1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 9. 3. 2015

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 9. 3. 2015

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: P. Bartůněk, J. Beneš, K. Kučerová, P. Pafko, J. Roth
Neomluveni:
Hosté: J. Dušková, O. Kittnar, E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 9. 2. 2015 (10 min.)
2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
3. prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA – Zpráva o zahraničních
a výměnných studentských stážích a pobytech (20 min.)
4. prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA – Zpráva o Hodnocení výuky
studenty za rok 2013/14 (20 min.)
5. prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – Počty přijímaných studentů
(20 min.)
6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Výsledek hospodaření 1. LF UK
za rok 2014 (20 min.)
7. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.08 hodin, přivítal přítomné a mimořádné hosty. Poté požádal přítomné o schválení navrženého programu jednání.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje program zasedání.
24 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 9. 2. 2015
P. Strejc požádal přítomné o připomínky k předloženému zápisu z minulého zasedání.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje zápis ze zasedání dne
9. 2. 2015.
24 : 0 : 0 schváleno

15.10 hodin příchod K. Smetana.

2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS
Děkan fakulty, A. Šedo, informoval přítomné o rozšířeném zasedání kolegia rektora, které se zabývalo mimo jiné financováním fakult Univerzity Karlovy. Finanční plán na rok 2015 byl odsouhlasen. Zásadní otázkou stále zůstává koncept financování na další léta.

A. Šedo dále informoval o ujednání kolegia děkana podpořit postgraduální studium 10% z celkové částky darů pro fakultní pracoviště.

A. Šedo pověřil oddělení komunikace zpracováním souhrnné nabídky současných benefitů pro zaměstnance fakulty a jeho další rozšíření (např. nově 10% sleva u společnosti Čedok).
Oddělení komunikace také prohloubí spolupráci s absolventy fakulty.

A. Šedo doporučuje zveřejnit na intranetu pro větší transparentnost výukovou zátěž a dotace jednotlivých pracovišť.

A. Šedo informoval o připravované architektonické soutěži na Kampus Albertov.

A. Šedo bude informovat o kurzech postgraduálního vzdělávání po detailnějším propracování.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

K otázce darů se rozvinula diskuze, které se zúčastnili J. Živný, P. Broulík, M. Španko
a J. Raboch.

15.25 hodin odchod P. Tesařová.

A. Šedo a E. Soubustová upřesnili, že na tyto dary jsou uzavírány smlouvy, které podepisuje do částky 100.000,- Kč děkan fakulty, na vyšší částky podepisuje smlouvy rektor univerzity.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy bere na vědomí, že fakulta použije 10% z darů pro fakultní pracoviště na podporu studentů postgraduálního vzdělávání.


3. prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA – Zpráva o zahraničních a výměnných studentských stážích a pobytech

O. Kittnar, proděkan pro zahraniční studenty a sociální problematiku, seznámil přítomné s předloženým materiálem, který ještě upřesnil. V roce 2014 byl ukončen program Erasmus a nahrazen Erasmem plus. Průběh je stejný a počty studentů se nemění. Změna programu znamenala především administrativní a organizační zátěž v souvislosti s přepracováním smluv. Ze stávajících 88 smluv bylo uzavřeno nově 86 smluv. Ze smluvních ujednání bylo vyřazeno Švýcarsko, které má nyní svůj vlastní program. Všechna bilaterální jednání byla pozitivní vzhledem k předchozí dobré spolupráci.
O. Kittnar informoval o aktuální nabídce letního pobytu Lions Club Wien pro 4. a 5. ročníky. Podmínkou je dobrá znalost němčiny.
Další pobyty nabízí IFMSA. Vyjelo 68 studentů a 65 studentů bylo přijato. Přijetí zahraničních studentů závisí na kapacitě přijímacího pracoviště.
Výjimkou nejsou ani individuální studijní stáže, které však narážejí na legislativní problém (uznání statutu studenta).

S. Smutný se dotázal, kdo je zodpovědný za uzavírání smluv?

O. Kittnar vysvětlil administrativní postup uzavírání smluv.

A. Šedo dodal, že je možné uzavírat další smlouvy, pokud bude smluvní partner.

15.35 hodin odchod P. Klener.

4. prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA – Zpráva o Hodnocení výuky
studenty za rok 2013/14
O. Kittnar, předseda komise pro hodnocení výuky studenty, předložil zprávu za akademický rok 2013/2014. O. Kittnar informoval přítomné, že díky inzerci na facebooku vzrostl počet respondentů. Hodnocení výuky studenty na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy funguje velice dobře. Zvýšil se počet vyplněných dotazníků, slovního hodnocení a zvýšila se celková známka hodnocení fakulty. Komise má další podněty např. zvláštní hodnocení pro bakalářské, magisterské a postgraduální studium. Na základě hodnocení byly vedeny pohovory vedením fakulty s přednosty dotčených pracovišť a konkrétními osobami. Je prokazatelné, že došlo ke zlepšení, jak ukazují aktuální výsledky. Výhrady studentů k technickému zázemí jsou často oprávněné. Rekonstrukce budov fakulty stále pokračuje.
O. Kittnar je přesvědčen, že pozitivní dopad hodnocení ovlivní další účast studentů.

P. Strejc konstatoval, že hodnocení výuky má dobré výsledky.

A. Šedo k rekonstrukci doplnil, že je možné sledovat informace o probíhajících rekonstrukcích na webových stránkách fakulty.

J. Marcoň se dotázal, zda zpráva o hodnocení výuky je veřejný materiál? Domnívá se, že by tam neměla být uvedena konkrétní jména. Ptá se také, zda by bylo možné hodnocení rozlišit na klinické a preklinické?

A. Šedo k prvnímu dotazu sdělil, že tento materiál je pouze interní a v interním prostředí je nutno pracovat s konkrétními jmény.

O. Kittnar sdělil, že zveřejnění výsledků hodnocení je prováděno podle požadavků Univerzity Karlovy. Tato zpráva je pouze pro kolegium děkana a Akademický senát. Na rozdělení hodnocení na preklinické a klinické upozornil již dříve M. Vejražka. Komise se po diskuzích shodla, že je důležitější výpovědní hodnota údajů, které se mohou po letech srovnávat.

15.50hodin odchod L. Bajer.

A. Šedo dodal, že citlivost hodnocení vyžaduje nejen dobře nastavené parametry, ale zároveň i osobní přístup komise. Domnívá se, že nastavení hodnocení na fakultě je dobré.

J. Bříza upozornil, že průměrná známka nejhoršího hodnocení je 1,99.

O. Kittnar souhlasí, že došlo k výraznému kladnému posunu. Dříve bývalo hodnocení některých učitelů i pod stupněm 3.

F. Vaňásek se dotázal, zda se uvažuje o zjednodušení formulářů?

O. Kittnar odpověděl, že komise se zabývala touto otázkou. Zjednodušením formulářů by se jistě navýšil počet respondentů. Bohužel by se tím ztratila kontinuita sledovaných ukazatelů. Komise proto došla k závěru ponechat formuláře beze změny a využívat možnosti srovnávání.
S. Štípek se dotázal, zda se také pamatuje na odměnění nejlépe hodnocených?

O. Kittnar odpověděl, že děkan fakulty nejlépe hodnocené odměňuje.

15.55 hodin odchod J. Raboch.

5. prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – Počty přijímaných studentů
J. Dušková, proděkanka pro zubní lékařství, informovala o přijímacím řízení pro ak. rok 2015/2016. Do 28. 2. 2015, tj. termín pro doručení přihlášek ke studiu, bylo přijato na fakultě 7.155 přihlášek. Podmínka matematické bonifikace se neprojevila jako diskriminační.

Vzhledem ke zdržení akreditací bakalářského studijního programu Porodní asistence se studijním oborem Porodní asistentka v prezenční formě a navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví se studijním oborem Nutriční specialista v prezenční a kombinované formě byla pro tyto obory prodloužena lhůta pro podávání přihlášek do 30. 4. 2014. Na tyto obory je očekáván velký zájem uchazečů.

J. Dušková se obrací na přítomné s prosbou o zabezpečení zdárného průběhu přijímacího řízení vzhledem k enormnímu počtu uchazečů tak, aby byly maximálně omezeny důvody pro odvolací řízení (mj. uvolnění členů komisí na dva dny přijímacích zkoušek).

A. Šedo děkuje J. Duškové za velmi náročnou práci. Dále A. Šedo sdělil, že fakulta nemá zájem navyšovat počty studentů na úkor kvality. Zájem o studium na fakultě se zvyšuje, přestože se snižuje počet maturantů.

P. Broulík se zeptal na celkový počet uchazečů?

J. Dušková sdělila, že definitivní počet by se mohl blížit až k 8.000 zájemců.

16.08 hodin odchod M. Španko.

S. Smutný se zeptal, zda jsou testy společné pro všechny obory?

J. Dušková odpověděla, že testy jsou pro různé obory (lékařské a nelékařské) různé, některé obory mají též ústní zkoušku. Pro letošní přijímací řízení jsou připraveny z 50% nové otázky.

A. Šedo upozornil na omyl uváděný v médiích. Počet přijatých studentů neodpovídá počtu zapsaných studentů.


6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Výsledek hospodaření 1. LF UK za rok 2014

J. Bříza, předseda ekonomické komise AS 1. LF UK, informoval o výsledku jednání ekonomické komise. Ekonomická komise doporučuje schválit předloženou zprávu.

P. Strejc požádal E. Soubustovou, tajemnici fakulty, o doplnění zprávy.

E. Soubustová konstatovala, že hospodářský výsledek je pozitivní. Prostředky převedenými do provozních fondů se hradí spoluúčast na rozvojových projektech (např. VaVpl, BIOCEV), které jsou propláceny se skluzem. Fakulta se snaží zachovat a atrahovat kvalitní zaměstnance cestou mzdové politiky. Celková ztráta hospodaření fakulty byla pokryta doplňkovou činností.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

A. Šedo děkuje E. Soubustové a zdůrazňuje ekonomickou strategii fakulty, zejména posilování mzdových prostředků a utváření provozních fondů.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje výsledek hospodaření
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy za rok 2014.
20: 0 : 0 schváleno


7. Různé
M. Důra informoval o problematice, kterou již projednával s O. Kittnarem, ohledně studentů zejména anglické paralelky, kteří potřebují za účelem odjezdu do zahraničí nebo uzavření pracovního poměru diplom dříve, než je stanoven termín promoce. Podle předpisů Univerzity je těmto studentům odepřena účast na slavnostním předávání diplomů.
Do diskuze se zapojili P. Strejc, J. Bříza, J. Marcoň, Z. Krška a S. Štípek. Shodli se, že slavnostní akt v historickém Karolinu je významnou součástí zakončení studia. Legislativní problém někdy nezbytného urychleného předání diplomů a následné možnosti účasti na promoci může být vyřešen pouze ve spolupráci s Akademickým senátem Univerzity Karlovy. Zástupci 1. lékařské fakulty v Akademickém senátu Univerzity Karlovy se budou tímto problémem zabývat.

E. Soubustová upozornila na nedávný požár v Hlavově ústavu.

A. Šedo ještě informoval o prodloužení akreditace našich lékařských studijních programů v USA.

A. Šedo ukázal přítomným graf čerpání grantů na začátku a na konci kalendářního roku.

A. Šedo se dále zmínil o hodnocení výsledků výzkumných organizací RVVI podle 2. pilíře.

P. Strejc ukončil zasedání v 16.35 hodin, poděkoval a rozloučil se s přítomnými. Následující zasedání se bude konat 13. 4. 2015.

Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat