1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
esvob| tisk | spravovat

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. lékařské fakulty dne 14. 4. 2008

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 14. 4. 2008

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: Z. Krška

Neomluveni:

Hosté: E. Soubustová, T. Zima

 

M. Hilšer zahájil zasedání v 15,04 hod. uctěním památky zesnulé prof. MUDr. Marie Peškové, DrSc.

 

Návrh programu:

1. Kontrola zápisu z 10. 3. 2008 (5 min)

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA -  Informace děkana pro členy  AS (15 min)

3. Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – Projednání žádosti o  akreditaci doktorských

    studijních  programů (10min)

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA – Projednání Výroční zprávy o činnosti za rok

    2007 (10 min)

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA – Projednání Výroční zprávy o hospodaření

      za rok 2007 (10 min)

6. Prof. MUDr. Otomar Kittnar, DrSc. – Informace o hodnocení výuky studenty (20 min)

7. Varia (10 min)

přestávka (10 minut)

8. Představení kandidáta na děkana 1. LF UK (90 min.)

 

M. Hilšer navrhl změnu programu zasedání, a sice přesun projednání bodu 6. na zasedání, kterého se bude moci zúčastnit prof. Kittnar, který je nyní mimo Prahu.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty souhlasí s návrhem programu včetně navržené změny.

                                                                       27 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se)schváleno

 

 

1. Kontrola zápisu z 10. 3. 2008

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty souhlasí se zápisem ze zasedání 10. 3. 2008 v předloženém znění.

                                                                       27 : 0 : 0 schváleno

 

 

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA -  Informace děkana pro členy  AS

 

Děkan fakulty informoval přítomné o:

- probíhající přípravě přijímacího řízení;

- přípravě zařazení testu všeobecných dovedností  ve spolupráci s FF UK;

- úpravě organizace zápisů (viz Opatření děkana);

- úpravě oboru Vnitřní lékařství a prerekvizitách;

- sociálním fondu fakulty (využit z 1/3), chystá se úprava;

 

Příchod I. Malbohan 15,10 hodin

 

- SVK 21. 5. 2008 (uzávěrka přihlášek do 21. 4. 2008);

- depuraci právních předpisů UK. Předpisy budou předloženy legislativní komisi AS během

   příštího týdne.

 

Příchod M. Trněný 15,15 hodin.

 

- hodnocení výuky studenty;

- vývoji jednání ve věci Univerzitních nemocnic a plánovaných akcích v této záležitosti..

 

 

3. Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – Projednání žádosti o  akreditaci doktorských

    studijních  programů

 

Děkan fakulty seznámil přítomné s plánovanou reakreditací všech oborů biomedicíny, která byla vyhlášena VR UK 27. 3. 08 s termínem předložení 29. 5. 08. Materiály připravují předsedové oborových rad. Změny nastaly v prodloužení ze 3 na 4 roky a částečně v personálním obsazení.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty souhlasí s  novou akreditací  doktorských studijních programů  biomedicíny v ČJ a AJ na standardní dobu studia 4 roky.

 

                                   

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie - 

Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology

##############################

Biologie a patologie buňky                                Cell Biology and Pathology      

##############################

Vývojová biologie                                            Developmental Biology

##############################

Biochemie a patobiochemie                               Biochemistry and Pathobiochemistry

##############################-

Fyziologie a patofyziologie člověka                   Human Physiology and Pathophysiology

##############################-

Imunologie                                                       Immunology

##############################-

Lékařská mikrobiologie                                    Medical Microbiology

##############################--

Neurovědy                                           Neurosciences

##############################--

Farmakologie a toxikologie                               Pharmacology and Toxicology

##############################--

Lékařská biofyzika                                           Medical Biophysics

###########################-

Parazitologie                                        Parasitology

###########################-

Gerontologie                                                    Gerontology

###########################--

Experimentální chirurgie                                   Experimental Surgery

###########################---

Preventivní medicína                                        Preventive Medicine

############################-

Biomedicínská informatika                                Biomedical Informatics

############################-

Zobrazovací metody v lékařství                          Imaging Methods in Medicine

 

                                                                                   28 : 0 : 1 schváleno

 

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA – Projednání Výroční zprávy o činnosti

     za rok 2007

 

Děkan fakulty informoval o událostech kalendářního roku 2007 a hlavních bodech z předložené výroční zprávy fakulty:

            pokles nehabilitovaných vedoucích pracovníků;

-       zaveden kreditní systém pro studenty;

-       vzdělávací systém MEFANET;

-       sdílení edukačních materiálů;

-       vědecké projekty;

-       nárůst výsledků vědecké práce (ve srovnání s rokem 2006);

-       zavádění Hirschova indexu citací pro jednotlivce i instituce;

-       projekt 1. LF a PřF BIOCEV – kampus pro moderní technologie;

-       ocenění pracovníků fakulty i instituce

-       zrevitalizované časopisy Folia Biologica a Prague Medical Report a možnosti získání IF splněním kritéria pravidelnosti.

-       akce pořádaných fakultou.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty schvaluje Výroční zprávu o činnosti za rok 2007.

 

                                                                                   29 : 0 : 0 schváleno

 

 

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  MBA – Projednání Výroční zprávy o hospodaření

      za rok 2007

Děkan fakulty informoval o výsledku hospodaření fakulty, které skončilo se ziskem. Dále se zmínil o investičních akcích fakulty (rekonstrukce Kateřinská, malá posluchárna U Nemocnice 5, rekonstrukce posluchárny II.chirurgické kliniky ve spolupráci s VFN, velká posluchárna Anatomický ústav, studentské zázemí v Purkyňově ústavu).

Tajemnice fakulty doplnila informace o stavebních akcích, nárůstu mezd, získávání prostředků na Vědu a Výzkum, doplňkové činnosti fakulty. Současně informovala o pozitivním auditorském výroku, který bude zahrnut do Výroční zprávy.

J. Bříza seznámil přítomné se závěry jednání ekonomické komise AS, která doporučuje Výroční zprávu o hospodaření fakulty  ke schválení.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty schvaluje Výroční zprávu o hospodaření za rok 2007.

 

                                                                                   29 : 0 : 0 schváleno

 

7. Varia

 

P. Rutar zve jménem Spolku mediků na Piknik 6. 5. 2008.

 

J. Tichý upozorňuje, že Spolek absolventů zvolil nového předsedu a vyzývá Spolek mediků k větší vzájemné spolupráci.

 

M. Hilšer informuje, že do výběrové komise na přednostu/-ku Pneumologické kliniky je jmenována zástupkyně AS E. Havrdová a náhradník I. Malbohan.

 

Přítomní se rozhodli pokračovat v programu bez plánované přestávky.

 

 

8. Představení kandidáta na děkana 1. LF UK

 

Předseda volební komise, P. Pafko, informoval přítomné o průběhu vystoupení kandidáta na funkci děkana před akademickou obcí fakulty, které se uskutečnilo 10. 4. 08.

 

T. Zima seznámil přítomné s výsledky dosavadního funkčního období a s návrhem svého programu v dalším období v oblasti vzdělávání, vědy, infrastruktury a vnějších vztahů.

 

Do diskuze se zapojili P. Broulík, J. Tichý, P. Pafko, M. Hilšer a P. Zborníková.

 

P. Pafko poděkoval T. Zimovi a přítomným.

 

M. Hilšer poděkoval a ukončil zasedání v 16.55 hodin.

 

Následující zasedání se koná 21. 4. 2008 v 15,00 hodin.

 

 

 

 

 

Zapsala: Eva Svobodová


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 3633 poslední aktualizace: esvob, 13.05.2008
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít