1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 10. 3. 2008

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 10. 3. 2008

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: J. Beneš, R. Češka

Neomluveni:

Hosté: T. Zima

 

M. Hilšer zahájil zasedání v 15,05 hodin.

 

Návrh programu:

  1. Kontrola zápisu z 11. 2. 2008 (5 min)
  2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA -  Informace děkana pro členy  AS (15 min)
  3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA – Projednání návrhu Opatření děkana, kterým se stanovuje výše poplatků spojených se studiem. (15 min)
  4. Pavel Rutar – Projednání výsledků zasedání Komise pro záležitosti studia: Pravidla pro zadávání zkouškových termínů do studijního informačního systému (10 min)  
  5. Varia (10 min)

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje program zasedání.

                                                                                     27 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

 

P. Bartůněk  příchod v 15,07 hodin.

 

 

1. Kontrola zápisu z 11. 2. 2008

 

Akademický senát schvaluje zápis z 11. 2. 2008.

                                                                                     28 : 0 : 0 schváleno

 

2. Informace děkana pro členy AS

Děkan informoval přítomné o:

-        stavu Věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích. V této záležitosti stále probíhají jednání na všech úrovních;

-         Matějů, P.: Bílá kniha terciárního vzdělávání, MŠMT 2008 (verze k diskuzi bude rozeslána všem členům AS 1. LF);

-        Radě pro vědu a výzkum;

-        stavu rekonstrukce Kateřinská 32 a plánované rekonstrukci budovy U Nemocnice 4;

-        zvyšujícím se počtu přijíždějících a vyjíždějících studentů v rámci programu Erasmus Sokrates;

-        Centru statistiky;

-        Centrum biomodelů – stav stabilizován po všech směrech zásluhou prof. Nečase, prof. Šeda a Mgr. Sýkory;

-        přihláškách ke studiu;

-        hodnocení výuky. Bude vydáno stanovisko děkana fakulty.

-        depuraci vnitřních předpisů vyvolanou AS UK. Záležitostí se bude zabývat právní oddělení společně s legislativní komisí AS 1. LF.

 

M. Hilšer otevřel rozpravu.  Uvedl, že míra arogance ministerstva zdravotnictví v otázce univerzitních nemocnicí překročuje únosnou míru. Ministr zdravotnictví již otevřeně deklaruje záměr zprivatizovat univerzitní nemocnice bez ohledu na vůli parlamentu. Takové kroky ohrožují nejen výuku jako takovou  a zájmy univerzity, ale i samotné nemocnice. Domnívá se, že nastal čas k otevřené demonstraci nesouhlasu s dosavadním postupem ministerstva.  

 

J. Bruthans uvedl, že užití zákona o velké privatizaci pro převedení nemocnic na akciové společnosti není možné.

 

T. Zima uvedl, že o případných demonstračních krocích je možné uvažovat. Je otázkou, jak a kdy je načasovat.   

 

 

3. Projednání návrhu Opatření děkana, kterým se stanovuje výše poplatků spojených se studiem

 

T. Zima seznámil přítomné s materiálem. Kalkulace poplatků vychází z normativu, ze zákona a je v souladu se Statutem UK.

 

M. Hilšer vyzval k rozpravě.

 

P. Zborníková se dotázala proč se  stanovuje poplatek za studium pro postgraduální studenty studující v cizím jazyku, když je ve fakultním zájmu, abychom měli studenty v postgraduálním studiu. Upozornila, že už takto je  finanční situace  postgraduálních studentů nedůstojná.

 

I. Matouš-Malbohan odchází v 15,45 hodin.

 

T. Zima uvedl, že výuka v cizím jazyce je zpoplatněna ze zákona. Současný návrh výše poplatku za studium pro tyto studenty je oproti loňskému roku radikálně snížen.  Student řádného PGS má nárok na stipendium.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK souhlasí s výší poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2008/2009.                                                                            27 : 0 : 0 schváleno

 

 

4. Projednání výsledků zasedání Komise pro záležitosti studia: Pravidla pro zadávání zkouškových termínů do studijního informačního systému

 

P. Rutar seznámil přítomné s výsledky jednání komise pro záležitosti studia, která se zabývala stanovením pravidel pro zapisování  zkouškových termínů do SISu. Komise došla k následujícím závěrům:

 

- Jednotlivé termíny musí být do Studijního informačního systému zadány minimálně  24 hodin před jejich otevřením pro zápis studentů* (dále jen otevření).

- Čas otevření je 16.00 hod a to pouze ve dnech pondělí až čtvrtek.

- Tato pravidla jsou závazná a v případě otevření termínu v rozporu s ustanovením výše mají studenti právo podat stížnost. Stížnost je možné podat následující pracovní den a odpovědný akademický pracovník daného ústavu/kliniky je povinen stížnost neprodleně řešit a vypsat termíny opětovně a to v souladu s těmito pravidly a v počtu, který je shodný s počtem v termínu již vypsaném. Studenty obsazené termíny není možné zrušit, je možné jen termín uzavřít pro další zapisování. V případě nepřítomnosti odpovědného akademického pracovníka řeší stížnost jemu nadřízený akademický pracovník.

 

 

M, Hilšer vyzval k rozpravě.

 

Rozpravy se zúčastnili: T. Zima, J. Albrecht, J. Chmelo, J. Bruthans a P. Zborníková.

 

 

M. Hilšer uzavřel tento bod jednání s tím, že zástupce komise pro záležitosti studia AS společně s prof. Štípkem a děkanem fakulty projednají požadavky komise a naleznou způsob řešení předloženého problému. S výsledky seznámí AS na jeho zasedání. 

 

 

5. Varia

 

P. Pafko informoval AS o uzávěrce podávání přihlášek ke kandidatuře  na funkci děkana, přičemž do stanovené lhůty byla podána přihláška jediného kandidáta. Ta splnila veškeré formální náležitosti. Kandidátem na funkci děkana je prof. Tomáš Zima. Současně připomněl termín  předvolebního setkání s kandidátem, který byl určen na  10.4.08 v 10,00 a ve 14,00 hodin.

 

M. Hilšer pozval přítomné na koncert k 660. výročí založení Univerzity Karlovy, který se bude konat 2. dubna 2008 v 19,30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

 

Zasedání skončilo v 16,08 hodin.

Příští zasedání AS 1. LF bude 14. dubna 2008 v 15,00 hodin.

 

 

Zapsala: Eva Svobodová

Hodnocení: (hodnotilo 7 uživatelů) spravovat