1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze 6. 10. 2014

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 6. 10. 2014

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: P. Broulík, Z. Krška, A. Martan, P. Pafko, K. Smetana, J. Beneš, M. Hodas,
N. Malinová,
Neomluveni:
Hosté: M. Miovský, E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:
1. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 16. 6. 2014 (10 min.)
2. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 25. 6. 2014 (10 min.)
3. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
4. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Volby do AS UK 2015 – 2018.
Volba dalších členů do volební komise (20 min.)
5. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Změna názvů společných pracovišť
1. LF UK a ÚVN – Kliniky traumatologie pohybového aparátu
a Neurochirurgické kliniky (20 min.)
6. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Projednání přípravy Dlouhodobého záměru
Univerzity Karlovy (20 min.)
7. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Informace Legislativní komise o stanovisku
AS 1. LF UK k návrhu dílčí Změny Statutu UK a dílčí Změny přílohy č. 8
Statutu UK (10 min.)
8. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Nominace delegáta 1. LF UK do Rady
vysokých škol (20 min.)
9. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – jmenování člena Vědecké rady 1. LF UK
(10 min.)
10. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. –Novela ZVŠ - Zpráva studijní komise
(10 min.)
11. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. LF UK, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.08 hodin. Přivítal přítomné včetně hostů po letní přestávce. Požádal na úvod o zařazení dodatečného bodu jednání. Akademický senát 1. LF UK bude nominovat zástupce 1. LF do Rady vysokých škol a současně zvolí kandidáta do předsednictva RVŠ. Obě záležitosti budou projednány v rámci bodu 8. jednání.

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK souhlasí s programem v předloženém znění a se zařazením dodatečného bodu programu týkajícího se kandidáta do předsednictva Rady vysokých škol.
20 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


1. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 16. 6. 2014
2. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 25. 6. 2014

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK souhlasí se zápisem z jednání dne 16. 6. 2014
a se zápisem z mimořádného jednání dne 25. 6. 2014 v předloženém znění.
20 : 0 : 0 schváleno

3. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS
Děkan fakulty, A. Šedo, požádal proděkana pro nelékařské studijní programy, M. Miovského, aby přednesl zprávu o nelékařských studijních programech.

M. Miovský informoval přítomné, že v loňském roce byla schválena koncepce na čtyři následující roky. Objevila se témata vyžadující nová řešení a skloubení s prioritami Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy a Dlouhodobého záměru 1. lékařské fakulty. Univerzita doporučuje v budoucnu podporovat bakalářské obory s navazujícími magisterskými. V tomto smyslu bude provedena evaluace všech nelékařských oborů.
Fakulta předpokládá užší spolupráci s Vyšší odbornou školou zdravotnickou 5. května, kam by byla převedena část výuky. O tomto kroku byl již AS 1. LF UK informován a probíhají jednání s vedením školy. Akreditována bude 1. LF UK. Jedná se o zásadní systémový krok. Fakulta by nebyla schopná bez této spolupráce výuku v budoucnu v předpokládaném rozsahu a kvalitě zajistit a řešit situaci s navazujícími Mgr-programy.
M. Miovský plánuje předložit v prvním čtvrtletí 2015 zhodnocení všech oborů podle jejich významu a jejich vzájemné porovnání.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

M. Důra se zeptal na budoucnost bakalářského oboru Ergoterapie?

M. Miovský sdělil, že obor má velkou perspektivu. Bohužel ze strany studentů o něj není na 1. LF UK zájem.

M. Důra se ptá z toho důvodu, zda bude tento obor propagován na podzimním veletrhu Gaudeamus?

M. Miovský odpověděl, že nyní se ještě neuvažuje o definitivním uzavření oboru, ale zásadní je vývoj zájmu v budoucnu a KD si vymínilo sledovat jednotlivé obory a zájem o ně a to souvisí s úkolem pana děkana vyhodnotit efektivitu všech oborů.

A. Šedo doplnil, že stejná problematika je otevřená i na ostatních fakultách. U bakalářských oborů je těžké realizovat požadovanou praxi dle akreditace. Proto je toto třeba racionálně prověřit.

J. Raboch se zeptal v čem je význam spojení s Vyšší odbornou školou zdravotnickou 5. května?

M. Miovský vysvětluje výhodnost ve spojení týmu přednášejících a využití zázemí této školy, která je velmi dobře vybavena. Bylo by tak možné spojit dva programy do jednoho silného a obě instituce by z tohoto propojení profitovaly ekonomicky, personálně a pozicí na trhu.

A. Šedo upřesnil, že tato škola patří Magistrátu a z toho vyplývá jeho podpora této spolupráce.

M. Miovský dodal, že se zde jedná i o velkou podporu Ministerstva zdravotnictví, neboť by se jednalo o modelový příklad spolupráce lékařské fakulty s VOŠ kde ministerstvo hledá vhodný model řešení současné kritizované situace okolo VOŠ.

J. Raboch souhlasí se zvýšenou potřebou personálního zajištění zdravotnickými absolventy i v souvislosti s připravovanými změnami v oblasti psychiatrické péče.

F. Vaňásek seznámil přítomné s příspěvkem do senátorské schránky v souvislosti s tímto tématem. Studentka 3. ročníku bakalářského studia ergoterapie, K. Rybářová, se ptá, zda bude bakalářský obor ergoterapie otevírán každoročně vzhledem k velkému zájmu studentů a poptávce o absolventy.

M. Miovský konstatuje, že přes statistické údaje o mimořádné poptávce po absolventech ergoterapie, je zájem o studium na 1. LF UK malý a je zatím pod hranicí rentability.

A. Šedo doplňuje, že výuka probíhá na mnoha pracovištích fakulty a je velmi náročná.

15.25 hodin příchod P. Kňažeková.

J. Roth konstatoval, že student, který se přihlásí, neví, zda studium dokončí.

A. Šedo ho opravil, že každý, kdo studium začne, má možnost i dokončit.

L. Bajer se zeptal, zda se uskuteční ještě nějaká propagační akce?

M. Miovský odpověděl, že celý loňský rok byl věnován mimořádné propagaci tohoto oboru.

L. Bajer konstatuje, že poptávka na trhu je velká.

A. Šedo souhlasí, že uplatnění v tomto oboru je.

M. Miovský reaguje, že je třeba řešit, zda upřednostnit znovuzískání silné pozice ve vzdělání zdravotních sester nebo ergoterapii a že úkol KD a děkana vyhodnotit obory přinese více informací, ale klíčový je celkový počet studentů v oboru a kapacity fakulty. Sestry jsou klíčový obor a v ročníku může být 80 studentů v prezenční formě.

A. Šedo upozorňuje, že se mění filozofie financování fakult a je třeba brát na zřetel i tento pohled. Obor je řešen z toho důvodu, že o něho není zájem. Důvodem není poptávka po absolventech, ale nezájem studentů.

15.30 hodin příchod E. Havrdová.

Fr. Vaňásek se zeptal, jaký by měl být minimální počet studentů oboru?

M. Miovský konstatuje, že hranice rentability je 20- 25 studentů v ročníku, ale s každým vyšším ročníkem jsou počty nelékařů nižší a mnoho nedokončí.

Akademický senát 1. LF UK bere na vědomí zprávu o nelékařských oborech.

A. Šedo pokračuje informací o smluvním vztahu s Mariánskými Lázněmi. Zatímco v minulosti fakulta hradila pedagogy a studenty, přičemž lázně používaly logo 1. LF. Nyní je smluvní vztah připravován tak, že lázně budou zabezpečovat praxi studentům 1. LF a za použití loga budou fakultě platit.

A. Šedo dále informoval o projektech VaVpl pro Prahu, které se úspěšně rozvíjí.
Konstatoval, že byl podepsán Statut Agentury zdravotnického výzkumu.
Předpokládá, že bude podepsána smlouva s Magistrátem na používání Faustova domu.
Věří, že si přítomní povšimli prezentace fakulty ve sdělovacích prostředcích během uplynulého léta.
A. Šedo pozval přítomné na seminář 18. 11. 2014 s významnou zahraniční účastí.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

P. Kňažeková se zeptala, do kdy platí smlouva na Faustův dům? A na jak dlouho bude znovu uzavřena?

A. Šedo odpověděl, že dosavadní smlouva je do roku 2016 a snažíme se o prodloužení na dalších deset let.

4. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Volby do AS UK 2015 – 2018.
Volba dalších členů do volební komise.

Akademický senát 1. LF UK zvolil členy komisí ve volebních místnostech takto:
Místnost č. 1 –ÚVI:
Adéla Furmánková, 6. roč.
Martin Faško, 6. roč.
Tereza Kočišová, 4. roč.

Místnost č. 2 – Faustův dům:
Eva Spisarová, 6. roč.
Jan Přáda, 6. roč.
Monika Jellušová, 6. roč.

Místnost č. 3 – Fyziologický ústav:
Miroslav Štřek, 6. roč.
Zuzana Roháľová, 5. roč.
Klára Fulínová, 5. roč.
22 : 0 : 0 schválenoAkademický senát 1. LF UK schválil harmonogram voleb do AS UK 2015 - 2018:
Volby zástupců 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy do Akademického senátu Univerzity Karlovy se uskuteční ve dnech 11. a 12. listopadu 2014.
Volební místnosti:
  1. Faustův dům - Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK, Karlovo nám. 40, Praha 2 – č. místnosti 15, 1. patro;
  2. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, Praha 2, č. místnosti 3055, 2. patro.
  3. Ústav vědeckých informací 1. LF UK, U Nemocnice 4, Praha 2, denní místnost

Doba otevření:
11. 11. 2014 10.00 – 18.00 hodin
12. 11. 2014 10.00 – 14.00 hodin
Registrace kandidátů
Písemné návrhy na kandidáty lze podávat do podatelny děkanátu fakulty nejpozději do 22. 10. 2014 do 12.00 hodin. Obálka s písemným návrhem musí být označena textem – VOLBY AS UK 2014.
Dílčí volební komise zveřejní seznam kandidátů v abecedním pořadí na úřední desce fakulty nejpozději do 31. 10. 2014.
Za členy dílčí volební komise jsou jmenováni:
as. MUDr. Pavel Šnajdr, Ph.D., předseda – Anatomický ústav 1. LF UK
as. RNDr. Bohuslava Trnková - ÚLBLD 1. LF UK a VFN
as. MUDr. Ivan Šebesta, CSc. – ÚLBLD 1. LF UK a VFN
MUDr. Marek Hilšer – ÚBEO 1. LF UK
Adam Tesař – student VL
(Michal Hodas, náhradník – student ZL)
22 : 0 : 0 schváleno

5. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Změna názvů společných pracovišť
1. LF UK a ÚVN – Kliniky traumatologie pohybového aparátu
a Neurochirurgické kliniky
A. Šedo žádá přítomné o souhlas se změnou názvu společného pracoviště 1. LF UK a ÚVN Kliniky traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN na Kliniku ortopedie a traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN. Na pracovišti je garantována jak vysoce kvalifikovaná úroveň poskytované zdravotní péče, tak podpora rozvoje vědecké a výzkumné činnosti.
Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze nemá námitek proti návrhu děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze na změnu názvu Kliniky traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN na Kliniku ortopedie 1. LF UK a ÚVN s účinností od 1. 11. 2014.
22 : 0 : 0 schváleno

A. Šedo dále tlumočil požadavek Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN na změnu názvu na Neurochirurgickou a neuroonkologickou kliniku 1. LF UK a ÚVN z důvodu kontinuálního rozšíření zdravotnického oboru a zabezpečené komplexnějšího poskytování zdravotních služeb pacientům.
Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze nemá námitek proti návrhu děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze na změnu názvu Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN na Neurochirurgickou a neuroonkologickou kliniku 1. LF UK a ÚVN s účinností od 1. 11. 2014.
22 : 0 : 0 schváleno


6. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Projednání přípravy Dlouhodobého záměru
Univerzity Karlovy
P. Strejc se zeptal přítomných, zda mají náměty, které by měly být zaneseny do Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy na období 2016 – 2020, jak k tomu byli vyzváni 12. 9. 2014.

Akademický senát 1. LF UK se usnesl, že vyzve akademickou obec k vyjádření námětů formou výzvy na webových stránkách fakulty.

15.55 hodin odchod P. Bartůněk.

P. Strejc bude o přijatých námětech informovat senátorky a senátory prostřednictvím e-mailové zprávy.

7. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Informace Legislativní komise o stanovisku
AS 1. LF UK k návrhu dílčí Změny Statutu UK a dílčí Změny přílohy č. 8 Statutu UK
P. Strejc informoval přítomné, že vzhledem k časové tísni bylo vyjádření za AS 1. LF UK svěřeno legislativní komisi. Členové AS 1. LF UK byli e-poštou vyzváni k připomínkám. Do stanoveného termínu nebyla přijata žádná připomínka ze strany senátorek a senátorů.

M. Vejražka, předseda legislativní komise, informoval přítomné o schůzce legislativní komise 22. 9. 2014 a přijatém stanovisku, které bylo tlumočeno AS UK:
Akademický senát 1. LF UK nemá výhrady k návrhu změny Statutu UK č.j. 174a)/2014. Doporučuje však AS UK, aby zvážil hlasování per rollam. Zavedení tohoto institutu by AS UK umožnilo usnášet se ve věcech, které nesnesou odkladu, i mimo zasedání všemi členy senátu, tedy nikoli jen usnesením předsednictva.
V návrhu změny Přílohy č. 8 Statutu UK, č.j. 174b)/2014 doporučujeme ve čl. 16b odst. 3 c) nahradit slovo „nebo“ čárkou.

P. Strejc se dotázal, zda by bylo možno používat korespondenční hlasování i pro AS 1. LF UK?

M. Vejražka odpověděl, že stávající vnitřní předpis toto neumožňuje.

P. Strejc se domnívá, že by bylo dobré uvažovat o této možnosti vzhledem k časté nutnosti vyjádřit stanovisko v mezidobí zasedání.

M. Vejražka souhlasí s tímto názorem a legislativní komise se tím bude zabývat. Legislativní komise v současné době spolupracuje s právním oddělením na přípravě změn Pravidel pro organizaci studia na 1. LF UK.

P. Strejc vyjádřil výhodu korespondenčního hlasování oproti svolávání mimořádného zasedání.

A. Šedo potvrdil, že se tato forma hlasování pro svou časovou flexibilitu velmi osvědčuje.

8. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Nominace delegáta 1. LF UK do Rady vysokých škol
P. Strejc informoval přítomné o končícím funkčním období delegáta za 1. LF UK, M. Langmeiera, a požadavku AS UK, aby byla do této funkce nominována osoba, která se vyzná v chodu fakulty a je schopna aktivně hájit její zájmy.
P. Strejc navrhuje do této funkce J. Betku, který s nominací souhlasí.

Akademický senát 1. LF UK nominuje do Rady vysokých škol delegáta za 1. LF UK, prof. MUDr. Jana Betku, DrSc., pro období 2015 – 2017.
21 : 0 : 0 schváleno

P. Strejc přednesl požadavek AS UK na kandidáta pro volbu delegáta do předsednictva Rady vysokých škol. Mělo by se jednat o osobu se zkušeností ze samosprávných orgánů fakulty a univerzity, aby mohla hájit její zájmy včetně aktivní účasti na mezinárodních fórech.
P. Strejc navrhl M. Hilšera, který s návrhem souhlasí.

Akademický senát 1. LF UK navrhuje kandidáta do předsednictva Rady vysokých škol MUDr. Bc. Marka Hilšera.
21 : 0 : 0 schváleno

9. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – jmenování člena Vědecké rady 1. LF UK
A. Šedo informoval o odchodu člena Vědecké rady. Předkládá přítomným návrh na zvolení R. Pilky na doplnění mimofakultních členů Vědecké rady.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh předložený děkanem fakulty na jmenování člena Vědecké rady 1. LF UK, prof. MUDr. Radovana Pilky, Ph.D. et Ph.D., s účinností ode dne 7. 10. 2014.
21 : 0 : 0 schváleno


10. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. –Novela ZVŠ - Zpráva studijní komise
Členové Akademického senátu 1. LF UK byli informováni o schůzce legislativní komise AS UK, která se konala dne 1. 9. 2014. Na programu bylo projednání paragrafovaného znění novely Zákona o vysokých školách. Zástupci 1. LF se diskuze k této problematice nezúčastnili.

11. Různé
A. Šedo informoval o setkání děkanů lékařských fakult. V současné době se velmi diskutuje o změnách financování a solidaritě mezi fakultami.

E. Soubustová, tajemnice fakulty, doplnila, že cílem diskuzí je zprůhlednit principy rozdělování finančních prostředků. Apeluje na zástupce 1. LF UK v AS UK, aby hájili zájmy fakulty při přerozdělování finančních prostředků a požadovali jasná pravidla.

A. Šedo konstatoval, že tato otázka je také na programu rozšířeného kolegia rektora.

J. Raboch požádal k této problematice o konzultaci. On a S. Štípek jsou zástupci 1. LF v AS UK. Zasedání AS UK bude v listopadu 2014.

P. Strejc doporučuje o této problematice informovat i zástupce 1. LF v Radě vysokých škol.

A. Šedo pozval srdečně všechny přítomné na následující Křesla pro Fausta, na nichž přislíbily účast významné osobnosti.

P. Strejc ukončil zasedání v 16.25 hodin.


Zapsala: E. Svobodová

 

Hodnocení: spravovat