1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 10. listopadu 2008

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 10. 11. 2008

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: R. Češka, P. Strejc, T. Švestka, J. Bruthans,  P. Rutar,  M. Holcát

Neomluveni:  

Hosté: J. Dušková, J. Michl, M. Mlček

 

Návrh programu:

 1. Kontrola zápisu z 13.10. 2008 (5 min.)
 2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS (10 min.)
 3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání opatření děkana, kterým se stanoví výše prospěchových stipendií za akademický rok 2007/2008 (10 min.)
 4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Zpráva o stavu čerpání rozpočtu pro rok 2008 (10 min.)
 5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Vyjádření k hodnocení výuky studenty (10 min.)
 6. MUDr. Marek Hilšer – Návrh na jmenování členů Hodnotící komise pro hodnocení výuky studenty (10 min.)
 7. Varia (10 min.)

 

M. Hilšer zahájil zasedání v 15,04 hodin a požádal přítomné o schválení navrženého programu zasedání.

 

Akademický senát 1. LF schvaluje návrh programu.

                                                           24 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

 

1. Kontrola zápisu z 13. 10. 2008

 

Akademický senát 1. LF schvaluje návrh zápisu v předloženém znění.

24 : 0 : 0 schváleno

 

 

2. Informace děkana pro členy AS

Děkan fakulty informoval přítomné o aktuální situaci Univerzitních nemocnic. Dále seznámil Akademický senát o:

-       e-learningu;

-       o dostatečném počtu míst pro studenty ve volitelných předmětech (i v angl.paral.);

-       počtu PGS studentů na jednotlivých pracovištích

-       aktivitách studentů (SMČ, IFMSA);

-       nových možnostech programu SIS – hodnocení pedagogického výkonu ;

-       dni otevřených dveří fakulty 10. 1. 2009 vč. informací studentských spolků;

-       vylepšení antispamového systému fakultní sítě;

-       odměnách za vědecký výkon;

-       zahájení diskuse o možnostech elektronického způsobu voleb.

V rozpravě se k otázce elektronického průběhu voleb vyjádřili P. Šnajdr a M. Hilšer.

P. Pafko se dotázal na možnost odměňování  programátorů e-learningu. T. Zima

sdělil, že finanční možnosti jsou v rámci projektu a doplnil, že fakulta získala několik projektů.

 

 

3. Projednání opatření děkana, kterým se stanoví výše prospěchových stipendií za akademický rok 2007/2008

Děkan seznámil přítomné s předloženým materiálem. V rozpravě vznesl dotaz M. Klein na omezení horního limitu průměru prospěchu. M. Hilšer a J. Michl navrhli analýzu z ekonomického hlediska. T. Zima navrhl stanovení limitů.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty souhlasí s Opatřením děkana, kterým se stanoví výše prospěchových stipendií za akademický rok 2007/2008

                                                                                   23 : 0 : 1 schváleno

 

 

4. Zpráva o stavu čerpání rozpočtu pro rok 2008

Děkan seznámil přítomné s předloženým materiálem. Fakulta za tři čtvrtletí hospodařila s přebytkem. Je třeba počítat s nárůstem nákladů na energie. Přebytek bude využit pro vyplacení odměn, informatiku, nákup trenažérů a modelů a drobné rekonstrukce.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty vzal na vědomí zprávu o stavu čerpání rozpočtu pro rok 2008.

                                                                                   24 : 0 : 0 schváleno

 

5. Vyjádření k hodnocení výuky studenty

 

Děkan fakulty předložil zprávu o opatřeních přijatých v případech  opakovaně negativně hodnocených pracovišť a učitelů. Navrhuje celý systém zjednodušit, aby informace byly co nejaktuálnější. Do rozpravy se přihlásil J. Albrecht s poznámkou, že studenti nechtějí výuku hodnotit.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty bere na vědomí zprávu o hodnocení výuky studenty.

                                                                                   24 : 0 : 0 schváleno

 

 

6. Návrh na jmenování členů Hodnotící komise pro hodnocení výuky studenty

M. Hilšer informoval přítomné o souhlasu s opětovným navržením dosavadních členů, P. Rutara a J. Albrechta. Dále navrhl O. Kittnara a T. Švestku.

M. Klein nemůže z časových důvodů v členství pokračovat.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty schvaluje členy Hodnotící komise pro hodnocení výuky studenty – P. Rutara, J. Albrechta, O. Kittnara a T. Švestku.

 

                                                                                   23 : 0 : 1 schváleno

 

7.Varia

E. Havrdová pozvala na koncert pro Nadační fond Impuls 20. 11. 2008 ve 20,00 hodin v Zrcadlové kapli Klementina.

 

P. Broulík vznesl dotaz ve věci Univerzitních nemocnic a T. Zima vysvětlil úskalí aktuální situace.

 

M. Klein se dotázal na osud Bílé knihy terciárního vzdělávání. T. Zima sdělil, že tato otázka není teď prioritní a zůstává zatím beze změn.

 

T. Zima informoval o předvánočním setkání 17. 12. 2008 v 15,00 hodin na Novoměstské radnici.

 

M. Hilšer uvedl, že byl požádán vedením AS UK o návrh na zástupce do  Rady vysokých škol. Na základě návrhu člena kolegia prof. O. Kittnara navrhuje  dosavadního zástupce v tomto orgánu  prof. M. Langmeiera.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty navrhuje zástupce do  Rady vysokých škol  prof. MUDr. Miloše Langmeiera, DrSc.

                                                                       23 : 0 : 1 schváleno

 

M. Hilšer pozval přítomné na koncert Fakulta v srdci Karlova 12. 11. 2008 v 19,30 hodin v kostele sv. Apolináře.

 

P. Šnadr upozorňuje přítomné na konání voleb zástupců 1. LF do Akademického senátu Univerzity Karlovy ve dnech 19. a 20. 11. 2008.

 

M. Hilšer ukončil zasedání v 16,00 hodin.

 

 

Zapsala: Eva Svobodová

 

 

Příloha č.1: Zpráva děkana o nápravných opatřeních v otázkách výuky 

 

Zpráva pro Akademický senát:

 

Kolegium děkana se opakovaně zabývalo hodnocením výuky studenty za rok 2006/07, na zasedání KD dne 10.3. konstatovalo:

 

 1. V 1. ročníku dominují stížnosti na komunikaci se studenty na Ústavu histologie a embryologie.
 2. Ve 2. ročníku se opakovaly stížnosti na úroveň vybavení posluchárny na Ústavu lékařské chemie a biochemie, na kvalitu a dostupnost učebních textů na Ústavu biologie a lékařské genetiky a na Ústavu biochemie a experimentální onkologie.
 3. Ve 3. ročníku se rovněž opakovaly stížnosti na kvalitu a dostupnost učebních textů na Ústavu patologie.
 4. V klinických ročnících se objevují opakovaně stížnosti na Ortopedickou kliniku na Bulovce, kde přes mírné zlepšení v komunikaci se studenty velmi negativně vyznívá srovnání celé úrovně výuky obou ortopedických klinik v neprospěch Bulovky. Dále se opakují stížnosti studentů na přínosnost stáží na Ústavu hygieny a epidemiologie. Zvláštní kapitolou je pak Ústav pro humanitní studia v lékařství, kde přes mírné zlepšení stále převažuje negativní hodnocení skutečného přínosu předmětu.
 5. Na druhou stranu je třeba ocenit výrazné zlepšení v hodnocení KARIM, kde se nápadně projevil efekt zlepšení koncepce celé výuky.
 6. Objevují se rovněž stížnosti na úroveň internetových stránek některých pracovišť (výrazné zejména u Stomatologické kliniky).
 7. KD se rovněž zabývalo opakovaně nejvíce pozitivně i negativně hodnocenými pedagogy relativně vysokými počty studentů a děkan fakulty nejlépe hodnocené pedagogy finančně odměnil.

 

Kolegium po konzultaci s uvedenými pracovišti konstatovalo, že některé body se již centrálně řeší, jiné jsou již řešeny na úrovni pracovišť, např.:

Posluchárna Ústavu lékařské chemie a biochemie bude rekonstruována během rekonstrukce  budovy děkanátu, v tomto roce byla vydaná učebnice Speciální patologie, úroveň stránek Stomatologické kliniky byla silně ovlivněna probíhající rekonstrukcí prostor v budově děkanátu a nemožností stanovit pevný rozvrh atd.

Dále kolegium konstatovalo, že již v minulosti kritika vedla ke zlepšení situace (např. KARIM) a děkan fakulty si proto vyžádal písemná stanoviska vybraných přednostů a rovněž se s nimi sešel. Výsledek je již viditelný, např. na pracovišti Ortopedické kliniky na Bulovce zavedli vlastní dotazníky na hodnocení výuky a možnost jeho okamžitého hodnocení vedla i podle vyjádření studentů k nápadnému zlepšení.

Oslovení přednostové vysvětlili svůj náhled na věc a tam, kde je to v možnostech pracoviště, navrhli přijatelná opatření. Zásadní restriktivní opatření vůči pracovištím i osobám však nebylo přijato, protože počet studentů, kteří se ankety zúčastnili, byl natolik malý, že jej nelze považovat za dostatečně reprezentativní pro takovéto závěry.

Kolegium děkana hodlá v každém případě i nadále podporovat hodnocení výuky studenty jako nepostradatelnou součást výuky na Univerzitě, neboť je třeba mít zpětnou vazbu od studentů.

 

Hodnocení: (hodnotilo 5 uživatelů) spravovat