1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání 16. KD dne 25. 5. 2020

Zápis 16. zasedání kolegia děkana,
které se konalo v pondělí dne 25. 5. 2020 od 13:00 hod.
distančně a ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, ulice Na Bojišti 3

Předsedající: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Přítomni:

prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – člen kolegia

doc. MUDr. Pavel Klener, DrSc. – proděkan

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. – proděkan

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – proděkan

prof. RNDr. Libuše Kolářová, DrSc. – proděkanka

David Kulišiak – člen kolegia

prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc. – proděkan 

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. – člen kolegia

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen kolegia

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan


Omluveni:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. – člen kolegia
P R O G R A M

16. zasedání kolegia děkana, které se konalo v pondělí

dne 25. 5. 2020 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu, Na Bojišti 3


1) Kontrola závěrů a schválení zápisu z 15. zasedání kolegia děkana, které se konalo

dne 11. 5. 2020 od 12:30 hod.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

2) Výroční zpráva 1. LF UK za rok 2019

Ing. Eva Soubustová, MBA

3) Návrh složení habilitační komise a komise pro řízení ke jmenování profesorem

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

4) Cena Arnošta z Pardubic

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

5) Cena Josefa Hlávky a MŠMT

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

6) Výzva Fond Postdoc pohybu

doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

7) PR

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

8) RůznéAd 1.
K možnosti konání přípravných kurzů v Dobronicích člen kolegia a předseda Akademického senátu (AS) prof. Betka uvedl, že Ak. senát se kloní k názoru, aby kurzy proběhly. Kapacita kurzů je cca 150 osob, přičemž dle vládního nařízení lze pořádat tento typ akcí do 300 osob. KD se shodlo, že kurzy v Dobronicích proběhnou, pojedou i nulté ročníky, v plném počtu pojedou také tutoři.

Proděkan prof. Kittnar informoval KD, že do Centra medicínských simulací (SIM) bylo dosud investováno celkem 14, 4 milionu korun.
Zodpovědnost: Tajemnice Ing. Soubustová doloží financování všech simulátorů na fakultě z projektu „nábytek“.

Proděkan prof. Hanuš shrnul změny kurikula – nově jsou nyní státnicové předměty koncentrovány do 6. ročníku. Vedoucí studijního oddělení Ing. Sochorová rozkreslila rozvrhy pro příští akademický rok a poskytne je k náhledu dotčeným pracovištím. Jak Ing. Sochorová uvedla, překryvy v rozvrhu budou u některých dvoutýdenních bloků přetrvávat ještě po další dva ak. roky, budou ještě upraveny prerekvizity a individuální studijní plány.

Proděkanka prof. Dušková k průběhu přijímacích řízení uvedla, že se již tisknou testy na přijímací řízení. Prof. Dušková požádala děkana prof. Šeda o jeho přítomnost (i distanční) pro dny 15. a 19. 6., aby mohl stanovit mez počtu přijatých. Kvůli porovnatelnosti testů navrhl dr. Štuka tzv. adjustované skóre, kdy jsou počty bodů srovnány s procentuálním pořadím. Děkan prof. Šedo uvedl, že tuto podmínku nemáme uvedenu v podmínkách přijímacího řízení.

Proděkan prof. Sedmera k přijímacím řízením pro anglickou paralelku uvedl, že dosud bylo v zahraničí vyzkoušeno 250 lidí a dalších 250 uchazečů o studium v angličtině bude skládat příjímací zkoušky v Praze. Doplňovací řízení se připravuje. Prof. Sedmera požádal KD o stanovisko k umožnění živého streemování promocí pro zahraniční absolventy a jejich rodiny. KD návrh odsouhlasilo. Zodpovědnost: Paní Wurmová ze studijního odd. dojedná možnost streemování na RUK.

Proděkan prof. Foltán referoval o omylu při jednání se zástupci studentské části Ak. senátu (AS). Byl osloven zástupkyní studentské části AS s návrhem změny ve výuce stomatologie, které klinika začala ve svém kurikulu postupně činit. Jak se ale později ukázalo, návrh změn studentské zástupkyně AS nebyl konsenzuálním stanoviskem AS a tyto změny ve výuce byly pozastaveny. Pro příště budou konkrétní návrhy od jednotlivých senátorů vždy ověřovány na zasedání AS.

Proděkan prof. Foltán informoval KD o schůzce s náměstky VFN kvůli možným úpravám na pracovištích Stomatologické kliniky. Technické úpravy na pracovištích kliniky budou připraveny dle aktuálních požadavků Hygienické stanice hl. m. Prahy.

Děkan prof. Šedo předložil KD požadavek studentů anglické paralelky na odpuštění části školného. KD se shodlo, že 1. LF UK školné promíjet nebude, protože výuka probíhala distanční formou.

Proděkan dr. Mikula referoval o stavebních pracích v Relax centru 1. LF UK. Do konce května 2020 bude vybráno vybavení posilovny.

Člen kolegia prof. Smetana pracuje na rekonstrukci kostry plejtváka. Připravuje se výběrové řízení na restaurátorské práce. Prostředky na rekonstrukci poskytne kromě ministerstva kultury také fakulta a dárci.


Ad 2.
Tajemnice Ing. Soubustová požádala o kontrolu jednotlivých kapitol Výroční zprávy 2019 (VZ) jejich garanty. Korektury VZ provede prof. Štípek.
Zodpovědnost: Garanti jednotlivých kapitol odevzdají mailem připomínky do 5. 6. 2020 p. Sýkorové z odd. komunikace.


Ad 3.
Návrh na složení Habilitační komise pro habilitační řízení MUDr. Špačka, představil členům KD proděkan doc. Klener.


Ad 4.
Proděkan doc. Klener přednesl KD návrh na nominanty Ceny UK – Ceny Arnošta z Pardubic. Doc. Klener navrhl dvě nominace – pro cenu za vynikajícího vyučujícího navrhl prof. Pavelku a na cenu za vynikající počin ve vzdělávací činnosti prof. Kršku. KD návrhy odsouhlasilo.


Ad 5.
Proděkan doc. Klener přednesl návrhy na Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty – MUDr. Kouckého a MDDr. Tichého. KD na cenu navrhlo MDDr. Tichého.

Proděkan doc. Klener přednesl návrhy na Cenu MŠMT. KD navrhlo MUDr. Kouckého


Ad 6.
KD se shodlo, že v soutěži Česká hlava navrhne 1. LF UK na Národní cenu prof. Zemana. Proděkanka prof. Kolářová uvedla, že pro návrh nominací pro kategorii invence v téže soutěží osloví předsedy oborových rad.

K Výzvě Fond Postdoc v pohybu proděkan doc. Klener uvedl, že nebyl podán žádný návrh.


Ad 7.
Aktivity fakultního PR představil člen kolegia MUDr. Vejražka, který zmínil vznik pěti videí z jednotlivých pracovišť jako náhrada za akci Jednička na zkoušku. PR během koronavirové pandemie připravilo celkem 14 videí k organizaci výuky s děkanem prof. Šedem, proděkany a zástupci studentů, mediálně pokrylo Studii kolektivní imunity, připravovalo informační materiály pro studenty, nonstop aktualizovalo informace na fakultním webu, sociálních sítích, vydávalo tiskové zprávy, připravuje výroční zprávu, knihu o fakultě v angličtině, benefiční kalendář, Průvodce prváka a akce (Křesla pro Fausta, koncert, akademický motosraz…)


Ad 8. 

Tajemnice Ing. Soubustová připraví na příští KD informaci o instalaci plastiky v nice v Salmovské ulici.

Děkan prof. Šedo informoval o děkovných dopisech, které fakultě adresují zdravotnická zařízení, v nichž dobrovolně působili studenti 1. LF UK.

Člen kolegia a předseda (AS) prof. Betka informoval KD o prvním vystoupení kandidátů na děkana 1. LF UK před zástupci AS. Kandidáti odpovídali na stejné otázky, po dobu 20 min, následovala debata. Další vystoupení kandidátů pro akademickou veřejnost se koná dne 15. 6. 2020 od 14.00 v Purkyňově ústavu, a to jak prezenčně tak i distančně.
Zodpovědnost: prof. Betka osloví mailem všechny přednosty a bude je o vystoupení kandidátů informovat.

Proděkanka prof. Kolářová přednesla návrh na personální změnu do panelu P06 AZV ČR místo prof. Bartoníčka, který post opouští, navrhuje jako zástupce prof. Chomiaka. Do dalšího panelu AZV ČR místo doc. Holady je navržen prof. Holý a prof. Trněný. Tyto návrhy budou předloženy Vědecké radě 1. LF UK, která bude hlasovat per rollam.

Tajemnice Ing. Soubustová připomněla, že příští zasedání KD se bude konat dne 8. 6. 2020 v 12:30 ve velké zasedací místnosti děkanátu.


V Praze dne 25. 5. 2020
Zapsala Petra Klusáková Dis.,
Oddělení komunikace

Hodnocení: spravovat