1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. lékařské fakulty dne 14. 4. 2008

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 14. 4. 2008

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: Z. Krška

Neomluveni:

Hosté: E. Soubustová, T. Zima

 

M. Hilšer zahájil zasedání v 15,04 hod. uctěním památky zesnulé prof. MUDr. Marie Peškové, DrSc.

 

Návrh programu:

1. Kontrola zápisu z 10. 3. 2008 (5 min)

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA -  Informace děkana pro členy  AS (15 min)

3. Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – Projednání žádosti o  akreditaci doktorských

    studijních  programů (10min)

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA – Projednání Výroční zprávy o činnosti za rok

    2007 (10 min)

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA – Projednání Výroční zprávy o hospodaření

      za rok 2007 (10 min)

6. Prof. MUDr. Otomar Kittnar, DrSc. – Informace o hodnocení výuky studenty (20 min)

7. Varia (10 min)

přestávka (10 minut)

8. Představení kandidáta na děkana 1. LF UK (90 min.)

 

M. Hilšer navrhl změnu programu zasedání, a sice přesun projednání bodu 6. na zasedání, kterého se bude moci zúčastnit prof. Kittnar, který je nyní mimo Prahu.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty souhlasí s návrhem programu včetně navržené změny.

                                                                       27 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se)schváleno

 

 

1. Kontrola zápisu z 10. 3. 2008

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty souhlasí se zápisem ze zasedání 10. 3. 2008 v předloženém znění.

                                                                       27 : 0 : 0 schváleno

 

 

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA -  Informace děkana pro členy  AS

 

Děkan fakulty informoval přítomné o:

- probíhající přípravě přijímacího řízení;

- přípravě zařazení testu všeobecných dovedností  ve spolupráci s FF UK;

- úpravě organizace zápisů (viz Opatření děkana);

- úpravě oboru Vnitřní lékařství a prerekvizitách;

- sociálním fondu fakulty (využit z 1/3), chystá se úprava;

 

Příchod I. Malbohan 15,10 hodin

 

- SVK 21. 5. 2008 (uzávěrka přihlášek do 21. 4. 2008);

- depuraci právních předpisů UK. Předpisy budou předloženy legislativní komisi AS během

   příštího týdne.

 

Příchod M. Trněný 15,15 hodin.

 

- hodnocení výuky studenty;

- vývoji jednání ve věci Univerzitních nemocnic a plánovaných akcích v této záležitosti..

 

 

3. Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – Projednání žádosti o  akreditaci doktorských

    studijních  programů

 

Děkan fakulty seznámil přítomné s plánovanou reakreditací všech oborů biomedicíny, která byla vyhlášena VR UK 27. 3. 08 s termínem předložení 29. 5. 08. Materiály připravují předsedové oborových rad. Změny nastaly v prodloužení ze 3 na 4 roky a částečně v personálním obsazení.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty souhlasí s  novou akreditací  doktorských studijních programů  biomedicíny v ČJ a AJ na standardní dobu studia 4 roky.

 

                                   

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie - 

Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology

##############################

Biologie a patologie buňky                                Cell Biology and Pathology      

##############################

Vývojová biologie                                            Developmental Biology

##############################

Biochemie a patobiochemie                               Biochemistry and Pathobiochemistry

##############################-

Fyziologie a patofyziologie člověka                   Human Physiology and Pathophysiology

##############################-

Imunologie                                                       Immunology

##############################-

Lékařská mikrobiologie                                    Medical Microbiology

##############################--

Neurovědy                                           Neurosciences

##############################--

Farmakologie a toxikologie                               Pharmacology and Toxicology

##############################--

Lékařská biofyzika                                           Medical Biophysics

###########################-

Parazitologie                                        Parasitology

###########################-

Gerontologie                                                    Gerontology

###########################--

Experimentální chirurgie                                   Experimental Surgery

###########################---

Preventivní medicína                                        Preventive Medicine

############################-

Biomedicínská informatika                                Biomedical Informatics

############################-

Zobrazovací metody v lékařství                          Imaging Methods in Medicine

 

                                                                                   28 : 0 : 1 schváleno

 

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA – Projednání Výroční zprávy o činnosti

     za rok 2007

 

Děkan fakulty informoval o událostech kalendářního roku 2007 a hlavních bodech z předložené výroční zprávy fakulty:

            pokles nehabilitovaných vedoucích pracovníků;

-       zaveden kreditní systém pro studenty;

-       vzdělávací systém MEFANET;

-       sdílení edukačních materiálů;

-       vědecké projekty;

-       nárůst výsledků vědecké práce (ve srovnání s rokem 2006);

-       zavádění Hirschova indexu citací pro jednotlivce i instituce;

-       projekt 1. LF a PřF BIOCEV – kampus pro moderní technologie;

-       ocenění pracovníků fakulty i instituce

-       zrevitalizované časopisy Folia Biologica a Prague Medical Report a možnosti získání IF splněním kritéria pravidelnosti.

-       akce pořádaných fakultou.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty schvaluje Výroční zprávu o činnosti za rok 2007.

 

                                                                                   29 : 0 : 0 schváleno

 

 

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA – Projednání Výroční zprávy o hospodaření

      za rok 2007

Děkan fakulty informoval o výsledku hospodaření fakulty, které skončilo se ziskem. Dále se zmínil o investičních akcích fakulty (rekonstrukce Kateřinská, malá posluchárna U Nemocnice 5, rekonstrukce posluchárny II.chirurgické kliniky ve spolupráci s VFN, velká posluchárna Anatomický ústav, studentské zázemí v Purkyňově ústavu).

Tajemnice fakulty doplnila informace o stavebních akcích, nárůstu mezd, získávání prostředků na Vědu a Výzkum, doplňkové činnosti fakulty. Současně informovala o pozitivním auditorském výroku, který bude zahrnut do Výroční zprávy.

J. Bříza seznámil přítomné se závěry jednání ekonomické komise AS, která doporučuje Výroční zprávu o hospodaření fakulty  ke schválení.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty schvaluje Výroční zprávu o hospodaření za rok 2007.

 

                                                                                   29 : 0 : 0 schváleno

 

7. Varia

 

P. Rutar zve jménem Spolku mediků na Piknik 6. 5. 2008.

 

J. Tichý upozorňuje, že Spolek absolventů zvolil nového předsedu a vyzývá Spolek mediků k větší vzájemné spolupráci.

 

M. Hilšer informuje, že do výběrové komise na přednostu/-ku Pneumologické kliniky je jmenována zástupkyně AS E. Havrdová a náhradník I. Malbohan.

 

Přítomní se rozhodli pokračovat v programu bez plánované přestávky.

 

 

8. Představení kandidáta na děkana 1. LF UK

 

Předseda volební komise, P. Pafko, informoval přítomné o průběhu vystoupení kandidáta na funkci děkana před akademickou obcí fakulty, které se uskutečnilo 10. 4. 08.

 

T. Zima seznámil přítomné s výsledky dosavadního funkčního období a s návrhem svého programu v dalším období v oblasti vzdělávání, vědy, infrastruktury a vnějších vztahů.

 

Do diskuze se zapojili P. Broulík, J. Tichý, P. Pafko, M. Hilšer a P. Zborníková.

 

P. Pafko poděkoval T. Zimovi a přítomným.

 

M. Hilšer poděkoval a ukončil zasedání v 16.55 hodin.

 

Následující zasedání se koná 21. 4. 2008 v 15,00 hodin.

 

 

 

 

 

Zapsala: Eva Svobodová

Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat