1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis pracovního setkání KD ze dne 18. 1. 202

Zápis pracovního setkání kolegia děkana,
které se konalo v úterý dne 18. 1. 2021 od 12:00 hod.
ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, ulice Na Bojišti 3

Předsedající:
děkan 1. LF UK prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Přítomni:

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. – člen kolegia

MUDr. Eitan Brizman, BDS – proděkan

doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. – proděkanka

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – proděkanka

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. – proděkan, distančně

doc. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D. – člen kolegia

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – proděkan

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. – proděkan

doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. – člen kolegia

MUC. David Kulišiak – člen kolegia, distančně

doc. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D. – proděkanka

Ing. Jaromír Michl – ekonom (zast. za tajemnici)

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. – proděkan, distančně

MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D. – člen kolegia

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – člen kolegia, distančně

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – proděkan, distančně

MUDr. Martin Vejražka – člen kolegia, distančně

prof. MUDr. Martina Vašáková – členka kolegia

doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. – proděkan


Omluveni:

prof. MUDr. David Feltl – člen kolegia

Ing. Eva Soubustová, MBA – tajemnice

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – člen kolegia


Ad 1. Kolegium rektora
Děkan prof. Vokurka informoval o tématech projednávaných na rozšířeném kolegiu rektora dne 18. 1. 2021. Projednávaná témata zahrnovala plánované setkání k cizojazyčným programům, setkání výukových proděkanů, zasedání krizového štábu UK, vzniku nového opatření rektora k podpoře studentů v krizi, hodnocení osob a personální politice (HR Award). Hlavním tématem byl program Cooperatio – připomínky 1. LF nejsou zaneseny v materiálu UK, závěrečné stanovisko 1. LF UK dodá do 27. 1. 2021, ke vzniku programu psychologie dodá stanovisko prof. Miovský.

Prof. Šedo podotkl, že zásadním tématem je znalost algoritmu rozdělení prostředků jednotlivým fakultám (což se dříve dělo dle výkonu). Děkan prof. Vokurka uvedl, že RUK deklaruje, že budou prostředky rozdělovány shodně jako dosud, není ale jasné, jak bude výkon počítán univerzitou.

Prof. Klener sdělil, že nelze za hodnotící parametr považovat RIV body s hodnotou stanovenou v roce 2016. Prof. Šedo zdůraznil aktivní postup fakulty. Děkan prof. Vokurka uvedl, že fakulta se začne připravovat, koncepce UK je ale již stanovena.

Závěr: KD se shodlo, že formálně (dopisem) i neformálně osloví prorektora Konvalinku. Prof. Klener požádal děkana prof. Vokurku o koordinaci i s ostatními děkany lékařských fakult.


Ad 2. Očkování mediků
Děkan prof. Vokurka navrhl diskuzi k očkování. Na fakultě očkování částečně proběhlo, po dohodě s VFN a jejím přispěním byla proočkována část pedagogů a část studentů 6. ročníku. Studenti se dotazují na přístup fakulty k očkování, zda bude vyžadováno ke studiu a k pacientům...

Proděkanka doc. Burgetová sdělila, že fakulta nedisponuje vakcínami a očekává vývoj v přístupu k medikům a zda budou považováni za zdravotníky. Přípravu očkování fakulta dokáže zvládnout rychle.

As. MUDr. Brizman dodal, že očkování nezabrání šíření viru, pouze chrání očkovaného. Doc. Grus uvedl, že dle kritéria pro vakcinaci patří do skupiny 1A zdravotníci v první linii, osoby 80+ a sociální pracovníci (v kontaktu s rizikovými skupinami) a v tomto duchu sem patří také medici. Prof. Vašáková uvedla, že ve FTN jsou medici pomáhající v nemocnici automaticky ve skupině 1A a doporučili všem ostatním medikům, aby se do očkovacího systému od února registrovali. Prof. Bělohlávek uvedl, že ne všichni medici ve VFN jsou naočkováni, tuto informaci zjistí; vhodné a možné bude jejich brzké očkování.

Zaměstnanci vakcinačního centra jsou automaticky posunováni do skupiny 1A. Doc. Zlatohlávek uvedl, že očkování nemá být podmínkou k výuce. KD s tímto souhlasí.

Pokud přijedou na 1. LF UK studenti ze zahraničí na krátkodobé stáže, postupují v souladu s nařízením vlády – musí vyplnit online formulář a případně podstoupit na vlastní náklady PCR test.

As. MUDr. Brizman uvedl, že řada zahraničních studentů pomáhala v domovech důchodců. Měli by být také očkováni. Prof. Vašáková zjistí, zda se mohou zapsat do očkovacího systému. O dalších možnostech očkování zahraničních studentů bude fakulta jednat.

Proděkan prof. Šedo sdělil, že očkování není povinné, nenaočkované nelze nevzdělávat.

KD navrhuje, aby fakulta vydala směrem k medikům souhrnnou informaci k očkování. Doporučuje registraci do očkovacího systému a dále, aby studenti využili možnosti nechat se naočkovat v nemocnici, kde pomáhají. Doporučuje, aby studenti respektovali doporučení zaměstnavatele (nemocnice) a doporučení vlády.


Ad 3. Pomoc studentů ve zdravotnictví
Člen kolegia doc. Kučera informoval, že byla aktualizována anketa s dotazem na současné působení mediků v nemocnicích. Odpovědělo 500 studentů 1. až 6. ročníků, 250 z nich deklaruje, že pomáhá.

Dále doc. Kučera informoval, že probíhá průzkum náplně výuky (1. – 4. ročník VL) ze strany MZ, které chce díky informacím od fakult porovnat náplň výuky praktické sestry a ošetřovatelství po 4. ročníku.

MUDr. Mlček se dotázal na změny ve výuce. Proděkanka doc. Burgetová uvedla, že zimní semestr skončí ve stanoveném termínu, zkoušky mohou proběhnout i v letním semestru. Od 22. 2. 2021 začíná letní semestr, který bude prodloužen do 17. 9. 2021. Rektorát představí brzy dokument „Hybridní jaro“.

Děkan prof. Vokurka doplnil, že promoce budou organizovány nejdříve od dubna 2021.


Další zasedání KD proběhne dne 1. 2. 2021 ve velké zasedací místnosti děkanátu od 13:00.

Dne 18. 1. 2021
Zapsala Petra Klusáková, DiS.
Oddělení komunikace

 

Hodnocení: spravovat