1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 6. 6. 2016

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 6. 6. 2016

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: L. Bajer, J. Beneš, P. Klener, P. Kňažeková, K. Kučerová, P. Pafko,
P. Tesařová, J. Živný

Neomluveni:
Hosté: D. Bedrníčková, E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:

 1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 9. 5. 2016 (10 min.)
 2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
 3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na sloučení organizačních součástí fakulty (20 min.)
 4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Oslovení akademické obce AS LF UP Olomouc (15 min.)
 5. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Termíny zasedání v ak. roce 2016 – 2017 (15 min.)
 6. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Vyhlášení voleb do AS 1. LF UK a volba volební komise (20 min.)
 7. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – Návrh ke změnám Vnitřních předpisů UK (15 min.)
 8. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Výroční zpráva 2015 (20 min.)
 9. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na odvolání a jmenování členů Vědecké rady 1. LF UK (15 min.)
 10. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Zrušení pracoviště 1. LF UK – Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce (15 min.)
 11. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Proděkani 1. LF UK (15 min.)
 12. Různé (10 min.)
P. Strejc, předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zahájil zasedání v 15.08 hodin. Přivítal přítomné a požádal je nejprve o zařazení slibu nové členky Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, J. Maškové. J. Mašková nahrazuje N. Malinovou, která ukončila studium 26. 5. 2016 a přestala být členkou akademické obce.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze souhlasí se zařazením slibu do programu zasedání.
20 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


15.10 hodin příchod E. Havrdová.

J. Mašková, první náhradnice v pořadí, předstoupila před přítomné, kteří ve stoje vyslechli slib přečtený předsedou Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. J. Mašková slib stvrdila slovem „slibuji“ a podpisem textu slibu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze souhlasí s předloženým programem zasedání.
21 : 0 : 0 schváleno


2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, A. Šedo, informoval o jednání na téma nedostatku lékařů, a s tím souvisejícím nedostatku učitelů na lékařských fakultách. Problematika je úzce propojena s financováním lékařských fakult. Ministr zdravotnictví se o problematiku podrobně zajímal. Všichni zúčastnění vyjádřili své zásadní body k této otázce, diskuse probíhá a hledá se řešení.
K přejmenování 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze probíhala na jednání Akademického senátu Univerzity Karlovy dlouhá diskuse. Podrobnosti sdělil J. Raboch, který se zúčastnil.

J. Raboch, člen Akademického senátu Univerzity Karlovy, sdělil přítomným, že rektor předložil tuto záležitost k rozhodnutí Akademickému senátu Univerzity Karlovy naposled a nehodlá se k ní v budoucnu vracet. Po dlouhé diskusi se konalo tajné hlasování. Návrh na přejmenování v tajném hlasování neprošel.

A. Šedo dále informoval o analýze výuky pro třetí strany, kterou zpracovává ve spolupráci s tajemnicí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.


15.15 hodin příchod B. Malíková.


1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu z 9. 5. 2016

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje zápis ze zasedání dne 9. 5. 2016 v předloženém znění.
21 : 0 : 1 schváleno


3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na sloučení organizačních součástí fakulty

A. Šedo vysvětlil výhody sloučení Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN a Ústavu buněčné biologie a patologie 1. LF UK, které by mělo znamenat zlepšení na úrovni koncepční, vědecké i provozní. Na obou ústavech zároveň končí funkční období přednostů. Vedení Všeobecné fakultní nemocnice nemá proti sloučení námitek.

P. Strejc zahájil rozpravu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze rozhodl o sloučení Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN a Ústavu buněčné biologie a patologie 1. LF UK pod názvem Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN s účinností od 1. 10. 2016.
22 : 0 : 0 schváleno


4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Oslovení akademické obce AS LF UP Olomouc

P. Strejc krátce zopakoval výzvu Akademického senátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci akademické obci na očistění a uctění památky Jana Opletala.
Poté zahájil rozpravu.

J. Raboch tlumočil informaci rektora Univerzity Karlovy o rezervaci Albertova pro Univerzitu Karlovu na 17. 11. 2016.

J. Bříza navrhl oslovit Ústav dějin lékařství 1. LF UK, aby dokumenty Jana Opletala byly zveřejněny na webu fakulty.

J. Marcoň upozorňuje, že zveřejňování dokumentů by mělo být ohleduplné k pozůstalým Jana Opletala.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze vzal na vědomí výzvu Akademického senátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci akademické obci k důstojnému uctění památky Jana Opletala.


5. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Termíny zasedání v ak. roce 2016 – 2017

P. Strejc předložil ke schválení termíny zasedání Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze do konce funkčního období ( 10. 10. a 7. 11. 2016) včetně ustavujícího zasedání (28. 11. 2016) nového složení Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Termíny byly stanoveny v souladu s termíny voleb do Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje termíny zasedání 10. října 2016, 7. listopadu 2016 a termín ustavujícího zasedání nově zvoleného složení Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 28. listopadu 2016.
22 : 0 : 0 schváleno


6. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Vyhlášení voleb do AS 1. LF UK
a volba volební komise

P. Strejc navrhl vyhlásit volby na 9. a 10. listopad 2016 dle Volebního a jednacího řádu Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Volební komise byla navržena ve složení tři akademičtí pracovníci, dva studenti a jeden náhradník – student:
M. Důra, M. Hilšer, P. Kňažeková, I. Šebesta, P. Šnajdr a náhradník, J. Woleský.

Navržení s členstvím v komisi souhlasí.

P. Strejc dále požádal přítomné o návrhy pověřených osob pro spolupráci při konání voleb, které bude schvalovat zasedání 10. října 2016.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze souhlasí s vyhlášením voleb dne 9. a 10. listopadu 2016 a schvaluje volební komisi ve složení: M. Důra, M. Hilšer, P. Kňažeková, I. Šebesta, P. Šnajdr a náhradník, J. Woleský.
23 : 0 : 0 schváleno


7. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – Návrh ke změnám Vnitřních předpisů UK

M. Vejražka, předseda legislativní komise Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, informoval o návrzích 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze na změny vnitřních předpisů Univerzity Karlovy v Praze odeslaných rektorátu Univerzity Karlovy v Praze. Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze budou upravovány podle nového zákona o vysokých školách platného od podzimu 2016.
M. Vejražka žádá přítomné o podporu návrhu zaslaného rektorátu Univerzity Karlovy v Praze děkanem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze podporuje návrh změn vnitřních předpisů Univerzity Karlovy v Praze, které předložil děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 20. května 2016 JM rektorovi Univerzity Karlovy v Praze.
20 : 0 : 2 schváleno


8.prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Výroční zpráva 2015

A. Šedo k předložené výroční zprávě dodal, že bude zveřejněna v elektronické verzi. Listinná podoba bude zachována pro některé účely. Výroční zprávy poskytují podklady pro srovnávání hodnot mezi předchozími lety.

A. Šedo poděkoval S. Štípkovi za významnou pomoc při zpracování Výroční zprávy za rok 2015.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje Výroční zprávu za rok 2015 v předloženém znění.
22 : 0 : 0 schváleno


9. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na odvolání a jmenování členů Vědecké rady
1. LF UK

A. Šedo informoval přítomné, že podle zákona a vnitřního předpisu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze končí funkční období některých fakultních a mimofakultních členů Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Fakultní členové, současně přednostové kliniky a ústavů, budou nahrazeni svými nástupci. Mimofakultní členové, zejména mimopražští (Brno, Olomouc) budou nahrazeni kolegy z Brna, Hradce Králové, Olomouce, Ostravy a z Ministerstva zdravotnictví ČR.

P. Strejc žádá přítomné o hlasování en bloc na odvolání a jmenování do funkcí členů Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze souhlasí s hlasováním en bloc na odvolání a jmenování do funkcí členů Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
23 : 0 : 0 schváleno

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje návrh předložený děkanem fakulty na odvolání člena Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze:
Fakultních členů VR
prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., Ústav patologie 1. LF UK a VFN
prof. PhDr. Milada Říhová, CSc., Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK
prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc., Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol
Mimofakultních členů VR:

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc., Ústav histologie a embryologie LF MU
prof. MVDr. Ivan Míšek, CSc. – Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D., Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
s účinností od 31. 8. 2016.
Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze schvaluje návrh předložený děkanem fakulty na jmenování do funkce člena Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze:
Fakultních členů VR
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK
doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., Ústav patologie 1. LF UK a VFN
doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., Oční klinika 1. LF UK a VFN
prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol
Mimofakultních členů VR:
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, Ministerstvo zdravotnictví ČR
doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., Středoevropský technologický institut LF MU
doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., FRCS, Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě
s účinností od 1. 9. 2016.
22 : 0 : 0 schváleno


10. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Zrušení pracoviště 1. LF UK – Radiodiagnostické
kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

A. Šedo konstatoval, že se jedná o letitý problém. Pracoviště nesplňuje kritéria kliniky. Vedení pracoviště nemá vhodného nástupce s pedagogicko-vědeckým titulem, nejsou zde pracovníci ve vědecké přípravě. Pracoviště se významně nepodílí na vědecké práci. Vedení Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN je připraveno převzít výuku za pracoviště Na Bulovce. Se zrušením pracoviště souhlasí vedení Nemocnice Na Bulovce.

P. Strejc zahájil rozpravu.

J. Roth se zeptal, jakou část výuky pracoviště Na Bulovce pokrývalo? Neurologická klinika by nemohla převzít žádnou výuku navíc.

A. Šedo řešil tuto otázku s přednostou Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN, J. Danešem. Klinika tento problém nemá.

Tajemnice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, E. Soubustová, podotkla, že na pracovišti dochází též k expiraci pracovních úvazků na dobu určitou.

A. Šedo ještě dodal, že J. Daneš převezme i volitelný předmět pracoviště Na Bulovce.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze souhlasí se zrušením pracoviště, Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, s účinností
od 1. 10. 2016.
22 : 0 : 0 schváleno


11. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Proděkani 1. LF UK

A. Šedo seznámil přítomné s návrhem na složení Kolegia děkana pro nové funkční období. Změna nastala pouze v souvislosti s agendou přijímacího řízení, které by se nadále věnovala J. Dušková. Problematiku zubního lékařství by převzal R. Foltán. Proděkanem pro výuku zahraničních studentů je navržen D. Sedmera.
Děkuje tímto všem proděkanům, kteří se v minulém funkčním období osvědčili.

J. Marcoň se zeptal na délku funkčního období proděkanů.

A. Šedo odpověděl, že funkční období proděkanů je shodné s funkčním obdobím děkana fakulty, tj. čtyři roky.
Celkový počet členů Kolegia děkana bude snížen o jednoho.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze souhlasí se jmenováním proděkanů pro funkční období 2016 – 2020 v předloženém znění.
22 : 0 : 0 schváleno


12. Různé.

P. Strejc se s přítomnými rozloučil a ukončil zasedání v 16.00 hodin.Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat