1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z jednání AS 1. LF UK dne 13. 2. 2023

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 13. 2. 2023


Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: P. Pafko, A. L. Arnold, O. Raška, M. Škandera
Neomluveni: W. Lytle, M. M. Verbat, M. R. Woellersdorfer
Hosté: M. Vokurka, S. Arientová


Jednání senátu bylo svoláno a vedeno prezenčně.

 

 

Návrh programu:

1. Prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. – určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, čl. 6, bod 4 (5 minut)

2. Prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. – schválení programu zasedání (5 minut)

3. Prof. MUDr. M. Vokurka, CSc. (20 minut)

4. K. Otrubová – informace z jednání AS UK (10 min)

5. MUDr. M. Vejražka, Ph.D. – zpráva o hodnocení výuky studenty (20 minut)

6. MUDr. M. Vejražka, Ph.D. – informace legislativní komise AS 1. LF UK (10 min)

7. Doc. MUDr. Š. Havránek, Ph.D. – informace studijní komise AS 1. LF UK (5 min)

8. M. Višňa – informace ekonomické komise AS 1. LF UK (5 min)

9. A. Karas – webové stránky AS 1. LF – informace ze schůzky s RNDr. Č. Štukou (5 min)

10. Různé (10 min)

 

Předsedkyně Akademického senátu 1. LF UK, zahájila zasedání v 16:06 hodin. Přivítala přítomné.

 

1. Prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. – určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, čl. 6, bod 4

 

M. Koziar Vašáková vyzvala přítomné, aby se přihlásili do role ověřovatelů zápisu. Přihlásili se V. Danzig a M. Višňa.

2. Prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. – schválení programu zasedání

 

M. Koziar Vašáková požádala přítomné o schválení změny návrhu programu zasedání, který byl zaslán v průběhu minulého týdne – přidání jednoho bodu A. Karase – „webové stránky AS 1. LF – informace ze schůzky s RNDr. Č. Štukou“.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje změnu návrhu programu
21 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

M. Koziar Vašáková poděkovala a požádala přítomné o schválení přidání bodu „A. Karase – webové stránky AS 1. LF – informace ze schůzky s RNDr. Č. Štukou“ = nově bod 9 => různé bod 10.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje přidání bodu a návrh programu zasedání v předloženém (výše uvedeném) znění.
21 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

M. Koziar Vašáková poděkovala a připomněla přítomným pravidla předkládání materiálů na jednání senátu (čl. 5 Jednacího řádu AS 1. LF UK). Návrhy k projednání a podkladové materiály s nimi související se předkládají písemně v elektronické formě. Pokud někdo požádá o zařazení bodu na program zasedání senátu (předkladatel) zašle návrh k projednání včetně souvisejících písemných podkladů k projednání předsedovi senátu v elektronické formě nejpozději 8 dní před řádným zasedáním. Pokud má být k předloženému návrhu přijato usnesení, musí být návrh usnesení součástí předloženého návrhu. Písemné podklady lze v odůvodněných případech se souhlasem předsedy senátu zaslat dodatečně, nejpozději však 4 dny před řádným zasedáním. Má-li být návrh projednán komisí senátu zašle předkladatel návrh k projednání včetně podkladových materiálů předsedovi senátu nejpozději 11 dní před termínem řádného zasedání senátu. Jednoduché záležitosti mohou být projednány bez písemného podkladového materiálu, v tom případě předkladatel informuje předsedu senátu současně s podáním návrhu na projednání, že navrhuje projednání bez písemného materiálu, tato skutečnost se uvede v programu zasedání. Pokud předložený návrh splňuje náležitosti, zařadí jej předseda senátu na program nejbližšího řádného zasedání. Trpí-li návrh vadami, vyzve předseda senátu navrhovatele k doplnění, nedohodne-li se s navrhovatelem jinak.

Dále uvedla, že pravidelnými body následujících zasedání budou reference předsedů jednotlivých komisí.

 

3. Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. – informace děkana (bez písemného podkladového materiálu)

Pan děkan informoval:

- o dnešním (13. 2. 2023) zasedání strategicko-ekonomické skupiny (SES), které se za AS zúčastnil předseda EK senátu M. Višňa,

- o závěrce hospodaření 1. LF za minulý rok, zatím není ukončena – bude podrobně informovat na příštím zasedání AS,

- o vývoji mezd bude informovat po účetní závěrce, bude se dále projednávat 3. dubna na dalším zasedání SES a v 1. polovině dubna na výjezdním kolegia,

- o předložení výhledu na rok 2023 na následujícím zasedání,

- o projektech COOPERATIO – dne 27. 2. 2023 proběhne jednání fakultních koordinátorů (proděkanka prof. Lišková),

- o tom, že studijní záležitosti se budou projednávat po ukončení semestru na příštím zasedání,

- o průběhu přijímacích řízení studentů – probíhají do 28. 2. 2023 a zatím se jedná o více než 1000 přihlášek, což je srovnatelné s minulostí,

- o vzniku nového oddělení mezinárodních vztahů na děkanátu 1. LF (během letošního jara), které převezme část agendy odd. vědy a část agendy studijního odd. pro anglickou paralelku,

- o přípravě souhrnných informací na web stránkách fakulty pro naše studenty ohledně jejich výjezdů do zahraničí (má být uveřejněno v tomto týdnu),

- o zahraničních vztazích – k spolupráci s Izraelem projednávané na minulém zasedání, pan děkan uvedl, že izraelská strana uzavřela příslušné dohody s Univerzitou Humanitas v Miláně; k spolupráci s Řeckem na výuce nelékařských zdravotnických oborů, projednávané též na minulém zasedání, probíhají jednání o memorandu,

- o nástupu nové vedoucí odd. komunikací (od 16. února 2023) – Mgr. Dity Václavíkové.

 

16:12 hod příchod D. Sedmera

T. Zima: v souvislosti s nástupem nové vedoucí odd. komunikací připomněl, že v září bude významná událost pro PR – 140. výročí zahájení výuky na české lékařské fakultě a dále v této souvislosti připomněl, že budova děkanátu byla postavena během ½ roku.

 

 

4. K. Otrubová – informace z jednání AS UK (bez písemného podkladového materiálu)

 

Referovala o proběhlém zasedání AS UK, které se konalo dne 3. 2. 2023

- AS UK zvolil opětovně prof. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. předsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy,

- AS UK zvolil Mgr. Elišku Voříškovou z FaF místopředsedkyní Akademického senátu Univerzity Karlovy,

- AS UK zvolil JUDr. Ing. Josefa Stašu, CSc., prof. MUDr. Zuzanu Moťovskou, Ph.D. z 3. LF jako zástupce lékařských fakult, Mgr. Andreje Farkaše z MFF a Bc. Veroniku Vohlídkovou do předsednictva Akademického senátu Univerzity Karlovy,

- AS UK ustanovil komise:

Ekonomickou, Legislativní, Sociální a Studijní komisi AS UK

Petiční komisi AS UK

Komisi pro vědu AS UK

Komisi pro třetí roli pro AS UK

Komisi pro informační technologie AS UK,

- AS UK se znepokojením sleduje nárůst problémů se stabilitou zápisů ve Studijním informačním systému (SIS), jež zásadním způsobem ovlivňují studijní podmínky a životy studujících na všech fakultách UK. Pozitivní zprávou je, že poprvé SIS nespadl při zápisech na PF.

 

Dále předala slovo M. Višňovi, který referoval o zasedání AS UK, které se konalo dne 20. 1. 2023, informoval o:

- pokračování v práci na návrhu novely VŠ zákona => je navržena min. výše stipendia pro prezenčně studující studenty doktorského studia jako 1,2 násobek minimální mzdy, ale výše příspěvku od státu zůstane stejná, připomínkovacím místem je i Konference rektorů, naše paní rektorka je jejím členem,

- finanční prostředky, které dostávají VŠ od státu, by měly být pro UK zachovány ve stejné výši, mírný pokles ve výkonové části (ukazatel K),

- UK jako celek si polepšila v graduation rate - růst zahraničních pracovníků, studujících v cizím jazyce a podíl na vědeckém výkonu,

- zhoršení v zaměstnanosti absolventů UK,

- plánované revizi smluv se zahraničními agenturami pro nábor studentů, rektorát si vyžádá ode všech fakult podklady,

- proběhlém setkání s velvyslanci, budou z toho možná nějaké spolupráce; zatím informace o zájmu Jižní Koreji vyslat do ČR mediky na stáže/studium; UK se chce jako celek více angažovat ve vízové problematice,

- vnějších vztazích – byla podepsána smlouva s WIKIMEDIA; Maďarsko má pozastaveno čerpání z fondů EU => bude se řešit, zda na UK přijímat studenty z Maďarska (ERASMUS),

- vnitřních záležitostech – probíhají bilanční schůzky s děkany; zmiňovala se nutnost zlevnit jídla v menzách, protože pro některé studenty to už není únosné => tlak na zvýšení dotace u MŠMT; AS UK si schválil distanční jednání; byla představena nová ombudsmanka; do etické komise (celkem 7 členů) byla zvolena K. Otrubová z 1. LF; proběhla analýza mezd na UK – jednalo se o přesnou analýzu nepřesných čísel, bude se dále řešit u kulatého stolu 21. 2. 2023 v 17 hod; další jednání AS UK bude za 2-3 týdny.

 

 

5. MUDr. M. Vejražka, Ph.D. – zpráva o hodnocení výuky studenty (písemný podkladový materiál zaslán s pozvánkou)

Pan doktor prezentoval zaslaný podkladový materiál, který obsahuje hodnocení jednotlivých předmětů, hodnocení pracovišť a pedagogů. Upozornil na rozdíly v návratnosti hodnocení od studentů české a anglické paralelky a na pozitivní zprávu, že oproti minulým hodnotícím obdobím se zvedl počet hodnotících studentů.

 

16:36 hod příchod M. Mlček

 

Dotazník se zkrátil na 4 otázky (nejsou povinné), a to hodnocení učitele, teoretické výuky předmětu, praktické výuky předmětu a volný slovní komentář. Představil graf průměrného hodnocení pedagogů - za loňský rok došlo k mírnému zhoršení – dáno mimo jiné změnou dotazníku.

Hodnocení pracovišť vycházelo z průměru všech hodnocení daného pracoviště, nejlépe hodnocenými se staly 2 ústavy – Ústav tělesné výchovy a Ústav tělovýchovného lékařství, „skokanem roku“ (k lepšímu) se stal Farmaceutický ústav. Několik učitelů bylo mezi nejlépe hodnocenými letos i v předchozím roce.

Představil plány s hodnocením výuky – do konce tohoto kalendářního roku má být k dispozici nová aplikace pro hodnocení výuky, která je již prý vytvořena, ale z technických důvodů nebude probíhat pilotní provoz, který se původně plánoval, a bude nasazena pravděpodobně od příštího akademického roku.

Řád pro hodnocení výuky je nastaven na SIS, očekává se jeho novela a bude též potřeba personálně obsadit novou komisi pro hodnocení výuky, z důvodu konce funkčního období několika členů (absolvování studentů).

 

Diskuse:

V. Danzig: upozornil, že hodnocení je ovlivněno mírou „přísnosti“ zkoušky a mnoha dalšími faktory, hodnocení jednotlivých vyučujících se může též měnit s dobou (jinak hodnotili studenti konkrétního pedagoga před 20 lety a jinak jej hodnotí dnešní studenti).

 

6. MUDr. M. Vejražka, Ph.D. – informace legislativní komise AS 1. LF UK

 

- AS UK schválil novelu JŘ AS UK - umožnění distančního jednání

- Legislativní komise AS 1. LF UK připraví materiál k rozpravě, zda formu distančního jednání zavést i na AS. 1. LF (předpoklad - pro zasedání III. 2023 nebo IV. 2023)

- Řád pro hodnocení výuky studenty – je nutná novela, je připraveno nové technické řešení, k jeho spuštění nutný nový Řád, předkladatelem bude děkan, záměr připravuje Komise pro hodnocení výuky studenty, předpoklad do IX. 2023.

- Revize smluv se zahraničními univerzitami – úkol pro legislativní komisi, která prosí o upřesnění zadání (zadání vyplynulo z posledního loňského zasedání AS 1. LF)

- Novela zákona o vysokých školách, je uvedená v legislativním plánu vlády: VIII. 2022, změna se týká především doktorských studijních programů

- Elektronické volby - příprava podkladů, rešerše obdobných předpisů (volby do AS UK)

 

Diskuse proběhla k upřesnění zadání pro legislativní komisi ohledně revize smluv se zahraničními univerzitami, a to se závěrem, ať daný úkol do příštího zasedání specifikuje, ten kdo jej zadal (nikdo z přítomných). Pan děkan uvedl domněnku, zda se netýkalo smluv se zahraničními nemocnicemi nebo smluv na Erasmus (Chemnitz) a zda šlo o skutečnou revizi či spíše jejich přehled. T. Zima, zda daný úkol nevznikl v souvislosti s revizí smluv se zahraničními agenturami.

 

7. Doc. MUDr. Š. Havránek, Ph.D. – informace studijní komise AS 1. LF UK (bez písemného podkladového materiálu)

 

- v roce 2023 jsou naplánovány 3 prezenční zasedání komise, jinak je komise připravena řešit úkoly operativně při on-line setkáních a schvalováním per rollam,

- agendu si členové komise rozdělí, aby mohli úspěšně plnit zadané úkoly,

- na již proběhlém jednání se komise zabývala povinnou docházkou, možnostmi kontroly kvality výuky a vzdělávání učitelů,

- komise předpokládá spolupráci i s ostatními komisemi zejména legislativní,

- stížnost studentky na možné diskriminační jednání na AÚ řešila komise s mediátorkou 1. LF,

- další prezenční zasedání komise je plánováno na květen.

 

A. Rashovská: místopředsedkyně AS 1. LF uvedla, že ročníkoví zástupci budou informováni o nově zřízené funkci mediátorky.

 

8. M. Višňa – informace ekonomické komise AS 1. LF UK (bez písemného podkladového materiálu)

 

Proběhlo zasedání strategicko-ekonomické skupiny, kde se diskutovalo o nových pravidlech rozdělovaní finančních prostředků pro rok 2024 na UK, hlavní změny byly identifikovány u 4 oblastí:

- kosmetické změny v procentuálních ukazatelích ve výkonové části („K“), které pro 1. LF nejsou natolik důležité,

- výpočet fixní části (ukazatele „A“) - nově se pro něj budou využívat poslední tři roky klouzavě, což je pro naši fakultu výhodné,

- navýšení financí do fondu „Mikuláš“ na 250 milionů – není pro 1. LF výhodné (bude odvádět více),

- „zlaté dělení“ (ušetřené finanční prostředky, které na konci roku rozděluje MŠMT na VŠ) - UK následně přerozdělovala na jednotlivé fakulty, nově by nešlo přímo na fakulty, ale do fondu „Mikuláš“, pro 1. LF by bylo výhodnější zachovat dosavadní model.

Dalším tématem byla analýza mediánů mezd na UK – vývoj jednání je potřeba sledovat, může mít dopady do budoucna i pro 1. LF UK.

 

17:05 hod odchod T. Grus

 

9. A. Karas – webové stránky AS 1. LF – informace ze schůzky s RNDr. Č. Štukou (bez písemného podkladového materiálu)

 

A. Karas promítl prezentaci a informoval o jeho jednání s RNDr. Č. Štukou:

- původní členění web stránek se zachovalo dodnes, sjednotili se texty a vzhled stránek AS 1. LF a 1. LF UK,

- byl vytvořen grafický manuál,

- navrhl inspirovat se strukturou webů AS jiných fakult, projít stránky fakulty a zjednodušit jejich strukturu, případně odstranit či aktualizovat staré informace,

- vznesl dotaz, zda přidat aktuality na web stránky AS 1. LF.

 

17:12 hod odchod J. Betka

Diskuse:

M. Koziar Vašáková: doporučila neoddělovat studentskou a akademickou část AS 1. LF.

A. Karas: Č. Štuka navrhl sjednotit web stránky ústavů => A. Karas požaduje do příště vyjádření senátorů k navrženým změnám.

T. Zima: v souvislosti s emailem doručeným všem přednostům minulý čtvrtek doporučil, ať se Č. Štuka spojí s novým vedoucím IT odd. VFN a domluví se.

A. Karas: vyjádřil obavu, že pokud AS 1. LF nedoporučí změnu web stránek, dané téma zapadne.

M. Koziar Vašáková: navrhla, ať A. Karas pošle dotazník členům AS 1. LF, zda si přejí změnu web stránek a jakou.

M. Vokurka: připomenul, že již v minulosti děkanát 1. LF dělal analýzy web stránek a zdůraznil propojenost s ostatními systémy zejména SIS a MOODLE.

A. Pařízek: upozornil, že web stránky jsou „výkladní skříní“ naší firmy tj. 1. LF, ale zejména je nezbytné, aby fungovalo skloubení web stránek 1. LF, VFN a ostatních FN a vstup do NISu; za klíčovou otázku pokládá, kde student hledá informace.

A. Karas: odpověděl, že student hledá informace tak, že v Google zadá název ústavu a najde tak jeho webovou stránku, která je hlavním zdrojem informací; až dalšími zdroji jsou informace v SIS, Moodle a MS Teams.

A. Pařízek: uvedl, že bojujeme o studenty, a když zájemci o studium najdou designově zastaralé internetové stránky naší fakulty, nebo dokonce nenajdou na web stránkách co hledají, tak logicky budou hledat/ půjdou ke konkurenci.

M. Mlček: doporučil udělat nejdříve analýzu potřeb a vyjasnit jaká jsou očekávání od případných změn.

A. Karas: souhlasil, že případné změny budou následovat, až po pečlivém provedení a vyhodnocení analýzy.

M. Koziar Vašáková: doporučila k danému připravit písemný podkladový materiál a zařadit jako bod na některé z dalších zasedání AS 1. LF UK spolu s usnesením ve smyslu, že AS 1. LF nabízí ústavům pomoc s případnou změnou web stránek .

 

10. Různé (bez písemného podkladového materiálu)

 

M. Koziar Vašáková poděkovala paní Augustinové za její dlouhodobou obětavou práci pro AS 1. LF a popřála jí mnoho úspěchů v osobním i profesním životě. Následně představila její nástupkyni paní Janu Kolářovou.

 

Příští řádné jednání AS se bude konat dne 20. 3. 2023 od 16:00 hodin, písemné podkladové materiály pro projednání v komisích je potřeba elektronicky zaslat M. Koziar Vašákové do 9. 3. 2023 a návrhy k projednání AS 1. LF včetně podkladových materiálů nejpozději do 12. 3. 2023

 

Zasedání bylo ukončeno v 17:32 hodin.


 

Hodnocení: spravovat