1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 9. 10. 2017

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 9. 10. 2017

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: Z. Krška, D. Kulišiak, P. Pafko
Neomluveni:
Hosté: Z. Matějovský, E. Soubustová, I. Šebesta, A. Šedo, P. Šnajdr

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4 (10 min.)
2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Prezentace kandidáta na rektora UK (30 min.)
3. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání (10 min.)
4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. - Kontrola zápisu z 19. 6. 2017 (10 min.)
5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Odvolání a jmenování člena VR (10 min.)
7. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2018/2019 (10 min.)
8. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Termíny zasedání AS 1. LF UK v roce 2018 (10 min.)
9. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Vyhlášení volby zástupců 1. LF UK do AS UK a jmenování dílčí volební komise (20 min.)
10. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – Věcný záměr volebního řádu AS 1. LF UK (15 min.)
11. Různé (10 min.)


Předseda Akademického senátu 1. LF UK, P. Strejc, přivítal přítomné senátorky, senátory a hosty. Zahájil zasedání v 15.05 hodin.
P. Strejc vyzval přítomné senátorky a senátory ke schválení navrženého programu zasedání s možným zařazením slibu H. Dittrichové, která ukončila studium 6. 6. 2017 a 9. 10. 2017 byla zapsána do doktorského studijního programu. H. Dittrichová se předem omluvila za pozdní příchod z pracovních důvodů.

15.07 hodin příchod J. Bartoška.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje program zasedání s doplněným bodem – Slib člena AS.
26 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4
P. Strejc vyzval přítomné senátorky a senátory k určení ověřovatelů zápisu ze zasedání. Dobrovolně se přihlásili M. Vrablík a V. Danzig.

2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Prezentace kandidáta na rektora UK
P. Strejc přivítal a představil kandidáta na rektora Univerzity Karlovy, prof. RNDr. Jana Černého, Ph.D., který přišel na zasedání AS 1. LF UK prezentovat svůj program.

J. Černý si uvědomuje, že vyzývá současného rektora, člena akademické obce 1. LF. Domnívá se, že každé čtyři roky nastává možnost otevřít nová témata a nutit univerzitu k maximálnímu výkonu. Toto je nanejvýš aktuální v současné době, kdy se za poslední čtyři roky mnoho změnilo (ministři školství, vysokoškolský zákon). J. Černý chce nabídnout alternativu. S lékařskou fakultou má mnoho společného, je biolog, učí témata blízká lékařským fakultám. Učil též na 1. LF a na 3. LF. Je předseda oborové rady, má zkušenost na pomezí výuky a vědy. Je předseda České biologické olympiády, z níž mnozí úspěšní středoškolští absolventi se stávají studenty lékařských fakult.
J. Černý chce svým programem formulovat alternativu k současnému programu.
Hlavní zaměření se týká výuky. Největší potenciál a bohatství univerzity je její různorodost. Tento potenciál by rád efektivně využil provázáním fakult ve vzájemné spolupráci.

15.20 hodin příchod H. Dittrichová.

Univerzita by měla více vstupovat do veřejného prostoru. S tím také souvisí užší spolupráce se středními školami.
V oblasti vědy by se měla univerzita více otevírat spolupráci zvnějšku. Finanční toky by měly být nastaveny tak, aby pomáhaly plnit stanovené cíle univerzity.
Práce rektorátu by se měla vůči fakultám změnit na vstřícnější fungování a reagování na zpětnou vazbu.
J. Černý není svázán v minulosti s exekutivním prostředím, proto se domnívá, že je schopen změnit a omezit byrokracii.
J. Černý děkuje za možnost představit se zástupcům fakulty. Věří, že v případě svého zvolení by fakultu navštěvoval častěji.

P. Strejc poděkoval za prezentaci a zahájil diskusi.

P. Broulík se zeptal, proč tak úspěšný vědec chce vyměnit tento krásný obor za úřednickou práci?

J. Černý přiznal, že se tomu dlouho bránil, ale uvědomil si, že bychom měli měnit věci k lepšímu, pokud máme možnost. Dlouho váhal, ale byl opakovaně oslovován. Diskutoval a byl překvapen, jak jeho názory rezonovaly s názory ostatních. Další kandidát se neobjevil. Je dobře, že do volby jdou alespoň dva kandidáti. Pokud bude zvolen stávající rektor, bude pro něho kandidatura J. Černého inspirací do dalšího funkčního období. J. Černý považuje svou kandidaturu za velmi pozitivní zkušenost.

J. Bříza se zeptal na názor na dosavadní vývoj projektů napříč fakultami, Biocev a Kampus Albertov, vzhledem k zapojení J. Černého do molekulární biologie.

J. Černý považuje tyto projekty za největší rozvojovou aktivitu univerzity. Vzhledem k tomu, že je směrována do lékařské oblasti, je považována některými univerzitními součástmi za ohrožující. Zúčastnil se prvních schůzek Biocevu, ještě než došlo k propojení s univerzitou. Poté nastaly různé peripetie a zvraty, až převládl pragmatismus nad vědou. V určité fázi od projektu odstoupil. Jeho námitky nebyly vyslyšeny. Společný projekt náhle šel cestou proti myšlence synergie. Co se týká Biocentra Albertov, vzpomíná na vizionářské schůzky s prof. Ellederem spojit excelenci z univerzity do obecně sdílených konceptů. J. Černý by byl rád, aby převážila vize a zúročily se zkušenosti z Biocevu, kde převážil pragmatismus.
Globcentrum považuje za jednotící tmel univerzity a vybízí ke spolupráci s humanitními obory. Je to výzva k celouniverzitní aktivitě, možnost zapojit větší množství fakult a vytvořit unikát.

E. Soubustová, tajemnice fakulty, se zeptala na přerozdělování finančních prostředků, které není uvedeno v programu.

J. Černý souhlasí, že toto téma není v programu konkretizováno. Fakulty univerzity jsou obecně podfinancované a mají přiděleno stejné množství finančních prostředků jako před lety pro mnohem menší počet studentů. Finanční prostředky nejsou přidělované podle zásluh. Pokud by byl zvolen rektorem, zasadil by se o předem stanovené podmínky rozdělování podle předchozích let. Dalším krokem by byla přiznaná solidarita, systém vyrovnání. Takto to funguje na přírodovědné fakultě. Příjemci musí doložit zdůvodnění poklesu výkonu a fakulta hlídá dárce i příjemce. Výsledkem je vyrovnané a prorůstové fungování.
J. Černý si je jist, že univerzita může dokázat víc, budou-li fakulty vzájemně otevřeny.

A. Šedo, děkan fakulty, má mnoho doplňujících otázek, zejména k přerozdělování financí. Domnívá se, že v rámci univerzity je jiná situace než na PřF UK, s níž má kandidát určité zkušenosti. …Otázka zní: JAK finance rozdělit? 1. LF se každoročně propadá vzhledem k nastavení koeficientů. Chtěl by znát konkrétní odpověď.

J. Černý odpovídá, že je zde ještě jeden aspekt. Kdo se vyzná v tabulkách? Všichni přítomní vědí, že je zapotřebí experta na rozklíčování mechanismu rozdělování z rektorátu. Především je tedy nutné znát zásady rozdělování. Je přesvědčen, že člověk rád pomáhá dobré věci, pokud je si vědom toho, že věc je dobrá. Na univerzitě je mnoho atomizovaných fakult. Nyní je příležitost využít změny akreditačního mechanismu a spojovat malé obory do větších, sdílet zaměstnance. Přesvědčit přírodovědné obory, že podporují dobrou věc. Financování na univerzitě je neuralgický bod, jak pro plátce, tak pro příjemce.

A. Šedo řekl, že největší problém je, že řada dalších fakult detailně nezná principy rozdělování. Dělba prostředků nemá vycházet z toho, aby se udržel současný stav, ale má vést k umožnění strategického plánování.

J. Černý poukazuje na platové rozdíly. Akademické prostředí nemůže udržet nejlepší akademické pracovníky. Jedná se o rozdíly platů např. v lékařském prostředí. Platy na lékařských fakultách by měly odpovídat platům lékařů. Nejvyšší rozdíly jsou na právnické fakultě, nejvyrovnanější v humanitních oborech.

P. Strejc poděkoval J. Černému za prezentaci. J. Černý poděkoval přítomným za pozornost, rozloučil se a opustil zasedací místnost.


P. Strejc požádal H. Dittrichovou, aby předstoupila a vykonala slib člena Akademického senátu. Poté přečetl text slibu, který přítomní vyslechli vestoje. H. Dittrichová potvrdila slib slovem slibuji a text slibu podepsala.


4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. - Kontrola zápisu z 19. 6. 2017
P. Strejc se zeptal přítomných, zda mají připomínky k předloženému zápisu a poté vyzval k jeho schválení.
Akademický senát 1. LF UK schvaluje zápis ze zasedání 19. 6. 2017 v předloženém znění.
27 : 0 : 0 schváleno

5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS
A. Šedo informoval členy AS o novinkách z kolegia děkana. Poděkoval J. Živnému za aktivitu v rámci plánování reformy postgraduálního studia.
S politováním konstatoval dosud absentující postup v hledání spolupráce chirurgických pracovišť na výuce anatomie, který na předminulém zasedání doporučoval P. Pafko.

K. Smetana odpověděl, že se ozval kolega ze zubního lékařství.

A. Šedo konstatoval, že tradičními partnery jsou ORL a chirurgie.
Dále sdělil, že do konce roku by měly být naplněny nové webové stránky fakulty, kde v jednotlivých rezortech je třeba dodat údaje patřičnými Task Forces.
Přednostové klinik a ústavů byli vyzvání ke sdělení kontaktu, který v rámci jejich pracoviště napomůže distribuci provozních informací a informací z orgánů vedení fakulty. Prosba je motivovaná případy, kdy informace distribuované pouze cestou adresáře „přednosta“ zjevně ke všem kolegům nedorazí – a to buď vůbec, či v neúplné podobě, což může snižovat komfort těch, kteří mají pocit nedostatečné informovanosti, případně generovat podněty k řešení již vyřešeného.
Děkuje všem spolupracovníkům oddělení komunikace, ohlasy v mediích vztahujících se k 1. LF meziročně výrazně narůstají, jak obecně, tak v rámci UK.
Požádal studenty z AS, aby nominovali své členy do Task Forces.
A. Šedo pozval na setkání klubu Alumni a křest benefičního kalendáře Cesta domů 13. 10. 2017. Současně pozval přítomné na ples, tentokrát 130., tedy s mimořádným programem.

P. Strejc zahájil rozpravu.

V. Danzig se zeptal, kdy se bude konat ples?

A. Šedo doplnil, že ples se bude konat 5. ledna 2018.


6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Odvolání a jmenování člena VR
A. Šedo informoval přítomné o požadavku T. Hanuše na odstoupení z Vědecké rady 1. LF UK vzhledem k rozšířeným kompetencím v rámci kolegia děkana. Jako svého zástupce doporučil kolegu, R. Kočvaru.

P. Strejc vyzval k rozpravě.

J. Bříza doporučil hlasovat o způsobu hlasování.

P. Strejc vyzval k hlasování, zda přítomní souhlasí s veřejnou volbou člena Vědecké rady 1. LF UK.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s veřejnou volbou člena Vědecké rady 1. LF UK.
27 : 0 : 0 schváleno

P. Strejc vyzval k hlasování o výměně členů Vědecké rady 1. LF UK.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh předložený děkanem fakulty na odvolání fakultního člena Vědecké rady 1. LF UK, prof. MUDr. Tomáše Hanuše, DrSc., Urologická klinika 1. LF UK a VFN s účinností od 9. 10. 2017.
Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh předložený děkanem fakulty na jmenování do funkce fakultního člena Vědecké rady 1. LF UK, doc. MUDr. Radima Kočvary, CSc., Urologická klinika 1. LF UK a VFN s účinností od 10. 10. 2017.
27 : 0 : 0 schváleno

A. Šedo dále sdělil odstoupení D. Pelclové a její nahrazení S. Zacharovem.
P. Strejc zahájil rozpravu a poté vyzval k hlasování.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh předložený děkanem fakulty na odvolání fakultní členky Vědecké rady 1. LF UK, prof. MUDr. Daniely Pelclové, CSc., Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN s účinností od 9. 10. 2017.
Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh předložený děkanem fakulty na jmenování do funkce fakultního člena Vědecké rady 1. LF UK, doc. MUDr. Sergeje Zacharova, Ph.D., Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN s účinností od 10. 10. 2017.
27 : 0 : 0 schváleno


7. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2018/2019
A. Šedo požádal o přednesení materiálu J. Živného.

J. Živný informoval přítomné o termínech přijímacího řízení do doktorských studijních programů. Lhůta pro podání přihlášky je do 30. 4. 2018. Přijímací řízení se koná 1. 6. 2018 – 30. 6. 2018 a náhradní termín je 8. 6. – 31. 7. 2018. Ověřování podmínek přijetí do 30. 9. 2018. Jedná se o všechny doktorské studijní programy na 1. LF UK a společné pro 1. LF UK a PřF UK.

P. Strejc zahájil rozpravu.

A. Šedo věří, že J. Živný je zárukou větší aktivity v této oblasti.

P. Strejc vyzval k hlasování o navrženém usnesení.

Akademický senát 1. LF UK projednal návrh Podmínek přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2018/2019 s harmonogramem termínů přijímacího řízení. Souhlasí s předloženým materiálem.
27 : 0 : 0 schváleno


8. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Termíny zasedání AS 1. LF UK v roce 2018
P. Strejc seznámil přítomné s navrženými termíny zasedání AS 1. LF UK v roce 2018:
15. ledna 12. února 12. března 16. dubna 14. května 11. června
15. října 12. listopadu 10. prosince
Vždy od 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu Na Bojišti 3, Praha 2.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s navrženými termíny zasedání AS 1. LF UK v roce 2018: 15. 1., 12. 2., 12. 3. 16. 4., 14. 5., 11. 6., 15. 10. 12. 11. a 10. 12. 2018.
27 : 0 : 0 schváleno


9. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Vyhlášení volby zástupců 1. LF UK do AS UK a jmenování dílčí volební komise
P. Strejc informoval přítomné o tom, že předsednictvo AS UK na základě čl. 2 odst. 1 Volebního řádu Akademického senátu Univerzity Karlovy na svém zasedání 22. 5. 2017 vyhlásilo volby do Akademického senátu pro období 2018 – 2021.
AS 1. LF UK vyhlašuje volby zástupců 1. LF UK do AS UK na 21. a 22. 11. 2017.
Volby budou probíhat ve Faustově domě, ve Fyziologickém ústavu a v Ústavu vědeckých informací. 21. 11. v době 10.00-18.00 hodin a 22. 11. v době 10.00-14.00 hodin. Uzávěrka přijímání kandidátek bude 31. 10. 2017 do 12.00 hodin. Kandidátky je třeba předat do podatelny děkanátu v obálce označené VOLBY AS UK 2017.

P. Strejc požádal vedení klinik a ústavů o navržení členů dílčí volební komise. Navržení s touto funkcí souhlasili: P. Šnajdr, I. Šebesta, M. Tuček, P. Žáčková, M. Matějů, R. Vejdová a Z. Matějovský. Členové komise musí být v době voleb přítomni na volebních místech.

P. Strejc zahájil rozpravu.

S. Štípek navrhl přesunout termín uzávěrky na 27. 10. 2017, aby měli senátoři dostatek času seznámit se s výsledky před následujícím zasedáním AS.

M. Vejražka připomněl, že AS dle volebního řádu nebude k seznamu přihlášených vydávat žádné speciální stanovisko a není tedy třeba jej zařazovat do materiálů pro zasedání AS.

D. Novotný se tedy domnívá, že termín uzávěrky není nutné přesouvat.

F. Vaňásek dodal, že zkrácení lhůty by zkrátilo čas, po který se budou moci přihlásit potenciální zájemci do AS UK.

P. Šnajdr sdělil, že termín 31. 10. není nutné dodržet vzhledem ke lhůtám stanoveným Volebním řádem AS UK.

P. Strejc prosí o hlasování, kdo z přítomných souhlasí s přesunem termínu na 27. 10. 2017?

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s přesunem termínu uzávěrky kandidátek do voleb zástupců 1. LF UK v AS UK z 31. 10. na 27. 10. 2017.
10 : 11 : 6 neschváleno

P. Strejc konstatuje, že termín uzávěrky pro předložení kandidátek zůstává 31. 10. 2017.

P. Strejc poděkoval přítomným členům dílčí volební komise a požádal senátorky a senátory o hlasování o způsobu hlasování.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s veřejnou volbou současně všech členů dílčí volební komise.
27 : 0 : 0 schváleno

Akademický senát 1. LF UK schvaluje dílčí volební komisi pro volby zástupců 1. LF UK do Akademického senátu Univerzity Karlovy ve složení: P. Šnajdr, I. Šebesta, M. Tuček, P. Žáčková, M. Matějů, R. Vejdová a Z. Matějovský.
27 : 0 : 0 schváleno

16.35 hodin odchod D. Novotný.


10. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – Věcný záměr volebního řádu AS 1. LF
M. Vejražka informoval přítomné o stavu příprav nového Volebního řádu AS 1. LF UK. Návrh volebního řádu byl již projednáván Legislativní komisí AS UK (LegASUK) a vrácen k přepracování. Připomínky LegASUK se týkaly ustanovení o elektronických volbách a části předpisu, podle níž se při volbách stanoví pořadí kandidátů. Legislativní komise AS 1. LF UK je toho názoru, že popis elektronické volby by měl být obecný. Legislativní komise AS 1. LF UK by v této části chtěla požádat o přehodnocení stanoviska Legislativní komisi AS UK. Pokud jde o stanovení pořadí kandidátů během voleb, konstatuje M. Vejražka, že dosavadní předpis je skutečně nejednoznačný. Po projednání v legislativní komisi navrhuje úpravu postupu, která by vedla k větší přehlednosti předpisu a odstranila nejednoznačnosti. Věcný záměr úprav představil M. Vejražka ve své prezentaci, která je též součástí předloženého materiálu.
M. Vejražka jménem Legislativní komise požádal přítomné o připomínky a náměty na změny oproti dosavadním zvyklostem.

P. Strejc zahájil rozpravu.

M. Vrablík podporuje navržené řešení a nevidí důvody k dalším změnám. Je přesvědčen, že Legislativní komise se vnitřnímu předpisu věnovala s velkou důkladností a pečlivostí.

Do diskuse se zapojili S. Štípek a J. Bříza s dotazem na přesuny kandidátů při nesplnění požadovaných počtů studentů v senátu. Na jakou pozici se dostává pedagog, který byl při úpravě pořadí nahrazen studentem?

M. Vejražka odpověděl, že pedagog by byl přesunut na místo 1. náhradníka.

L. Dibdiak se zeptal, zda pedagog, který je při úpravách pořadí vyškrtnut z pořadí jedné části senátu nemá být zvolen za druhou, pokud v ní získal vysoký počet hlasů, byť obsadil horší pořadí.

F. Vaňásek potvrdil, že řešení navržené ve věcném záměru je správné.

P. Šnajdr upozornil, že se nejedná o počet hlasů ale o pořadí kandidátů.

M. Vejražka toto potvrdil.

P. Strejc se zeptal, zda bude AS přijímat usnesení?

M. Vejražka sdělil, že chtěl pouze vést rozpravu předtím, než předloží vnitřní předpis ke schválení. Vnitřní předpis je nyní na právním oddělení a bude předložen AS ke schválení v nejbližší době.

11. Různé

16.40 hodin odchod M. Pehr.

J. Raboch informoval o problémech s výběrem poplatků za zahraniční studenty. Návrhy na řešení byly předloženy AS UK.


P. Strejc ukončil zasedání v 16.55 hodin.


Příloha: Program kandidáta na rektora


Zapsala: Eva Svobodová

Hodnocení: spravovat