1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z mimořádného zasedání AS 1. LF UK dne 19. 11. 2007

Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 19. 11. 2007

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: J. Beneš, I. Červená, J. Emmerová, J. Hoffmanová, A. Krajcová

Neomluveni:   P. Broulík, J. Křemen, K. Šonka,

Hosté: J. Bříza, T. Zima

 

M. Hilšer zahájil zasedání v 16,05 hodin.

 

P. Sucharda požádal o projednání mimořádného bodu zasedání ve věci společného tiskového prohlášení děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitele Všeobecné fakultní nemocnice.

 

Návrh programu:

 

      1. prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., -   Projednání návrhu zakladatelské smlouvy  

          BIOCEV, návrhu stanov a interní dohody o zajištění účasti UK na činnosti BIOCEV

 

      2. as. MUDr. Petr Sucharda, CSc. – Vyjádření AS k společnému tiskovému prohlášení                 

         děkana 1. LF UK a ředitele VFN

 

Akademický senát 1.LF schvaluje návrh programu včetně dodatečně navrženého bodu jednání o společném tiskovém prohlášení.

                                                                      

                                                                  16 : 0 : 3 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

 

T. Zima seznámil přítomné s projektem BIOCEV a dokumenty doporučenými UK k projednání. Upozornil na změnu v bodu 6.6. Stanov.

 

16,10 hodin příchod R. Gürlich.

 

M. Hilšer  vyzval přítomné k diskuzi.

 

Š. Bálková se pozastavila nad tím, že 1. LF platí stejnou částku, přestože její podíl je menší než podíl PřF.

 

T. Zima vysvětlil, že vstupní poplatek je pro všechny členy stejný. Dále budou členské poplatky odlišeny podle reálného využívání.

 

M. Hilšer navrhl usnesení:

 

Akademický senát 1. LF byl seznámen s návrhem Stanov zájmového sdružení právnických osob BIOCEV z.s.p.o včetně úpravy bodu 6.6.,  Dohodou mezi Univerzitou Karlovou a jejími součástmi a Zakladatelskou smlouvou zájmového sdružení právnických osob BIOCEV z.s.p.o. a souhlasí s nimi.

                                                                               20 : 0 : 0 schváleno

 

 

 

 

2. Společné tiskové prohlášení děkana 1. lékařské fakulty UK a ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

 

P. Sucharda uvedl bod. Seznámil AS s tvrzeními prof. Klenera na konto VFN pronesenými ve sdělovacích prostředcích v souvislosti se slučováním ÚHKT a VFN.          

 

J. Bříza seznámil přítomné s vývojem událostí od jednání 9. 11. 07 na Ministerstvu zdravotnictví, kterého se zúčastnil s P. Klenerem. Společný návrh na sloučení VFN a ÚHKT, stejně jako v případě Revmatologického ústavu, nepřicházel však v úvahu. Každé pracoviště mělo vypracovat vlastní návrhy variant propojení se všemi možnými riziky.

 

T. Zima navázal a informace doplnil. V zájmu zachování dobrého jména 1. LF UK a VFN bylo vypracováno Prohlášení.

 

16,20 příchod T. Švestka.

 

J. Bříza ujistil přítomné, že veškeré kroky vedou k rozvoji a mají být základem pro vytvoření univerzitní nemocnice.

 

K. Mezian se dotázal, zdali byl k mimořádnému zasedání přizván prof. Klener. Domnívá se, že byl měl mít možnost k senátu promluvit, když o jeho jménu máme hlasovat.

 

P. Sucharda odpověděl, že nebyl.

 

Š. Sulek se zeptal, zda spojení Revmatologického ústavu a ÚHKT s VFN nesměřuje k privatizaci.

 

T. Zima ujišťuje, že kdyby se mělo jednat o zrušení, mohly by být ústavy přičleněny k jiné fakultní nemocnici.

 

P. Sucharda upozorňuje, že ve skutečnosti je činnost ÚHKT propojena se všemi pracovišti VFN.

 

J. Bruthans potvrzuje propojení ÚHKT s VFN a lituje, že P. Klener není přítomen, vzhledem k tomu, že je také zaměstnancem 1. LF.

 

T. Zima se domnívá, že je nutné uklidnit veřejnost, a proto bylo stanovisko s ředitelem VFN napsáno.

 

M. Holcát navrhuje hlasování o podpoře návrhu stanoviska.

 

K diskuzi se ještě připojil B. Matouš.

 

Návrh usnesení: 

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty podporuje  stanovisko ke spojování ÚHKT a VFN vyjádřené ve společném tiskovém prohlášení  děkana 1. LF UK a ředitele VFN ze dne 9. 11. 2007.

                                                                                               13 : 0 : 8 schváleno

 

Zasedání bylo ukončeno v 16,40 hodin.

 

Následující zasedání bude 3. 12. 2007 v 15,00 hodin.

 

Zapsala: Eva Svobodová

Hodnocení: (hodnotilo 20 uživatelů) spravovat