1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 7. 12. 2015

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 7. 12. 2015

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: H. Dittrichová, M. Hodas, P. Klener, Z. Krška, N. Malinová, J. Raboch,
J. Roth, M. Španko, P. Tesařová, F. Vaňásek, M. Vejražka
Neomluveni:
Hosté: I. Mikula, A. Šedo

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 9. 11. 2015 (10 min.)
2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Dlouhodobý strategický záměr 1. LF UK
na období 2016 – 2020 (20 min.)
4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. MUDr. – Návrh na zřízení nových pracovišť
1. LF UK (20 min.)
5. M. Důra – Připojení se k prohlášení AS PřF UK ze dne 12. 11. 2015
(15 min.)
6. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. LF UK v Praze, P. Strejc, přivítal přítomné a zahájil zasedání v 15.06 hodin.

P. Strejc požádal přítomné o schválení programu jednání.

Akademický senát 1. LF UK v Praze souhlasí s předloženým programem zasedání.
18 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 9. 11. 2015
P. Strejc požádal o schválení zápisu včetně opravy dle připomínky J. Horejska takto:
J. Horejsek poznamenal, že sloučením kategorií b) a c) nedojde k výraznému nárůstu výše stipendií v kategorii c).
a doplnění P. Klenera mezi omluvené senátory.

Akademický senát 1. LF UK v Praze schvaluje zápis z 9. 11. 2015 v předloženém znění po doplnění výše uvedených připomínek.
18 : 0 : 0 schváleno

2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS
Děkan 1. LF UK v Praze, A. Šedo, informoval o nejdůležitějších událostech posledního období. Kromě vzniku dvou nových pracovišť fakulty a Dlouhodobého záměru fakulty, kterým budou věnovány samostatné body jednání, to je pediatrická propedeutika, fakultní ples a probíhající revize volitelných předmětů.

3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Dlouhodobý strategický záměr 1. LF UK
na období 2016 – 2020
A. Šedo představil Dlouhodobý strategický záměr 1. LF UK na období 2016 – 2020 po zapracování připomínek kolegia děkana. Záměr navazuje na Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy a je koncipován s ohledem na zásadní činnosti fakulty a jejich naplnění.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

Akademický senát 1. LF UK v Praze souhlasí s Dlouhodobým strategickým záměrem 1. LF UK na období 2016-2020 v předloženém znění.
18 : 0 : 0 schváleno

4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. MUDr. – Návrh na zřízení nových pracovišť
1. LF UK
A. Šedo přednesl návrh na zřízení nových pracovišť:
BIOCEV, na kterém se podílí Akademie věd České republiky a Univerzita Karlova.
Centrum pokročilého preklinického zobrazování (Center of Advanced Preclinical Imaging – CAPI), přelomová investiční akce v oblasti zobrazovacích technik.
Zřízení nových pracovišť v rámci organizačního členění fakulty je nutné z hlediska administrativního a právního.

A. Šedo předal slovo I. Mikulovi, proděkanu pro rozvoj fakulty.

I. Mikula se přítomným představil a podrobně seznámil s úkoly nových pracovišť.

Projekt BIOCEV, vědecko-výzkumné centrum, společné pracoviště šesti ústavů AV ČR a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze – 1. LF a PřF, znamená realizaci excelentního vědeckého centra v oblastech biotechnologií a biomedicíny. Vědecká náplň je rozdělena do pěti výzkumných programů, v nichž je řešena řada jednotlivých výzkumných projektů.
Za 1. LF UK vstupuje do projektu deset skupin o více než padesáti osobách, které budou mít k dispozici pět špičkově vybavených center. BIOCEV propojí na jednom místě odlišné vědecké směry, pracoviště bude mít interdisciplinární přesah.
Samostatné pracoviště - nákladové středisko vzniká z administrativních důvodů pro transparentnost hospodaření s přidělenou dotací.

CAPI, pracoviště pro preklinické zobrazování vybavené nejmodernějšími přístroji, vzniklo z podpory operačního programu VaVpl. Pracoviště patří mezi nejlépe vybavená světová pracoviště. Nová technologie zobrazování MPI (magnetic particle imager) neovlivňuje sledovaný organizmus. Toto pracoviště bude komplexně vybaveno preklinickými zobrazovacími přístroji. Unikátní pracoviště se stalo součástí konsorcia CzechBiolmaging a EuroBiolmaging a díky tomu získalo podporu na léta 2016 – 2022. Z důvodů přísných podmínek čerpání finanční dotace je třeba, aby pracoviště mělo oddělené financování.

P. Strejc zahájil rozpravu k pracovišti BIOCEV.

P. Broulík se zeptal, zda má BIOCEV nosný program, na kterém by vědci různých oborů společně pracovali?

I. Mikula odpověděl, že vzájemnou spolupráci bude řídit vedení BIOCEV, do jehož čela byl zvolen P. Martásek, BIOCEV má interní a externí Vědeckou radu a administrativně je řízen Radou BIOCEV. Programy jsou jasně formulovány. Jedná se o pět výzkumných programů. Do konce roku 2015 vykáže BIOCEV přes 200 publikací s IF.

A. Šedo doplnil, že za projektem BIOCEV jsou od počátku pracoviště 1. LF a konkrétní lidé, kteří se snaží s velkým úsilím naplnit vize BIOCEV. Pro fakultu je důležité, že byl do vedení vybrán P. Martásek, významná osobnost 1. LF. Upozornil též na dosavadní ekonomický přínos pracoviště.

I. Mikula upřesnil, že všichni pracovníci nebudou do BIOCEV převedeni. Další skupiny, pracující na 1. LF UK budou částečně detašovaná pracoviště BIOCEV. Fakulta bude podle nových výzev a dotačních programů v budoucnosti angažovat další pracovní skupiny.

J. Živný se zeptal, zda PřF má stejný organizační postup?

A. Šedo mu odpovídá, že vznik nového pracoviště nesouvisí s upořádáním BIOCEV. Jedná se o administrativní fakultní záležitost. Co se týká PřF, na BIOCEV přechází celý ústav. BIOCEV má pracoviště rozdělené dle příslušnosti k fakultám UK a ústavům AV z majetkoprávních důvodů.

J. Bříza se zeptal, zda pracovník zůstává akademickým pracovníkem a zda mzdové prostředky jsou deklarovány včetně odvodů?

15.45hodin příchod J. Horejsek.

A. Šedo sdělil, že mzdové prostředky jsou včetně odvodů. Pracovník bude placen z více zdrojů se stejnou koncepcí jako dosud.

Akademický senát 1. LF UK v Praze rozhodl na návrh děkana 1. LF UK v Praze v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, o zřízení fakultního pracoviště s názvem BIOCEV s účinností od 1. 1. 2016.
19 : 0 : 0 schváleno

P. Strejc zahájil rozpravu k projektu CAPI.

P. Pafko se zeptal, kde se pracoviště nachází?

I. Mikula odpověděl, že pracoviště se nachází v Centru pro experimentální biomodely,
U Nemocnice 5, Praha 2.

P. Pafko se zeptal, jak bude pracoviště fungovat pro zájemce, který dostane grant? Bude za pokusy platit?

I. Mikula sdělil, že zatím může potvrdit pouze postup platný v rámci konsorcia Eurobiolmaging. Polovina kapacity je rezervována pro vlastní partnery. Stejné podmínky platí i pro 1. LF UK u všech partnerů v Evropě.
Centrum představuje potenciální zdroj financování (např. zakázkami průmyslového výzkumu).

L. Bajer se zeptal, jak se bude postupovat v případě, že AV ČR bude provádět výzkum a pracovníci budou z 1. LF UK. Budou mít zainteresovaní partneři režijní ceny?

I. Mikula potvrdil, že kdokoli z členů bude mít k přístrojům přístup.
L. Bajer se domnívá, že by to mohl být zdroj financování, pokud se jedná o jedinečný přístroj.

I. Mikula informoval, že vzhledem k časovým lhůtám byl průběh projektu velmi hektický, nyní již ovšem dobíhá instalace posledního přístroje a předpokládá, že během prvních měsíců provozu začnou vznikat ceníky.

P. Broulík se domnívá, že by pracoviště mělo být servisní a mělo poskytovat přístroje, které jsou právě zapotřebí.

I. Mikula řekl, že byl zvolen opačný způsob - vznik byl dán koncepcí rozvojovou, tedy nabídnout zásadní nové technologie, nikoli pouze obměňovat stávající přístrojový park. Vznik komplexního střediska pro služby interní i externí. Zakoupením nejlepšího přístroje se pracoviště stává atraktivním centrem a již nyní se ozývají zájemci o spolupráci ze zahraničí.

A. Šedo dále vysvětluje, že příležitost využít finanční prostředky se objevila na konci roku 2013. Tento projekt byl vizí do budoucna, a proto získal podporu poskytovatele prostředků.

P. Broulík podotkl, aby byl přístroj dostatečně využitý.

P. Strejc potvrdil, že zájem je již znatelný.

J. Živný poukázal na to, že na fakultě je problém přeúčtovat služby. Dává podnět k vytvoření systému na fakultě, který by toto umožnil.

A. Šedo potvrdil, že uvnitř fakulty nelze převádět platby, což ovšem vyplývá ze zákona a tudíž nelze věc řešit interním opatřením. Není ovšem problém připravovat objednávky nebo řešit úvazky ve prospěch jiných součástí fakulty
Akademický senát 1. LF UK v Praze rozhodl na návrh děkana 1. LF UK v Praze v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, o zřízení fakultního pracoviště s názvem Centrum pokročilého preklinického zobrazování s účinností od 1. 1. 2016.
19 : 0 : 0 schváleno

16.00 hodin odchod J. Beneš.


5. M. Důra – Připojení se k prohlášení AS PřF UK ze dne 12. 11. 2015

P. Strejc informoval přítomné o výzvě AS PřFz 12. 11. 2015 týkající se oslav 17. listopadu na Albertově. P. Strejc rozeslal reakci na tuto výzvu senátorům a nesvolával z tohoto důvodu mimořádné zasedání. K výzvě PřF se postupně přidaly i další fakulty UK. Žádá přítomné k dodatečnému odsouhlasení této reakce.

M. Důra a M. Vejražka připravili prohlášení, které bude po odsouhlasení zveřejněno na webu a rozesláno Akademickým senátům fakult UK.

Akademický senát 1. LF UK v Praze podporuje prohlášení v tomto znění:
Členové Akademického senátu 1. LF UK si hluboce váží odkazu 17. listopadu. Události, k nimž došlo 17. listopadu 2015 na Albertově, považují za znevážení tohoto odkazu a vnímají je jako nedůstojné oslavám Mezinárodního dne studentstva. Považují za nezbytné, aby oslavy 17. listopadu v příštích letech ctily hodnoty demokracie, pospolitosti a svobody.
18 : 0 : 0 schváleno


6. Různé
P. Strejc poděkoval S. Smutnému za práci v Akademickém senátu 1. LF UK a popřál mu zdar při dokončení studia a hodně štěstí v dalším životě.

S. Smutný sdělil, že dva roky členství v Akademickém senátu 1. LF UK mu byly poctou a s poděkováním se rozloučil s přítomnými.

M. Důra informoval přítomné, že náhradnicí za S. Smutného bude nyní B. Malíková, studentka zubního lékařství.

P. Pafko upozornil na vážnou situaci na ústavu Anatomie, kde chybí učitelé. Budoucnost je nutné zvažovat již nyní. Dříve měli mladí lékaři povinnost učit dva roky teoretické obory. Domnívá se, že tato praxe by prospěla fakultě i jednotlivcům.

A. Šedo považuje tuto myšlenku za skvělé řešení. Stávající zákon o specializačním vzdělávání jde bohužel opačným směrem. Na tuto skutečnost opakovaně upozorňovala Asociace lékařských fakult.

L. Bajer se zeptal na možnost započítání doktorského studia do praxe?

A. Šedo konstatoval, že toto je součást širšího problému při souběhu specializačního vzdělávání a doktorského studia.(viz výše)

K. Smetana potvrdil problém teoretických oborů. Některé provozní záležitosti lze již těžko zajistit. Ústav zatím funguje. Mzda na teoretických ústavech je příliš nízká.

A. Šedo souhlasí, o problému jedná Asociace lékařských fakult. Problém je v nerovném platovém hodnocení ve školství a ve zdravotnictví a postihuje ve svých důsledcích jak teoretické tak klinické učitele.

O. Naňka podotkl, že síly jsou roztříštěny mezi tři fakulty a všechny řeší stejný problém. Možným budoucím řešením je Anatomický ústav UK.

A. Šedo konstatoval, že poptávka po lékařích znamená více učitelů. Mzdové limity však nejsou řešeny. Dalším velkým problémem je souběh popromočního vzdělávání s PhD studiem.

P. Pafko poukazuje na stejný problém bakalářů.

J. Bříza upozornil na mandátní smlouvu mezi státem a fakultami na předatestační vzdělávání. Domnívá se, že problém je již v akreditačních komisích, které sestavují sylaby.

P. Strejc požádal přítomné k vyjádření se k Adventní výzvě, která byla Akademickému senátu doručena v pátek 4. 12. 2015. Kolegium Paměti národa vyslovuje v Adventní výzvě obavy před nárůstem fašizmu a dovolává se demokratického přístupu T. G. Masaryka, k obraně základních lidských práv, svobody a demokracie.

Akademický senát 1. LF UK v Praze se ztotožňuje s Adventní výzvou Kolegia Paměti národa.
15 : 0 : 3 schváleno


P. Strejc ukončil zasedání v 16.35 hodin s přáním hezkých vánočních svátků, štěstí a zdraví do roku 2016!


Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat