1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z jednání Akademického senátu 1. lékařské fakulty UK v Praze ze dne 12. 5. 2008

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 12. 5. 2008

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: J. Borovanský, K. Mezian

Neomluveni:

Hosté: I. Neužilová, K. Skoupá, E. Soubustová, T. Zima

 

M. Hilšer zahájil zasedání v 15,08 hodin.

 

 

Návrh programu:

 

1. Kontrola zápisu ze 14. 4. 2008 (5 min.)

2. Kontrola zápisu z 21. 4. 2008 (5 min.)

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA  – Informace děkana pro členy AS (10 min.)

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA  - Projednání rozpočtu fakulty pro rok 2008 (10 min.)

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA  - Projednání plánu počtu přijímaných studentů pro akademický rok 2009/10 (10 min.)

6.Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA  - Projednání návrhů na změny vnitřních předpisů:  Statut 1. LF UK, Řád pro hodnocení výuky studenty 1. LF UK, Disciplinární řád pro studenty 1. LF UK, Jednací řád VR 1.LF UK, Řád přijímacího řízení 1. LF UK (25 min)

7. MUDr. Bc. Marek Hilšer  – Informace o hodnocení výuky studenty za akademický rok 2006/07 děkana pro členy AS (15 min.)

8. MUDr. Bc.  Marek Hilšer – Vyjádření Akademického senátu 1. LF UK  k prohlášení studentů LF k transformaci fakultních nemocnic na akciové společnosti. (10 min.)

9. Varia (10 min.)

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty schvaluje program zasedání.

                                                                       25 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

 

1. Kontrola zápisu ze 14. 4. 2008 (5 min.)

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty schvaluje zápis ze 14. 4 . 2008 v předloženém znění.

                                                                       25 : 0 : 0  schváleno

 

2. Kontrola zápisu z 21. 4.2008 (5 min.)

 

Akademický senát schvaluje zápis z 21. 4. 2008 s opravou funkčního období děkana 1. LF od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2012.

                                                                       25 : 0 : 0 schváleno

 

3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA  – Informace děkana pro členy AS (10 min.)

M. Hilšer blahopřál T. Zimovi jménem senátu k navržení do funkce děkana pro další období.

T. Zima poděkoval přítomným za důvěru.

 

15,10 příchod M. Trněný.

 

Děkan informoval Akademický senát o:

-přijímacím řízení;

-mzdové politice;

- IT;

- anglické paralelce;

- SVK;

- jmenování profesorů;

- harmonogramu akademického roku

- aplikačních technologiích;

- výstavě 1. LF;

- investičních akcích;

- habilitačních oborech;

- akreditacích;

- BIOCEVu a Albertovu;

- odborných komisích;

 

15,15 příchod J. Bruthans.

 

- změně názvu 2. LF na LF Motol.

 

K poslednímu bodu se vyjádřil P. Pafko, J. Tichý, P. Strejc a T. Zima.

 

 

4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA  - Projednání rozpočtu fakulty pro rok 2008 (10 min.)

 

T. Zima seznámil přítomné s úpravou rozpočtu na rok 2008. Rozdíl způsobený dotacemi UK a státního rozpočtu oproti předpokladu znamenal krácení položek vyjma mezd.

 

J. Bříza jménem ekonomické komise doporučil rozpočet schválit.

 

M. Hilšer vyzval přítomné k rozpravě.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty schvaluje rozpočet fakulty pro rok 2008.

                                                                      

                                                                                      26 : 0 : 1 schváleno

 

 

5. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA  - Projednání plánu počtu přijímaných studentů pro akademický rok 2009/10 (10 min.)

T. Zima podrobně informoval o předloženém materiálu.

 

15,38 příchod E. Havrdová.

 

Rozpravy se zúčastnili P. Šnajdr, M. Klein, P. Zborníková. Vyjadřovali se především k otázce anglické paralelky a studentů programu Erasmus.

M. Hilšer doplnil, že přesnější informace bude známa v září – říjnu 2008.

 

Akademický senát schvaluje plán počtu přijímaných studentů pro akademický rok 2009-10.

                                                                      

                                                                                        27 : 0 : 1 schváleno

 

 

 

6. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA  - Projednání návrhů na změny vnitřních předpisů:  Statut 1. LF UK, Řád pro hodnocení výuky studenty 1. LF UK, Disciplinární řád pro studenty 1. LF UK, Jednací řád VR 1.LF UK (25 min), Řád přijímacího řízení  

 

T. Zima uvedl důvody předložení návrhů změn vnitřních předpisů. Na základě aktivity rektorátu probíhá  kontrola vnitřních předpisů všech fakult a jejich uvádění do souladu s platnými právními normami.    

 

V diskusi k návrhu předpisu vystoupili  J. Bruthans, M. Klein, T. Zima, M. Hilšer, J. Albrecht, P. Pafko.

 

Na základě diskuse předkladatel upravuje původní znění předloženého návrhu  Čl. 14, odst. 3 a) následovně:

 

   a) odstoupí-li v průběhu pěti po sobě jdoucích pracovních dnů nejméně dvě pětiny všech členů senátu;

 

J. Bruthans podává pozměňovací návrh, kterým se v  nahrazují slova v  Čl. 14, odst. 3 a) „dvě pětiny“  nahrazují slovy 8 členů AS“.

 

                                                                                                1 : 25 : 2 neschváleno

 

Na základě diskuse předkladatel upravuje původní znění předloženého návrhu Čl. 20, odst. 1. následovně:

 

Za slovo děkan se vkládá slovo „zpravidla“ .

                                                                      

 

          Akademický senát 1. lékařské fakulty UK v Praze schvaluje návrh  Statutu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ve znění pozměňovacích návrhů předkladatele a rozhodl tento vnitřní předpis předložit ke schválení Akademickému senátu Univerzity Karlovy v Praze.

                                                                      

                                                                                                 28 : 0 : 0 schváleno

 

Následovala rozprava k Řádu přijímacího řízení.

 

Bez připomínek.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK v Praze schvaluje návrh Řádu přijímacího řízení 1. lékařské fakulty UK, které předložil děkan fakulty, a rozhodl tento vnitřní předpis postoupit ke schválení Akademickému senátu UK v Praze.

                                                                      

                                                                                               28 : 0 : 0 schváleno

 

 

M. Hilšer vyzval k rozpravě o návrhu Jednacího řádu vědecké rady.

 

     Akademický senát 1. lékařské fakulty UK v Praze schvaluje návrh Jednacího řádu vědecké rady 1. lékařské fakulty UK, které předložil děkan fakulty, a rozhodl tento vnitřní předpis postoupit ke schválení Akademickému senátu UK v Praze.

 

                                                                       28 : 0 : 0 schváleno

 

V rozpravě k Disciplinárnímu řádu doporučil T. Zima vyzvat AS UK k novelizaci Disciplinárního řádu UK, zejména v definici způsobu omluvy.

M. Hilšer požádal J. Bruthanse, člena legislativní komise AS UK, o projednání této definice.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK v Praze schvaluje návrh Disciplinárního řádu pro studenty 1. lékařské fakulty UK, které předložil děkan fakulty, a rozhodl tento vnitřní předpis postoupit ke schválení Akademickému senátu UK v Praze.

 

                                                                       28 : 0 : 0 schváleno

 

M. Hilšer otevírá rozpravu k návrhu vnitřního předpisu Řád pro hodnocení výuky.

 

Na základě diskuse předkladatel přistupuje k úpravě Čl. 6, odst. 2 na znění:

 

Student může hodnotit pouze předměty, ve kterých byl zapsán a účastnil se výuky.

 

J. Bruthans upozorňuje, že v návrhu předpisu není omezen počet funkčních období členů komise na 2 funkční období za sebou.

 

M. Hilšer vyzývá J. Bruthanse k podání pozměňovacího návrhu, který by tuto skutečnost dle jeho připomínky upravoval.    

 

J. Bruthans návrh nepodává a žádá o uvedení v zápisu: Pozměňovací návrh nepodává, protože nevidí vůli AS omezit počet funkčních období členů komise pro hodnocení výuky, možná i proto, že někteří členové AS v této komisi již delší dobu působí.     

 

M. Klein se domnívá, že J. Bruthans předjímá vůli senátu a vyzývá jej, aby v tomto případě dal o svém návrhu hlasovat.

 

M. Hilšer dává hlasovat o usnesení ve znění:

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK v Praze schvaluje návrh Řádu pro hodnocení výuky studenty 1. lékařské fakulty UK, které předložil děkan fakulty, a rozhodl tento vnitřní předpis postoupit ke schválení Akademickému senátu UK v Praze.

                                                                       28 : 0 : 0 schváleno

 

Akademický senát hlasuje o ukončení zasedání v plánovaném čase.

                                                                      

                                                                        0 : 20 : 8 neschváleno

 

17,20 odchod J. Bříza, M. Trněný, R. Češka, J. Beneš.

 

Akademický senát hlasuje o vypuštění bodu 7. z programu  zasedání.

                                                                       21 : 0 : 3 schváleno

 

 

8. MUDr. Bc.  Marek Hilšer – Vyjádření Akademického senátu 1. LF UK  k prohlášení studentů LF k transformaci fakultních nemocnic na akciové společnosti. (10 min.)

T. Zima informoval přítomné o situaci, která pokročila nežádoucím směrem a o přípravě protestních akcí včetně zapojení médií.

 

M. Hilšer informoval o studentské iniciativě a petici. Požádal současně o podporu informovanosti studentů fakulty.

 

17,38 odchod I. Malbohan.

 

P. Pafko projevil podporu studentskému prohlášení a lítost nad pasivitou zaměstnanců.

T. Zima jej ujistil, že zaměstnanci se vyjadřují prostřednictvím odborové organizace.

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK podporuje Prohlášení studentů LF z 1. května 2008.

                                                                                   23 : 0 : 0 schváleno

 

9. Varia

 

Diskuse se dotýkala problematiky univerzitních nemocnic.

 

17,45 odchod M. Holcát, S. Hutt.

 

 

20. 5. 2008 ve 13,30 hodin svolává studentská iniciativa demonstraci na Albertově.

21. 5. 2008 v 15,00 hodin se koná shromáždění 1. lékařské fakulty U Nemocnice 5.

 

Konec zasedání v 17,55 hodin. Příští zasedání se bude konat 9. 6. 2008.

 

 

 

Zapsala: Eva Svobodová

 

vidi Marek Hilšer

 

 

Hodnocení: (hodnotilo 10 uživatelů) spravovat