1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 12. 3. 2007.

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 12. 3. 2007

 

Přítomni:  viz. prezenční listina

Nepřítomni:

Omluveni: J. Beneš, R. Gürlich, M. Holcát, K. Šonka, I. Červená, F. Khan,

Neomluveni: P. Broulík,

Hosté: T. Zima, S. Štípek, E. Soubustová

 

V 15,05 hodin zahájil předseda Akademického senátu zasedání.

 

Návrh programu:

 

 1. Slib člena akademického senátu (5 min.)
 2. Kontrola zápisu z 12. 2. 2007 (5 min.)
 3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS (15 min.)
 4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání Opatření děkana, kterým se stanoví poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2007/2008 (10 min.)
 5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání návrhu vnitřního předpisu Volební a jednací řád Akademického senátu 1. LF UK (35 min.)
 6. Doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc. – Vyjádření Komise pro studijní záležitosti k otázce zapisování zkouškových termínů prostřednictvím SISu. (20 min.)
 7. Varia (10 min.)

 

Akademický senát souhlasí s návrhem programu jednání.

                                                                      

                                                                             19 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se hlasování) schváleno

 

 

1. Slib členky Akademického senátu

 

Za Marii Bubalovou, která z důvodu přerušení studia ukončila své členství v Akademickém senátu 1. LF, nastupuje dle pořadí Jaroslava Emmerová.

 

J. Emmerová složila slib členky Akademického senátu 1. LF UK.

 

2. Kontrola zápisu z 12. 2. 2007

 

K návrhu zápisu nebyly žádné připomínky.

 

Akademický senát schvaluje předložený zápis z jednání 12. 2.2007.

 

                                                                                                                  20 : 0 : 0 (schváleno)

 

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS

 

J. Zima informoval

 

- o výsledcích Hodnocení studia studenty a vyjádření kolegia děkana k výsledkům, které bylo zveřejněno na internetových stránkách fakulty,

- o jednání s ředitelem VFN ve věci navýšení pracovních úvazků studentů PGS,

- o uzávěrce přihlášek ke studiu na 1. LF UK,

- o dalších jednáních ve věci Kampus Albertov,

- o plánovaném rozšíření akreditací pro habilitační a jmenovací řízení,

- o mzdové politice 1. LF UK.

 

15,15 příchod A. Krajcová

 

M. Hilšer vyzval k rozpravě k tomuto bodu jednání.

 

Š. Sulek se dotázal na počet studentů, který neprošel prvním úsekem studia.

 

T. Zima sděluje, že počet studentů, kteří byli neúspěšní, byl přibližně  10%.

 

M. Hilšer se dotazuje na vyřešení problémů se šatnami na Stomatologické klinice, který byl přednesen na minulém zasedání.

 

T. Zima informoval senát, že problém byl vyřešen, v rámci stěhování Stomatologické kliniky.

M. Hilšer uzavírá bod jednání.

 

 

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání Opatření děkana, kterým se stanoví poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2007/2008

T. Zima seznámil přítomné s předloženým materiálem.

 

M. Hilšer vyzval přítomné k rozpravě. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Proto navrhl usnesení ve znění:

 

     Akademický senát 1. LF UK  souhlasí s opatřením děkana, kterým se stanoví poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2007/2008.

                                                                                                                  21 : 0 : 0 (schváleno)

 

 

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání návrhu vnitřního předpisu Volební a jednací řád Akademického senátu 1. LF UK

 

M. Hilšer požádal J. Zimu, aby uvedl návrh předloženého vnitřního předpisu.

 

T. Zima přednesl své stanovisko k negativnímu vyjádření legislativní komise, které komise předložila k návrhu projednávaného předpisu.

Dále seznámil senát se změnami, které byly do předpisu zapracovány. Uvedl, že předpis, který byl projednán a schválen fakultním senátem a jehož zpracování měla na starosti také legislativní komise fakultního senátu, byl vrácen k dalšímu projednání s množstvím připomínek od legislativní komise AS UK. Do předloženého návrhu byly zapracovány jak změny dle připomínek legislativní komise AS UK tak změny navrhovatele a právního oddělení fakulty. Informoval, že návrh předpisu byl intenzivně konzultován s kancléřem univerzity. Uvedl, že návrh vypouští institut předsednictva, který neobsahuje ani v současnosti platný předpis. Domnívá se, že institut předsedy na fakultě funguje již více než deset let bez problému, a proto není vážný důvod k zavádění dalšího senátního orgánu.   Zavedení předsednictva by komplikovalo a prodlužovalo administrativní procesy, o čemž může nepřímo vypovídat i sdělení J. Bruthanse, který se omlouval za delší termín dodání stanoviska leg. komise z důvodu pracovního zaneprázdnění jejich členů. Dalším důvodem, proč předsednictvo nezahrnul do svého návrhu, je nejen to, že někteří členové podle návrhu leg. komise se stávají členy předsednictva ze své funkce, aniž by byli zvoleni většinou členů senátu, ale také nejednoznačnost hlasování na červnovém zasedání  o navrhovaných změnách. Upozornil, že rozhodnutí o tom, zda předsednictvo má či nemá vzniknout, v konečném důsledku  závisí na vůli a rozhodnutí senátu, které se projeví hlasováním o pozměňovacích návrzích a celkovém návrhu předpisu.    

 

15,30 příchod R. Češka.

 

M. Hilšer žádá předsedu legislativní komise o vyjádření.

 

J. Bruthans stručně zrekapituloval přípravu Volebního a jednacího řádu AS 1. LF, na kterém se podílela legislativní komise AS 1.LF UK. Tento předpis byl přijat dne 12.6.2006. Legislativní komise UK ho vrátila s připomínkami (většina připomínek se netýkala nově zaváděných ustanovení řádu, ale ustanoveních, která byla již dříve bez problému schválena legislativní komisí univerzitního senátu).

Verze předkládaná panem děkanem zahrnuje připomínky legislativní komise AS UK, zároveň však zahrnuje i další ustanovení – většina z nich byla projednávána dne 12.6.2006 a nebyla schválena (tehdejší předkladatelé – Šnajdr, Sulek, Hilšer). Legislativní komise AS 1.LF UK nepovažuje tento postup za vhodný – dochází k popírání názoru AS (vyjádřeného hlasováním dne 12.6.).

Dle zápisů z kolegia byli přípravou nové verze předpisu pověřeni E. Jenčíková a M. Hilšer. Jedná se tak o ukázkový případ nevhodného sepětí zákonodárné a výkonné složky samosprávy fakulty.

Jediným vhodným způsobem by bylo samostatně projednávat připomínky z LK AS UK a samostatně další, výše zmíněná, ustanovení.

 

T. Zima upozorňuje, že řešená otázka, zda bude předseda AS či předsednictvo, přebíhá do osobní roviny.

Uvedl, že E. Jenčíková byla pověřena přípravou návrhu  za právní oddělení děkanátu a M. Hilšer jakožto předseda a zástupce AS  v kolegiu děkana.  

Navrhuje řešit otázku, zda AS bude mít předsedu či předsednictvo a souhlasí s tím, aby záležitost byla řádně prodiskutována.  Ostatní otázky považuje za technické.

 

J. Bruthans upřesňuje znovu stanovisko legislativní komise – LK nesouhlasí s větším množstvím ustanovení, ne jen s otázkou předsednictva, LK nesouhlasí s takovýmto předložením materiálu z principiálního hlediska.

 

T. Zima zdůrazňuje, že neřekl, že předložený návrh je dobrý, zatímco minulý návrh byl špatný. Předkládá nyní nový návrh po zapracování připomínek legislativní komise AS UK.

 

M. Blaha souhlasí s děkanem fakulty. Navrhuje hlasovat o předsedovi či předsednictvu.

Ptá se, co znamená vyjádření „přijato většinově“ ve stanovisku legislativní komise. Z tohoto vyjádření není jasno, jak legislativní komise o stanovisku  hlasovala.

 

A. Krajcová vysvětluje, že legislativní komise komunikuje pomocí e-mailu. Připomínky k VJŘ byly odeslány předsedovi legislativní komise do 4.3.07, jak bylo stanoveno. Připomínky A. Krajcové a J. Hoffmanové nebyly vzaty v úvahu. Nesouhlasí se stanoviskem legislativní komise a se závěrem „přijato většinově“.

 

J. Hoffmanová podotýká, že její připomínky zapracovány ve stanovisku jsou, ale jsou zahrnuty v posledním odstavci, teda jako návrh, který nebyl většinou přijat.

 

J. Bruthans k stížnosti A. Krajcové konstatoval, že A. Krajcová neodpověděla přes četné upomínky od 1.2.07 do 3.3.07 na jediný mail a práce komise se tak vůbec neúčastnila. Dne 4.3. zaslala již po termínu své stanovisko, které však navíc postrádalo jasný závěr. Proto názor A. Krajcové nebylo možné zahrnout do stanoviska legislativní komise.

 

M. Hilšer požádal, aby zápisy  legislativní komise obsahovaly záznamy o hlasování tak, jak je běžně zvykem. Ze stanoviska legislativní komise není jednoznačně patrné, kolik  členů je pro či proti uvedeným stanoviskům.      

 

P. Sucharda upozorňuje na to, že otázka předsednictva je vyvolaná konkrétní situací. Systém 1. LF nemá žádná ze 17 fakult, neodpovídá demokratickému charakteru. Navrhuje, aby bylo předsednictvo složeno z předsedů komisí senátu.

 

B. Matouš podporuje návrh  P. Suchardy na zavedení předsednictva. Navrhuje, aby bylo hlasováno o předloženém návrhu  a pozměňovacích návrzích.  

 

J. Hoffmanová upozorňuje na to, že tento řád bude funkční až v příštích volbách.

 

J. Bruthans připomíná, že nedostal odpověď na otázku, proč zahrnul předkladatel do návrhu i ustanovení, která senát dne 12.6. již neschválil (tehdejší předkladatelé – Šnajdr, Sulek, Hilšer).

 

T. Zima odpovídá, že ke stanovisku legislativní komise napsal své  zdůvodnění členům senátu, a předkládá nový návrh k projednání.  Nyní již záleží na rozhodnutí senátu.

 

J. Bruthans zopakoval svou otázku, proč zahrnul předkladatel do návrhu i ustanovení, která senát dne 12.6. již neschválil (tehdejší předkladatelé – Šnajdr, Sulek, Hilšer).

 

Š. Sulek odpovídá na opakovanou otázku Dr. Bruthanse, že o tomto předpisu s děkanem fakulty nejednal.

 

15,55 odchod T. Švestka.

 

M. Hilšer uvedl, že členové senátu mají právo předkládat pozměňovací návrhy k návrhům předloženým předkladatelem, kterým je dle vysokoškolského zákona děkan nebo rektor. Senát vyjadřuje svou vůli hlasováním. Pokud nesouhlasí s návrhem předkladatele může jej pozměnit nebo neschválit.

 

16,00 příchod E. Havrdová.

 

J. Bruthans navrhuje samostatné hlasování o návrhu.

 

T. Zima opakuje přítomným, že předkládá AS ke schválení úplnou  verzi nového předpisu nikoli novelu. Nelze novelizovat předpis, který nikdy nenabyl platnosti.

 

M. Hilšer souhlasí, že je třeba o procedurálním návrhu  J. Bruthanse hlasovat. Upozorňuje však, že procedurální  návrh legislativní komise není ani jediný možný, jak komise uvádí, ale navíc je chybný z důvodů, které byly již zmíněny. V tomto ohledu  se kolega Bruthans  mýlí.   

 

J. Bruthans žádá hlasovat o každé změně VJŘ zvlášť dle stanoviska legislativní komise.

 

B. Matouš doporučuje projednávat nově předložený návrh.

 

J. Bruthans chce schvalovat návrh odstavec po odstavci.

 

T. Zima navrhuje projednávat návrh jako celek s hlasováním o pozměňovacích návrzích.

 

P. Sucharda upozorňuje, že žádný postup nebude čistý. AS má schválit nový návrh VJŘ bez ohledu na to, že již jeden návrh VJŘ odsouhlasil.

 

T. Zima upřesňuje, že předchozí předpis nenabyl platnosti, a je běžné, že senát vždy opět hlasuje o předpisech, které jsou vráceny z AS UK.

 

M. Hilšer dal hlasovat o  procedurálním  návrhu J. Bruthanse vyjádřeném ve stanovisku legislativní komise.

                                                                                    

                                                                                                      2 : 13 : 6  (neschváleno)

 

M. Hilšer otevírá rozpravu nad předloženými pozměňovacími návrhy.

 

Pozměňovací návrh J. Bruthanse a P. Suchardy:

 

1) Nadpis článku 12 změnit takto:

Předseda a předsednictvo

 

2) čl. 12 zařadit odst. 1. následujícího znění:

(1) Předsednictvo senátu se skládá z předsedy, místopředsedy a předsedů komisí, uvedených v čl. 13 odst. 3.

Další odstavce se přečíslují.

 

3) čl. 12 odst. 3 upravit takto:

Předseda

a)     svolává zasedání senátu,

b)     po projednání v předsednictvu navrhuje program a časový plán zasedání

c)     ve spolupráci se členy předsednictva připravuje a shromažďuje podklady pro zasedání

d)     podepisuje usnesení a zápisy z jednání senátu

Předsednictvo

e)     připravuje harmonogram zasedání senátu vždy na jeden rok

f)      je-li to nezbytné, navrhuje zástupce senátu do výběrových řízení i mezi zasedáními.

 

B. Matouš vyjadřuje kladné stanovisko k tomuto návrhu.

 

Š. Bálková namítá, že členy předsednictva se stávají automaticky členové komisí, kteří nejsou zvoleni většinou senátu.

 

Sulek uvádí, že předsedy komisí si mají vybírat členové daných komisí, kteří pod nimi budou a chtějí pracovat, nikoliv plénum senátu.

P. Sucharda upravil pozměňovací návrh tak, že přidal změnu do  čl. 13, odst. 2, kterou upravil volbu předsedů komisí - „předsedu komise volí senát“.

 

M. Klein uvedl, že tato změna ovlivní další články návrhu, a je třeba ji řádně zvážit.

 

B. Matouš navrhuje, aby se předsednictvo skládalo z předsedy AS, místopředsedy a 3 členů volených většinou senátu.

 

M. Hilšer shrnuje znění pozměňovacího návrhu P. Suchardy a J. Bruthanse s doplněním v čl. 13 odst. 2., jehož schválením by vzniklo předsednictvo skládající se z předsedy, místopředsedy a předsedů komisí AS volených většinou členů AS, a nechává o tomto návrhu hlasovat.

 

                                                                                                                      5 : 11 : 4 (neschváleno)

 

M. Hilšer otvírá rozpravu k pozměňovacímu návrhu  P. Suchardy a A. Krajcové :

 

pozměňovací návrh P. Suchardy:

1) čl. 17 odst. 7 větu 1. nahradit následujícím textem:

(7) Návrh na ukončení rozpravy k jednotlivému bodu programu může podat každý člen senátu, pokud má zato, že pokračování rozpravy nemůže přispět  k objasnění projednávané věci.

2) čl. 17 odst. 7 doplnit za 2. větu následující text:

(7) … Ukončení rozpravy se netýká členů senátu, přihlášených do diskuze před tímto hlasováním. Po ukončení rozpravy lze k projednávanému bodu předkládat pouze návrh usnesení nebo pozměňovací návrhy k předloženému usnesení; diskuze o těchto návrzích přípustná není. 

 

 

Pozměňovací návrh A. Krajcové:

1) čl. 17 odst. 7 větu 1. nahradit následujícím textem:

(7) Návrh na ukončení rozpravy k jednotlivému bodu programu může podat každý člen senátu, pokud má zato, že pokračování rozpravy nemůže přispět  k objasnění projednávané věci.

2) čl. 17 odst. 7 2. větu ponechat v původním znění:

(7) Předsedající nechá o tomto návrhu hlasovat neprodleně.

V průběhu rozpravy předkladatelka pozměňovací návrh stáhla.   

 

M. Hilšer upozornil na skutečnost, že bod 2) pozměňovacího návrhu P. Suchardy ve skutečnosti umožňuje v horší podobě to, proti čemu se snaží být namířen, tedy ukončení diskuse většinou. Návrh umožňuje, aby většina nejen ukončila diskusi, ale navrhla usnesení či pozměňovací návrh, ke kterému by se jedinec nebo menšina  nemohla již v žádném případě  více vyjádřit. V tomto směru považuje návrh za nelogický velmi problematický. Domnívá se, že problém by mohl být vyřešen tak,  že případné hlasování o ukončení diskuse by mělo charakter doporučující nikoliv závazný.

 

P. Sucharda navrhuje nejprve projednání bodu 1) a 3), a nakonec 2) svého pozměňovacího návrhu.

 

T. Zima uvedl, že s pozměňovacím návrhem P. Suchardy souhlasí.

 

J. Bruthans se domnívá, že pokud děkan souhlasí s body 1 a 2 návrhu, může je zahrnout do svého návrhu, a senát by tak o změně nemusel hlasovat.

 

J. Hoffmanová upozorňuje na možná rizika bodu 2.

 

P. Sucharda stahuje bod 3 pozměňovacího návrhu.

 

Š. Bálková nesouhlasí s možností, aby se o usneseních, o nichž má být hlasováno, nemohla vést řádná rozprava, jak navrhuje předložený pozměňovací návrh.

 

T. Zima nemá námitky proti pozměňovacímu návrhu.

 

M. Hilšer se domnívá, že lépe než ukončovat diskusi způsobem navrhovaným P. Suchardou je demokratičtější ji neukončovat vůbec. Proto podává pozměňovací návrh, kterým ze z předloženého návrhu vnitřního předpisu vypouští čl. 17, odst. 7.

 

M. Hilšer ukončuje rozpravu nad danými pozměňovacími návrhy a nechává hlasovat o bodu 1) pozměňovacího návrhu P. Suchardy.

 

1) čl. 17 odst. 7 větu 1. nahradit následujícím textem:

(7) Návrh na ukončení rozpravy k jednotlivému bodu programu může podat každý člen senátu, pokud má zato, že pokračování rozpravy nemůže přispět  k objasnění projednávané věci.

21 : 0 : 0 (schváleno)

 

Dále o bodu 2):

2) čl. 17 odst. 7 doplnit za 2. větu následující text:

(7) … Ukončení rozpravy se netýká členů senátu, přihlášených do diskuze před tímto hlasováním. Po ukončení rozpravy lze k projednávanému bodu předkládat pouze návrh usnesení nebo pozměňovací návrhy k předloženému usnesení; diskuze o těchto návrzích přípustná není.                                                                          

6 : 7 : 7 (neschváleno)

Dále dává hlasovat pozměňovacím návrhu, kterým se vypouští  odst. 7 článku 17.

                                          

                                                                                                                                 11 : 0 : 9 (schváleno)

 

M. Hilšer oznámil, že více pozměňovacích návrhů neobdržel a táže se, zda je nějaký další návrh na změnu předloženého vnitřního předpisu.

 

  J. Bruthans podal pozměňující návrh, který stanovuje, že předsedající podstatným způsobem nezasahuje do diskuse. Pokud se chce rozpravy účastnit předá vedení rozpravy jinému členovi senátu.

 

T. Zima uvedl, že tento návrh odpírá předsedajícímu  právo účasti na rozpravě, což považuje za nedemokratické. Ve svém návrhu upravuje předání řízení rozpravy v případě, že je předsedající navrhovatelem projednávaného bodu.

 

J. Bruthans se domnívá, že řízení zasedání s 30 přítomnými je natolik složité, že nedovoluje předsedajícímu věnovat se projednávané problematice a vstupovat do diskuze. Předsedající může nevhodným způsobem ovlivňovat rozpravu.

 

P. Strejc namítá, že pokud se předsedající chová nevhodným způsobem může být na to upozorněn. Není třeba ho omezovat způsobem, který navrhuje J. Bruthans.

 

 

M. Hilšer dává hlasovat o pozměňujícím návrhu J. Bruthanse.

 

                                                                                     1 : 12 : 7 (neschváleno)

 

 

 

 

 

 

 

M. Hilšer ukončil rozpravu k projednávanému bodu a dal hlasovat o celkovém znění předpisu.

 

     Akademický senát 1. LF UK schvaluje Volební a jednací řád Akademického senátu 1. LF UK ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

                                                                                                                 19 : 0 : 1 (schváleno)

 

M. Hilšer upozornil na překročení časového plánu zasedání a dle ustanovení vnitřního předpisu  dal hlasovat o ukončení zasedání.

                                                                                                                 7 : 6 : 7 (neschváleno)

 

 

 

 

 

 

6. Doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc. – Vyjádření Komise pro studijní záležitosti k otázce zapisování zkouškových termínů prostřednictvím SISu.

 

K. Mezian seznámil AS s výsledky jednání komise pro studijní záležitosti. Viz. příloha č. 1 zápisu.

 

T. Zima sděluje, že do systému SiS bude zapracováno přihlašování na zkouškové termíny v 15,00 hodin. Na klinikách či ústavech, kde není dostatečný počet habilitačních pracovníků, je možné vyhovět žádosti o výjimku. Termíny zkoušek musí být vyhlašovány včas. Studijní a zkušební řád nelze upravit, budeme jednat o možnosti novelizace. Vedení fakulty bude projednávat návrh na povinnost učitele seznamovat studenta s jeho výsledky. Změny mohou být zapracovány do Pravidel pro studium na 1. LF. V konkrétních případech bude zjednána náprava.

 

M. Hilšer uzavřel rozpravu k danému bodu  a nechal hlasovat o  usneseních předložených v průběhu rozpravy. 

 

      Akademický senát 1. LF UK žádá  vedení fakulty, aby informovalo přednosty pracovišť o způsobu nastavení termínů zkoušek tak, aby byl otevřen k zapisování v dobu, kdy studenti mající vlastní přístup k internetu budou mít dostatek času k dopravě přes Prahu a ostatní budou mít přístup k počítačům v počítačových terminálovnách fakulty. Akademický senát  doporučuje čas 15.00.

                                                                                                      

                                                                                                                  19 : 0 : 1 (schváleno)

 

       Akademický senát 1. LF UK žádá vedení fakulty, aby upozornilo přednosty ústavů a klinik znění článku 15. odst. 4 vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK. 

                                                                                    

                                                                                                                  20 : 0 : 0 (schváleno)

 

Akademický senát 1. LF UK navrhuje, aby děkan fakulty předložil novelu vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK s ohledem na problematiku seznamování studentů s výsledky zkušebních testů.     

                                                                                    

20 : 0 : 0 (schváleno)

 

 

7.Varia

 

P. Sucharda seznámil AS s reportáží, otištěnou v mfDNES 10.3., podle níž se novinářkám podařilo v 5 ze 6 zdravotnických zařízení (včetně VFN) získat chráněné informace o nemocných. Uvedl, že přestože jsou dána jasná pravidla pro identifikaci studentů i zaměstnanců nemocnice, nejsou dodržována. Nemocnice má právo trvat na bezpodmínečném nošení jmenovek v klinických prostorách VFN.

 

T. Zima uvedl že v součinnosti s ředitelem VFN byla přijata další opatření.

 

Š. Bálková informuje o problému studentů 4. a 5. ročníku. Zápočet je podmínkou pro zapsání na zkoušku z onkologie. Tato skutečnost odporuje novému vnitřnímu předpisu  Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK, který sice neplatí pro současný 4. a 5. ročník, ale je normou, která by měla být v případech, kde je to možné aplikována.

 

T. Zima přislíbil, že se bude tímto problémem zabývat.        

 

M. Hilšer končí zasedání Akademického senátu v 17,40 hodin.

Příští zasedání AS se bude konat  16. dubna 2007.

 

 

Zapsala: Eva Svobodová

vidi Marek Hilšer

 

 

 

Příloha č. 1. zápisu – stanovisko Komise pro záležitosti studia k usnesení AS z 12. 2. 2007-03-26

 

Komise pro záležitosti studia se sešla z pověření akademického senátu vyplývajícího z usnesení přijatém na minulém zasedání.

 

1. Pedagogická komise AS se v přítomném složení jednomyslně shodla, že u přihlašování na zkoušky přes SIS převažují výhody nad nevýhodami a doporučuje zachování tohoto způsobu.

 

V reakci na připomínku prof. Češky komise diskutovala situaci, kdy jsou studenti nuceni přihlašovat se na zkoušky v nočních hodinách.

Komise doporučuje pověřit vedení fakulty informováním přednostů pracovišť o způsobu nastavení termínů zkoušek tak, aby byl otevřen k zapisování v dobu, kdy studenti mající vlastní přístup k internetu budou mít dostatek času k dopravě přes Prahu a ostatní budou mít přístup k počítačům v počítačových terminálovnách fakulty. Komise se shodla na čase 15.00.

 

2. Komise se dále zabývala připomínkou prof. Beneše, že se studenti přihlašují na nejzazší termíny, kdy ústav nemá personální možnosti k vyzkoušení takového počtu studentů.

Doporučujeme, aby byly všechny termíny vypsány najednou a dostatečně dlouhou dobu před zkouškovým obdobím tak, aby si studenti mohli svou přípravu pečlivě rozplánovat. Dále pedagogická komise navrhuje Ústavu biofyziky a informatiky zvážení přijetí dalších stávajících pedagogů (zejm. asistentů) do examinačního procesu formou požádání vedení fakulty o výjimku.

 

Komise také připomíná, že datum pro poslední odhlášení se ze zkoušky (ne déle než 7dní předem podle studijního a zkušebního řádu) nemusí být shodné s termínem posledního přihlášení se na zkoušku. Např. zkouška je 7.1., student se může odhlásit
do 1.1. a přihlásit se do 6.1. Členové komise uvádí, že tuto možnost zdaleka nevyužívají všechna pracoviště.

 

3. Komise pro záležitosti studia při AS1.LF UK k se zabývala podnětem předsedy AS Bc. Marka Hilšera ve znění:“ Dovolte mi, abych Vás požádal, o prodiskutování případné vyjádření k dalšímu problému, který se vyskytl v 1. ale i 2 ročníku. V některých předmětech dochází k tomu, ze učitelé odmítají seznámit studenty s výsledky testů. Dokonce existuje případ, že učitel nesdělil žádný z výsledků tří průběžně psaných testů v zimním semestru ani v den zápočtu a pouze informoval studenty, že si je přezkouší podle toho, jak testy napsali, aniž by jim sdělil cokoli více. Nikdo ze studentů nevěděl, zda bude v den zápočtu přezkoušen či nikoli. Na žádost studentů odmítl výsledky průběžných testů sdělit. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné ustanovení vnitřního předpisu, které by tuto problematiku upravovalo, domnívám se, že by bylo vhodné, kdybychom se k této otázce po projednání v komisi jako senát vyjádřili.“

Komise se shodla, že sdělování výsledků testů a demonstrace chyb jednotlivým studentům je samozřejmostí a základem zpětné vazby studentům zároveň. Komise žádá vedení fakulty o rychlou nápravu v daných případech. Vzhledem k tomu, že tato záležitost není upravena vnitřním předpisem dává komise Akademickému Senátu ke zvážení změnu úpravy vnitřního předpisu - Studijního a zkušebního řádu 1.LF, čl. 11. odstavec 3: doplnit o větu: „Vyučující je povinen seznámit studenta s výsledkem jakéhokoli písemného testu, který má vliv na absolvování daného předmětu. Na žádost studenta je povinen ho seznámit s chybami, které v testu udělal.“

 

 

Pro informaci:

Současné změní článku 11. Studijního a zkušebního řádu 1.LF (z webu fakulty)

Čl. 11  

Formy kontroly studia

 1. Formami kontroly studia jsou
  a) průběžná kontrola,
  b) kolokvium,
  c) zápočet,
  d) klasifikovaný zápočet,
  e) písemný test,
  f) zkouška,
  g) státní rigorózní zkouška nebo státní závěrečná zkouška (dále jen "státní zkouška").
 2. Zápočet, klasifikovaný zápočet a zkouška se označují jako studijní povinnost.
 3. Písemný test může být buď jedním předpokladem pro kolokvium, zápočet či klasifikovaný zápočet, nebo zkouškou či její částí.
 4. Kolokviem se uzavírá určitý blok studijního předmětu formou rozhovoru studenta s vyučujícím v případech, kdy blok není zahrnut do podmínek udělení zápočtu. Absolvování kolokvia se potvrzuje zápisem " započteno" do výkazu o studiu, přičemž se připojí datum a podpis vyučujícího.
 5. Zápočtem se potvrzuje, že student splnil požadavky stanovené pro absolvování daného předmětu; tyto požadavky zveřejní vedoucí studijního předmětu nejpozději dva měsíce před jejich ověřováním.
 6. Zápočet je klasifikován "započteno" - "nezapočteno". Udělení zápočtu se potvrzuje zápisem "započteno" do výkazu o studiu, přičemž se připojí datum a podpis vyučujícího.
 7. Při klasifikovaném zápočtu se navíc hodnotí a způsobem jako u zkoušky klasifikuje, jak student splnil požadavky zápočtu. Ustanovení čl. 12 odst. 1 až 5, 10 a čl. 13 odst. 2 až 7 a odst. 8 věta první se použije přiměřeně.
 8. Je-li předmět zakončen zkouškou, musí student získat zápočet nejpozději v den konání zkoušky, a to před jejím zahájením. Nezíská-li student zápočet, nemůže konat zkoušku.

 

Návrh usnesení:

 

1. AS doporučuje pověřit vedení fakulty informováním přednostů pracovišť o způsobu nastavení termínů zkoušek tak, aby byl otevřen k zapisování v dobu, kdy studenti mající vlastní přístup k internetu budou mít dostatek času k dopravě přes Prahu a ostatní budou mít přístup k počítačům v počítačových terminálovnách fakulty. AS doporučuje čas 15.00.

 

2. AS doporučuje pověřit vedení fakulty informováním přednostů pracovišť, na nichž se studenti přihlašují na nejzazší termíny, kdy ústav nemá personální možnosti k vyzkoušení takového počtu studentů, aby  byly všechny termíny vypsány najednou a dostatečně dlouhou dobu před zkouškovým obdobím tak, aby si studenti mohli svou přípravu pečlivě rozplánovat, a aby byl na těchto ústavech zvýšen počet examinátorů..

 

3. AS souhlasí s doplněním vnitřního předpisu - Studijního a zkušebního řádu 1.LF, čl. 11. odstavec 3: o větu: „Vyučující je povinen seznámit studenta s výsledkem jakéhokoli písemného testu, který má vliv na absolvování daného předmětu. Na žádost studenta je povinen ho seznámit s chybami, které v testu udělal.“

 

Doc. MUDr.Eva Havrdová, CSc.

Předsedkyně komise

5. 3. 2007

 

 

 

 

 

Hodnocení: spravovat