1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 20. dubna 2009

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 20. 4. 2009

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: S. Hutt, T. Švestka, E. Havrdová, R. Češka

Neomluveni: 

Hosté: E. Soubustová, T. Zima

 

Návrh programu:

 

1. Kontrola zápisu z 16.3. 2009 (5 min.)

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS (15 min.)

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání uvolnění a jmenování člena Vědecké rady 1. LF UK (10 min.)

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Vyjádření vedení fakulty k hodnocení výuky studenty za akademický rok 2007/2008   (15 min.)

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Představení energetické koncepce 1. LF UK (10 min.)

6. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání návrhu Opatření děkana, kterým se stanovuje harmonogram akademického roku 2009/2010 (5 min.)

7. Varia (10 min.)

 

M. Hilšer zahájil zasedání v 15,10 hodin.

 

Akademický senát 1. LF UK schválil navržený program jednání.

                                                                       24 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

 

1. Kontrola zápisu z 16.3. 2009

 

Akademický senát schválil zápis v předloženém znění.

                                                                       24 : 0 : 0 schváleno

 

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS

Děkan fakulty informoval přítomné o událostech uplynulého měsíce:

-       Studentská vědecká konference (změna v odměňování nejlepších prací);

-       dokument o onkologii ve VFN;

-       sociální fond fakulty;

-       bakalářské směry (společný kmen oborů)

-       sjednocení názvů pracovišť

 

15,15 příchod E. Feltlová

 

-       Biocentrum na Albertově (společný projekt 1. LF, MFF a PřF vznikne v prostoru menzy);

-       neplánuje se úprava mzdových limitů pracovišť;

-       akreditace 4letých doktorských programů;

-       nové curriculum všeobecného lékařství (od 2012);

-       přijímacího řízení (úprava otázek);

-       rozpočet fakulty pro rok 2009 a počty studentů budou předloženy na květnovém zasedání AS.

Následovala rozprava, které se zúčastnili J. Albrecht, P. Strejc, J. Beneš a T. Zima.

 

 

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání uvolnění a jmenování člena Vědecké rady 1. LF UK

 

     Děkan fakulty tlumočil přítomným žádost prof. M. Aschermanna o uvolnění z členství ve Vědecké radě 1. LF UK vzhledem k funkci místopředsedy české kardiologické společnosti. Na uvolněné místo navrhuje doc. J. Feyereisla.

 

      Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh na odvolání na vlastní žádost člena Vědecké rady prof. MUDr. Michaela  Aschermanna, DrSc., F.E.S.C. s účinností ode dne 21. 4. 2009.

                                                                          25 : 0 : 0 schváleno

   

M. Hišer navrhl tajné hlasování o předloženém návrhu na nového člena Vědecké rady 1. LF UK.

 

Hlasovací komise ve složení: Z. Krška, J. Bříza a P. Šnajdr seznámila přítomné s výsledky tajného hlasování. 20 hlasů pro, 2 hlasy proti a 3 hlasy se volby zdržely.

 

     Akademický senát 1. LF UK schvaluje jmenování doc. MUDr. Jaroslava Feyereisla, CSc. členem Vědecké rady 1. LF UK s účinností ode dne 21. 4. 2009.

                                                                   

                                                                                             20 : 2 : 3 schváleno

 

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Vyjádření vedení fakulty k hodnocení výuky studenty za akademický rok 2007/2008 

 

     Děkan fakulty předložil vyjádření k výsledkům hodnocení výuky. viz příloha zápisu.  Uvedl, že oslovil studenty prostřednictvím e-mailové zprávy, aby se zúčastnili hodnocení v tomto akademickém  roce.       

 

M. Hilšer uvedl, že obdržel dotaz studentů ohledně anonymity ankety. Ti uvádí, že někteří pedagogové anonymitu veřejně zpochybňují.

Informoval AS, že firma Erudio, která spravuje celouniverzitní informační  systém, potvrdila,

že systém je koncipován tak, že odeslaná data nelze zpětně přiřadit k odesílateli, to znamená, že není možné dohledat hodnotitele. 

 

 

P. Rutar vznesl dotaz, týkající se vyjádření Ústavu hygieny a epidemiologie k výsledkům hodnocení.

 

J. Bruthans vznesl dotaz na výsledky hodnoceni J. Payneho.   

 

 

     Akademický senát 1. LF UK bere na vědomí vyjádření vedení fakulty  k hodnocení výuky studenty za akademický rok 2007/2008.

                                                                       25 : 0 : 0 schváleno

 

 

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Představení energetické koncepce 1. LF UK

Děkan fakulty informoval přítomné o vývoji na fakultě z hlediska čerpání energií, o faktorech ovlivňujících zvyšování spotřeby a ceny, a plánovaných opatřeních.

 

15,55 příchod M. Trněný

 

Informaci děkana doplnila tajemnice fakulty. Cesta k úsporám je možná dodržováním úsporných energetických pravidel jednotlivců, klinik a ústavů, budov.

 

V rozpravě se vyjádřili J. Bruthans, M. Hilšer, P. Broulík a T. Zima.

 

Akademický senát bere na vědomí energetickou koncepci 1. LF UK.

                                                                       26 : 0 : 0 schváleno

 

 

6. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání návrhu Opatření děkana, kterým se stanovuje harmonogram akademického roku 2009/2010

 

      Děkan fakulty seznámil přítomné s předloženým materiálem.

 

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s návrhem Opatření děkana, kterým se stanovuje harmonogram akademického roku 2009/2010.

                                                                       25 : 0 : 1 schváleno

 

7. Varia

 

J. Tichý upozornil na odstranění javorů z ulice U Nemocnice. J. Borovanský doplnil, že do konce května má být vysazen odolnější druh javoru.

 

T. Zima přislíbil kontaktování  MČ P-2, pokud do 20. 5. 09 nebude slib plněn.

 

P. Rutar pozval přítomné na Piknik, který se tradičně uskuteční v zahradě Psychiatrické kliniky 6. května 2009 ve 13,00 hodin.

 

M. Hilšer pozval přítomné na koncert v cyklu Fakulta v srdci Karlova, který se uskuteční

12. 5. 2009 v kostele sv. Karla Velikého na Karlově.

 

M. Klein upozornil na pojmenování ulice Františka Lenocha, zakladatele revmatologie.

 

T. Zima vysvětlil dlouholeté úsilí o pojmenování této ulice na Albertově za Revmatologickým ústavem.

 

M. Hilšer ukončil zasedání v 16,25 hodin. Následující zasedání AS se uskuteční 11. 5. 2009.

 

Zapsala: E. Svobodová

 

 

 

 

 

příloha zápisu č. 1 – Vyjádření vedení fakulty k hodnocení výuky.

 

 

Vážené kolegyně

              Vážení kolegové,

 

dovolte mi, abych se na Vás obrátil s vyjádřením k hodnocení výuky studenty za akademický rok 2007/2008, které bylo zveřejněno. Toto hodnocení proběhlo opět elektronickou formou a zúčastnilo se více než 500 studentů, což je zvýšení počtu studentů než v minulém roce. Z hlediska objektivnějšího pohledu je potřebné, aby se do hodnocení zapojilo co nejvíce studentů.

              O celkovém hodnocení a hodnocení jednotlivých pracovišť byla akademická obec informována prostřednictví webových stránek fakulty. Přednostové pracovišť a učitelé se k těmto výsledkům mohli vyjádřit..

              Výsledky hodnocení posledních tří akademických roků jsou relativně stabilní bez významných výkyvů.

              Velmi příznivá je struktura nejlépe hodnocených otázek -  studenti v naprosté většině pozitivně hodnotí přístup vyučujících, jejich pedagogické dovednosti, objektivitu  při zkouškách a přátelskou a vstřícnou atmosféru na pracovištích, včetně dostatku možností

přihlásit se na zkoušku. Významný počet studentů je ráda, že studuje na naší fakultě, což je příznivý trend.

              V případě „nejhůře“ hodnocených otázek (tj. hodnocení 2.00-2,54) jedná se o problematiku přednášek, skladby pacientů a komunikace při seminářích. Kritika na kapacitu prostor ve zdravotnických zařízeních je obtížně řešitelná, přesto pracoviště slibují nápravu. Nedostatečné možnosti ve vyšetřování pacientů mohou částečně vyřešit trenažéry, které budou jistě velkou pomocí v praktické výuce. Koncem roku 2008 fakulta řadu trenažérů nakoupila a v tomto trendu budeme pokračovat.  Některé problémy vyplývají z nedostatečné komunikace a je třeba vysvětlovat studentům, že se nemají bát komunikovat s učiteli, aby se předešlo nedorozuměním (např. otázky požadavků ke zkouškám, podmínky udělení zápočtu apod.).

              Webové stránky pracovišť jsou zavedeny a u většiny pracovišť jsou pravidelně aktualizovány. V českém jazyce mají stránky všechna pracoviště a v anglické verzi je to již 77% pracovišť. Před 3 lety to bylo pouhých 20%.     

              Je samozřejmé, že hodnocení jednotlivých pracovišť se liší, často se liší průměrná známka od slovního hodnocení daného předmětu. Učitelé odpovědně přistupují k výsledkům hodnocení a je třeba ocenit, že řada pracovišť nedostatky či připomínky aktivně řeší, což se projevilo v letošním hodnocení (KARIM, Ortopedické kliniky na Bulovce, apod. ). Ústav pro humanitní studia v lékařství provádí postupnou restrukturalizaci výuky tak, aby byla více zaměřena do klinické praxe, která se projevila i v lepším hodnocení ve srovnání s minulými roky.

              Problematice nových učebních textů se ve vedení fakulty pravidelně věnujeme  a chybějící učební texty v krátké době vyjdou (např. druhý díl učebnice biologie a genetiky je připraven do tisku, připravuje se učebnice obecné patologie a v korektuře je učebnice biochemie).

              Z hlediska hodnocení jednotlivých učitelů významnou měrou převažují kladná hodnocení.  Učitelům, kteří byli nejlépe hodnoceni jsem udělil mimořádnou odměnu a v případě habilitovaných pracovníků jsem navrhl možnost uzavření smlouvy na dobu neurčitou. Pouze několik pedagogů bylo hodnoceno horší známkou, ale lze konstatovat, že ve srovnání s minulým hodnocením došlo ke snížení negativního hodnocení.            

              Pro hodnocení probíhajícího akademické roku 2008/2009 bude zachováno současné spektrum otázek, včetně položky – otázku nelze hodnotit.  Obrátím se též na studenty, aby se hodnocení výuky aktivněji a v co největším počtu  zapojili a přispěli ke zlepšování výuky na fakultě. Řada pracovišť provádí hodnocení též vlastními dotazníky, které jsou „šité na míru“ s možností pružně reagovat na vzniklé problémy . Některé ústavy a kliniky nabízejí možnost průběžného hodnocení prostřednictví chatové stránky pracoviště.

 

       Vážené kolegyně,

       Vážení kolegové,

 

jsem si vědom, že u některých kritérií může být výsledek hodnocení ovlivněn malým počtem odpovědí, avšak řada podnětů je stimulujících pro naši další pedagogickou práci.

Dovolte mi, abych Vám pedagogickým pracovníkům fakulty  poděkoval za Vaši obětavou a kvalitní práci.

 

V Praze dne 30. března  2009

                                                                                     Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

                                                                                                   děkan fakulty

 

 

Hodnocení: (hodnotilo 13 uživatelů) spravovat