1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 20. 3. 2023

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Otakar Raška, Ph.D., Adam Karas

Neomluveni: William Lytle

Hosté: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.; Ing. Tereza Fussgänger, MUDr. Simona Arientová, Ph.D., Matěj Hrnjica

Jednání senátu bylo svoláno a vedeno prezenčně.

Návrh programu:

1. prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. – určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, čl. 6, bod 4 (5 minut)

2. prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. – schválení programu zasedání (5 minut)

3. prof. MUDr. M. Vokurka, CSc. (20 minut)

4. Matěj Višňa – Informace z posledního jednání AS UK (5 minut)

5. prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. – Návrh členů Komise pro hodnocení výuky studenty (10 minut)

6. Zprávy z komisí

a. MUDr. M. Vejražka, Ph.D. – Zpráva legislativní komise AS 1. LF UK (10 min)

b. doc. MUDr. Š. Havránek, Ph.D. – Informace studijní komise AS 1. LF UK (5 min)

c. Matěj Višňa – Informace z jednání ekonomické komise (5 minut)

7. Různé (10 min)

Předsedkyně Akademického senátu 1. LF UK, zahájila zasedání v 16:10 hodin. Přivítala přítomné.

1. prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. – určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, čl. 6, bod 4

M. Koziar Vašáková vyzvala přítomné, aby se přihlásili do role ověřovatelů zápisu. Přihlásili se doc. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA a Maximilian Rudolf Woellersdorfer.

2. prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. – schválení programu zasedání

Prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. požádala přítomné o souhlas s návrhem programu zasedání, který byl všem zaslán v průběhu minulého týdne. Žádný ze senátorů se nevyslovil proti návrhu programu

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh programu

3. prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – informace děkana (bez písemného podkladového materiálu)

Pan děkan se v úvodu věnoval zejména ekonomice a rozpočtu.

- „Principy“ na r. 2024 se projednávají a budou schvalovány AS RUK, Principy na rok 2023 schválené loni jsou použity pro výpočet rozdělení peněz (Rozpis) na letošní rok

- Rozpočet na r. 2023 může být předložen až budou schváleny Rozpisy Akademickým senátem UK, nicméně je známa jejich navržená podoba. UK obdržela velmi mírné navýšení prostředků oproti loňskému roku, a to přes parametr „K“ (kvalita), který tvoří 25% váhu, a zvláštní jednorázové peníze na energie, (tzv. „F“).

Některé finanční sumy jsou známy, resp. navrženy, takže fakulta má již rámcový přehled, i když k tvorbě rozpočtu potřebuje sumy definitivní.

V přibližné hodnotě v oblasti vzdělávání – fakulta obdrží 428 mil. Kč, z toho cca 350 mil tvoří fixní část (představuje počty studentů a tzv. „KENy“) a cca 75 mil. část výkonová. Na 1. LF narostly v posledních třech letech počty studentů, a proto chceme, aby se nám toto navýšení studentů propsalo do výpočtu „A“ na rok 2024 v nových Principech, tím bychom měli obdržet více peněz. Letos ještě posledním rokem dostáváme peníze na počet studentů, který byl před 3 lety. V oblasti vzdělávání dostaneme ještě 17 mil. Kč na energie. Tyto peníze nelze použít na nic jiného.

Peněžní prostředky na vědu jsou přibližně stejné jako loni.

Ostatní fakulty mají rovněž mírné navýšení, pokles je pouze u fakulty HTF a KTF. Co se týká rozpočtu, 1. LF na tom bude tudíž zhruba na stejné úrovni, resp. možná o trochu lépe než loni, ale nárůst inflace je podstatně vyšší než mírné navýšení rozpočtu.

Pan děkan dále podal informace z rozšířeného kolegia rektorky konaného dnes, 20. 3.

- Česká konference rektorů vyjednává s MŠMT o jednorázovém navýšení peněz pro vysoké školy.

- 28. 3. 2023 chtějí humanitní fakulty stávkovat – nejvýrazněji v Olomouci, některé pražské humanitní fakulty by měly být pouze podporující. Jiné se ke stávce ani k jiným akcím nepřipojí.

- Asociace děkanů lékařských fakult (ADLF) připravila prohlášení, že obecně chce, aby šlo více peněz na vysoké školy, na druhé straně varuje před zbrklým přerozdělováním peněz v rámci univerzit, což by mohlo výrazně destabilizovat i obory, které ještě fungují.

- V diskusi byla zmíněna autonomie univerzit; (např. na Slovensku se situace mění, senáty nevolí děkany, popř. rektory). S ekonomikou se mohou začít vynořovat i témata a diskuse související s autonomií univerzit apod.

- Informace o přípravě novely VŠ zákona, novely vědeckého zákona, o úlevách na poplatcích – mohlo by se týkat studentů, kteří platí za prodloužené studium, mohli by mít určité úlevy.

- 21. 4. 2023 se bude konat ples Univerzity

- Na Rektorský den se utká 11 kolektivů fakult ve sportovním klání

- Představeny dokumenty o hodnocení vědecké (tvůrčí činnosti na UK), Cooperatio, SVV, UNCE

- Kampus Albertov – dnes proběhla fakultní porada, v dubnu proběhne setkání s kancléřkou a rektorkou

- Internacionalizace – paní rektorka a MŠMT vznesly dotaz k izraelskému projektu v Eilatu (není však nový vývoj); dále jednáme s Německem – probíhá již spolupráce s Dolním Saskem, nyní by se jednalo o spolupráci se Saskem (oslovena byla paní rektorka německou stranou); projekt prof. Miovského v Řecku – ladí se memorandum o porozumění.

Informace z děkanátu:

- Vznikne mezinárodní oddělení – mezinárodní výjezdy anglické paralelky

- Dále děkan informoval o vyjednávání s IPVZ (memorandum mezi ADLF a IPVZ)

16:27 hod příchod Miroslava – Mirka Verbat

- Studentské spolky a aktivity – je zapotřebí získat další prostory pro studenty – vyjednávají se prostory ve Faustově domu, v Purkyňově ústavu, přemýšlí se nad využitím velkých počítačových učeben a jejich roli.

Předsedkyně senátu otevřela rozpravu k výše uvedenému sdělení pana děkana.

Diskuze:

- prof. Zima informoval přítomné, že obálky ve výběrovém řízení pro Mephared v Hradci Králové byly otevřeny – cena je vyšší, než bylo původně plánováno (což slouží jako odhad pro možné nabídky pro Kampus Albertov); informoval o iniciativě některých lidí jednat se státem o navýšení Národního plánu obnovy (NPO).

- prof. Pafko položil dotaz na pana děkana o příjmu za výuku anglické paralelky (AP). Pan děkan zopakoval předběžnou sumu, která je známa z rozpočtů fakulty a srovnal se sumou, kterou na vzdělávací činnost dostáváme od UK. Ekonomický význam AP je nezpochybnitelný.

- M. Woellersdorfer uvedl, že ve výuce anglické paralelky, kde studenti hradí školné ve výši 400 000,- za rok, se někdy vyskytnou nedostatečně připravené prezentace v anglickém jazyce a prosí, zda by nemohlo dojít k nápravě; pan děkan uvedl, že taková situace by byla nepřijatelná a že je třeba mít konkrétní informace; Kamila Otrubová navrhla, že by se formou dotazníku dalo zjistit, o které se jedná vyučující, prof. Koziar Vašáková podpořila návrh K. Otrubové, doporučuje pak oslovit konkrétní vyučující případně garanty studijního programu.

- prof. Sedmera upozornil na demografický vývoj a uvedl, že by bylo vhodné navýšení počtu studentů provést až za 4 roky – pan děkan oznámil, že nemáme důvod počet studentů nyní navyšovat; program P plníme dostatečně. V letošním roce očekáváme, že přijatých studentů AP bude standardní počet, navíc se změnily testy a úspěšnost je nižší.

16:43 hod odchod prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

4. Matěj Višňa – Informace z posledního jednání AS UK (bez písemného podkladového materiálu)

M. Višňa referoval o proběhlém zasedání AS UK, které se konalo dne 17. 3. 2023

- personální změny na rektorátu – výměna paní prorektorky pro zahraniční záležitosti, sloučení ekonomického a personálního odboru,

- principy pro r. 2024 byly připomínkovány jednotlivými fakultami, 24. 4. se má jimi dále zabývat RKR,

- podpora studentů sociální situace – odpouštění poplatků za delší studium, je však vázáno na stipendijní fondy,

- novela VŠ zákona – oproti minulému zasedání nedošlo k žádným novinkám,

- připravuje se nový zákon o vědě

- operační program JAK – podané projekty týkající se Kampusu Albertov prošly, kritizováno bylo příliš formalistické výběrové řízení; v pátek 17. 3. byla schválena na AS UK zadávací smlouva, máme již kompletní zadávací dokumentaci a může se začít stavět 1. fáze Kampusu,

- prezentace nové ombudsmanky – po jejích prvních 76 dnech ve funkci obdržela 20 podnětů – nutná spolupráce s fakultními ombudsmany,

- Filosofická fakulta se hodlá zúčastnit 28. 3. protestů proti MŠMT,

- UK prostřednictvím CUIP vstupuje do I&I BIOTEC fondů – AS UK doporučuje materiál ke schválení ve Správní radě UK,

- řešení odměn pro vedoucí Kooperacií.

Vedení schůze AS převzala paní místopředsedkyně A. Rashovska, představila další bod programu a předala slovo paní předsedkyni a zároveň předkladatelce tohoto programu.

5. prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. – Návrh členů Komise pro hodnocení výuky studenty (písemný podkladový materiál zaslán s pozvánkou)

Dosavadní členové komise jsou:

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – předseda
MUDr. et MUDr. Karel Klíma, Ph.D.
doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D.
MUDr. Simona Arientová, Ph.D., MBA
Martin Müller
Michal Mjartan
doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.
RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D.
Vít Wilsdorf
Adéla Horáková

Vít Wilsdorf v tomto roce absolvuje a je nutné jej nahradit.

Kromě toho je v komisi v tuto chvíli o jednoho učitele víc, než má být (má být 5 učitelů a 5 studentů).

Vzhledem k tomu, že práce vyžaduje určitou zkušenost, dovoluji si doporučit, aby většina jmen byla zachována. Za dosavadní členy bych tedy doporučila, aby nová komise měla podobné složení jako dosavadní, se dvěma změnami:

1. Vít Wilsdorf by měl být nahrazen novým členem – studentem;

2. Jeden z učitelů by měl být nahrazen novým členem – studentem.

Paní předsedkyně doporučuje, aby z další práce komise byl uvolněn dr. Klíma. Přestože jej tato činnost zajímá a přispěl mnoha nápady, jde o velmi vytíženého pedagoga, kterému již nezbývá čas na poměrně náročnou průběžnou činnost. S dr. Klímou vše bylo projednáno, s tím, že by již nepokračoval, souhlasí. Jeho přání je, aby v komisi byl zastoupen někdo ze stomatologie, což v tuto chvíli naplňuje kolega Mjartan – dr. Klíma to považuje za dostatečné. Paní předsedkyně poděkovala panu Dr. Klímovi za dosavadní práci.

Ostatní dosavadní členové komise předběžně souhlasili s další prací.

Lze doporučit, aby u nových členů byla perspektiva, že v komisi budou pracovat několik let, ideálně by tedy mělo jít o studenty 2. nebo 3. ročníku, kteří se postupně zapracují. V komisi v tuto chvíli není žádný zástupce anglické paralelky.

Navrhuje tyto členy „Komise“

1. MUDr. Simona Arientová, Ph.D., MBA

2. doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.

3. RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D.

4. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

5. doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D.

6. Adéla Horáková

7. Michal Mjartan

8. Martin Müller

9. Matěj Hrnjica – nový člen – zástupce studentů 3. ročníku

10. Andrea Louise Arnold – nová členka

Akademický senát 1. LF UK schvaluje nové členy Komise
22 : 0 : 2 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

6. Zprávy z komisí

a. MUDr. M. Vejražka, Ph.D. – Zpráva legislativní komise AS 1. LF UK (písemný podkladový materiál zaslán s pozvánkou)

Předseda této komise informoval o tom, že se v mezidobí společně s právním oddělením věnovala návrhu novely vysokoškolského zákona. Rovněž se tím zabývalo i Kolegium děkana. Návrh novely dostala fakulta již podruhé v rámci vnějšího projednávání MŠMT. Ministerský návrh má 4 hlavní okruhy – např. novou úpravu působení soukromých a zahraničních vysokých škol na území ČR – bylo konstatováno, že nás se tyto okruhy týkají pouze okrajově. Nejvíce se nás týká úprava doktorského studia. Odkaz na obsáhlý materiál byl uveden v podkladovém materiálu. Fakulta v minulém období připomínkovala některé úpravy týkající se časové dotace doktorského studia, připomínky byly částečně zapracovány.

Nyní je připomínkováno stanovení minimálního stipendia pro doktorandy, které se může snižovat, pokud má doktorand pracovní poměr. Jiné podmínky jsou pro doktorandy v pracovním poměru a jiné pro doktorandy tzv. dohodáře. Bylo konstatováno, že je v přípravě novela zákoníku práce, která staví dohody o provedení práce v mnoha ohledech na úroveň srovnatelnou s pracovními poměry. Kombinace obou novel by v konečném důsledku mohla vytvářet prostředí, v němž by bylo podporováno účelové chování při volbě typu pracovněprávního vztahu a vznikaly by neodůvodněné nerovnosti mezi lidmi, kteří by fakticky měli mít podobné postavení.

Paní předsedkyně poděkovala za prezentaci práce legislativní komise.

b. doc. MUDr. Š. Havránek, Ph.D. – Informace studijní komise AS 1. LF UK (bez písemného podkladového materiálu)

Předseda této komise konstatoval, že se během krátkého období komise nesešla, ale všichni členové pracovali na svých agendách. Jsou vyvíjeny aktivity ve smyslu prezentace fakulty na středních školách, jsou vyvíjeny aktivity stran mobility studentů, jsou monitorovány situace stážování v mimo fakultních nemocnicích. Jak budou jednotliví členové komise své úkoly zpracovávat a ukončovat, budou je na podnět pana předsedy Š. Havránka prezentovat AS sami.

c. Matěj Višňa – Informace z jednání ekonomické komise (bez písemného podkladového materiálu)

Předseda této komise informoval o tom, že komise se sešla a zabývala se jednotlivými body jí určenými

· Splátkový kalendář pro anglickou paralelku – toto probíhá

· Prostory pro studenty – další prostory se hledají – viz informace pana děkana

· Personální politika

· Zjistit, kolik stojí výuka jednoho studenta – je v současné době nemožné toto zjistit, chybí přesnější zadání.

Paní předsedkyně uvedla, že žádost na vyčíslení nákladů na jednoho studenta vychází zřejmě od studentů anglické paralelky, kteří chtějí vědět, zda vložené školné odpovídá skutečným nákladům. Bylo konstatováno, že i kdyby byla vypočtena určitá suma, nemusela by tato odpovídat skutečné realitě. Paní předsedkyně informovala, že prostory pro studenty jsou v řešení v součinnosti s paní tajemnicí pana děkana – ve Faustově domě i na Albertově. Paní tajemnice pana děkana také řeší možnosti splátkového kalendáře školného. Paní předsedkyně po domluvě s panem děkanem pravidelně informuje o jednotlivých bodech řešených AS na kolegiu děkana, a tak je zajištěna úzká a pružná spolupráce.

Diskuze k výše uvedenému problému:

- Pan děkan upřesnil, že musí být součinnost s UK – fakulta si může určit výši školného pro anglickou paralelku, ale nemůže si již určit např. poplatek za přijímací řízení, podobně tomu bude i u určení určitých slev

- prof. Zima upozornil na problém s případným přepočítáváním KENů. Přepočet je nereálný.

- Paní předsedkyně navrhuje bonifikaci v případě anglické paralelky pro ty, kteří se rozhodnou zůstat na území České republiky a pracovat zde.

7. Různé (bez písemného podkladového materiálu)

Nikdo z přítomných členů se k tomuto bodu nepřihlásil

Příští řádné jednání AS se bude konat dne 17. 4. 2023 od 16:00 hodin, písemné podkladové materiály pro projednání v komisích je potřeba elektronicky zaslat M. Koziar Vašákové do 6. 4. 2023 a návrhy k projednání AS 1. LF včetně podkladových materiálů nejpozději do 9. 4. 2023

Zasedání bylo ukončeno v 17:20 hodin.

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.

předsedkyně AS 1. LFZapsala: Jana Kolářová


 

 

Hodnocení: spravovat