1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
esvob| tisk | spravovat

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 10. listopadu 2008

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 10. 11. 2008

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: R. Češka, P. Strejc, T. Švestka, J. Bruthans,  P. Rutar,  M. Holcát

Neomluveni:  

Hosté: J. Dušková, J. Michl, M. Mlček

 

Návrh programu:

 1. Kontrola zápisu z 13.10. 2008 (5 min.)
 2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS (10 min.)
 3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání opatření děkana, kterým se stanoví výše prospěchových stipendií za akademický rok 2007/2008 (10 min.)
 4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Zpráva o stavu čerpání rozpočtu pro rok 2008 (10 min.)
 5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Vyjádření k hodnocení výuky studenty (10 min.)
 6. MUDr. Marek Hilšer – Návrh na jmenování členů Hodnotící komise pro hodnocení výuky studenty (10 min.)
 7. Varia (10 min.)

 

M. Hilšer zahájil zasedání v 15,04 hodin a požádal přítomné o schválení navrženého programu zasedání.

 

Akademický senát 1. LF schvaluje návrh programu.

                                                           24 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

 

1. Kontrola zápisu z 13. 10. 2008

 

Akademický senát 1. LF schvaluje návrh zápisu v předloženém znění.

24 : 0 : 0 schváleno

 

 

2. Informace děkana pro členy AS

Děkan fakulty informoval přítomné o aktuální situaci Univerzitních nemocnic. Dále seznámil Akademický senát o:

-       e-learningu;

-       o dostatečném počtu míst pro studenty ve volitelných předmětech (i v angl.paral.);

-       počtu PGS studentů na jednotlivých pracovištích

-       aktivitách studentů (SMČ, IFMSA);

-       nových možnostech programu SIS – hodnocení pedagogického výkonu ;

-       dni otevřených dveří fakulty 10. 1. 2009 vč. informací studentských spolků;

-       vylepšení antispamového systému fakultní sítě;

-       odměnách za vědecký výkon;

-       zahájení diskuse o možnostech elektronického způsobu voleb.

V rozpravě se k otázce elektronického průběhu voleb vyjádřili P. Šnajdr a M. Hilšer.

P. Pafko se dotázal na možnost odměňování  programátorů e-learningu. T. Zima

sdělil, že finanční možnosti jsou v rámci projektu a doplnil, že fakulta získala několik projektů.

 

 

3. Projednání opatření děkana, kterým se stanoví výše prospěchových stipendií za akademický rok 2007/2008

Děkan seznámil přítomné s předloženým materiálem. V rozpravě vznesl dotaz M. Klein na omezení horního limitu průměru prospěchu. M. Hilšer a J. Michl navrhli analýzu z ekonomického hlediska. T. Zima navrhl stanovení limitů.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty souhlasí s Opatřením děkana, kterým se stanoví výše prospěchových stipendií za akademický rok 2007/2008

                                                                                   23 : 0 : 1 schváleno

 

 

4. Zpráva o stavu čerpání rozpočtu pro rok 2008

Děkan seznámil přítomné s předloženým materiálem. Fakulta za tři čtvrtletí hospodařila s přebytkem. Je třeba počítat s nárůstem nákladů na energie. Přebytek bude využit pro vyplacení odměn, informatiku, nákup trenažérů a modelů a drobné rekonstrukce.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty vzal na vědomí zprávu o stavu čerpání rozpočtu pro rok 2008.

                                                                                   24 : 0 : 0 schváleno

 

5. Vyjádření k hodnocení výuky studenty

 

Děkan fakulty předložil zprávu o opatřeních přijatých v případech  opakovaně negativně hodnocených pracovišť a učitelů. Navrhuje celý systém zjednodušit, aby informace byly co nejaktuálnější. Do rozpravy se přihlásil J. Albrecht s poznámkou, že studenti nechtějí výuku hodnotit.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty bere na vědomí zprávu o hodnocení výuky studenty.

                                                                                   24 : 0 : 0 schváleno

 

 

6. Návrh na jmenování členů Hodnotící komise pro hodnocení výuky studenty

M. Hilšer informoval přítomné o souhlasu s opětovným navržením dosavadních členů, P. Rutara a J. Albrechta. Dále navrhl O. Kittnara a T. Švestku.

M. Klein nemůže z časových důvodů v členství pokračovat.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty schvaluje členy Hodnotící komise pro hodnocení výuky studenty – P. Rutara, J. Albrechta, O. Kittnara a T. Švestku.

 

                                                                                   23 : 0 : 1 schváleno

 

7.Varia

E. Havrdová pozvala na koncert pro Nadační fond Impuls 20. 11. 2008 ve 20,00 hodin v Zrcadlové kapli Klementina.

 

P. Broulík vznesl dotaz ve věci Univerzitních nemocnic a T. Zima vysvětlil úskalí aktuální situace.

 

M. Klein se dotázal na osud Bílé knihy terciárního vzdělávání. T. Zima sdělil, že tato otázka není teď prioritní a zůstává zatím beze změn.

 

T. Zima informoval o předvánočním setkání 17. 12. 2008 v 15,00 hodin na Novoměstské radnici.

 

M. Hilšer uvedl, že byl požádán vedením AS UK o návrh na zástupce do  Rady vysokých škol. Na základě návrhu člena kolegia prof. O. Kittnara navrhuje  dosavadního zástupce v tomto orgánu  prof. M. Langmeiera.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty navrhuje zástupce do  Rady vysokých škol  prof. MUDr. Miloše Langmeiera, DrSc.

                                                                       23 : 0 : 1 schváleno

 

M. Hilšer pozval přítomné na koncert Fakulta v srdci Karlova 12. 11. 2008 v 19,30 hodin v kostele sv. Apolináře.

 

P. Šnadr upozorňuje přítomné na konání voleb zástupců 1. LF do Akademického senátu Univerzity Karlovy ve dnech 19. a 20. 11. 2008.

 

M. Hilšer ukončil zasedání v 16,00 hodin.

 

 

Zapsala: Eva Svobodová

 

 

Příloha č.1: Zpráva děkana o nápravných opatřeních v otázkách výuky 

 

Zpráva pro Akademický senát:

 

Kolegium děkana se opakovaně zabývalo hodnocením výuky studenty za rok 2006/07, na zasedání KD dne 10.3. konstatovalo:

 

 1. V 1. ročníku dominují stížnosti na komunikaci se studenty na Ústavu histologie a embryologie.
 2. Ve 2. ročníku se opakovaly stížnosti na úroveň vybavení posluchárny na Ústavu lékařské chemie a biochemie, na kvalitu a dostupnost učebních textů na Ústavu biologie a lékařské genetiky a na Ústavu biochemie a experimentální onkologie.
 3. Ve 3. ročníku se rovněž opakovaly stížnosti na kvalitu a dostupnost učebních textů na Ústavu patologie.
 4. V klinických ročnících se objevují opakovaně stížnosti na Ortopedickou kliniku na Bulovce, kde přes mírné zlepšení v komunikaci se studenty velmi negativně vyznívá srovnání celé úrovně výuky obou ortopedických klinik v neprospěch Bulovky. Dále se opakují stížnosti studentů na přínosnost stáží na Ústavu hygieny a epidemiologie. Zvláštní kapitolou je pak Ústav pro humanitní studia v lékařství, kde přes mírné zlepšení stále převažuje negativní hodnocení skutečného přínosu předmětu.
 5. Na druhou stranu je třeba ocenit výrazné zlepšení v hodnocení KARIM, kde se nápadně projevil efekt zlepšení koncepce celé výuky.
 6. Objevují se rovněž stížnosti na úroveň internetových stránek některých pracovišť (výrazné zejména u Stomatologické kliniky).
 7. KD se rovněž zabývalo opakovaně nejvíce pozitivně i negativně hodnocenými pedagogy relativně vysokými počty studentů a děkan fakulty nejlépe hodnocené pedagogy finančně odměnil.

 

Kolegium po konzultaci s uvedenými pracovišti konstatovalo, že některé body se již centrálně řeší, jiné jsou již řešeny na úrovni pracovišť, např.:

Posluchárna Ústavu lékařské chemie a biochemie bude rekonstruována během rekonstrukce  budovy děkanátu, v tomto roce byla vydaná učebnice Speciální patologie, úroveň stránek Stomatologické kliniky byla silně ovlivněna probíhající rekonstrukcí prostor v budově děkanátu a nemožností stanovit pevný rozvrh atd.

Dále kolegium konstatovalo, že již v minulosti kritika vedla ke zlepšení situace (např. KARIM) a děkan fakulty si proto vyžádal písemná stanoviska vybraných přednostů a rovněž se s nimi sešel. Výsledek je již viditelný, např. na pracovišti Ortopedické kliniky na Bulovce zavedli vlastní dotazníky na hodnocení výuky a možnost jeho okamžitého hodnocení vedla i podle vyjádření studentů k nápadnému zlepšení.

Oslovení přednostové vysvětlili svůj náhled na věc a tam, kde je to v možnostech pracoviště, navrhli přijatelná opatření. Zásadní restriktivní opatření vůči pracovištím i osobám však nebylo přijato, protože počet studentů, kteří se ankety zúčastnili, byl natolik malý, že jej nelze považovat za dostatečně reprezentativní pro takovéto závěry.

Kolegium děkana hodlá v každém případě i nadále podporovat hodnocení výuky studenty jako nepostradatelnou součást výuky na Univerzitě, neboť je třeba mít zpětnou vazbu od studentů.

 


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 3085 poslední aktualizace: esvob, 10.12.2008
Hodnocení: (hodnotilo 5 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít