1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 6. 3. 2017

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 6. 3. 2017

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: J. Bartoška, D. Novotný
Neomluveni:
Hosté: O. Kittnar, L. Kolářová, E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. - Kontrola zápisu z 9. 1. 2017 (10 min.)
2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
3. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Harmonogram vnitřních předpisů fakult – časový plán (20 min.)
4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Institucionální akreditace (20 min.)
5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na rozdělení prostředků Progress (20 min.)
6. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Výsledek hospodaření 2016 (20 min)
7. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Hodnocení výuky studenty (15 min.)
8. Různé (10 min.)

Předseda AS 1. LF UK, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.10 hodin. Po přivítání vyzval přítomné k přijetí navrženého programu jednání.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje program zasedání v předloženém znění.
28 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. - Kontrola zápisu z 9. 1. 2017
P. Strejc požádal přítomné o schválení návrhu zápisu z 9. 1. 2017.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje zápis ze zasedání 9. 1. 2017 v předloženém znění.
28 : 0 : 0 schváleno


2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS
Děkan 1. LF UK, A. Šedo, informoval přítomné o pokračujícím jednání o zákoně o univerzitních nemocnicích. Postavení lékařských fakult je velmi nejasné, zejména ve věci financování.
Dále A. Šedo poukázal na písemný materiál, který rozdal senátorům Konec intelektuálů v Čechách.
Financování fakult UK se stále řeší a děkan fakulty společně se členy AS UK za 1. LF UK jsou připraveni zasahovat do diskuse k tomuto tématu.
A. Šedo komentoval „žebříček fakult“ zveřejněný v časopise Týden, kde se 1. LF UK propadla, přestože je v oblasti vědy nejproduktivnější fakultou. Společně s M. Vejražkou bude usilovat o zjištění metodiky, která stanovila tento výsledek.
Vedení fakulty v součinnosti s ekonomem fakulty hledají formu zvýšení mzdových limitů pracovišť tak, aby reflektovala výukovou zátěž a vědeckou výkonnost.
Vedení fakulty by chtělo provázat agendu SVV a SVK pro PhD-studenty.
A. Šedo byl příjemně překvapen, že na „zlatou promoci“ absolventů po 50ti letech se z 1. LF UK přihlásilo 40 absolventů.
Ve spolupráci s tajemnicí fakulty bude prověřovat finanční přínos z pronájmu a smluv s externími partnery fakulty, informace budou uvedeny na intranetu.
Další informace budou součástí následujících bodů zasedání.

P. Strejc zahájil rozpravu k informacím děkana fakulty.


3. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Harmonogram vnitřních předpisů fakult – časový plán
P. Strejc vyzval M. Vejražku, aby se ujal slova.

M. Vejražka zdůraznil termín 5. 5. 2017, do kdy je nutné předložit nové vnitřní předpisy rektorátu UK. To znamená, že nové vnitřní předpisy musí být schváleny na zasedání AS 1. LF UK dne 3. 4. 2017.
V současné době je rozpracován Statut, který bude předložen legislativní komisi AS 1. LF UK. Volební a jednací řád bude zpracován ve dvou předpisech, k tomuto řádu je mnoho připomínek. Volební řád má mnoho úprav technického charakteru, na které upozorňovaly volební komise. Na fakultě bude pro příště pouze jeden volební okrsek. Dále se uvažuje o elektronické volbě, která na některých fakultách již funguje.
Jednací řád by měl umožňovat hlasování per rollam, úprava pravidel pro předkládání materiálů je možná jen omezeně.
Velkou pozornost je dále třeba věnovat předpisu Pravidla pro organizaci studia.
Po dokončení textací se bude scházet legislativní komise AS 1. LF UK. Vnitřní předpisy budou následně rozesílány členům AS 1. LF UK. Prosí, aby připomínky byly zasílány korespondenčně, neboť 3. 4. 2017 by měly být vnitřní předpisy již schváleny.


4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Institucionální akreditace
L. Kolářová, proděkanka pro grantovou problematiku a postgraduální doktorské studium, informovala přítomné o změnách souvisejících s novým vysokoškolským zákonem. Akreditace se mění na institucionální - UK. Některé vzdělávací programy budou akreditovány společně s jinými fakultami UK.

A. Šedo konstatoval, že informace byla úplná a přečetl návrh usnesení.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě a poté k hlasování.

Akademický senát 1. LF UK bere na vědomí materiál RUK „Návrh předpokládaných oblastí vzdělávání, o které bude UK žádat v rámci žádosti o institucionální akreditaci.
Akademický senát 1. LF UK schvaluje oblasti vzdělávání č. 03, č. 35 a č. 36 dle předloženého materiálu, ve kterých 1. LF UK uskutečňuje studijní programy a ve kterých Univerzita Karlova na základě institucionální akreditace hodlá působit.
28 : 0 : 0 schváleno


5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na rozdělení prostředků Progress
L. Kolářová seznámila přítomné s problematikou přidělení finančních prostředků dotace Progress cestou RUK.
Následovala debata o problémech způsobených plánovaným přidělením dotace RUK ve dvou splátkách, přitom dosud neznámou částkou, absencí informace z databáze RIV a průběžnými změnami metodiky RUK, které fakulta obdržela již po přípravě metodiky fakultní a jejím předložení AS 1. LFUK. Debaty se zúčastnila L. Kolářová, A. Šedo, M. Vrablík, M. Vejražka, E. Soubustová, P. Pafko, S. Štípek a J. Bříza. Poté bylo přijato usnesení, které schvaluje princip dělby prostředků analogickým mechanismem, který byl schválen AS v minulých letech v projektech Prvouk.

Akademický senát 1. LF UK žádá rozdělit dotaci programu Progress z 80% v poměru nákladů předchozího roku a 20% podle dosažených výsledků jednotlivých projektů.
Nominální hodnoty dodá v tabulce 1. LF UK na základě konkrétní částky.
27 : 0 : 1 schváleno

P. Strejc poděkoval L. Kolářové za příspěvek.


6. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Výsledek hospodaření 2016
P. Strejc požádal J. Břízu, předsedu ekonomické komise 1. LF UK, aby se vyjádřil k výsledku hospodaření fakulty za rok 2016.

J. Bříza konstatoval, že rozpočet skončil pozitivně. Ekonomická komise zasedala za účasti tajemnice fakulty. Ekonomická komise doporučuje schválit výsledek hospodaření za rok 2016.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje výsledek hospodaření 1. LF UK za rok 2016.
28 : 0 : 0 schváleno


7. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Hodnocení výuky studenty
P. Strejc požádal O. Kittnara, člena kolegia děkana, aby přednesl příspěvek k hodnocení výuky studenty.

O. Kittnar přítomné informoval o vyhodnocování evaluace výuky studenty. Zpráva o výsledku byla zaslána vedení fakulty a univerzity. Hodnocení bylo projednáno na kolegiu děkana. Přednostové klinik a ústavů byli informováni a vyzváni k vyjádření.
Počet studentů, kteří se na hodnocení podílí, je stále stejný. Obecně se hodnocení zlepšuje. O. Kittnar považuje zpětnou vazbu za velmi důležitou.

P. Strejc se domnívá, že v hodnocení převažuje kritika. Uvítal by také chválu.

O. Kittnar odpověděl, že chvála se objevuje v hodnocení také a je inspirací pro ostatní pracoviště.

P. Tesařová navrhla, aby vyplnění dotazníku bylo podmínkou např. u zápočtu, stejně jako bývá evaluační dotazník na konferencích podmínkou pro získání potvrzení účasti.

O. Kittnar se obává, že povinnost by vedla k formálnímu vyplňování. Dává přednost dobrovolnosti.

P. Strejc se zeptal, zda děkan jednal s přednosty?

O. Kittnar odpověděl, že tentokrát nebylo třeba setkání svolat.

P. Strejc poděkoval O. Kittnarovi.


8. Různé

H. Švehlová navrhla, aby pro hodnocení výuky byla upoutávka na Facebooku fakulty nebo filmový klip, který se ukázal jako velmi účinný.

A. Šedo souhlasil s tímto námětem a požádal o další spolupráci v této záležitosti.
A. Šedo dále oslovil F. Vaňáska a M. Vejražku, aby zjistili podrobnosti o možnosti elektronických voleb.

16.30 hodin odchod K. Smetana.

A. Šedo požaduje informace, zda se elektronické volby osvědčily na fakultách, kde již byly realizovány. Žádá v této záležitosti kontaktovat Č. Štuku.

F. Vaňásek řekl, že elektronické volby jsou jednou z možností. Volba je možná oběma způsoby, pro případ, že by něco nefungovalo.

A. Šedo chce, aby byla pouze jedna možnost, jinak se nejedná o zjednodušení.

P. Broulík informoval, že v Angiologické společnosti proběhla elektronická volba bez problémů.

P. Strejc uzavřel diskusi s tím, že se k tématu bude Akademický senát 1. LF UK ještě v budoucnosti vracet.

Zasedání bylo ukončeno v 16.35 hodin.Zapsala: E. Svobodová

 

Hodnocení: spravovat