1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. lékařské fakulty dne 16. 4. 2007

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 16. 4. 2007

 

Přítomni:  viz. prezenční listina

Neomluveni: F. Khan

Omluveni: N. Gaier, I. Matouš-Malbohan, P. Šnajdr, M. Blaha, Š. Sulek, J. Hoffmannová, E. Havrdová,  

Hosté:  T. Zima, E. Soubustová, J. Payne

 

 

M. Hilšer zahájil zasedání v 15,05 hodin a přednesl návrh na dodatečné zařazení a projednání bodu programu „Projednání opravy Opatření děkana č. 5/2007, kterým se stanoví výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2007/2008“. 

 

Návrh programu:

 

  1. Kontrola zápisu z 12. 3. 2007 (5 min.)
  2. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  – Informace děkana pro členy AS (10 min.)
  3. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání žádost o akreditaci –  rozšíření výuky v Anglickém jazyce a prodloužení doby platnosti doktorského studijního programu Lékařská etika uskutečňovaného 1. LF UK v Praze  (10 min.)
  4. Projednání opravy Opatření děkana č. 5/2007, kterým se stanoví výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok  2007/2008.
  5. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA – Projednání návrhu na čestného člena Vědecké rady 1. LF UK   (10 min.)
  6. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA - Projednání změny vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK (15 min.)
  7. Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc. MBA  - Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření 1. LF UK  za rok 2006  (20 min.)
  8. Varia (10 min.)

 

Akademický senát 1. LF UK  souhlasí s programem zasedání  a se zařazením dodatečného bodu programuProjednání opravy Opatření děkana č. 5/2007, kterým se stanoví výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok  2007/2008.“

                                                                      

                                                                      20 pro : 0 proti : 0 zdrželo se            schváleno

 

1. Kontrola zápisu z 12. 3. 2007

 

Akademický senát 1. LF UK  schvaluje zápis ze zasedání AS 1. LF UK z 16. 4. 2007   v předloženém znění.

 

                                                                                                           20 : 0 : 0            schváleno

 

2. Informace děkana pro členy AS

 

Děkan fakulty informoval přítomné

- o stavu internetových stránek pracovišť 1. LF,

- o přijímacím řízení,

- o přijímání uchazečů o studium bez přijímacího řízení za stanovených podmínek,

 

15,10 příchod I. Červená

 

- o financování odborných pracovišť z hlediska vědy podle výkonnosti,

- o změnách sociálního fondu pro zaměstnance 1. LF,

- o připojení 1. LF k oslavám jubilejního roku Josefa Hlávky (podzim 2007 – podzim 2008). V této souvislosti uspořádá 1. LF pracovní odpoledne s koncertem v prostorách Gynekologicko-porodnické kliniky. Předpokládaný termín 15. 2. 2008.

- o Studentské vědecké konferenci,

- o novele zákona o specializačním vzdělávání pro lékaře,

- o reálném výkonu pracovišť 1. LF (30% výuky, 70% vědy),

- o úpravě mzdového předpisu na základě nové mzdové tabulky UK. Budou stanovena nepodkročitelná minima, další finanční prostředky budou mít k dispozici pro rozdělení přednostové klinik a ústavů.

- o výsledku jednání s nemocnicí v Chemnitz. Informoval o negativních vyjádřeních přednostů klinik k této záležitosti.

- V návaznosti na závěry Pedagogické komise sděluje, že nelze centrálně nastavit čas 15,00 pro přihlašování studentů na termíny zkoušek v systému SIS. Čas pro přihlašování je třeba nastavit současně se zadáváním termínů zkoušek. O této otázce byli informování přednostové všech pracovišť a bylo  doporučeno, aby tento čas dodržovali. 

 

 

3. Projednání opravy Opatření děkana č. 5/2007, kterým se stanoví výše poplatků spojených se studiem pro akademický rok  2007/2008.

 

K opatření děkana se již AS vyjádřil na březnovém zasedání.  Právní oddělení požádalo AS o vyjádření k opravě tohoto opatření, která uvádí opatření do souladu s příslušnými právními normami. Navrhuje usnesení následujícího znění:

 

Akademický senát souhlasí se změnou textu v části I. bodu E opatření děkana č. 5/2007, které nadále bude znít takto:

 

E. poplatek spojený se studiem v doktorských studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce (§ 58 odst. 5 zákona č. 111/1998 o VŠ, a čl. 1, odst.3) přílohy č. 6 Statutu UK) 5.000 EURO za každý rok studia.“

                                                                                   21 : 0 : 0         schváleno

 

4. Projednání žádost o akreditaci –  rozšíření výuky v Anglickém jazyce a prodloužení doby platnosti doktorského studijního programu Lékařská etika uskutečňovaného 1. LF UK v Praze.

 

T. Zima seznamuje přítomné se žádostí o prodloužení akreditace programu Lékařská etika a rozšířením výuky tohoto programu o výuku v anglickém jazyce.

 

J. Payne přiblížil přítomným dosavadní zkušenosti s tímto oborem a  informoval o zájmu zahraničních studentů o jeho studium.

 

Š. Bálková upozornila na nejasnost v předložené žádosti související s uvedením délky studia v kombinované a prezenční formě.

 

J. Payne uvedl, že toto bude v žádosti upraveno

 

P. Sucharda žádá o upřesnění toho, co znamená 3 -  4leté  studium když standardní doba studia je jasně stanovena?

 

T. Zima informuje o diskuzích na UK o prodloužení 3letého studia na 4 roky. Na základě diskuse navrhuje opravit studium na 4 roky.

 

M. Hilšer navrhuje usnesení.

 

Akademický senát 1. LF UK  souhlasí se žádostí o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Lékařská etika a jeho rozšíření o výuku v anglickém jazyku.

                                                

                                                                                               21 : 0 :  0            schváleno

 

5. Projednání návrhu na čestného člena Vědecké rady 1. LF UK

 

T. Zima seznamuje s návrhem na jmenování čestného člena Vědecké rady 1. LF. prof. Dr. Gérarda Michela Londona. V poslední době nedošlo k rozšíření Vědecké rady, přestože 3 členové zemřeli. Čestní členové mají právo účasti na zasedání vědecké rady, nemají hlasovací právo.

 

M. Hilšer otevírá rozpravu k tomuto bodu.

 

K. Mezian se dotazuje, zda prof. London má v Praze přednášky.

 

T. Zima sděluje, že prof. London spolupracuje s Nefrologickou klinikou a přednášky má.

 

M. Hilšer uvedl, že následující hlasování bude hlasování v otázce personální, a proto navrhuje senátu možnost hlasovat v tajném.   

 

                                                                                           0 : 18  : 3 neschváleno                          

 

15,35 příchod M. Holcát.

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh na jmenování  prof. Dr. Gérarda Michela Londona za čestného člena Vědecké rady 1. LF UK.                                                                                  

 

22 : 0 : 0 schváleno

 

 

 

6. Projednání změny vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK

 

Na základě podnětu členů akademické obce požádal AS o úpravu vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci výuky, která řeší otázku seznamování studentů s výsledky písemných testů. 

 

T. Zima se dotazuje na stanovisko legislativní komise k předložené novele předpisu v následující podobě:

 

1) V čl. 13 se doplňuje nový odst. 4, který zní takto: 

    

„Učitel je povinen průběžně seznamovat studenta s hodnocením výsledků jeho práce v rámci předmětu, zejména s výsledky písemné zkoušky nebo její části, písemné práce nebo písemného testu, pokud se takové hodnocení provádí. Student může do písemně zachyceného ověřování znalostí či schopností nahlížet.“   

 

J. Bruthans sděluje, že legislativní komise AS nemá námitek proti této změně.

 

M. Hilšer vybízí přítomné k rozpravě a navrhuje usnesení ve znění:

 

Akademický senát 1. LF UK schvaluje změnu vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci studia v předloženém znění.  

                                                                      

                                                                                                  22 : 0 : 0 schváleno

 

7. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření 1. LF UK  za rok 2006

 

T. Zima shrnul obsah zprávy o činnosti  fakulty v uplynulém roce (e-learning,  akreditační komise, el. forma výuky, projekty rámcových programů, spolupráce s ostatními fakultami – především Přírodovědeckou a Matematickou (Kampus Albertov), smlouva s IKEM a připravovaná smlouva s nemocnicí Na Homolce, výzkumné záměry, Folia Biologica s IF, projekt ve Vestci, změny ve výuce – přechod na kreditní systém a přijímací řízení, stoupající hodnota IF (ze 750-850 v r. 2005 na 1160), Prague Medical Report, zřízení ceny pro mladé autory, fakulta přijala dlouhodobý záměr a  posílení financování mzdového fondu).

 

M. Hilšer upozorňuje na tabulku kategorie publikací z r. 2002.

 

T. Zima sděluje, že tato tabulka bude vypuštěna. Co se týká hospodaření, je nejpodstatnější, že fakulta hospodařila se ziskem.

 

E. Soubustová promluvila k přítomným v záležitosti hospodaření fakulty. Pozitivní výsledek hospodaření znamenal 1 mil. Kč, předpoklad byl o polovinu nižší. Navýšení výdajů bylo zaznamenáno v oblasti oprav, které se týkaly především zkvalitňování podmínek výuky. Mzdy se zvýšily o 4 – 4,5 %.

 

K. Šonka se dotazuje z jakého aspektu je 1. LF nejúspěšnější z hlediska vědy, zda je tento závěr odvozen od počtu pracovníků?

 

T. Zima toto zdůvodňuje zvýšením IF. Podílelo se  méně osob. Na jednotlivých pracovištích jsou velké rozdíly mezi poměrem výuky a vědy. Nyní je koncentrace menšího počtu osob s lepšími výsledky. Hodnota IF se určuje dle nákladovosti, 1 IF = 1 milion. Výzkumné záměry 1. LF májí nákladovost na vyprodukování 1 IF přibližně 900 tisíc.

 

 

M. Hilšer uzavírá rozpravu a navrhuje usnesení ve znění:

 

Akademický senát 1. LF UK  schvaluje výroční zprávu o činnosti 1. LF UK za rok 2006.

                                              

                                                                                                 22 : 0 : 0 schváleno                                                                             

Akademický senát 1. LF UK  schvaluje výroční zprávu o hospodaření 1. LF UK za rok 2006.

                                                                                                 22 : 0 : 0 schváleno

 

 

8. Varia                                 

 

M. Hilšer informuje členy AS, o tom, že obdržel dva návrhy na členy do výběrové komise na funkční místo přednosty/tky Ústavu biochemie a experimentální onkologie v pořadí R. Gűrlich a M. Malbohan. V případě, že proti těmto návrhům nebude námitek předá jména těchto členů AS personálnímu oddělení. Na další výběrová řízení návrhy neobdržel. 

 

Š. Bálková informuje o peticích proti kouření. Navrhuje, aby  AS podpořil petici, jejímž autorem je Doc. Králíková a jíž podpořila řada členů akademické obce naší fakulty.    

 

Akademický senát 1. LF UK podporuje iniciativu autorů petice „Stop kouření“, která si klade za cíl zákaz kouření ve veřejných prostorách, včetně restauračních zařízení.

                                                                      

                                                                                                             22 : 0 : 0 schváleno

 

A. Krajcová informuje o studentské společenské akci 1 + 6 medik party pro studenty 1. a 6. ročníků. Ocenila nápad a její kvalitu. Poděkovala autorům a doufá, že se podaří uskutečnit ji i příští rok.

 

J. Bruthans informuje o své účasti na Masarykově univerzitě, kam byl delegován SKRVŠ  jako člen akreditační komise  MŠ.

 

P. Strejc poděkoval autorům za  uspořádání Velikonočního koncertu v rámci cyklu fakulta v srdci Karlova, který hodnotil jako velmi zdařilou a  hodnotnou fakultní  společenskou událost.

 

M. Hilšer ukončil zasedání v 16,10 hodin.

 

Příští zasedání AS 1. LF UK se uskuteční 14. května 2007.

 

 

 

Zapsala: Eva Svobodová

Vidi Marek Hilšer

Hodnocení: (hodnotilo 10 uživatelů) spravovat