1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 9. 5. 2016

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 9. 5. 2016

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: P. Bartůněk, P. Broulík, J. Horejsek, P. Kňažeková, B. Malíková, J. Marcoň,
K. Smetana, M. Španko, S. Štípek
Neomluveni:
Hosté: J. Dušková, E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:

  1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 11. 4. 2016 (10 min.)
  2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z mimořádného zasedání 25. 4. 2016 (10 min.)
  3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
  4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Žádost o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Biomechanika (15 min.)
  5. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Podmínky přijímacího řízení a počty uchazečů 2017 – 2018; návrh na změnu Přílohy č. 6 Statutu UK – Poplatky spojené se studiem v cizím jazyce (20 min.)
  6. MUDr. Miroslav Důra – Podnět studentů 6. ročníku ke zkouškám v závěru studia (10 min.)
  7. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – Pravidla pro organizaci studia (10 min.)
  8. Různé (10 min.)
Předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, P. Strejc, přivítal přítomné a zahájil zasedání v 15.05 hodin. Poté požádal přítomné o schválení navrženého programu zasedání.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje návrh programu zasedání v předloženém znění.
19 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 11. 4. 2016

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje zápis
ze zasedání dne 11. 4. 2016 v předloženém znění.
19 : 0 : 0 schváleno

2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z mimořádného zasedání dne
25. 4. 2016

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje zápis z mimořádného zasedání dne 25. 4. 2016 v předloženém znění.
19 : 0 : 0 schváleno

3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS
Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, A. Šedo, informoval přítomné o náročné přípravě rozvojových projektů, které je nutné připravovat souběžně za nepřehledné situace. Některé požadavky jsou nesplnitelné a překážky neřešitelné, přesto bude třeba je vyřešit.

15.10 hodin příchod J. Roth.

Přípravné týmy, zejména ekonomické, personální, OSTR, veřejné soutěže jsou velmi vytížené.

Pozitivní zprávou je příznivý ohlas na akci 1. LF UK v rámci oslav 700. výročí narození Karla IV., která se uskutečnila 7. 5. 2016 na Karlově náměstí.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

E. Soubustová, tajemnice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, doplnila informaci děkana fakulty o další blížící se administrativní zátěži spojené se zákonem o registru smluv, který má platit od 1. 7. 2016. Dosud není k dispozici prováděcí vyhláška, přesto je třeba se na platnost zákona připravovat.

P. Strejc považuje tento zákon za projev nedůvěry.

P. Pafko se připojil, neboť považuje tento zákon za velmi závažný a doufá ještě v jeho změnu. Ekonomové mají na zákon jiný názor než právníci. Administrativa vzroste enormně a zatíží především oblast zdravotnictví.


4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Žádost o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Biomechanika

P. Strejc představil přítomným žádost o prodloužení doktorského studijního programu Biomechanika pro společné uskutečňování na 1. LF, 2. LF, 3. LF a FTVS; výuka v ČJ a AJ; v prezenční a kombinované formě studia; standardní doba studia 4 roky. Stávající akreditace končí 1. 11. 2017.

15.18 hodin příchod P. Klener.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze projednal žádost
o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Biomechanika na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a souhlasí s předložením této žádosti rektorovi Univerzity Karlovy v Praze k dalšímu řízení.
21 0 : 0 schváleno


5. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Podmínky přijímacího řízení a počty uchazečů 2017 – 2018; návrh na změnu Přílohy č. 6 Statutu UK – Poplatky spojené se studiem v cizím jazyce

J. Dušková, proděkanka pro zubní lékařství, pozdravila přítomné a požádala o souhlas s navrhovanými podmínkami studia pro akademický rok 2017/2018.
Po poradě vedení fakulty navrhuje snížení počtu studentů Všeobecného lékařství v ČJ o 10 a navýšení o 10 studentů v anglické paralelce. 1. LF UK je tuto změnu schopna prakticky zvládnout a chybějící finanční prostředky by tak byly nahrazeny.
Dalšími změnami pro rok 2017/2018 by bylo navýšení Bc studentů ergoterapie z 20 na 25 a NMgr. Intenzivní péče z 35 na 40 studentů.
Dále vedení fakulty navrhuje změny v přijímacím řízení, a to navýšení bonifikace studia M a ČJ ze SŠ z 10 na 20 bodů (pouze u VL; u ZL nebude bonifikace navyšována).
Snížení průměru výsledků SŠ studia za 4 roky pro ZL na 1,0. vychází ze zkušenosti předchozích let.
Pro Bc-studium všeobecná sestra kombinovaná forma byla podle zákona 96/2004 Sb. vyžadována odborná způsobilost. Vedení fakulty chce od tohoto požadavku ustoupit a domnívá se, že to přispěje k transparentnějšímu přijímacímu řízení.
Fakulta zaznamenala mimořádný zájem o Bc-obor Fyzioterapie (650 přihlášek; 35 přijímaných), proto navrhuje přijmout 15 uchazečů bez přijímací zkoušky s průměrem známek 1,00.
Další změny byly navrženy u přijímacího řízení Bc-oboru a NMgr.-oboru Adiktologie, a sice zrušení ústní části přijímací zkoušky vzhledem k častým stížnostem. Předpokládá se zklidnění přijímacího řízení. U NMgr.-oboru přibude písemný test, stejně jako je tomu u Bc-oboru.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

15.30 hodin odchod J. Beneš.

O. Naňka se zeptal, zda bonifikace je za maturitní výsledky?

J. Dušková odpověděla, že se jedná o celé SŠ studium, pouze známky 1-2 z M.

O. Naňka se dále zeptal, zda při navýšeném počtu studentů bude zvýšený počet kroužků z 5ti na 6, aby ve skupině nebylo více než 20 studentů?

A. Šedo se domnívá, že technické otázky budou ještě upřesněny.

J. Roth upozornil na velký rozdíl v počtu studentů (např. 10 nebo 12 studentů). Při stáži na 1 lékaře max. 10 studentů.

O. Naňka se dále zeptal na jazykovou zkoušku z ČJ?

J. Dušková odpověděla, že zkouška z ČJ se měnit nebude.

J. Raboch se ptá, zda návrh je ekonomicky neutrální?

J. Dušková sdělila, že při navýšení poplatků AP, bude-li schváleno, při 150 studentech v 1. ročníku by pomohlo kompenzovat ztráty kapitačních poplatků.

A. Šedo byl překvapen zájmem o studium Ergoterapie.

J. Raboch konstatoval, že je to nyní žádaná odbornost.

P. Pafko se zeptal, zda si studenti Adiktologie stěžovali na ústní zkoušku?

J. Dušková odpověděla, že při ústní zkoušce je nejsnadněji napadnutelná objektivita.

P. Pafko je překvapen, že na Bc všeobecnou sestru jsou přijímány absolventky nejen zdravotnických škol, ale též gymnázií.

J. Dušková potvrzuje, že při příštím přijímacím řízení bude podmínkou odborná způsobilost. Nyní je pouze kombinovaná forma, tj. zdravotní sestry z provozu. Na obor se hlásily absolventky gymnázií, které neuspěly při přijímacích zkouškách na VL nebo ZL.

P. Pafko informoval, že v roce 2014 absolvovalo 1030 Bc zdravotních sester a cca 1000 lékařů. Informoval se na zdravotních školách. Skutečně došlo k 50% poklesu zájmu nejen kvantitativního, ale i kvalitativního. Dále se ptá na cenu studia pro cizince – 360 000,- Kč za rok studia?

J. Dušková upřesňuje, že poplatky stanoví statut UK. Fakulta může poplatek pouze snížit.

P. Pafko se zeptal, jak vysoký poplatek má fakulta ve srovnání s ostatními lékařskými fakultami?

A. Šedo odpověděl, že nejvyšší ze všech lékařských fakult.

J. Bříza doplnil k Ergoterapii, že obor se etabloval a pojišťovna uzavírá smlouvy.
Zeptal se, jak se bude postupovat, bude-li zájemců o obor Fyzioterapie, kteří budou splňovat podmínky přijetí bez přijímací zkoušky, více než 15?

J. Dušková odpověděla, že pokud by taková situace nastala, děkan fakulty musí přijmout všechny.

L. Bajer se zeptal, zda je dáno vnitřním předpisem, že děkan fakulty musí přijmout na základě výsledků studia.

J. Dušková odpověděla, že děkan toto stanoví opatřením.

L. Bajer se zeptal, proč je bonifikace omezená na 1,0 a ne na 1,01 a nedá se studentovi příležitost prokázat své schopnosti?

J. Dušková zdůvodnila toto omezení.

A. Šedo se připojil s vysvětlením, že vše vychází z aktuální situace a z dřívější zkušenosti. Kvalita výběru je pravidelně vyhodnocována.

L. Bajer se zeptal, zda lze doložit úspěšnost bonifikace z matematiky z posledních let?

J. Dušková se domnívá, že je příliš brzy.

A. Šedo věří, že objektivní vyhodnocení může být provedeno, až po dokončení celého cyklu studia.

E. Soubustová odpovídá J. Rabochovi na dotaz ekonomického přínosu. Vzhledem k AS UK nastaveným principům přerozdělování finančních prostředků je fakulta nucena řešit situaci navýšením anglické paralelky.

J. Roth podotýká, že při nedostatku lékařů v ČR navyšujeme počet AP, tj. lékařů, kteří nebudou pracovat v ČR.

A. Šedo rovněž upozornil na tento aktuální problém, kdy fakulta musí navyšovat AP, aby měla peníze na výuku českých studentů. Jedná se o přerozdělování financí mezi fakulty UK.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje návrh počtu přijímaných uchazečů a podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě v akademickém roce 2017/2018, které předložil děkan fakulty, a rozhodl tyto podmínky včetně počtu přijímaných uchazečů postoupit ke schválení Akademickému senátu Univerzity Karlovy v Praze.
20 : 0 : 0 schváleno

15.55 hodin odchod E. Havrdová.


6. MUDr. Miroslav Důra – Podnět studentů 6. ročníku ke zkouškám v závěru studia
M. Důra seznámil přítomné s podnětem studentů 6. ročníku, který se týkal termínů posledních zkoušek pro jednu studijní skupinu.
Řešením oficiálně podaného podnětu AS 1. LF UK se ujal M. Vejražka, který kvalifikoval tuto záležitost jako sérii nedorozumění, kdy došlo ke zkreslení informací o přesných datech zkoušek. Záležitost byla vyřešena telefonickou konzultací s příslušnými vyučujícími a upřesněná informace byla předána studentům, kteří podnět zaslali. Za určitou komplikaci M. Vejražka považuje, že jedné studijní skupině vychází termín poslední klasické zkoušky a termín SRZk do jednoho týdne. Doporučuje toto v příštím akademickém roce upravit.


7. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK
M. Vejražka seznámil přítomné s úpravami dvou změn vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK podle připomínek Legislativní komise AS UK. Legislativní komise AS 1. LF UK tyto změny na základě pověření AS 1. LF UK z 11. 4. 2016 do návrhů změn zapracovala. Dle vyjádření Legislativní komise AS UK je však třeba, aby AS 1. LF UK tyto návrhy schválil usnesením.

P. Strejc zahájil rozpravu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje dva návrhy na změnu vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK v předloženém znění.
19 0 : 0 schváleno


8. Různé

J. Bříza se zeptal, jak se řeší situace, když se student nedostaví ke zkoušce?

M. Vejražka odpověděl, že studentovi propadá termín. Změnu bude možno uplatnit nyní v rámci změn vnitřních předpisů Univerzity Karlovy v souvislosti s novým VŠ zákonem.

P. Strejc ukončil zasedání v 16.08 hodin.

Zapsala: Eva Svobodová

Hodnocení: spravovat