1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 8. 4. 2019

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 8. 4. 2019

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: J. Bartoška, P. Broulík, D. Kulišiak, T. P.Mirchi, B. Němcová, A. Nováková, S. Štípek, P. Tesařová, P. Tišer, F. Vaňásek
Neomluveni:
Hosté: L. Kolářová, E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4 (10 min.)
2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání (10 min.)
3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu (20 min.)
4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o udělení oprávnění uskutečňovat doktorský studijní program Biologie a patologie buňky, Biomedicínská informatika, Farmakologie a toxikologie, Fyziologie a patofyziologie člověka, Lékařská biofyzika a Neurovědy v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání. (30 min.)
5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Výsledky hospodaření 2018 (20 min.)
6. Různé (10 min.)


Předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (AS 1. LF UK)
P. Strejc zahájil zasedání v 15.05 hodin. Přivítal přítomné a hosty.

1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS
1. LF UK, č. 6, bod 4
P. Strejc informoval přítomné, že role ověřovatelů zápisu se ujali M. Vrablík a J. Marcoň. Jmenovaným poděkoval za ochotu.


2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání
P. Strejc požádal přítomné o souhlas se zařazením dodatečného programu, o který požádala L. Kolářová, proděkanka pro grantovou problematiku a postgraduální doktorské studium. Jedná se o žádost o udělení oprávnění uskutečňovat doktorské studijní programy Imunologie, Mikrobiologie, Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie, Parazitologie a Vývojová a buněčná biologie v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání.

AS 1. LF UK souhlasí s navrženým programem i se zařazením dodatečného materiálu k projednání.
20 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu
Děkan 1. LF UK A. Šedo informoval přítomné o zvýšení finančních limitů na pracovištích. Jedná se o cca 20% zvýšení od června 2019. Připomíná tuto informaci, kterou ještě bude prezentovat přednostům. Považuje za důležité, aby si akademičtí pracovníci uvědomili vrcholnou odpovědnost a považovali toto zvýšení za rozvojovou příležitost fakulty, prostor pro změny a rozvojové kroky. V současné době se připravují výběrová řízení na obsazení několika míst přednostů, a toto bude též složka hodnocení zájemců. Akademické působení fakulty je prioritní úkol. Fakulta též připravuje zvýšení provozních prostředků pro pracoviště. Prosí o rozumné a uvážlivé hospodaření.
Vedení fakulty diskutuje o nabídce MultiSport karty pro zaměstnance fakulty na návštěvu tělovýchovných zařízení. Přednostové byli informováni a podle průzkumu na pracovištích je minimální zájem. Kontrakt se společností MultiSport byl uzavřen rektorátem UK a nyní je možnost připojení jednotlivých fakult. Tento benefit může využít zaměstnanec s minimálně polovičním pracovním úvazkem, úhrada by probíhala srážkou ze mzdy. Výhodou by byla možnost pohybové aktivity pro zaměstnance. Nevýhoda je zátěž ekonomického systému. Vzhledem k současné nabídce samotné fakulty, kterou zařizuje J. Marcoň, si není jist, zda by byla tato nová nabídka využita.

J. Marcoň potvrdil, že o sportovní aktivity je velmi malý zájem, přestože nabídka fakulty je široká. Propočítal nabídku MultiSport karty a došel k závěru, že není příliš výhodná.

J. Živný se připojil se souhlasem. Nabídka je nastavena pro osobu, která pravidelně sportuje 3x týdně.

A. Šedo zkonstatoval, že fakulta nabízí zaměstnancům širokou nabídku sportovního vyžití. Nabídka je zveřejněna na webu fakulty. Bylo by zbytečné zavádět další náročnou agendu MultiSport karty.

P. Strejc zahájil rozpravu.


4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o udělení oprávnění uskutečňovat doktorský studijní program Biologie a patologie buňky, Biomedicínská informatika, Farmakologie a toxikologie, Fyziologie a patofyziologie člověka, Lékařská biofyzika, Neurovědy, Imunologie, Mikrobiologie, Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie, Parazitologie a Vývojová a buněčná biologie v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání.
P. Šedo vyzval L. Kolářovou, aby přednesla žádost přítomným.

L. Kolářová se omluvila za opožděnou žádost, na které se podílí i Přírodovědecká fakulta a podklady byly zaslány až ve večerních hodinách. Jedná se o institucionální akreditace společné pro několik fakult univerzity a v některých případech ve spolupráci s příslušnými ústavy Akademie věd ČR (AV ČR). V akreditacích nedochází k velkým změnám. U některých akreditací dochází ke změně fakult, na nichž jsou programy realizovány. U některých dochází k výměně předsedů oborových rad. Parazitologie je nyní samostatný program uskutečňovaný Přírodovědeckou a 1. lékařskou fakultou UK.

P. Strejc zahájil rozpravu.

AS 1. LF UK projednal žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní programy Biologie a patologie buňky, Biomedicínská informatika, Farmakologie a toxikologie, Fyziologie a patofyziologie člověka, Lékařská biofyzika, Neurovědy, Imunologie, Mikrobiologie, Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie, Parazitologie a Vývojová a buněčná biologie v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání na 1. LF UK a souhlasí s předložením této žádosti
Vědecké radě 1. LF a rektorovi UK k dalšímu řízení.
20 : 0 : 0 schváleno


5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Výsledky hospodaření 2018
Slova se ujala tajemnice fakulty E. Soubustová a informovala přítomné o pozitivním hospodářském výsledku. Toho bylo dosaženo díky několika ukazatelům: zvýšení provozní dotace, projektu F (mimořádný příspěvek lékařským fakultám), grantům a projektům. Také se zvýšil meziroční příjem z anglické paralelky. Díky tomuto výsledku mohou být zvýšeny provozní prostředky jednotlivým pracovištím. Pozitivní výsledek doplňkové činnosti dorovnává ztrátu hlavní činnosti. Projekt F nebylo možno zahrnout do mzdových prostředků, je účtován samostatně. V tabulce hospodaření je pouze hlavní činnost.

A. Šedo doplnil, že v červnu t.r. bude jednání Asociace lékařských fakult s exkluzivními hosty z Parlamentu ČR. Asociace hodlá připravit tiskové prohlášení a udělat vše pro udržení finanční podpory.

P. Strejc přečetl návrh usnesení Ekonomické komise AS 1. LF UK, která se sešla před zasedáním, projednala výsledky hospodaření 1. LF UK za rok 2018 a doporučila je přijmout.

AS 1. LF UK schvaluje výsledky hospodaření 1. LF UK za rok 2018.
20 : 0 : 0 schváleno


6. Různé
A. Šedo konstatoval, že fakulta je úspěšná v rozvojových programech, což jí umožňuje nákup přístrojů. Tyto prostředky však znamenají též vysokou odpovědnost. Některé projekty mohou ztroskotat, a proto je třeba předem diskutovat otázky udržitelnosti a spoluúčasti. Projekty je třeba řádně vyúčtovat.

P. Strejc ukončil zasedání v 15.42 hodin.Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat