1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. lékařské fakulty UK ze dne 8. 12. 2008

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 8. 12. 2008

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: J. Beneš, M. Holcát, Z. Krška, P. Rutar,  T. Švestka, J. Tichý, M. Trněný

Neomluveni: 

Hosté: M. Mlček, D. Pelclová, J. Těšínová, E. Soubustová

 

Návrh programu:

  1. Kontrola zápisu z 10.11. 2008 (5 min.)
  2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Informace děkana pro členy AS (15 min.)
  3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání návrhu na změnu názvu pracovišť 1.LF UK (10 min.) 
  4. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání změny rozpočtu fakulty pro rok 2008 (10 min.)
  5.  Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA - Projednání návrhu předběžného rozpočtu pro rok 2009 (10 min.)
  6. Varia (10 min.)

 

M. Hilšer zahájil zasedání v 15,05 hodin a požádal přítomné o schválení navrženého programu zasedání.

 

Akademický senát 1. LF schvaluje návrh programu.

                                                                       22 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

 

 

1. Kontrola zápisu z 10.11. 2008

 

Akademický senát 1. LF schvaluje návrh zápisu z 10. 11. 2008 v předloženém znění.

22 : 0 : 0 schváleno

 

 

2. Informace děkana pro členy AS

 

Děkan fakulty informoval přítomné o

-       schválení jmenovaných přednostů ústavů a klinik ministrem zdravotnictví;

-       ocenění 1. LF v rámci „Českých 100 nejlepších“ v kategorii Vzdělání-věda-zdraví-humanita;

-       převzetí ceny pro 1. LF za inovace;

-       programu SIS – evaluaci pedagogického výkonu;

-       evaluaci pracovišť (pedagogika, věda);

-       vybavení pracovišť trenažéry;

-       personálním a ekonomickém rozvoji nezdravotnických oborů;

-       vývoji ve věci UN;

-       stanovisku UK k Bílé knize. 1. LF se připojuje ke stanovisku (odmítnutí textu bez přijatých připomínek UK);

-       odměnách pro vynikající pracovníky;

-       odměnách vyučujícím na základě hodnocení výuky studenty.

 

M. Hilšer otevřel rozpravu.

 

J. Bruthans se dotázal na kritéria pro jmenování přednostů ústavů a klinik.

 

T. Zima odpověděl, že kandidáti prochází konkursem, který je vyhlašován předevšíém z důvodu věku nad 65 let dosavadního přednosty.

 

M. Klein se dotázal na řešení problematiky zkouškových termínů v 1. ročnících.

 

T. Zima sdělil, že pro zkoušky byla vybrána nejjednodušší administrativní varianta. Termínů bude dostatek a nebudou se vzájemně překrývat.

 

P. Šnajdr k tomu doplnil, že konkrétní termíny jsou již navrženy.

 

P. Zborníková upozorňuje, že termíny státních zkoušek by měly být vyvěšeny na úřední desce fakulty s měsíčním předstihem.

 

E. Soubustová prověří současnou situaci.

 

M. Hilšer se dotazuje jak pokročila příprava na  zavedení  třídění odpadu v rámci 1. LF UK.

 

E. Soubustová odpovídá, že třídění odpadu bude projednáno na kolegiu děkana  15. 12. 2008.

 

M. Klein se dotázal na řešení otázky vyvolávacího zařízení na studijním oddělení.

 

T. Zima odpověděl, že projednal provizorní řešení s M. Hilšerem.

 

M. Hilšer uvedl, že ho Dr.Štuka informoval o brzkém nainstalování sytému na studijním oddělení.

 

P. Zborníková se dotázala na komplikace při prodeji vstupenek na ples.

 

E. Soubustová informovala o prvním dni prodeje vstupenek.

 

M. Hilšer se dotázal na počet studentských vstupenek.

 

T. Zima uvedl, že studentských vstupenek bylo vydáno 600, což je cca polovina z celkového počtu. 

 

 

 

 

3. Projednání návrhu na změnu názvu pracovišť 1. LF UK

 

T. Zima uvedl návrh na změnu pracovišť.

 

M. Hilšer vyzval přítomné k rozpravě.

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje změnu názvu Kliniky nemocí z povolání na Kliniku pracovního lékařství.

                                                                       21 : 0 : 1 schváleno

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje změnu názvu Ústavu sociální medicíny a veřejného zdravotnictví na Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva.

                                                                       20 : 0 : 2 schváleno

 

J. Bříza doplnil, že změnu názvu společného pracoviště odsouhlasí ještě vedení VFN a bude nutná změna statutu VFN.

1. LF nemusí měnit statut. Názvy součástí fakulty jsou obsaženy v Opatření děkana 9/2004.

 

 

4. Projednání změny rozpočtu fakulty pro rok 2008

Děkan fakulty seznámil přítomné s předloženým materiálem a vyzval k rozpravě.

 

J. Bříza jménem ekonomické komise doporučil rozpočet v předloženém znění přijmout.

 

P. Šnajdr dodal, že ekonomická komise by uvítala komentář k jednotlivým položkám.

 

E. Soubustová vzala pro příště na vědomí.

 

J. Chmelo se dotazuje, zda by nebylo výhodnější vybírat poplatky za AP v korunách  vzhledem ke kolísání kurzu.

 

T. Zima vysvětluje komplikace převodu na Kč a výhody €.

 

E. Soubustová dodává, že fakulta využívá cizí měnu např. pro zahraniční platby.

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje změnu rozpočtu fakulty pro rok 2008.

                                                                       21 : 0 : 1 schváleno

 

 

5. Projednání návrhu předběžného rozpočtu pro rok 2009

 

T. Zima seznámil přítomné s předloženým materiálem. Poukázal na nutnost počítat s výpadkem rozpočtu VŠ a nárůstem ceny energií. Oblast, kde nedojde k omezení, jsou mzdy.

 

J. Bříza měl doplňující otázku k dani silniční a dani z nemovitosti.

 

E. Soubustová zdůraznila, že se jedná o předběžný rozpočet, pro který ještě nejsou k dispozici podklady. Stoupající spotřeba a ceny energií jsou však jisté, a proto je třeba zvýšenou měrou dbát na šetření.

 

P. Strejc doporučuje informovat přednosty týkající se energetické náročnosti jejich pracovišť.

 

J. Bříza souhlasí s předloženým návrhem s podmínkou definovaní strategie energetického hospodaření.

 

P. Zborníková se zeptala, zda využití mzdových prostředků znamená nové pracovníky.

 

T. Zima odpověděl, že se v žádném případě není cílem navyšovat počty pracovníků. Naopak upozornil na problémy, které fakultu v budoucnosti čekají.

 

J. Borovanský poukazuje na problémy ostatních fakult. Domnívá se, že bychom si měli vážit situace na 1. LF.

 

J. Bříza navrhuje usnesení:

 

Akademický senát žádá předložení projektu hospodaření s energiemi.

                                                                                               22 : 0 : 0 schváleno

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje předběžný rozpočet pro rok 2009 s tím, že definitivní rozpočet bude předložen do 30. 6. 2009.

                                                                                               21 : 0 : 1 schváleno

 

6. Varia

 

T. Zima zve všechny přítomné na předvánoční setkání 17. 12. 2008 a přeje všem k Vánocům a do nového roku.

 

M. Hilšer se k přání děkana fakulty připojuje.

 

J. Bříza se rovněž připojuje s přáním a seznamuje přítomné s úspěchy VFN, která se umístila v rámci celorepublikového hodnocení pacienty a zaměstnanci na 5. místě, tj. na 1. místě mezi fakultními nemocnicemi.

 

M. Hilšer ukončil zasedání v 16,08 hodin.

 

Příští zasedání Akademického senátu se bude konat 19. ledna 2009.

 

 

 

Zapsala: Eva Svobodová

Hodnocení: (hodnotilo 22 uživatelů) spravovat