1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 9. 2. 2015

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 9. 2. 2015

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: P. Bajer, H. Dittrichová, P. Klener, K. Kučerová, N. Malinová, A. Martan,
M. Španko
Neomluveni:
Hosté: E. Soubustová, A. Šedo


Návrh programu:
1. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 12. 1. 2015 (10 min.)
2. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
3. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Principy rozdělování příspěvků a dotací
na Univerzitě Karlově (20 min.)
4. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na rozdělování prostředků PRVOUK
(20 min.)
5. Různé (10 min.)


Předseda Akademického senátu 1. LF UK, P. Strejc, přivítal přítomné a zahájil zasedání v 15.05 hodin.
Vyzval přítomné ke schválení programu zasedání.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje program zasedání.
23 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

1. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 12. 1. 2015
P. Strejc vyzval přítomné ke vznesení připomínek k zápisu z lednového zasedání.

P. Tesařová uvedla, že v bodě Různé, kde je popsán její návrh projektu Mentor, je chybně uvedeno, že pochází stížnosti od studentů nižších ročníků místo vyšších.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje předložený zápis ze zasedání z 12. 1. 2015 s výše uvedenou opravou.
23 : 0 : 0 schváleno

2. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS

Děkan 1. LF UK, A. Šedo, informoval plénum o projektu START, který na zasedání AS UK nebyl schválen. Dále krátce informoval o přehledu výukové zátěže pracovišť a režii na pracovištích, o akreditacích nelékařských oborů Nutriční specialista a Porodní asistentka.

3. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Principy rozdělování příspěvků a dotací
na Univerzitě Karlově

A. Šedo se zabýval otázkou rozdělování financí na UK pro rok 2016. Uvedl, že problematika není zcela otevřená a plně transparentní, neboť nepracuje s konkrétními čísly. Proto děkani lékařských fakult vypracovali dopis adresovaný rektorovi UK, který shrnuje otázky na nejasná místa v této problematice. Tento dopis má podporu i jiných fakult UK.
Tabulka, která byla součástí podkladů pro dnešní zasedání a kterou dodal rektor, má pouze informativní charakter, nepohybuje se v aktuálních číslech.

J. Raboch uvedl, že odeslal tabulku kritérií pro rok 2016, pocházející z Ekonomické komise AS UK, předsedovi Ekonomické komise AS 1. LF.

J. Bříza uvedl za Ekonomickou komisi, že bez znalosti konkrétních čísel plně podporují dopis děkanů lékařských fakult rektorovi UK.


4. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na rozdělování prostředků PRVOUK

A. Šedo předložil navrhovanou tabulku. Uvedl, že PRVOUK ve své historii zažil dva zásadní otřesy, jejichž výsledkem byla finanční redukce při přechodu od výzkumných záměrů k programům PRVOUK ve dvou krocích po 15 %. Uvedl snahu podporovat ty skupiny, které produkují nejvíce RIV bodů a celkovou snahu o udržení vědeckých týmů. Ubezpečil, že týmy by neměly být ohroženy.

E. Havrdová uvedla fakt, že 67 % prostředků jejich projektu odchází na mzdy, proto se dotazuje, zda je na místě obávat se dalšího vývoje.

A. Šedo ujistil, že v nejbližší době nikoli, nicméně struktura jednotlivých projektů PRVOUK závisí na jejich vedení a strategii.

J. Bříza promluvil za Ekonomickou komisi. Doporučil dokument PRVOUK ke schválení.

15.26 hodin odchod J. Živný a J. Raboch.

P. Broulík se obává, že pouze malá část zbude na vědu, pokud se uvádí, že většina prostředků odchází na mzdy či cestovné.

A. Šedo tento fakt potvrdil, uvedl negativní efekt tohoto trendu, a to odchody nadějných lidí. Ovšem do jisté míry záleží na vlastním nakládání s prostředky, které jak vyplývá z namátkových kontrol aparátem děkanátu má v určitých případech rezervy.

15.30 hodin odchod K. Smetana.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje předložený návrh na rozdělení prostředků PRVOUK.
20 : 0 : 0 schváleno

5. Různé
P. Strejc obdržel e-mail od Ing. Petra Bílka z Akademického centra Studentských aktivit ACSA s nabídkou semináře Vysokoškolské legislativy pro zaměstnance, který se bude konat 17. 2. 2015 v Praze.

P. Broulík se vrátil k navrhovanému projektu Mentor. Uvedl, že v minulosti měli studenti za povinnost prázdninové praxe v několika stěžejních oborech, pak došlo k jejich zrušení.

F. Vaňásek uvedl, že povinnost prázdninových praxí ve stěžejních oborech stále trvá, i když v kratší časové dotaci.

P. Tesařová uvedla, že Mentor není určen plošně pro všechny studenty, nýbrž pro ty, kteří se chtějí vzdělávat ve svém vybraném oboru. O této iniciativě mluvila též s T. Hanušem. Ten připravuje změnu logbooku, kde bude základní výčet úkonů jako povinnost pro každého studenta a další nepovinné úkony nad rámec povinností.
P. Tesařová uvedla, že pokud by projekt existoval již od zimního semestru ak. roku 2015/2016, bylo by vhodné vyzkoušet pilotní projekt na 3-4 pracovištích. Otázkou zůstávají finanční odměny pro mladé asistenty, kteří se budou studentům věnovat.

A. Šedo uvedl, že finanční otázku by bylo možno řešit ze sponzorských darů. To souvisí i s připravovanou změnou v rozdělování prostředků ze sponzorských darů.

J. Bříza uvedl nutnost vyřešení odpovědnosti, pokud by předmět měl statut volitelného předmětu, tím by byla odpovědnost vyřešena.

P. Strejc potvrdil důležitost vyřešení otázky odpovědnosti. Tuto otázku řeší i na Ústavu soudního lékařství.

A. Šedo uvedl, že by bylo vhodné postupně zahrnout do tohoto projektu co nejvíce oborů.

Z. Krška vytvořil přehled o současném stavu „fiškusování“ na fakultě.

P. Tesařová uvedla, že oslovila některé kliniky s jejím návrhem. Pozitivní ohlas obdržela od kliniky kardiologie, neurologie, gynekologie, kardiochirurgie a nefrologie.

Debaty se zúčastnil J. Roth. Uvedl, že dlouhodobým nedostatkem některých studentů je nesprávná komunikace s pacientem. Uvádí, že by bylo vhodné posunout klinickou praxi též do nižších ročníků.

A. Šedo uvedl, že problémem ve výuce se může jevit fakt, že některé kliniky „vyučují kliniku teoreticky“.

A. Šedo seznámil přítomné s výsledkem hodnocení lékařských fakult Hospodářskými novinami. Tento rok se lékařské fakulty nezúčastňovaly. Hospodářské noviny jako reakci vytvořily statistiku pouze ze zjistitelných údajů o vědecké činnosti a vydělili je počtem učitelů. Hodnocení vědecké produkce 1. LF je též sníženo zastoupením některých oborů, které produkují relativně méně vědeckých výsledků.

A. Šedo uvedl současný rozpor, kdy snahou lékařských fakult je přijímat méně studentů tak, aby studium nebylo masové, avšak dle MŠMT je potřeba přijímat studentů více.

J. Beneš uvedl potřebu naučit se teorii v době prvních ročníků studia na lékařské fakultě, později se již teoretická látka hůře doučí.

P. Strejc uvedl fakt, že nejdůležitější ve výuce zůstává kvalitní pedagog, který dokáže naučit a motivovat.


Zasedání bylo ukončeno v plánované době.


Zapsal: M. Důra

Hodnocení: spravovat