1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z ustavujícího zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 17. 12. 2007

Zápis z ustavujícího zasedání Akademického senátu 1. LF UK

17. 12. 2007

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni:  J. Menon

Hosté: P. Kocna, E. Soubustová, T. Zima

Vedením ustavující schůze byl, do zvolení předsednictva,  pověřen nejstarší člen senátu prof. J. Tichý.

J. Tichý zahájil zasedání 14:36.

Návrh programu:

  1. Slib členů akademického senátu  (15 min.)
  2. Volba předsedy akademického senátu (20 min.)
  3. Volba místopředsedy akademického senátu (20 min.)
  4. Volba členů poradních orgánů akademického senátu (legislativní, ekonomická a komise pro záležitosti studia) (20 min.)
  5. Varia (10 min.)

 

1.   Slib členů akademického senátu

 

P.  Kocna (předseda Volební komise pro volby do AS) předal nově zvoleným senátorům Potvrzení o zvolení. Dále předal senátu písemné vyjádření ke stížnosti proti konání komise pro volby do AS 1. LF UK, podanou Dr. Bruthansem dne 12. 12. 2007.

 

14:43 příchod S. Hutt

 

J. Tichý slavnostně přečetl Slib člena akademického senátu fakulty, přítomní senátoři jej stvrdili podpisem.

2.   Volba předsedy akademického senátu

     J. Tichý požádal senát o jmenování volební komise pro volbu předsedy a místopředsedy.

     Volební komise: J. Bruthans, E. Feltlová, P. Šnajdr

26: 0: 3 (pro:proti:zdrželo se) schváleno

J. Bruthans informoval senátory o pravidlech volby předsedy a místopředsedy. Předseda a místopředseda jsou voleni z celého AS, ale pokud je za předsedu zvolen zástupce učitelské části, musí být místopředseda z části studentské a naopak. Kandidát musí ke zvolení obdržet minimálně 16 hlasů (tedy absolutní nadpoloviční většinu). J. Bruthans vyzval senátory k nominaci kandidátů na post předsedy.

J. Borovanský navrhl prof. Strejce.

P. Strejc poděkoval za důvěru, kandidaturu na post předsedy nepřijal.

J. Tichý navrhl Dr. Hilšera, ten s návrhem souhlasil.

Proběhla tajná volba.

T. Zima v mezičase při sčítání hlasů informoval AS o plánovaném semináři na půdě Senátu ČR "Realizace akademických práv a svobod v rámci zákona o univerzitních nemocnicích". Velká část senátorů 1. LF se zúčastní. O dalších průbězích jednání ohledně  zákona o univerzitních nemocnicích bude AS 1. LF UK informovat.

J. Bruthans seznámil AS s výsledkem volby předsedy. 29 vydaných volebních lístků, 29 přijatých. 24 pro, 5 neplatných (proti). Nově zvoleným předsedou je MUDr. Bc. Marek Hilšer.

M. Hilšer  poděkoval za důvěru vyjádřenou v hlasování.      

3. Volba místopředsedy akademického senátu     

J. Bruthans vyzval AS k návrhům na místopředsedu.

R. Češka navrhuje prof. Strejce.

P. Strejc poděkoval za důvěru a kandidaturu přijal.

Proběhla tajná volba.

15:15-20 odchod J. Beneš

J. Bruthans přečetl výsledek volby místopředsedy. Bylo vydáno 29 volebních lístků, 29 jich bylo přijato. Pro bylo všech 29 senátorů. Nově zvoleným místopředsedou je prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.

P. Strejc poděkoval za projevenou důvěru a sdělil, že ve funkci místopředsedy chce být prospěšný akademickému senátu i celé fakultě.

4. Volba členů poradních orgánů akademického senátu (legislativní, ekonomická a komise pro záležitosti studia)

M. Hilšer přebral vedení schůze. Připomněl senátorům, že kromě stálých komisí legislativní, ekonomické a pro záležitosti studia, mají možnost navrhnout založení další komise, pro toto volební období. Komise má 3 - 7 členů.

M. Klein navrhl vznik komise pro záležitosti anglické paralelky. Tato paralelka má svá specifika (např. jazyková bariéra, platba za studia) a vždy je prostor ke zlepšování.

M. Hilšer dal hlasovat o vzniku této komise.

27: 0: 1 schváleno

M. Hilšer poprosil volební komisi, aby se opět ujala sčítání hlasů.

P. Broulík navrhl hlasovat „en bloc“ a veřejně.

M. Klein oponoval, v případě hlasování o jménech upřednostňuje volbu tajnou.

M. Hilšer zdůraznil, že podle volebního a jednacího řádu, navrhne-li někdo volbu tajnou, dále už se o tomto nehlasuje.

R. Češka podotkl, že členové volební komise se nemůžou ucházet o práci v komisích a bylo by dobré zvolit komisi jinou.

J. Bruthans upozornil, že pokud se komise nejmenuje volební, ale komise pro tajnou volbu, můžou být do komisí nominování i členové této komise.

Byla navržena komise pro tajné hlasování: R. Češka, P. Pafko, J. Tichý

25: 0: 3 schváleno

M. Hilšer žádal návrhy do legislativní komise.

P. Zborníková navrhla tyto senátory: M. Romerovou, J. Albrechta, Dr. Hilšera, Dr. Kleina.

P. Broulík doporučil Dr. Bruthanse.

P. Pafko navrhl Dr. Holcáta a Dr. Břízu.

J. Bříza se vzdal své kandidatury.

M. Holcát se také vzdal své kandidatury.

J. Krška navrhuje  prof. Strejce

M. Holcát navrhuje   prof. Pafka

M. Hilšer zdůraznil, že ke zvolení není zapotřebí absolutní nadpoloviční většina, ale prostá, tedy 15 hlasů z 28 přítomných senátorů.

Proběhlo tajné hlasování.

R. Češka seznámil senát s výsledky tajného hlasování. Bylo vydáno 28 hlasovacích lístků, 28 přijato. Do legislativní komise byli zvoleni (prof. Strejc, prof. Pafko, Dr. Klein, M. Romerová, Dr. Hilšer a J. Albrecht).

      prof. P. Strejc             28 hlasů

      prof. P. Pafko             25 hlasů         

      Dr. M. Klein                            24 hlasů

      M. Romerová                         24 hlasů

      Dr. M. Hilšer                           22 hlasů

      J. Albrecht                              21 hlasů


      Dr. J. Bruthans                      10 hlasů

M. Hilšer přijímal návrhy na členy komise pro záležitosti studia.

J. Bruthans navrhnul K. Meziana, který pracoval v pedagogické komisi již dříve.

M. Klein doporučil tyto senátory: P. Rutara (aktivního člena Spolku mediků českých), P. Zborníkovou (která může obohatit komisi o cenné postřehy ze zahraniční stáže), J. Chmela (lektora Anatomického ústavu) a E. Feltlovou (aktivní studentku zubního lékařství a jedinou zástupkyni tohoto směru v senátu).

J. Bříza navrhl doc. Bartůňka.

M. Trněný doporučil doc. Havrdovou.

Proběhlo tajné hlasování.

R. Češka oznámil senátu výsledky tajného hlasování. Bylo vydáno 28 hlasovacích lístků, 28 přijato. Do komise pro záležitosti studia byli zvoleni všichni navržení senátoři.

      doc. E. Havrdová      26 hlasů

      doc. P. Bartůněk       24 hlasů

      E. Feltlová                  22 hlasů

      P. Zborníková            21 hlasů

      P. Rutar                      19 hlasů

      J. Chmelo                   18 hlasů

      K. Mezian                   15 hlasů

M. Hilšer poprosil o návrhy do ekonomické komise.

M. Holcát doporučil prof. Martana a Dr. Břízu.

P. Bartůněk navrhnul Dr. Holcáta.

P. Rutar navrhl O. Noska.

M. Hilšer doporučil Dr. Šnajdra.

Proběhlo tajné hlasování.

R. Češka obeznámil senát s výsledky tajného hlasování. Vydáno bylo 28 hlasovacích lístků, 28 jich bylo přijato. Do ekonomické komise byli zvoleni všichni navržení senátoři.

       Dr. J. Bříza                 26 hlasů

       Dr. M. Holcát              25 hlasů

       prof. A. Martan           25 hlasů

       Dr. P. Šnajdr              24 hlasů

       O. Nosek                    22 hlasů

M. Hilšer vyzval senátory k návrhům členů do komise pro anglickou paralelku.

P. Bartůněk navrhl as. Švestku.

M. Klein doporučil S. Hutt, J. Menona a Dr. Šnajdra.

K. Mezian protestoval proti nominaci J. Menona, není podle něj senátor dokud nesloží slib.

J. Bříza navrhl prof. Broulíka.

P. Zborníková reagovala na protest K. Meziana. Použila citaci Volebního a jednacího řádu akademického senátu 1. lékařské fakulty čl. 7 bod 7: „Členy senátu se stává 15 kandidátů, kteří získají nejvyšší počet hlasů studentů a 15 kandidátů, kteří získají nejvyšší počet hlasů akademických pracovníků....“ J. Menon senátorem tedy již je.

M. Hilšer za předpokladu obecného souhlasu senátu, může být J. Menon do komise nominován, případně zvolen a na příštím zasedání, po složení slibu, případně dodatečně odmítnout.

M. Klein informoval, že J. Menon s účastí v komisi souhlasí.

Proběhlo tajné hlasování.

R. Češka přednesl senátu výsledky tajného hlasování. 28 hlasovacích lístků bylo vydáno, 28 hlasovacích lístků přijato. Do komise pro záležitosti anglické paralelky byli zvoleni všichni navržení senátoři.

       prof. P. Broulík          23 hlasů

       Dr. P. Šnajdr              22 hlasů

       As. T. Švestka           22 hlasů

       S. Hutt                        21 hlasů

       J. Menon                    21 hlasů

3.   Varia

 

     M. Holcát informoval senátory  o již IV. Semináři uplatnění absolventů po promoci, 7.      února 2008 od 14.30 - v posluchárně Ústavu klinické biologie a laboratorní diagnostiky 1.       LF a VFN.

 

     T. Zima pozval senátory na 120. reprezentační ples mediků 11. 1. 2008 od 20:00, na         Žofíně. Senátoři mají rezervované lístky u Mgr. V. Helekalové. Dále popřál všem        spokojené prožití Vánoc a hodně úspěchů v novém roce.

 

     M. Hilšer se připojil k vánočnímu přání Spectabilis prof. Zimy. A poděkoval prof. Tichému za vedení úvodu zasedání a v neposlední řadě i as. P. Suchardovi, který byl v minulém         volebním období místopředsedou, za jeho práci pro senát i pro fakultu.

 

     M. Hilšer ukončil zasedání v 15:53.

 

Příští zasedání AS 1. LF UK se uskuteční 14. 1. 2008, v 15h.

 

Zapsala: Štěpánka Bálková

Vidi: MUDr. Bc. Marek Hilšer

Hodnocení: (hodnotili 4 uživatelé) spravovat