1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 8. 2. 2016

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 8. 2. 2016

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: L. Bajer, J. Beneš, M. Hodas, J. Horejsek, P. Kňažeková, B. Malíková,
A. Martan, P. Pafko
Neomluveni:
Hosté: J. Dušková, A. Šedo

Návrh programu:
  1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 11. 1. 2016 (10 min.)
  2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
  3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na změnu vnitřního předpisu Řád přijímacího řízení (30 min.)
  4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace o podmínkách o přestupu z jiných lékařských fakult (10 min.)
  5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Doplnění vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK (20 min.)
  6. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Organizace volby kandidáta na funkci děkana 1. LF UK - informace volební komise (15 min.)
  7. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Účast členů AS na zasedáních (10 min.)
  8. Různé (10 min.)


Předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.05 hodin. Přivítal přítomné a požádal o schválení programu zasedání.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje předložený návrh programu zasedání.
19 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS
Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, A. Šedo, informoval o žádosti 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze na přejmenování názvu fakulty na Lékařskou fakultu Motol. Tato žádost bude doručena k vyjádření názoru prostřednictvím rektorátu Univerzity Karlovy v Praze. Tato změna by pro 1. LF UK byla nepřijatelná, pokud by měla být doprovázena tlakem na změnu jmen dalších fakult Univerzity. Zásadní změnu úspěšné a intenzivně budované „značky“ považuje děkan za nelogickou z hlediska logistiky, globálního obecného povědomí i z pohledu účelnosti vynaložených prostředků.

Z. Krška připomněl, že žádost na změnu názvu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze se opakuje a Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze již v minulosti stanovisko přijal.

A. Šedo sdělil přítomným, že proděkan pro studijní problematiku a teoretickou preklinickou výuku, M. Vokurka, vyvěsil pro informaci na intranetu výukové zátěže a z nich odvozené mzdové limity pracovišť 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Dále informoval o tom, že se uskutečnilo setkání Klubu ALUMNI.

15.10 hodin příchod K. Smetana.

A. Šedo informoval o agenturách na přípravu rozvojových projektů, které byly vybrány ve veřejné soutěži Univerzity Karlovy v Praze. Administrativní důvody však nyní brání využití jejich služeb fakultami. Pro řešení situace fakulta zažádala RUK o právní rozbor a závazné metodické stanovisko.

A. Šedo připomněl otevření Centra pokročilého preklinického zobrazování 9. 2. 2016.

S. Štípek informoval o předchozí snaze 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze na přejmenování, které bylo zamítnuto z důvodů převahy nevýhod s tím spojených. Prosí, aby zástupci 1. lékařské fakulty v Akademickém senátu Univerzity Karlovy byli vybaveni dostatečnými argumenty pro jednání.

15.15 hodin příchod J. Raboch, F. Vaňásek.

J. Roth se zeptal, zda existuje finanční kalkulace nákladů spojených s přejmenováním? Z jakých zdrojů bude tato změna hrazena?

J. Bříza na dotaz A. Šeda se zkušenostmi nemocnice odpověděl, že změna ze zákona je něco jiného. V tomto případě je nejhorší ztráta paměťové stopy v historii. Náklady, předpokládá, půjdou do milionů.

S. Štípek podotkl, že změny názvů lékařských fakult, které probíhaly před cca 30ti lety, nemají srovnání se současným informačním systémem a databázemi.

P. Strejc uzavřel rozpravu a požádal přítomné o návrat k bodu 1. zasedání.


1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 11. 1. 2016

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje zápis ze zasedání 11. 1. 2016 v předloženém znění.
22 : 0 : 0 schváleno


3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na změnu vnitřního předpisu Řád přijímacího řízení
K představení tohoto návrhu byla vyzvána proděkanka pro zubní lékařství, J. Dušková.
K aktualizaci tohoto předpisu byla 1. lékařská fakulta vyzývána rektorátem Univerzity na základě přezkumů. Za poslední dobu byly důvody nepřijetí na 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obhajitelné. Důvodem pro změnu je aktualizace zastaralých podmínek. Podstatné je, zda se bude uvádět minimální nebo maximální počet přijatých. Každá z variant má své nevýhody. Minimum musí být naplněno. Maximum nelze překročit. Ve spolupráci s právním oddělením RUK je navrženo použít výraz „předpokládaný počet“. Současně bylo navrženo přejmenovat Řád přijímacího řízení na Pravidla přijímacího řízení.

M. Vejražka jménem legislativní komise doporučuje návrh na změnu vnitřního předpisu Řád přijímacího řízení přijmout.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje návrh vnitřního předpisu fakulty Pravidla přijímacího řízení 1. lékařské fakulty, který předložil děkan fakulty, a rozhodl tento návrh vnitřního předpisu postoupit ke schválení Akademickému senátu Univerzity Karlovy v Praze.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje návrh vnitřního předpisu fakulty, kterým se mění Statut 1. lékařské fakulty, který předložil děkan fakulty, a rozhodl tento návrh vnitřního předpisu postoupit ke schválení Akademickému senátu Univerzity Karlovy v Praze.
22 : 0 : 0 schváleno


4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace o podmínkách o přestupu z jiných lékařských fakult
O podmínkách přestupu informovala J. Dušková. Podmínky přestupu jsou již několik let beze změn. Poslední změnou bylo zpřísnění podmínek (průměr, rozdíly zkoušek, zkouška z ČJ).
Předpokládá od akademického roku 2017/2018 zpřísnění zkoušky z ČJ na úroveň C, tj. úroveň maturitní zkoušky.

P. Broulík považuje přestup z Plzně do Prahy za přísný.

J. Dušková souhlasí. Z Prahy do Plzně je přestup ještě přísnější.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze vzal na vědomí informaci o podmínkách o přestupu z jiných lékařských fakult.


5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Doplnění vnitřního předpisu Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK

V souvislosti s konkrétním případem, který řešilo studijní oddělení, vznikla potřeba upravit vnitřní předpis Pravidla pro organizaci studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve věci výpočtů průměrů. J. Dušková navrhuje sjednotit výpočet u všech studentů.

15.30 hodin odchod P. Klener.

P. Strejc otevřel rozpravu.

M. Vejražka informoval, že tento dodatečně předložený materiál legislativní komise projednala pouze neformálně. Do textu doplnila drobné opravy a doporučuje návrh na změnu schválit.

J. Bříza souhlasí s návrhem. Domnívá se, že by měl předpis navazovat na vnitřní předpis Univerzity.

P. Strejc ukončil rozpravu a požádal o hlasování.

Akademický senát 1. LF UK v Praze souhlasí s návrhem ve znění předloženém legislativní komisí:
„Návrh na úpravu k doplnění klasifikovaného zápočtu za slova zkouška v textu v čl. 11 bod b) a c) POS:
b) neměl žádnou opravnou zkoušku ani klasifikovaný zápočet
c) vykonal všechny zkoušky a klasifikované zápočty s prospěchem „výborně“ nebo „velmi dobře“. Pokud byl student za dobu celého studia nejvýše dvakrát hodnocen u zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu známkou „dobře“, může děkan povolit na žádost studenta vykonat tyto zkoušky nebo klasifikované zápočty znovu, a to v jediném termínu, který zároveň stanoví. O povolení vykonat zkoušku nebo klasifikovaný zápočet …….
Vykonat zkoušku nebo klasifikovaný zápočet znovu může student nejpozději den před konáním …..“
a doporučuje postoupit tento návrh k dalšímu projednání Akademickému senátu Univerzity Karlovy v Praze.
20 : 0 : 1 schváleno


6. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Organizace volby kandidáta na funkci děkana 1. LF UK - informace volební komise
P. Strejc informoval o schůzce volební komise a jejích závěrech. Harmonogram volby byl zveřejněn na úřední desce fakulty.

7. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Účast členů AS na zasedáních
P. Strejc zahájil rozpravu k předloženému materiálu. Nikdo z přítomných neměl připomínky.

8. Různé
Nikdo z přítomných se nepřihlásil s dalšími tématy.

P. Strejc poděkoval přítomným a ukončil zasedání v 15.40 hodin.Zapsala: E. Svobodová

 

Hodnocení: spravovat