1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 8. 6. 2015

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 8. 6. 2015

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: P. Kňažeková, J. Marcoň, A. Martan, S. Smutný
Neomluveni:
Hosté: J. Dušková, E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 11. 5. 2015 (10 min.)
2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Výroční zpráva 1. LF UK za rok 2014
(20 min.)
4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Logbook – seznam praktických dovedností
1. LF UK (20 min.)
5. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Počty přijímaných uchazečů a podmínky
přijímacího řízení v ak. roce 2016/2017 (20 min.)
6. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Složení Disciplinární komise 1. LF UK
(20 min.)
7. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Návrh dílčí Změny Přílohy č. 6 Statutu UK
(20 min.)
8. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. LF UK, P. Strejc, přivítal přítomné a zahájil zasedání v 15.05 hodin.

P. Strejc vyzval přítomné ke schválení navrženého programu zasedání.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje navržený program zasedání bez připomínek.
25 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

15.10 hodin příchod M. Vejražka.

1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 11. 5. 2015
P. Strejc požádal přítomné o schválení zápisu ze zasedání 11. 5. 2015.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje zápis ze zasedání 11. 5. 2015 v předloženém znění.
26 : 0 : 0 schváleno

2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS
Děkan fakulty, A. Šedo, informoval přítomné o navýšení mzdových limitů o 5%.
Dále tlumočil členům AS 1. LF UK upřesnění výpočtu přerozdělování finančních prostředků z MŠMT na rektorátu UK.
Dále A. Šedo s potěšením konstatoval, že fakulta může díky výsledkům hospodaření poskytnout v pololetí pracovištím k rozdělení prostředky k mimořádné odměně ve výši 75% mzdového fondu.
Následující informace se týkala drobných provozních záležitostí jako např. stojanů na kola a možnosti sportovních aktivit. Ke sportovním aktivitám podá informaci J. Marcoň (z dnešního zasedání omluven).
A. Šedo přizve na příští zasedání M. Miovského, aby seznámil AS 1. LF UK s analýzou nelékařských studijních oborů.
A. Šedo informoval o jednání za přítomnosti K. Smetany s významným vydavatelstvím De Gruyter o možné spolupráci při vydávání časopisů 1. LF UK (vč. Folia Biologica s IF). Spolupráce by znamenala nejen zvýšení prestiže časopisu, ale i finanční úsporu fakulty. Součástí jednání bude i úvaha o zpoplatnění publikování v časopise tak, jak je to v open access mediích běžné a pro vydavatele (v tomto případě 1. LF UK) výhodné. O výsledcích dalších jednání bude informovat průběžně.

P. Broulík se zeptal, za co konkrétně je tento poplatek (článek, obrázek,…)? A kdy by byla spolupráce zahájena?

A. Šedo odpověděl, že poplatek by se týkal článku jako celku. Počátek spolupráce by v případě úspěšného jednání byl možný od příštího roku.

A. Šedo bude příště informovat podrobněji. V současné době jsou očekávány konkrétní cenové nabídky.


3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Výroční zpráva 1. LF UK za rok 2014
Slova se ujala E. Soubustová, tajemnice fakulty, a přítomné informovala, že Výroční zpráva je předložena k připomínkám, co se týká obsahu. Tyto připomínky by ještě mohly být zapracovány. Výroční zpráva je nyní připravována do tisku.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje Výroční zprávu v předloženém znění.
26 : 0 : 0 schváleno


4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Logbook – seznam praktických dovedností 1. LF UK
Představení logbooku se ujala J. Dušková, proděkanka fakulty. Informovala o zásadních změnách. Fakulta nastavuje takové podmínky, aby byl zajištěn minimální počet výkonů a další nad rámec minima k odborné profilaci studenta. Velkým pozitivem nového logbooku je dvojjazyčnost.

P. Pafko konstatoval za obor chirurgie, že není možné všem studentů zajistit přístup ke všem požadovaným výkonům. Další otázkou je, co způsobí případná ztráta logbooku? Bude existovat kopie záznamu?

J. Dušková se domnívá, že student si může zajistit plnění výkonů na prázdninové praxi dle smluvního vztahu. J. Dušková neví, jak řešit ztrátu logbooku. Student by měl mít zájem na tom, aby logbook neztratil.

P. Pafko je přesvědčen, že podmínky musí být jasně stanoveny.

S. Štípek navrhl záznam učitele.

F. Vaňásek navrhl duplikát logbooku. Student by si musel záznamy nechat zapsat na pracovištích znovu.

L. Bajer nevidí problém. Situace je podobná jako v případě předatestační přípravy.

P. Pafko konstatuje, že o předatestační přípravě existuje o výkonu záznam na pracovišti.

J. Roth navrhuje zápis společně se zápočtem.

Podle názoru J. Rabocha by měl být logbook nástrojem k tomu, aby se student dostal k provedení výkonu.

A. Šedo konstatuje, že kolize nastává na obou stranách.

Z. Krška, který se podílel na tvorbě logbooku, upřesňuje, že se jedná o komunikační prostředek a nástroj pro studenta, který má zájem, k praktikování výkonu. Jako podmínka nemá oporu v Pravidlech pro organizaci studia na 1. LF UK.

J. Roth doplňuje, že to není striktní povinnost ale doporučení.

A. Šedo se obrací ke studentům, zda oni považují logbook za povinnost nebo možnost.

J. Horejsek konstatuje, že studenti vnímají logbook jako další povinnost. Ptá se, zda nepovinné výkony budou zohledněny např. při žádosti o zaměstnání.

P. Pafko studentům odpovídá tím, že je to pro ně nástroj, aby si mohli vyzkoušet výkony, které by jim pedagog odmítal. Dále se ptá, zda bude plnění logbooku kontrolováno?

P. Broulík odpovídá, že logbook bude sloužit studentům, kteří mají zájem.

P. Pafko si myslí, že takoví studenti si za svým zájmem půjdou i bez logbooku.

A. Šedo říká, že logbook by se stal vizitkou aktivity studenta.

J. Roth připomíná, že by se jednalo o nepovinnou aktivitu.

J. Raboch konstatuje, že ověření by vyřešil zápis do dokumentace. Ten však student nemůže učinit.

J. Horejsek se ptá, jak se budou zapisovat vícečetná provedení výkonu?

A. Šedo nechce, aby se administrativa kolem logbooku příliš rozrůstala.

L. Bajer se ptá, zda logbooky na stáže budou paralelní nebo bude vše v jednom?

M. Důra odpovídá, že zvláštní logbook byl na gynekologické stáži. Toto asi zůstane stejné. Navrhuje, aby se vícečetné výkony zapisovaly do nadbytečných řádků.

P. Broulík se ptá, zda logbook budou mít všichni studenti?

P. Pafko odpovídá, že všichni po celou dobu studia.

N. Malinová navrhuje, aby studijní referentky po každém ukončeném ročníku uložily zkopírovanou kopii na studijním oddělení.

P. Strejc navrhuje, aby ztráta logbooku měla dozvuky u Disciplinární komise.

A. Šedo shrnul diskuzní příspěvky takto: fakulta se snaží studentům vytvořit jasné podmínky k dosažení praktických znalostí. Logbook tak bude nástrojem studentů pro jejich požadavek k plnění stanovených aktivit, pro učitele bude logbook dokumentací zájmu a aktivity studenta. Logbook nepovede k rozšíření formálních požadavků na učitele (nepřibyde další agenda a administrativa), bude pouze přehledem a nástrojem pro studenty, jak absolvovat požadované praktické zkušenosti a jak následně doložit své "praktické kurikulum".

5. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Počty přijímaných uchazečů a podmínky přijímacího řízení
v ak. roce 2016/2017
Komentáře se ujala J. Dušková. Fakulta předpokládá přijímání studentů do všech programů a oborů kromě oboru Všeobecná sestra – prezenční studium. U Navazujícího Magisterského oboru Nutriční specialista - prezenční studium je plánováno navýšení o 5 studentů.
U dvou, navazující Mgr obor Intenzivní péče – prezenční studium a navazující Mgr obor Fyzioterapie, dosud nejsou schválené akreditace. Podle aktuální situace s akreditacemi budou počty přijímaných studentů schvalovány zvlášť nebo bude přijímací řízení do nových oborů posunuto až na rok 2017.
Co se týká přijímacího řízení, zůstává bonifikace za matematiku. 1. LF UK hodlá přijmout bez přijímacích zkoušek 300 uchazečů s celkovým průměrem do 1,2 včetně na všeobecné lékařství a 25 uchazečů s celkovým průměrem do 1,05 včetně na zubní lékařství. J. Dušková doporučuje podmínky přijímacího řízení neměnit ani pro následující ak. rok.

P. Strejc poděkoval za zprávu a otevřel rozpravu.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh přijímaných uchazečů pro akademický rok 2016/17
a podmínky přijímacího řízení v akademickém roce 2016/17 tak, jak byly předloženy.
26 : 0 : 0 schváleno

A. Šedo poděkoval přítomným za podporu návrhu a zejména J. Duškové za zpracování této náročné agendy. Při té příležitosti také vyjádřil svůj dík všem organizátorům akce „Jednička na zkoušku“, která se stala velmi užitečnou a přínosnou akcí.

6. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Složení Disciplinární komise 1. LF UK
P. Strejc předložil plénu návrh děkana fakulty na složení Disciplinární komise a otevřel rozpravu.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s návrhem děkana fakulty na jmenování Disciplinární komise
1. LF UK v tomto složení:
Akademici: prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. - předseda
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA - náhradník
doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. - náhradník

Studenti: MUDr. Miroslav Důra
František Vaňásek
Jan Horejsek
Jan Ullrich - náhradník
Marek Procházka - náhradník“

23 : 0 : 3 schváleno


7. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Návrh dílčí Změny Přílohy č. 6 Statutu UK
P. Strejc vyzval M. Vejražku, předsedu legislativní komise AS 1. LF UK, aby se ujal slova. M. Vejražka vysvětlil podstatu dílčí Změny Přílohy č. 6 Statutu UK, a sice úpravy poplatku za další studium, který je za stávajícího předpisu velmi tvrdý k NMgr. Tento poplatek bude platit po úpravě až po 1. roce dalšího studia a současně umožní rektorovi prominout poplatky i z jiných důvodů (viz Předkládací zpráva). Legislativní komise se k tomuto projednání nescházela. M. Vejražka doporučuje návrh přijmout.
P. Strejc poděkoval za komentář a požádal přítomné o hlasování.

Akademický senát 1. LF UK nemá připomínky k návrhu rektora UK na dílčí Změnu Přílohy č. 6 Statutu UK, č.j. 154/2015.
26 : 0 : 0 schváleno

M. Vejražka se ještě vyjádřil k návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti Univerzity Karlovy pro období 2016 – 2020. Tento materiál byl již připomínkován a nyní byla předložena definitivní verze členům AS 1. LF UK mimo program zasedání s možností připomínkování před schválením dokumentu AS UK.
M. Vejražka osloví širší akademickou obec a soustředí připomínky, které zašle ve stanoveném termínu, tj. do 19. 6. 2015 do 12.00 hodin Akademickému senátu UK. Kopii tohoto sdělení rozešle sekretářka AS 1. LF UK na vědomí členům AS 1. LF UK.

8. Různé
P. Strejc seznámil přítomné s dopisem předsedy AS Univerzity Palackého v Olomouci, J. Strojila. Jedná se o konflikt zahraničního studenta s iniciativou „Islám nechceme“.

P. Pafko se domnívá, že podobný případ Disciplinární komise 1. LF UK neřešila.

Akademický senát 1. LF UK vzal na vědomí tuto informaci a pověřil předsedu AS 1. LF UK, aby J. Strojilovi odpověděl, že 1. LF UK se s podobnou situací dosud nesetkala.

O. Naňka se zeptal na osud pamětních desek významným lékařům, které zmizely z vestibulu vrátnice VFN?

P. Klener informoval o tom, že vedení VFN hodlá pamětní desky předělávat, protože neodpovídaly historii. Další informace však nemá.

P. Strejc zakončil zasedání v 16.05 hodin a popřál všem pěkné léto. K jeho přání se též připojil děkan fakulty.
Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat