1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 7. 3. 2016

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 7. 3. 2016

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: P. Bartůněk, P. Broulík, J. Horejsek, P. Kňažeková, N. Malinová,
M. Španko, F. Vaňásek
Neomluveni:
Hosté: E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:
  1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 8. 2. 2016 (10 min.)
  2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
  3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Změna názvu 2. LF UK (30 min.)
  4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na rozdělování prostředků PRVOUK 2016 (30 min.)
  5. Různé (10 min.)Předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, P. Strejc, přivítal přítomné a zahájil zasedání v 15.05 hodin.

P. Strejc požádal o schválení navrženého programu zasedání.
Akademický senát 1. lékařské fakulty v Praze souhlasí s předloženým návrhem programu zasedání.
21 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

15.06hodin příchod J. Živný.

1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 8. 2. 2016
P. Strejc požádal přítomné o schválení návrhu zápisu ze zasedání dne 8. 2. 2016.
Akademický senát 1. lékařské fakulty v Praze souhlasí se zápisem ze zasedání dne 8. 2. 2016 v předloženém znění.
22 : 0 : 0 schváleno


2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS
Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, A. Šedo, informoval přítomné o aktuální informaci z rozšířeného kolegia rektora, která se týká snížení rozpočtu pro 1. LF UK.

15.07hodin příchod H. Dittrichová.

A. Šedo bude způsob distribuce finančních prostředků rektorátu na jednotlivé fakulty UK projednávat s rektorem UK.
Kráceny jsou také finanční prostředky na Prvouky.
Vedení fakult UK a ekonomické komisi AS UK bude oficiálně předložen finanční rozpočet 14. 3. 2016. Rozpočet UK bude projednán na AS UK 28. 3. 2016. A. Šedo apeluje na přítomnost zástupců 1. LF UK. Finální rozpočet bude znám 8. 4. 2016.
A. Šedo připomněl přítomným hodnocení fakult uveřejněné v časopisu Týden. Za Univerzitu Karlovu byly informace předány centrálně z rektorátu. Fakulty se obrátily na prorektora PR UK, aby reagoval zveřejněním článku v médiích. Fakulty by příště uvítaly informace od rektorátu včas, aby se k předávaným informacím mohly vyjádřit.

A. Šedo spatřuje problém ve zpoplatnění zahraničních studentů Ph.D., o které má fakulta zájem. Toto studium v zahraničí zpoplatněno není. A. Šedo se snaží s dalšími členy rozšířeného kolegia rektora o systémovou změnu. Zpoplatnění je zakotveno ve Statutu UK.

Na fakulty by též měla být přesunuta nostrifikace středoškolského vzdělávání. A. Šedo se obrací na tajemnici fakulty.

E. Soubustová nemá žádné informace. Dříve vyřizoval SŠ-nostrifikaci magistrát, později jednotlivé obce.

A. Šedo konstatuje, že nostrifikace je velmi důležitá, ale je nutné, aby ji vykonávala příslušně odpovědná instituce.

Probíhá příprava rozvojových programů, které představují významné prostředky. Výzvy se však nakumulovaly do krátkého časového údobí a fakulta si musí vše připravit vlastními silami.

Rada vlády požádala o informace pro 2. pilíř hodnocení vědy. Za 1. LF UK dnes odeslal A. Žák.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

L. Bajer se dotázal, zda hodnocení fakult byla akce časopisu Týden?

A. Šedo odpověděl, že to byla akce časopisu. Podklady získala redakce od rektorátu. Několik fakult protestovalo. Akce byla špatně zorganizovaná a UK zareagovala pozdě.

M. Důra spatřuje problém ve srovnávání nesrovnatelného.

P. Strejc se dotázal na pořadí fakult?

A. Šedo odvětil, že na prvním místě byla Vojenská lékařská fakulta, která přitom nevede výuku všeobecného lékařství. Lékařské fakulty UK byly v pořadí 3., 2. a 1. Přesto však děkani 2. a 3. LF s metodikou srovnání rovněž z principu nesouhlasí.

J. Živný se již dříve zajímal o poplatek u Ph.D. v AJ. Bylo mu sděleno, že je určený na administrativní zátěž.

A. Šedo konstatoval, že fakulta nemá kompetenci pro paušální zrušení poplatku a žádá RUK o systémové řešení.

3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Změna názvu 2. LF UK
A. Šedo přednesl, že AS 2. LF UK přišel s návrhem na přejmenování fakulty. Z 2. LF UK však nezazněl návrh na přejmenování ostatních lékařských fakult UK. Tuto otázku zmínil přípis rektorátu. Je pravda, že 2. LF UK si buduje jméno Lékařská fakulta Motol již v současnosti.


A. Šedo společně s P. Pafkem hovořili o názvu 3. chirurgické kliniky. S tímto názvem neměla klinika nikdy problém. Je pravděpodobné, že ekonomické náklady převýší prospěch z výsledku.

P. Pafko se domnívá, že není možný návrat k původním názvům fakult. Je nutné název měnit?

J. Marcoň se dotázal, zda je možné, aby UK donutila fakultu ke změně názvu?

A. Šedo se domnívá, že toto je v moci AS UK.

J. Marcoň říká: Jestliže UK může změnit název své součásti, v tom případě – 1. lékařská fakulta Praha.

J. Bříza upozorňuje na základní záležitost, což jsou finance. Doporučuje otázku postavit na ekonomické nákladnosti (změny dopisních papírů, razítek, informačních systémů, elektronických systémů, databáze – to vše nejen pro fakultu, ale i pro nemocnice).

A. Šedo by byl rád, aby odpověď 1. LF UK obsahovala hloubku všech souvislostí.

J. Raboch se domnívá, že AS UK by změnu neprosazoval proti vůli fakulty.

M. Důra se zeptal, zda AS UK již toto projednával?

J. Raboch odpověděl, že ne.

P. Strejc se domnívá, že fakulta by změnou názvu ztratila kontinuitu též pro spolupráci se zahraničím. Byl by to špatný signál.

S. Štípek konstatuje současný stav: 2. LF UK poslala dopis na RUK, aby podal návrh na AS UK.

J. Marcoň upozorňuje na datum vyjádření do 29. 2. 2016!

M. Důra navrhuje odpověď, že 1. LF UK neuvažuje o změně názvu.

A. Šedo doporučuje do odpovědi zahrnout riziko ztráty informační kontinuity a právních vztahů.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze konstatuje, že změna názvu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy by byla pro 1. lékařkou fakultu Univerzity Karlovy nepřijatelná, pokud by měla být doprovázena tlakem na změnu jmen dalších fakult Univerzity. Zásadní změnu úspěšné a intenzivně budované „značky“ považuje děkan a Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy za nelogickou z hlediska logistiky, globálního obecného povědomí i z pohledu účelnosti vynaložených prostředků.
23 : 0 : 0 schváleno

4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na rozdělování prostředků PRVOUK 2016
A. Šedo informoval o schůzce fakultní komise pro rozvoj vědních oborů 1. LF UK.
Přestože UK získala větší sumu o 7% než v roce 2015, dostala 1. LF UK méně než v roce 2015. Fakulta snížila režii tak, aby snížení nedopadlo na řešitele. Příjem u koncových řešitelů se podařilo dokonce mírně navýšit. Prostředky byly rozděleny z 80% podle roku 2015 a z 20% podle RIV bodů. Výsledek je s mírným navýšením stejný jako v loňském roce.

Akademický senát 1. lékařské fakulty v Praze souhlasí s rozdělováním prostředků PRVOUK: 80% prostředků kontinuálně podle roku 2015 a 20% prostředků podle bodů RIV.
23 : 0 : 0 schváleno5. Různé


P. Strejc se rozloučil a ukončil zasedání v 15.55 hodin.
Zapsala: E. Svobodová

 

Hodnocení: spravovat