sulka, Martina Kleina, Elišku Feltlovou, Petru Skřížovskou a Pavla Šnajdra.

Předsedou dílčí volební komise ustanovuje P. Šnajdra.

                                                                                        

                                                                                        25:0:3 schváleno

M. Hilšer podal návrh usnesení:

 

 Akademický senát 1. LF UK stanovuje:

Volební místnosti pro konání voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy ve

Fyziologickém ústavu 1. LF UK , Albertov 5 Praha 2 a

Faustově domě, Karlovo náměstí 40, Praha 2

Termín konání 1. kola voleb na 9.11. a 10.11.2005

                         2. kola voleb na 15.11 a 16.11.2005     

                         3. kola voleb na 23.11 a 24.11.2005

otevírací dobu volebních místností pro Fyziologický ústav 10:00 – 14:00 hod. Faustův dům 11:00 – 15:00 hodin pro každý volební den

 

26:0:2 schváleno

 

 

odchod doc. Havrdová

 

 1. Ing. Eva Soubustová, MBA – Projednání dodatku ke smlouvě o nájmu pozemku

 

B. Matouš uvádí tento bod za omluvenou tajemnici.  Jedná se o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parcelní číslo 1558 a část pozemku parcelní číslo 1561 v katastrálním území Nové Město přiléhající k Fyziologickému ústavu o celkové rozloze  1 050m2, který využívá nájemce jako parkovou/zahradní/ galerii přístupnou veřejnosti. Nájemné se zvyšuje o míru inflace od 1.8. 2005 a činí 21 588,- Kč ročně.

 

AS 1. LF UK souhlasí s dodatkem č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 31.7.2003 evid. č. 2003 N – 0021. předloženým tajemnicí fakulty.

                                                                                        24:0:3 schváleno

 

 

 1. Bc. Marek Hilšer – Zpráva o účasti senátorů na zasedáních Akademického senátu 1. LF UK za období prosinec 2004 – září 2005

 

M. Hilšer poděkoval senátorům za účast na zasedáních AS.

 

J. Bruthans upozornil, že i přes různé možnosti výkladu vnitřních předpisů je Fahd Khan  veden na zasedání už 5. 9. 2005 a slib složil až dnes tj. 10.10.2005, tak by měl být veden až od 10.10. 2005.

 

M. Hilšer uvádí, že si toto uvědomuje, ale mohla by zaznít i námitka z opačné strany. To znamená, že povolaný náhradník „XY“ byl povolán do senátu a nezúčastnil se. V budoucnu by mohla nastat situace, že náhradník  „XY“ se sice omluví, ale několikrát se na své první zasedání nedostaví. Z tohoto důvodu neúčast povolaného náhradníka do přehledu uvedl, ale k výkladu předsedy legislativní komise se rád přikloní.    

 

J. Bruthans: Je to podobné jako bychom sledovali účast například paní tajemnice.

 

M. Hilšer pochybuje, že paní tajemnice bude v tomto volebním období  povolána jako náhradník do AS UK.  

 

Navrhuje usnesení:  

 

AS 1. LF UK bere na vědomí zprávu o účasti senátorů na zasedáních AS a vypouští  uvedení přehledu účasti u studenta Fahada Khana.  

                                                                                       

                                                                                                 27:0:0 schváleno

 

 1. Varia

 

B. Matouš informoval o zasedání AS UK.  Uvedl, že bylo podáno 54000 přihlášek na UK a přijato bylo 15000 studentů. Je to hraniční stav ve vztahu k  personálním a prostorovým možnostem UK.  Jsou nové výzkumné záměry a do 3/06 lze podávat návrhy.  Novela VŠ zákona prošla prvním čtením v parlamentu. Změnu představuje prodloužení délky  funkčního období pro děkany a rektory  ze 3 let  na 4 roky. Také byly stanoveny příhodnější podmínky pro  převoditelnost prostředků do dalšího kalendářního roku a tvorbu FRIM. V návrhu rozpočtu ČR je o  2,8 miliard více pro VŠ.

 

 A. Krajcová upozornila, že členové AS neobdrželi Karolínky pro letošní rok.

 

M. Hilšer požádal P. Broulíka, aby vyhotovil zápis z volby místopředsedy.

Informoval o připravovaném cyklu koncertů a přednášek s názvem „Fakulta v srdci Karlova“, který si klade za cíl netradičním způsobem seznámit akademickou obec a především studenty s historií a tradicí oblasti, ve které se nachází naše fakulta. Účelem projektu je zpestření společenského života fakulty a posilování vztahu k ní.  1. koncert se uskuteční 2. listopadu v kostele sv. Apolináře v 19:30 hod. Na programu bude W. A. Mozart – Requiem s úvodním slovem prof. Royta. 

 

 

 

Předseda AS 1. LF UK Bc. Marek Hilšer ukončil zasedání AS 1. LF UK v 17.20 hodin.

 

Příští zasedání Akademického senátu 1. LF UK se bude konat dne 7. 11. 2005 v 15 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK Na Bojišti 3, Praha 2.

 

Zapsala : V. Silbernaglová

Vidi : Bc. Marek Hilšer

 

 

 

Hodnocení: spravovat