1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 9. 1. 2017

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 9. 1. 2017

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: L. Dibdiak, J. Marcoň
Neomluveni:
Hosté: E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Slib členky Akademického senátu (10 min.)
2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. - Kontrola zápisu z 28. 11. 2016 (10 min.)
3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Profily veřejných vysokých škol a fakult 2016 (20 min.)
5. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality UK (10 min.)
6. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – Opatření rektora: Pravidla počítačové sítě UK. (10 min.)
7. Různé (10 min.)


Předseda Akademického senátu 1. LF UK, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.05 hodin. Přivítal přítomné na prvním zasedání v roce 2017 a popřál všem šťastný a úspěšný rok.
Poté požádal přítomné o schválení navrženého programu zasedání.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje program zasedání v předloženém znění.
27 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Slib členky Akademického senátu
P. Strejc přečetl text slibu, který vyslechli přítomní ve stoje. Senátorka P. Tesařová potvrdila slib slovem „Slibuji“, podepsáním textu slibu a rukoudáním předsedovi AS 1. LF UK.


2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. - Kontrola zápisu z 28. 11. 2016
P. Strejc vyzval přítomné k připomínkování předloženého zápisu z ustavujícího zasedání dne 28. 11. 2016.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje zápis z ustavujícího zasedání dne 28. 11. 2016 v předloženém znění.
28 : 0 : 0 schváleno

3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS
Děkan 1. LF UK, A. Šedo, poděkoval všem zúčastněným na Dni otevřených dveří fakulty, který se uskutečnil v sobotu 7. ledna 2017. Byla zaznamenána vysoká návštěvnost, cca 1.300 příchozích. V letošním roce fakulta dala přednost propagační kampani prostřednictvím Facebooku před tištěnou inzercí, což se ukázalo jako dobrá volba.

M. Vejražka doplnil, že kampaň na Facebooku byla realizována již v předchozích letech, nyní však byla posílena a vložené náklady byly zvýšeny. Oproti tomu nebyly zadány reklamy v tiskovinách (např. Zdravotnické noviny), které byly finančně nákladné. Byly vydány jen tiskové zprávy bez poplatku.

15.15 hodin J. Raboch odchod.

A. Šedo dále zmínil přítomnost dvou televizních štábů a Českého rozhlasu. Při té příležitosti došlo též na otázku zvyšování počtu studentů. 1. LF UK a Asociace lékařských fakult se jednoznačně shodují v nezvyšování počtu studentů, dokud nebudou vyřešeny finanční podmínky.

15.20 hodin J. Raboch příchod.

Ples mediků proběhl 6. 1. 2017 velmi příjemně, byla velká návštěvnost. Pochvalné ohlasy byly zaznamenány i mimo fakultu. Za skvělé zahájení plesové sezóny poděkovala též agentura Žofín.

Probíhá příprava rozvojových programů.

P. Strejc zahájil rozpravu.

4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Profily veřejných vysokých škol a fakult 2016
A. Šedo informoval o tom, že na rozdíl od minulosti, kdy žebříčky vysokých škol vytvářely mediální domy a různé časopisy, se tohoto úkolu tentokrát ujalo Středisko vzdělávací politiky PF UK. Nebude se jednat o žebříček ale o srovnatelné profily jednotlivých škol a fakult. 1. LF UK se umístila dobře.

M. Vejražka konstatoval, že se jedná ve značné míře o PR akci, v tomto duchu je celá záležitost formulována. Původní žebříčky průměrovaly školy podle špatných parametrů, které vůbec neodpovídaly mezinárodním žebříčkům prestižních škol.

J. Raboch, vzhledem ke krátké nepřítomnosti v jednací místnosti, se vrátil s dotazem k otázce zvyšování počtu studentů. Je 1. LF UK připravena na řešení?

A. Šedo zopakoval, že mezi lékařskými fakultami je soulad a všechny se jednotně staví ke zvyšování počtu studentů záporně.

M. Vrablík se zeptal, zda se chystá oficiální stanovisko, protože ministryně v ČT informovala o tom, že peníze jsou na cestě.

A. Šedo zopakoval, že všechny faktory jsou známé, diskuse stále běží, k dohodě dosud nedošlo. Finanční možnosti nelze překročit, zejména nechceme-li ustoupit v kvalitě.

D. Novotný se zeptal, kolik času zbývá na řešení do příštího akademického roku.

A. Šedo konstatoval, že na příští akademický rok už se nemohou přijímat žádné změny vzhledem k termínu přijímacího řízení. Mohou nastat pouze drobné přesuny uvnitř fakulty. Rozhodně nemůže být přijato více studentů.

P. Pafko souhlasí, že není možné v lednu říci, že se od září zvýší počet studentů o 20%.

A. Šedo konstatoval, že zvyšování počtu studentů souvisí s celkovým rozvojem fakulty, toto musí být v souladu.

M. Pehr navrhuje vyrovnat počet studentů anglické paralelky s českými studenty.

A. Šedo odpověděl, že toto situaci neřeší. Dotace na studenta pokrývá pouze 2/3.

M. Pehr konstatoval, že situace by se vyřešila, kdyby dotace pokryla náklady na studium.

A. Šedo souhlasil, že to by byl ideální stav.

V. Danzig spatřuje největší problém v pacientech. Ochotných pacientů spolupracovat se studenty je i nyní málo.

A. Šedo také spatřuje problém v počtu spolupracujících pacientů a počtu lůžek. Ještě kritičtější situaci však vidí v nedostatku kvalifikovaných učitelů v základních oborech, například anatomů, vzhledem k neatraktivitě těchto oborů pro lékaře.

J. Bartoníček se zeptal, zda je fakulta schopna udržet kvalitu při tomto tlaku na nárůst počtu studentů a učitelů?

A. Šedo odpověděl, že zatím zájem o studium převyšuje kapacitu a je možné vybírat ty nejlepší studenty. Pro udržení kvality je také důležitá kapacita učitelů a učeben.

J. Bartoníček souhlasí s nutností kvality učitelského sboru.

P. Strejc k tématu styku studenta s pacientem upozornil na problematiku KDDL, kde matky odmítají, aby studenti vyšetřovali jejich děti. Domnívá se, že pacient, který je léčen ve fakultní nemocnici, by měl být ochoten ke spolupráci.

P. Pafko je toho názoru, že je třeba respektovat rozhodnutí akutního pacienta. Pacient, který si však dobrovolně vybere fakultní nemocnici, by měl být solidární a přijmou automaticky takovou podmínku.

M. Vrablík řekl, že každý pacient podepisuje informovaný souhlas, kde svou ochotu či neochotu jasně vyjadřuje. Obává se, že není možné dělat na pacienta nátlak.

A. Šedo souhlasí s názorem P. Pafka, ale současně má pravdu M. Vrablík. Záleží na klinických lékařích, jak se s pacienty domluví.

J. Bříza konstatuje, že se musíme řídit přijatými zákony. Nyní je příležitost pokusit se o vložení této podmínky do připravovaného zákona o univerzitních nemocnicích.

P. Strejc ukončil rozpravu.5. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality UK

15.40 hodin odchod F. Vaňásek.

M. Vejražka konstatoval, že k předpisu nelze vznést zásadnější věcné připomínky, protože je velmi všeobecný. Konkrétní připomínky, zejména technického rázu, jsou uvedeny v dodatečném materiálu k tomuto bodu jednání, který M. Vejražka rozdal přítomným před zasedáním.
M. Vejražka doporučuje odeslat rektorátu tyto připomínky a zároveň se vyjádřit k tomu, že je návrh velmi obecný a dává tím velkou vůli, jak s ním bude naloženo.
M. Vejražka považuje za pohrdavé jednání zaslat materiál k připomínkování v polovině prosince s termínem vyřízení 6. ledna, když mezitím jsou svátky a Akademický senát zasedá jednou za měsíc. Legislativní komise doporučuje dát přednost řádnému prostudování a projednání návrhu před dodržením stanoveného termínu.

P. Strejc zahájil rozpravu.

D. Novotný se zeptal, do kdy musí být přizpůsobeny vnitřní předpisy fakulty novým vnitřním předpisům UK?

M. Vejražka o tom bude mluvit v bodě Různé.

P. Strejc vyzval k hlasování o usnesení.

Akademický senát 1. LF UK projednal návrh vnitřního předpisu Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality UK a připomínky k němu. Zmocňuje legislativní komisi AS 1. LF UK, aby vyhotovila písemné stanovisko a zaslala je AS UK.
27: 0 : 0 schváleno


6. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – Opatření rektora: Pravidla počítačové sítě UK
M. Vejražka považuje tato pravidla za velmi restriktivní. Bylo připomínkováno zejména používání počítačové sítě pouze k výuce a navrženo, aby byla používána v souladu s činností a posláním univerzity. Další připomínka, která byla akceptována, byla nekompatibilnost se sítí Eduroam.
M. Vejražka konstatoval, že se jedná o Opatření rektora, které lze novelizovat. Považuje za chybu návrhu, že fakulta nebyla požádána o formální stanovisko. Opatření má rozsáhlý dopad, a proto by mělo být připomínkováno.
Ve srovnání se zahraničními univerzitami jsou tyto předpisy koncipovány zcela jiným způsobem.

P. Strejc zahájil rozpravu.

H. Švehlová se zeptala, jestli to znamená, že nebude možné prohlížet mimofakultní webové stránky?

M. Vejražka sděluje, že při striktní aplikaci předpisu v původně navrhovaném znění by to často vedlo k odpojení účastníka od univerzitní sítě. V tom případě začnou jednotlivci používat osobní účty, které budou nakonec převažovat.

V. Danzig se zeptal, zda bude možné přeposílání e-mailů na jiné adresy?

M. Vejražka odpověděl, že v tomto případě je třeba brát v potaz spíše zacházení s chráněnými údaji. Většinou jde o data pacientů, jejichž bezpečnost řeší nemocnice a toto není obsahem Opatření rektora.

J. Živný doporučuje přijmout stanovisko a upozornit na přílišnou restrikci.

Akademický senát 1. LF UK se zabýval Opatřením rektora Pravidla počítačové sítě Univerzity Karlovy a v předloženém znění je považuje za velmi restriktivní.
27 : 0 : 0 schváleno


7. Různé

M. Vejražka informoval, že MŠMT registrovalo již velkou část předpisů UK a fakulta se jim musí podřídit do 6 měsíců. To znamená, že na květnovém zasedání by měl AS 1. LF UK tyto předpisy schvalovat. Právní oddělení již provedlo inventuru a připravuje aktualizaci. Akademický senát by se měl v tuto chvíli věnovat především připomínkování Volebního a jednacího řádu AS 1. LF UK, který si již nové úpravy vyžaduje. Prosí tedy o náměty. Legislativní komise připraví věcný záměr.

E. Soubustová, tajemnice 1. LF UK, doplnila, že úpravy začnou Statutem. Zeptala se, zda bude Akademický senát projednávat vnitřní předpisy postupně nebo najednou? Navrhuje postupné předávání předpisů legislativní komisi.

M. Vejražka souhlasí s postupným předáváním předpisů a navrhuje těsnou spolupráci legislativní komise s právním oddělením.

E. Soubustová informovala přítomné o zvýšení příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců 1. LF UK od 1. 1. 2017. Jedná se o 300 – 500 Kč v závislosti na velikosti pracovního úvazku a době zaměstnání.


P. Strejc se rozloučil a ukončil zasedání v 16.10 hodin.Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat