1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 9. 11. 2015

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 9. 11. 2015

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: P. Bartůněk, P. Broulík, J. Beneš, H. Dittrichová, P. Klener, J. Roth,
P. Tesařová
Neomluveni:
Hosté: E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 12. 10. 2015 (10 min.)
2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
3. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Funkční období členů Hodnotící komise
(30 min.)
4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na zřízení fakultního pracoviště, Kliniky
spondylochirurgie 1. LF UK a FNM (30 min.)
5. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Zástupci AS ve Výběrovém řízení (10 min.)
6. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. LF UK, P. Strejc, přivítal přítomné a zahájil zasedání v 15.06 hodin. Požádal o schválení programu zasedání a zařazení dodatečně zaslaných materiálů, Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2016/2017 a Stipendia za vynikající výsledky v akademickém roce 2014/2015.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje program zasedání se zařazením dodatečných materiálů, Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2016/2017 a Stipendia za vynikající výsledky v akademickém roce 2014/2015.
20 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 12. 10. 2015

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje zápis ze zasedání
AS 1. LF UK dne 12. 10. 2015.
20 : 0 : 0 schváleno

15.08 hodin příchod N. Malinová.


2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS

Děkan l. LF UK, A. Šedo, informoval přítomné, že od posledního zasedání AS 1. LF UK proběhlo výjezdní zasedání kolegia děkana a setkání lékařských fakult. Na kolegiu děkana bylo především diskutováno financování fakult z rozpočtu Univerzity Karlovy. Dosud není potvrzena celková výše rozpočtu na vysoké školství.
Pokračují jednání o spolupráci se společností De Gruyter při vydávání časopisu 1. LF UK, Folia Biologica. V současné době projevilo zájem o spolupráci významné vydavatelství Springer. Podmínky spolupráce nebyly zatím upřesněny.
Centrum zobrazovacích metod bude pravděpodobně otevřeno podle předpokladu v prosinci tohoto roku.
Přijetí navrhovaných změn zákonů o vysokém školství, neziskových organizacích ve zdravotnictví a popromočním vzdělávání není dosud uzavřeno.
Na fakultě byly zahájeny kurzy pro PGS se zahraničními hostujícími profesory.
Na projektu Tutor spolupracuje proděkan pro klinickou výuku.

15.15 hodin příchod S. Smutný.


3. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Funkční období členů Hodnotící komise

P. Strejc požádal přítomné o dodatečné určení, kteří z navržených členů Komise pro hodnocení výuky na minulém zasedání budou mít funkční období pouze na 1 rok.

M. Důra, místopředseda AS 1. LF UK, vysvětlil problém spočívající v uplynutí funkčního období celé předchozí komisi, která má být podle vnitřního předpisu doplňována každoročně z jedné poloviny. Proto polovina členů nyní navržené komise bude mít funkční období pouze 1 rok. Současně sdělil, že studentští zástupci této komise souhlasí s funkčním obdobím na 1 rok.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze navrhuje tyto členy Komise pro hodnocení výuky na jeden rok funkčního období:
Jan Bartoška, Marek Hilšer, Markéta Novotná, Marek Procházka, Michal Španko a náhradnice Hana Dittrichová.
22 : 0 : 0 schváleno

15.17 hodin příchod J. Horejsek.

4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na zřízení fakultního pracoviště, Kliniky
spondylochirurgie 1. LF UK a FNM

A. Šedo informoval o dlouho připravovaném návrhu na zřízení nového fakultního pracoviště, Kliniky spondylochirurgie v motolské nemocnici. K návrhu se vyjadřovala dotčená pracoviště a vedení klinik, vznikl návrh curricula a za podpory klinických odborníků byla s vedením pracovišť uzavřena dohoda. Jedná se o první kliniku tohoto druhu v ČR.
A. Šedo podporuje vznik tohoto pracoviště.

P. Pafko za tento počin velice děkuje, neboť spolupracuje s tímto pracovištěm a potvrzuje mimořádné pracovní nasazení a výsledky jeho pracovníků, stejně jako nutnost vzniku pracoviště vyvolanou nárůstem počtu onemocnění.

A. Šedo si váží slov P. Pafka a děkuje za ně.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze rozhodl na návrh děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) zák.
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, o zřízení fakultního pracoviště Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FNM s účinností
od 1. 1. 2016.
23 : 0 : 0 schváleno


5. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Zástupci AS ve Výběrovém řízení
P. Strejc požádal přítomné o návrhy na zástupce AS ve výběrové komisi na obsazení pracovního místa přednosty/-ky Oční kliniky 1. LF UK a VFN a jeho náhradníka.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje E. Havrdovou jako zástupkyni AS 1. LF UK a L. Bajera jako náhradníka do výběrové komise pro obsazení místa přednosty/-ky Oční kliniky 1. LF UK a VFN.
21 : 0 : 2 schváleno


Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů
A. Šedo seznámil přítomné s předloženým návrhem.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze souhlasí s předloženým návrhem Podmínek přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2016/2017 s harmonogramem řádného a dodatečného přijímacího řízení.
23 : 0 : 0 schváleno


Stipendia za vynikající výsledky v akademickém roce 2014/2015
A. Šedo konstatoval, že návrh na výši stipendií vychází z loňského schváleného návrhu, o kterém bylo dlouze diskutováno.

J. Bříza, předseda ekonomické komise AS 1. LF UK, informoval přítomné, že ekonomická komise se k tomuto bodu jednání nesešla vzhledem k tomu, že úpravy výše stipendií vycházejí z rozpočtu fakulty. Za ekonomickou komisi není námitek proti předloženému návrhu.

E. Soubustová, tajemnice 1. LF UK, se omluvila za pozdní předložení návrhu z administrativních důvodů. Upřesnila letošní návrh a zmínila se o jiných možnostech výpočtů, z nichž tento se zdá být nejspravedlivější.

P. Strejc zahájil rozpravu.

J. Živný konstatoval, že nemá-li student 10 zkoušek a více, nemůže mít k dosažení nejvyšší kategorie stipendia jiné výsledky zkoušek než 1.

A. Šedo mu oponoval tím, že čím více má student zkoušek, tím zvyšuje riziko špatné známky.

O. Naňka se zeptal, zda je známo rozdělení podle ročníků.

E. Soubustová bohužel takové výpočty k dispozici nemá, dohledá do příštího zasedání.

A. Šedo by považoval za přínosné prověřit výsledky podle ročníků.

J. Horejsek poznamenal, že sloučením kategorií b) a c) nedojde k výraznému nárůstu výše stipendií v kategorii c).


M. Důra upozorňuje na diskriminaci 2. ročníků oproti 4. ročníkům, které mají větší šanci uspět.

P. Pafko navrhoval rozdělení na 6 skupin podle ročníků.

A. Šedo upozornil na nutnost zařadit do takovéto výpočtu i Bc.-studenty a tím další zvýšení počtu kategorií.

E. Soubustová požádala o zaslání všech požadovaných parametrů, podle nichž bude možné vytvořit varianty výpočtů. Upozornila, že změna předloženého návrhu spojená s přesunem projednání na příští zasedání by zabránila výplatě stipendií v roce 2015 a přesunula by je do roku 2016

P. Strejc navrhl řešit nový model výpočtu pro následující ak. roky a předložený návrh schválit.

L. Bajer se domnívá, že těžší či lehčí studium je subjektivní záležitost. Nedělal by rozdíly podle ročníků.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze souhlasí s předloženým návrhem stipendií za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2014/2015.
23 : 0 : 0 schváleno


Různé

P. Strejc seznámil přítomné s dopisem Jaromíra Máry, člena studentské komory Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, který se z pověření AS FHS UK obrací na předsedu AS 1. LF UK s dotazem na zkušenosti s paritním zastoupením studentů a akademických pracovníků v Akademickém senátu. P. Strejc ve své odpovědi konstatoval, že toto složení Akademického senátu 1. LF UK dobře funguje, s případnou kritikou paritního zastoupení se nesetkal, v AS 1. LF UK panuje dělná kolegiální atmosféra, studenti jsou respektováni.
L. Bajer konstatoval, že zastoupení studentů odpovídá vnitřnímu předpisu Univerzity Karlovy.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze se ztotožňuje s odpovědí
P. Strejce členu Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

A. Šedo informoval o přípravě aktualizace Dlouhodobého záměru 1. lékařské fakulty, kterou hodlá předložit ke schválení na příštím zasedání. Současně sdělil, že hospodaření fakulty umožní vyplatit odměny ve výši 100% mzdových prostředů.
Všechny přítomné srdečně pozval na Medialogy 10. 11. 2015 od 10.00 hodin na téma Alternativní medicína.

P. Pafko, člen oborové rady experimentální chirurgie pro Ph.D. studium, se zeptal na možnost akreditace oboru chirurgie bez přívlastku "experimentální"? Zmínil se o problémech klinických chirurgů.

J. Živný upřesnil, že experimentální neznamená pokusy pouze na zvířatech. Podstatou je hypotéza, která je ověřována.

K. Smetana, který je rovněž členem zmiňované oborové rady, změny nedoporučuje.

Dále se přidal další člen oborové rady, Z. Krška, a potvrdil slova P. Pafka. Porovnávací studie je obtížnější prosadit k publikaci, nelze je teoreticky zařadit.

J. Živný se domnívá, že platí měřitelné výstupy. Toto jsou obecná pravidla pro články s IF.

P. Pafko společně se Z. Krškou shodně potvrzují, že chirurgické obory mají články v časopisech s IF zřídka, protože nelze splnit základní kritéria.

J. Bříza potvrdil jejich názor.P. Strejc zakončil zasedání v 16.10 hodin.
Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat