1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1 . LF UK ze dne 10.4.2006

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1 . LF UK ze dne 10.4.2006
 
Přítomni : viz prezenční listina
Omluveni: M. Holcát, K. Šonka, M. Bubalová, F. Khan, I. Sinecká
 
Zasedání Akademického senátu 1. LF UK zahájil předseda Bc. Marek Hilšer v 15.05 hodin.
V úvodu zasedání navrhl zařadit další bod jednání zasedání  s názvem: Projednání návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Navrhuje uvést tento bod za bod č. 6.
 
Návrh programu :

  1. Kontrola zápisu ze dne 13.3.2006 (5 min)
  2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,MBA – Informace děkana pro členy AS (10 min)
  3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Projednání Výroční zprávy 1. LF UK za rok 2005 ( 25 min.)
  4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Projednání návrhu poplatků za studium pro akademický rok 2006/2007 (10 min.)
  5. Ing. Eva Soubustová, MBA – Zpráva o hospodaření 1. LF UK za rok 2005 (10 min.)
  6. Ing. Eva Soubustová, MBA – Projednání návrhu rozpočtu 1. LF UK pro rok 2006   (20 min.)
  7. Ing. Eva Soubustová – Projednání návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene  (10 min.)

 
Přestávka
 
  1. Štěpán Sulek – Analýza praktické výuky ve 4. a 5. ročníku všeobecného lékařství    (20 min.)
  2. Varia

 
AS 1. LF UK schvaluje návrh programu
                                                                                  22:0:0 (pro:proti:zdrželo se) schváleno
 
15.10 příchod P.Šnajdr
 
1. Kontrola zápisu ze dne 13.3.2006
 
J. Bruthans vznesl stížnost na předsedu AS. Upozornil na pozdní zasílání zápisu k připomínkování.
 
M. Hilšer požádal J. Bruthanse, aby svou stížnost specifikoval.
 
J. Bruthans uvedl, že předseda AS opakovaně zaslal zápis ze zasedání se zpožděním. Volební a jednací řád uvádí, že zápis ze zasedání AS má být dodán členům neodkladně. Na pozdní zasílání předsedu opakovaně upozorňoval, ten mu však 9. 1. odpověděl, že je právní purista, 5. 2. neodpověděl,  6. 3. odpověděl, že se vyskytly jiné závažné úkoly k řešení, 2.4. opět na připomínku neodpověděl. Dotázal se předsedy, zda si pamatuje, kdy zápis rozesílal členům AS za posledních 8 měsíců. Upozornil, že průměrný počet dní zpožděného zaslání  za posledních 8 zasedání  je 21,5. Proto se ptá, kdy a zda bude učiněna náprava.          
 
M. Hilšer uvedl, že vnitřní předpis přesně nestanovuje lhůtu, kdy má být zápis dodán k připomínkování. Proto nechápe z čeho J. Bruthans vypočítává svá čísla a průměry. J. Bruthans se mýlí, protože předpis neříká neodkladně, ale neprodleně. Předpis také stanovuje, jaké položky má zápis obsahovat. V žádném případě neukládá takový rozsah zápisu, jaký je  předkládán. Měl-li by být dodržován striktní výklad, který se snaží prezentovat J. Bruthans, bylo by obtížné, vzhledem k dalším povinnostem,  předkládat zápis in extenso jako doposud. Domnívá se, že redukování zápisu v rámci dikce vnitřního předpisu, by nebylo vstřícné především vůči členům akademické obce, neboť by redukovalo jeho informační hodnotu. M. Hilšer dále uvedl, že žádný ze senátorů, kromě J. Bruthanse, si doposud nestěžoval na 14 denní cyklus dodání zápisu k připomínkování, což ve skutečnosti znamená 9 pracovních dnů, a proto se domníval, že AS tento postup nevadí. 
 
J. Bruthans uvedl, že  netuší co senátu vadí, ale jemu rozhodně porušování vnitřních předpisů vadí.
 
M. Hilšer navrhl ukončení diskuse.  
 
                                                                                              18:3:2 schváleno
 
P. Sucharda poznamenal, že jádro stížnosti  J. Bruthanse spočívá v tom,  že čím dříve je zápis dodán k připomínkování, tím více si členové AS pamatují. Když byl volební a jednací řád schvalován uvažovalo se, že doba dodání zápisu by měla být asi jeden týden. Sám se domnívá, že 10 pracovních dnů je rozumný limit. Zda-li bude dodán v pátek nebo v neděli, není tak podstatné.
 
15.15 příchod R. Češka
 
 
J. Hoffmannová upozornila, že byla ukončena diskuze k tomuto bodu a doporučila, aby se J. Bruthans a M. Hilšer domluvili mezi sebou.   
 
P. Sucharda podotkl, že se mu zdá zvláštní, že návrh na ukončení diskuze dal předseda, když se diskuse týká.
 
M. Hilšer dal hlasovat o předloženém návrhu zápisu. 
 
AS schvaluje návrh  zápisu ze zasedání ze dne 13.3.2006
                                                                                              22:0:2 schváleno
                                                                                 
2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana pro členy AS
 
      T. Zima uvedl, že na posledním zasedání AS  byl vznesen dotaz týkající se malé výměny studentů s Velkou Británií a Irskem. Tato situace má několik důvodů; curricula  lékařských fakult VB a Irska jsou málo kompatibilní, Velká Británie a Irsko uplatňuje politiku reciproční výměny, to znamená jeden student za jednoho. Zájem studentů z VB není dostatečný, aby toto pravidlo mohlo být naplněno. Prof. Pokorný se zúčastnil  jednání  s anglickými univerzitami, ale úspěch byl malý.
      Na půdě univerzity se připravují rozsáhlé změny vnitřních předpisů. Klíčové změny se týkají Zkušebního a studijního řádu dále stipendijního fondu. UK navrhuje  přerozdělování prostředků na stipendia odváděním 20 – 40 % do společného fondu. Za vedení 1. LF UK bylo  navrženo nikoli rozmezí, ale fixní částka 25%. Dále budou fakulty přijímat zvláštní předpis, kterým nahradí stávající Studijní a zkušební řád. Vedení fakulty udělá všechno proto, aby byl tento předpis  předložen co nejdříve tak, aby platil pro nastupující 1. ročníky, jak vyžaduje UK.       
     T. Zima informoval, že rektor UK jmenoval prof. Škrhu prorektorem pro zahraniční otázky. Uvedl, že máme významné zastoupení v rámci orgánů UK.
Kolegium děkana diskutovalo pedagogické otázky, a také kritéria pro hodnocení výkonu pracovišť.
     Pro obor stomatologie byly získány finanční prostředky ve výši 40 mil. korun. Za tyto finance bude do konce roku vybudována fantomová učebna ve fakultní poliklinice.
T. Zima dále konstatoval, že článek hodnotící lékařské fakulty, který vyšel v LN, počet přihlašovaných studentů na naší fakultu neovlivnil. Celkem se přihlásilo 4 215 studentů z toho bude přijato  930, tak jak schválil AS.
     Dále uvedl,  že byla zahájena jednání s děkany Matematicko-fyzikální fakulty  a Přírodovědecké fakulty, za účelem společného vytvořením univerzitního kampu Albertov. Pozemky jsou zatím volné, ale pokud budou prodány někomu jinému než univerzitě, nebude myšlenka vybudování kampu reálná. 
     Požádal AS o předložení novely Jednacího a volebního řádu, aby mohla být dokončena revize vnitřních předpisů a vydán věstník.   
     T. Zima požádal AS o schválení uvolnění člena vědecké rady prof. MUDr. Adama Jiráska, DrSc., z tohoto orgánu na základě jeho žádosti.
 
Podává  návrh na usnesení ve znění:
 
Akademický senát 1. LF UK schvaluje uvolnění prof. MUDr. Adama Jiráska, DrSc. z Vědecké rady 1. LF UK na základě vlastní žádosti doručené děkanovi fakulty.
                       
                                                                                                          24:0:0 schváleno
 
J. Bruthans uvedl, že  k Volebnímu a jednacímu řádu AS obdržel  pouze jednu připomínku, a informoval, že se ujme vytvoření návrhu novely.   
 
P. Broulík požádal děkana, aby byla věnována péče rozvrhu, především s ohledem na rozvrstvení vyučování tak, aby se na klinikách ve stejnou dobu nevyskytovala výuka velkého množství studentů. Stává se, že se v jednu dobu na klinice překrývá výuka různých ročníků. Taková situace není dobře zvládnutelná.     
 
T. Zima uvedl, že pedagogice se vedení věnuje neustále. Některé změny jdou provést rychleji jiné pomaleji. Je spočteno, že na 1 hodinu pedagogického procesu vynakládá fakulta 500-700 Kč. Někdy zvládnutí situace záleží na správné organizaci pracoviště.
 
Předseda AS poděkoval T. Zimovi  za informace.
 
15.35 příchod J.Beneš
 
3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,MBA – Projednání výroční zprávy 1. LF UK za rok 2005
T. Zima předložil AS ke schválení Výroční zprávu 1. LF UK za rok 2005.  Uvedl, že lze při hodnocení výsledků v různých oblastech považovat kalendářní  rok 2005 za velmi úspěšný. Co do uspořádání a obsahu kapitol se výroční zpráva velmi neliší od zpráv předešlých. Došlo pouze k několika změnám.  Jednou z nich je jiné dělení kapitol dle agend proděkanů. Fakulta pracovala na 3 výzkumných záměrech, v dalších pěti figuruje jako spoluředitel. Uskutečnilo se celkem 200 akcí. Pravidelně se konaly pořady Křeslo pro Fausta. Bylo uděleno 22 medailí. Došlo k uzavření smluv se všemi fakultními nemocnicemi, v nichž probíhá naše výuka.
Vědecká rada schválila nová pravidla pro hodnocení bibliografie, která odpovídají novým  standardům na UK.
K předloženému návrhu obdržel jednu připomínku týkající se tabulek, jež obsahují hodnocení bibliografie dle IF bodů. Jedná se o uvedení metodiky výpočtu těchto bodů. Ta bude do konečného textu zapracována. 
 
Předseda AS poděkoval T. Zimovi za komentář k výroční zprávě. Dal hlasovat o navrženém usnesení.
 
 
Akademický senát 1. LF UK schvaluje Výroční zprávu 1. LF UK za rok 2005.
                                                                                 
                                                                                                          25:0:0 schváleno
 
4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,MBA – Projednání návrhu poplatků za studium pro akademický rok 2006/2007
 
T. Zima vysvětlil, že materiál byl dodán se zpožděním, neboť byl doručen z rektorátu teprve 3.4. 2006. Vedení se rozhodlo nově uvádět částky v měně Euro. Požádal o úpravu předloženého materiálu, kterou se  škrtá bod 4. a 5. druhé strany návrhu. Tyto body se týkají stanovení poplatku za studium pro rok 2007/2008 v programu Všeobecné lékařství a Zubní lékařství uskutečňovaných v cizím jazyce.      
 
Š. Sulek navrhl úpravu poplatku za další studium z 2 890,- Kč na 2 800,- Kč
 
B. Matouš poznamenal, že tímto návrhem by došlo k ochuzení  studentů, neboť jsou to peníze, které plynou do stipendijního fondu.
 
Š. Sulek stáhl svůj návrh. 
 
M. Hilšer dal hlasovat o usnesení ve znění:
 
Akademický senát 1. LF UK  souhlasí s návrhem opatření děkana, kterým se řeší stanovení poplatků  spojených se studiem platných pro akademický rok 2006/2007a poplatků spojených s přijímacím řízením pro akademický rok 2007/2008.
                                                                                                          25:0:0 schváleno
 
 
5. Ing. Eva Soubustová,MBA – Zpráva o hospodaření 1. LF UK za rok 2005
 
E. Soubustová uvedla, že příjmy i výdaje celé fakulty vzrostly oproti roku 2004 o cca 1/5. Došlo k narovnání dluhu z minulého období, což představuje dobrý odrazový můstek pro příští období. Změna tvorby investičního fondu má pozitivní i negativní vliv. Uvolněné prostředky z nízké tvorby FRIMu byly vloženy do dílčího zlepšení vybavení pracovišť. Čerpání projektů JPD bylo zahájeno během roku 2005 a bylo profinancováno přes 5 mil.Kč. Vzrostla i výše stipendií.
 
P. Šnajdr ocenil dosažení pozitivní hospodářské situace, v níž se fakulta nachází. Jestliže je hospodaření fakulty v tak dobrém stavu, ptá se,  zda v této souvislosti uvažuje vedení fakulty   o snižování počtu přijímaných studentů, tak aby se zlepšil neutěšený stav vyplývající s přeplnění prostorových i personálních kapacit ve výuce  1. ročníku.
 
T. Zima uvedl, že se uvažuje o několika krocích, které by situaci v 1. ročníku řešily. První je snížení počtu přijímaných studentů o 50 – 100. Tato otázka se bude analyzovat s ohledem na ekonomické konsekvence. Druhým krokem je změna uspořádání studia v 1. ročníku. Zaváděním úseků studia, které stanovuje nový vnitřní předpis univerzity, bude možné rozdělit 1. ročník na dva úseky. 1. úsek bude odpovídat zimnímu semestru, po jehož ukončení bude probíhat kontrola plnění studijních povinností.  Podobný systém funguje i na jiných školách, jako např. MFF. Jeho výhodou je, že umožňuje neúspěšným studentům včas podat novou  přihlášku ke studiu, a tak neztrácí další rok.
 
P. Šnajdr ocenil zájem vedení fakulty tuto situaci řešit. Poznamenal, zda vedení fakulty uvažuje o vybudování 1 velké posluchárny pro více než 300 lidí tak, jak se již o této možnosti dříve hovořilo. To by mohlo vyřešení situace napomoci.
 
T. Zima uvedl, že na Albertově jsou tři velké posluchárny, jejichž vytíženost není příliš velká. Je to spíše otázka správné redistribuce studentů do prostor, které již máme, a jejich správného využití. Informoval, že prošel ústavy na Albertově a zjistil mnoho případů, kdy jsou prostory nevyužívány. Některé jsou až do nebe volající. Při prohlídce například narazil na nově vymalovanou místnost rozdělenou plechovou přepážkou nebo místnosti, do nichž několik let nikdo nevkročil.   Situaci již řeší ve spolupráci s tajemnicí fakulty. Prioritou v investičních záměrech je nyní spíše dokončení úprav budov, které již prošly rekonstrukcí.
 
J. Bruthans se dotázal, zda vedení počítá  s vybudováním bezbariérových přístupů do fakultních budov? To  by mělo být řešeno i bez ohledu na tělesně postižené, úraz se může stát každému.
 
E. Soubustová uvedla, že v nově rekonstruovaných budovách se s bezbariérovými vstupy počítá. V těch stávajících je otázka jejich budování složitější.
 
M. Hilšer ukončil diskusi a dal hlasovat o usnesení ve znění:
 
 Akademický senát 1. LF UK schvaluje Zprávu o hospodaření 1. LF UK za rok 2005
                                                                                             
                                                                                             25:0:0 schváleno
 
16.00 odchod J. Hoffmannová
 
6. Ing. Eva Soubustová, MBA -  Projednání návrhu rozpočtu 1. LF UK pro rok 2006
 
E. Soubustová předložila návrh rozpočtu 1. LF UK pro rok 2006. Okomentovala jednotlivé položky.
 
B. Matouš informoval AS, že se sešla ekonomická komise, předložený návrh projednala a doporučuje jeho schválení.  
 
M. Hilšer dal hlasovat o usnesení ve znění:
 
Akademický senát 1. LF UK  schvaluje návrh rozpočtu 1. LF UK pro rok 2006.
                                                                                                         
                                                                                                 24:0:0 schváleno
 
7. Ing. Eva Soubustová, MBA – Projednání návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
 
Bod prezentovala Mgr. Eva Jenčíková. Informovala senát, že se jedná o smlouvu, kterou uzavírá UK s a.s. Č. Telecom. Tato smlouva je naplněním smlouvy o smlouvě budoucí, která byla se společností Č. Telecom uzavřena již v roce 2003. Požádala AS, aby  ve svém usnesení vyjádřil výhradu k článku smlouvy, který původně ukládal povinnost společnosti Č. Telecom písemně informovat UK a 1. LF o vstupu na její pozemky a nyní tuto povinnost neobsahuje. Neuložení  této povinnosti by bylo pro 1. LF nevýhodné.
V souladu s touto připomínkou navrhla E. Jenčíková usnesení ve znění:
 
 „Akademický senát 1. lékařské fakulty projednal návrh smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch oprávněného Českého Telecomu, a.s., a vyslovuje výhradu k ustanovení čl. V odst. 3. Doporučuje, aby toto ustanovení bylo změněno tak, aby ukládalo oprávněnému z věcného břemene povinnost  oznámit povinnému, resp. jím určenému uživateli vstup na nemovitosti zatížené věcným břemenem předem alespoň 3 pracovní dny, pokud nebude dohodnuto jinak.“   
 
Š. Sulek se  dotázal,  v čem spočívá zřízení věcného břemene?
 
E. Jenčíková objasnila, že se jedná o věcné břemeno spojené s vedení kabelů   na pozemcích 1. LF UK a jiných fakult.
 
M. Hilšer dal hlasovat o navrženém usnesení.                                                             
                                                                                                    24:0:0 schváleno
 
Přestávka 5 minut
 
8. Štěpán Sulek – Analýza praktické výuky ve 4. a 5. ročníku všeobecného lékařství
 
Š. Sulek informoval senát,  že zpracoval předloženou analýzu (viz. materiál pro zasedání) z důvodu opakované nespokojenosti řady studentů  vyšších ročníků vyplývající z nedostatečného zastoupení praktické výuky u pacientů v rámci výuky v klinických ročnících. Dochází nejen k tomu, že se výuka spíše než u pacienta odehrává v seminárních místnostech, ale také k tomu, že často probíhá výuka u pacienta ve velkých skupinách. Jsou předměty, kde se student s pacientem nesetká prakticky vůbec. Pro zmapování situace vytvořil dotazník, který vyplnilo několik studentů z celkem jedenácti studijních skupin. Požádal vedení fakulty, aby se touto situací zabývalo a uspořádalo diskusi se studenty na toto téma.
Navrhl usnesení ve znění:
 
Akademický senát 1.LF UK doporučuje vedení fakulty a jednotlivým klinikám zabývat se zlepšením praktické výuky ve 4. a 5. ročníku.
 
P. Broulík vyjádřil souhlas se Š. Sulkem a tuto analýzu velice vítá. Poznamenal, že situace v praktické výuce není dobrá.
 
T. Zima uvedl, že kvalita výuky  je na jednotlivých pracovištích odlišná.  V současné době prochází s ředitelem VFN klinická pracoviště. Někde výuka neprobíhá tak, jak by měla. Vedení se pedagogikou zabývá neustále. Připravuje se seznam povinných praktických výkonů pro Všeobecné lékařství. Uvažuje se o hledání styčných bodů mezi některými  předměty. Co se týká připomínek v analýze, jsou zde zmíněny problémy, které jsou v kompetenci pracovišť, a záleží na nich, jak je řeší. Vedení nemá možnost organizovat výuku na jednotlivých pracovištích, může posuzovat výstupy.
 
J. Bruthans  uvedl příklad uspořádání výuky chirurgie. U státních zkoušek se nezkouší z praktických dovedností, ale vyžaduje se znalost mnoha teoretických detailů.  Student musí znát obsáhlou knihu od A až do Z , jinak řečeno od agamy až po želvu.
 
A. Krajcová upozornila na nelogické uspořádání výuky primární péče. Dvoutýdenní blok se nachází ve 4. ročníku a dva týdny stáže u praktického lékaře následují až v 6. ročníku. Výuka na sebe nenavazuje.
 
P. Sucharda uvedl, že s některými závěry analýzy lze souhlasit, ale vyjádřil pochybnost  nad metodikou, která byla použita. Především s ohledem na počet studentů, kteří odpovídali. V ročníku je kolem 200 studentů a odpovídalo asi jedenáct, to není reprezentativní vzorek.  Návrh usnesení předložený kolegou Sulkem mu připadá příliš vágní a nic neříkající. Vedení fakulty tento návrh  k ničemu konkrétnímu nezavazuje. Domnívá se, že by mělo obsahovat konkrétní nedostatky, které lze řešit.    
 
Š. Sulek upozornil, že odpovídalo 11 studentů z jedenácti různých skupin, kteří mohou posoudit, kolik dnů u pacientů během výuky strávili. Jedná se o čísla nikoli o názor.  
 
G. Chellapah uvedl, že efektivita výuky během klinických stáží by měla být poměřována mírou zdatnosti v praktických dovednostech, kterou student během výuky nabude. Domnívá se, že studenti se nemohou naučit odebírat anamnézu,  i kdyby  by byli 10krát denně u pacienta za situace, kdy se například odebírá anamnéza ve třicetičlenné skupině od schizofrenního pacienta. Takový způsob výuky je  ztráta času pro studenty i pacienta. Odehrává-li se výuka ve velkých skupinách, kde jsou jak studenti  programu Erasmus,  tak studenti anglické paralelky, je třeba, aby byla výuka dobře organizována především s ohledem na množství učitelů.   
 
T. Zima uvedl, že řešení těchto problémů ve velké míře závisí na přednostech pracovišť. Jestliže jsou na klinikách pracovníci zaměstnaní na úvazek 1, 0 a výuka ve většině případů končí ve 13:00, je to do značné míry otázka organizace.    
 
J. Bruthans uvedl, že se jako učitel setkává se situacemi, kdy chce něco studentům ukázat, třeba po skončení výuky, ale ti už nemají zájem.
 
P. Broulík upozornil, že problém nespočívá v počtu učitelů, ale v jednu chvíli jsou na pracovišti přítomny  3 ročníky studentů a pacientů je jen cca 90.  Počty studentů by měli být lépe rozvrstveny,  může se učit i odpoledne.
 
P. Sucharda uvedl, že by měl být znám rozpis výuky a její obsah a student by měl vědět, v čem stáž spočívá a co od ní může očekávat.
M. Hilšer uvedl, že studenti přecházejí během stáží od vyučujícího k vyučujícímu, a jeden neví,  co a jak  učil vyučující  před ním.  Ve výuce tak nelze sledovat návaznost, nesměřuje k žádnému cíli. Chybí tak odpovědnost za výukový proces.        
 
M. Blaha pozitivně zhodnotil stáže na klinice ORL v Motole, kde je výuka velice dobře zorganizována. Funguje zde kreditní systém, dle kterého si student může určovat priority.
 
M. Hilšer souhlasí. Kupříkladu studenti jsou na této klinice  vypisováni k asistenci na operace předem, takže  se jich neúčastní ad hoc,  a necítí se na obtíž.  
 
T. Zima souhlasil s uspořádáním besedy o výuce.
 
B. Matouš navrhl usnesení ve znění:
 
Akademický senát 1. LF  bere na vědomí analýzu Š. Sulka, děkuje za její zpracování, a doporučuje, aby se vedení fakulty problematikou praktické výuky nadále zabývalo.
 
Š. Sulek s usnesením souhlasí.          
 
                                                                                              20:0:2 schváleno
 
10. Varia
 
M. Hilšer pozval členy akademického senátu  na 2. koncert z cyklu „Fakulta v srdci Karlova“ pořádaný 1. lékařskou fakultou a Humanitním klubem mediků. Uvedl, že se koncert koná dne 11. dubna 2006 od 19.30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v ulici Ke Karlovu. Na programu bude 9. symfonie Antonína Dvořáka, „Novosvětská“.  
 
Předseda AS 1. LF UK poděkoval členům za účast a ukončil zasedání Akademického senátu v 17.05 hodin.
 
Příští zasedání Akademického senátu 1. LF UK se bude konat 15. května 2006 v 15 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK Na Bojišti 3, Praha 2.
 
Zapsala : V. Silbernaglová
Vidi : Bc. Marek Hilšer
Hodnocení: (hodnotilo 10 uživatelů) spravovat