1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 8. 10. 2007.

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 8. 10. 2007

 

 

Přítomni:         viz prezenční listina

Omluveni:       R. Češka, N. Gaier, A. Martan

Neomluveni:  

Hosté:             J. Dušková. E. Soubustová, T. Zima

 

1. Zahájení a schválení programu

P. Sucharda zahájil zasedání v 15,05 hodin.

 

Návrh programu:

 

1.     Zahájení, schválení programu (5 min.)

 

2.     Kontrola zápisu z 4.6.2007 (5 min.)

 

3.     Slib náhradníka (5 min.)

 

4.     Informace děkana pro členy AS - prof. Tomáš Zima (20 min.)

 

5.     Návrh změny statutu 1. LF, návrhu změny Pravidel pro organizaci studia a opatření děkana, kterým se stanoví výše doktorandského stipendia - prof. Tomáš Zima (15 min.)

 

6.     Informace o podmínkách přijímacího řízení na Univerzitu Karlovu v Praze, 1. lékařskou fakultu v akademickém roce 2008/2009 - prof. Tomáš Zima (20 min.)

 

7.     Vyhlášení voleb Akademického senátu 1. LF, volba volební komise (30 min.)

 

8.     Volba předseda Akademického senátu 1. LF dle čl. 12 odst. 4 Volebního a jednacího řádu akademického senátu 1. LF UK (30 min.)

 

9.     Varia (10 min)

-       výběrová řízení

-       informace o průběhu zkoušek předmětu Obecná histologie

 

P. Sucharda seznámil přítomné s úpravou plánovaného programu zasedání. Jako bod 3. bude zařazen slib nového člena, náhradníka za M. Blahu. Je jím Václav Beyr, student pátého ročníku 1. LF.

 

Š. Bálková upozorňuje na ukončení studia F. Khana, za kterého by měl být také povolán do Akademického senátu další náhradník v pořadí. M. Hilšer potvrzuje, že F. Khan s ním promoval.

 

M. Hilšer konstatuje, že Akademický senát má tedy nyní 29 členů.

 

15,07 hodin příchod K. Šonka.

 

Š. Bálková navrhuje předřadit volbu předsedy AS 1. LF jako první bod dnešního jednání.

 

P. Sucharda zdůvodňuje navržené pořadí přítomností děkana fakulty a větší důležitostí vyhlášení voleb AS.

 

                                                           9 : 7 : 3 (pro : proti : zdrželi se) neschváleno

15,08 hodin příchod I. Červená.

 

M. Klein vyzval přítomné k uctění památky zesnulého prof. MUDr. Václava Janouška, CSc. minutou ticha.

 

2. Kontrola zápisu z 4. 6. 2007

 

Akademický senát schvaluje zápis z jednání 4. 6. 2007 v předloženém znění.

                                                                                               16 : 0 : 3 schváleno

 

3. Slib náhradníka

 

P. Sucharda přečetl slib člena Akademického senátu a Václav Beyr slib potvrdil slovem „Slibuji“ a podpisem pod text slibu.

 

15,10 hodin příchod J. Hoffmannová, M. Holcát.

 

4. Informace děkana pro členy AS

T. Zima informoval přítomné:

- o přijímacím řízení  na 1. LF;

- o zahájení rekonstrukce Kateřinská 32 a dalších investičních akcích (posluchárna Anatom. ústavu, Farmakolog. ústavu a malá posluchárna v budově U Nemocnice 5);

- o stavu jednání ve věci Kampus Albertov;

- o plánovaném setkání děkanů lékařských fakult v Mariánských Lázních 9. a 10. 11. 2007;

- 1. LF získala akreditační práva pro jmenovací a habilitační řízení;

- 1. LF získala akreditaci pro vzdělávání v oboru Praktické lékařství pro dospělé;

- o kontrole výzkumných záměrů (prof. Klener, prof. Elleder, prof. Škrha), která proběhla v září t.r. bez shledání nedostatků;

- o prezentaci naší fakulty;

- o sjednocení požadavků na habilitační a jmenovací řízení pro lékařské fakulty UK;

 

15,14 hodin příchod J. Beneš.

 

- o hospodaření fakulty,  které vykazuje kladný výsledek, jenž bude využit na vybavení pracovišť a na mzdové prostředky fakulty;

- o plánované poradě přednostů klinik a ústavů.

Dále upozornil na nutnost obměny Disciplinární komise, jejíž doba trvání uplyne v prosinci 2007. Rovněž bude třeba obnovit komisi pro hodnocení studia k 13. 11. 2007.

 

Proděkanka pro zubní lékařství a stomatologii prof. J. Dušková informovala o zajištění výuky v oboru stomatologie a zubní lékařství v akad. roce 2007/2008. Vysvětlila velmi komplikovanou situaci v oboru Stomatologie, které věnují mediální prostředky zvýšenou pozornost a bohužel jejich interpretace je zkreslená. Většina lékařů po ukončení studia odchází do privátní sféry.

 

15,25 hodin příchod P. Broulík.

 

J. Bruthans má dotaz k přijímání studentů Stomatologie.

 

Š. Sulek se dotazuje na pravdivost informace o dostatečném počtu stomatologů v ČR.

 

J. Dušková odpovídá kladně. Problém není v nedostatku stomatologů, ale v nastavení systému výkonnosti. Během 10 let však dojde ke značnému snížení počtu stomatologů, jichž většina je nyní padesátiletých a starších.

 

15,30 hodin příchod A. Krajcová.

 

5. Návrh změny statutu 1. LF, návrh změny Pravidel pro organizaci studia a návrh Opatření děkana, kterým se stanoví výše doktorandského stipendia

 

Děkan fakulty krátce zdůvodnil navrhované změny vnitřních předpisů a obsah Opatření děkana.

 

K návrhům nebyly vysloveny připomínky ani pozměňovací návrhy.

 

Akademický senát schvaluje změnu statutu 1. LF ve znění předloženém děkanem fakulty.

                                                                                   25 : 0 : 1 schváleno

 

Akademický senát schvaluje změnu Pravidel pro organizaci studia ve znění předloženém děkanem fakulty.

                                                                                   26 : 0 : 0 schváleno

 

Akademický senát souhlasí s výší doktorandského stipendia, uvedenou v návrhu Opatření děkana, kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2007/2008.

                                                                                   26 : 0 : 0 schváleno

 

6. Informace o podmínkách přijímacího řízení na Univerzitu Karlovu v Praze,

1. lékařskou fakultu v akademickém roce 2008/2009

 

T. Zima seznamuje se změnami, které mají pro následující období nastat. Zásadní změnou je test všeobecných dovedností. Této otázce byla již věnována dlouhodobá příprava. Test bude písemný.  Modely testu nebudou zatím zveřejněny.

 

P. Broulík se ptá na počet přijatých do prvního ročníku.

 

T. Zima sděluje, že celkový počet přijatých studentů je 520.

 

Š. Sulek se ptá, kdy bude znám test všeobecných dovedností?

 

T. Zima odpovídá, že v den přijímacího řízení.

 

Š. Sulek upřesňuje dotaz. Zajímá se, kdy proběhne sestavení testu?

 

T. Zima sděluje, že v současné době je posuzováno uzpůsobení testu Psychologickým ústavem AV ČR. Bude-li schválen, bude existovat dostatečný počet variant testu.

 

Š. Bálková se zajímá, zda studenti budou přijímáni dle pořadí i v případě nekvalitních výsledků?

 

T. Zima odpovídá, že tento případ již nastal. Bohužel je nutno přijmout studenty dle schváleného počtu přijímaných studentů.

 

J. Hoffmanová se ptá na zabezpečení otázek proti zneužití.

 

T. Zima sděluje, že se pracuje pouze s modelovým příkladem. K přijímacímu řízení budou připraveny otázky stejně jako u ostatních testů. Test je zaměřen na logiku, paměť apod.

 

K. Meziana zajímá, kolik bodů bude moci student za tento všeobecný test získat.

 

T. Zima sděluje, že celkový počet bodů pro všeobecné lékařství a zubní lékařství zůstane 300, z toho student získá z testu všeobecných znalostí maximálně 30 bodů.

 

B. Matouš konstatuje, že každá otázka bude představovat jeden bod.

 

M. Klein se zajímá, zda je možné předpokládat úspěšnost studia po zdárném absolvování tohoto testu?

 

T. Zima informuje, že analýza prokázala, že studenti přijímaní bez přijímacích zkoušek jsou úspěšnější v 1. a 2. ročníku. Ve 3. ročníku se úspěšnost studentů vyrovnává. Hlavní vypovídací hodnotu má zkouška z chemie, fyziky, nikoli z biologie. Vypovídací hodnotu testu ukáže praxe.

 

J. Bruthans lituje, že otázky nebudou zveřejněny. Domnívá se, že zveřejnění modelových otázek fakultu zvýhodňuje.

 

T. Zima ubezpečuje, že cílem je vytvořit a zveřejnit brožuru modelových otázek všeobecných dovedností. Vzhledem k tomu, že test všeobecných dovedností má být použit již v červnu 2008, není možné do té doby vytvořit potřebné množství testů k publikování.

 

Akademický senát souhlasí s podmínkami přijímacího řízení na UK – 1. lékařskou fakultu v akademickém roce 2008/2009.

                                                                       26 : 0 : 0 schváleno

 

7. Vyhlášení voleb Akademického senátu 1. LF, volba volební komise

 

Harmonogram voleb AS 1. LF

pro volební období 2007 – 2010

 

Senát

8.10.2007

řádné zasedání

vyhlášení voleb AS, volba volební komise

5.11.2007

řádné zasedání

 schválení vol. okrsků, vol. místností a doby jejich otevření

26.11.2007

mimořádné zasedání

v případě odvolání kandidáta proti odmítnutí registrace

3.12.2007

řádné zasedání

17.12.2007

1. (ustavující) zasedání nově zvoleného AS

 volba předsedy a místopředsedy, komisí

 

Volební komise

do 5.11.

stanovení vol. okrsků, vol. místností a doby jejich otevření

14.11. – 17.11.

posouzení přihlášek + petic

5.12.

sečtení hlasů, sestavení pořadí

17.12.

vyhlášení platně zvolených kandidátů a předání osvědčení

 

Kandidáti

do 13.11.

předložení písemné žádosti o registraci + petice

 

Akademická obec

?

setkání registrovaných kandidátů se členy akademické obce (uspořádá děkan)

4. a 5.12.2007

volby AS

 

M. Hilšer upozornil na chybný termín pro předložení žádostí o registraci v předloženém materiálu – opraveno.

 

Akademický senát 1. LF vyhlašuje volby Akademického senátu 1. LF

 na dny 4. a 5. 12. 2007.                                            26 : 0 : 0 schváleno

 

Do volební komise navrhla Š. Bálková studentské kandidáty Janu Vasilenkovou, Kateřinu Zahálkovou a Petra Čechala.

 

P. Sucharda navrhl za akademické pracovníky Lukáše Zlatohlávka ze 3. interní kliniky.

 

M. Holcát navrhl P. Kocnu z Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky.

 

Akademický senát 1. LF volí volební komisi pro volby členů Akademického senátu 1. LF  ve složení: P. Čechal, P. Kocna, J. Vasilenková, K. Zahálková, L. Zlatohlávek.

                                                                                   26 : 0 : 0 schváleno

 

 

8. Volba předsedy Akademického senátu 1. LF

 

P. Sucharda vyzývá přítomné k návrhům na předsedu AS 1. LF.

 

Š. Sulek navrhuje dosavadního předsedu senátu M. Hilšera.

 

P. Sucharda navrhuje J. Bruthanse, předsedu legislativní komise, do volební komise pro volbu předsedy AS 1. LF.

 

Š. Bálková navrhuje M. Kleina.

 

Š. Sulek navrhuje Š. Bálkovou.

 

Š. Bálková děkuje za důvěru, ale nepřipadá jí vhodné, aby v komisi nebyl zastoupen žádný zástupce akademických pracovníků.

J. Bruthans navrhuje B. Matouše.

 

M. Hilšer se domnívá, že při faktickém počtu členů senátu 29 by mělo stačit ke zvolení 15 hlasů. P. Sucharda to odmítá s tím, že se na tuto situaci informoval u člena legislativní komise AS UK dr. Jelínka. M. Hilšer konstatuje, že nepovoláním náhradníka došlo k zásadní chybě. P. Sucharda souhlasí s tím, že na rozdíl od M. Hilšera mu nebyla skutečnost, že F. Khan studia ukončil, známa.

 

Akademický senát 1. LF schvaluje volební komisi pro volbu předsedy AS 1. LF ve složení B. Matouš, J. Bruthans, M. Klein..

                                                                                   23 : 3 : 0 schváleno

 

Tajná volba

 

J. Bruthans seznamuje přítomné s výsledkem tajné volby předsedy. Z 26 rozdaných volebních lístků bylo odevzdáno 26, M. Hilšer získal 16 hlasů, 1 hlas J. Bruthans, 1 hlas P. Sucharda, ostatní lístky prázdné nebo neplatné.

 

Akademický senát 1. LF volí předsedou Akademického senátu 1. LF dle čl. 12 odst. 4 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu M.  Hilšera.

                                                                                  

M. Hilšer poděkoval za důvěru.

 

9. Varia

 

P. Sucharda děkuje zástupcům ve výběrových komisích. Prosí o náhradníka na 8. 11. 07 v 10,30 hodin.

 

T. Zima upozorňuje též na blížící se konkurz na místo přednosty/tky Ústavu humanitních studií. Prof. Vymětal požádal o odchod do důchodu.

 

P. Šnajdr se ujímá místa náhradníka do komise 8. 11. 07.

 

P. Sucharda upozorňuje na materiál doc. Hacha Obecná histologie, který byl zaslán Akademickému senátu. Nikdo z přítomných nemá k materiálu dotazy ani připomínky.

 

M. Hilšer informuje zasedání o problémech s kredity ve 2. ročníku, které jsou v současné době řešeny s prof. Štípkem.

 

T. Zima upřesňuje, že kreditní systém se stále dolaďuje. Řešení je již připraveno.

 

P. Sucharda sděluje, že J. Hoffmannová upozornila na skutečnost, že Š. Sulek přestal být členem AS 1. LF po ukončení studia, a skončilo mu tak i členství v komisi. Navrhuje, aby Š. Sulek zůstal i nadále členem komise pro studium až do řádných voleb AS 1. LF.

 

Akademický senát 1. LF volí Š. Sulka členem komise pro záležitosti studia AS 1. LF.

                                                                                   26 : 0 : 0 schváleno

 

P. Sucharda vybízí volební komisi, aby se sešla a zvolila svého předsedu.

 

Konec zasedání v 16,30 hodin.

Příští zasedání AS 1. LF se bude konat 5. 11. 2007.

 

 

Zapsala: Eva Svobodová

opravil a připomínky členů senátu a p. děkana zapracoval P. Sucharda

Hodnocení: (hodnotilo 5 uživatelů) spravovat