1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 6. 11. 2017

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 6. 11. 2017

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: V. Danzig, H. Dittrichová, D. Kulišiak, O. Naňka, D. Novotný, L. Zlatohlávek
Neomluveni:
Hosté: E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4 (10 min.)
2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání (10 min.)
3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS-bez písemného materiálu (20 min.)
4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Odvolání a jmenování člena Vědecké rady 1. LF UK (10 min.)
5. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – návrh Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR (20 min.)
6. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Jmenování dalších členů dílčí volební komise pro volby do AS UK (20 min.)
7. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. - Návrh na jmenování členů Komise pro hodnocení výuky-bez písemného materiálu (20 min.)
8. Různé (10 min.)


Předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.04 hodin.


2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání
P. Strejc požádal přítomné o schválení programu zasedání.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje program zasedání.
23 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4
P. Strejc vyzval přítomné, aby se přihlásili do funkce ověřovatelů zápisu ze zasedání.
Přihlásili se M. Vrablík a J. Bartoška.

15.06 hodin příchod P. Tesařová.


3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS-bez písemného materiálu
Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, A. Šedo, informoval přítomné o tom, že se změnami předpisů souvisí také výše minimální mzdy a limity platových tříd. Změny se týkají především technických pracovníků. Tyto změny představují finanční náklad cca 9 milionů Kč a dotace fakulty s navýšením nepočítá. Vzhledem k tomu, že mzdu tvoří dvě složky, ponechává vedení fakulty rozhodnutí o úpravách mzdy konkrétních pracovníků na přednostech pracovišť, kterých se tyto změny týkají. Finanční prostředky umožňující navýšení mezd tedy dostane přednosta formou navýšení mzdového limitu pracoviště a určí, jakým způsobem budou mzdy upraveny osobám, kterých se zvýšení týká. Tato informace bude odeslána též kontaktní osobě z pracoviště.
A. Šedo dále informoval o webových stránkách fakulty a spolupráci s jednotlivými rezorty zodpovědnými za naplnění webových stránek.
A. Šedo též zmínil zprávu J. Krejčíkové, vedoucí Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání, o kurzech které probíhají pod hlavičkou 1. LF UK, aniž by byly na fakultě evidovány.
A. Šedo informoval o závěrech jednání Asociace lékařských fakult v Bratislavě, mimo jiné konstatující, že české i slovenské lékařské fakulty mají společné problémy. Lékařské fakulty jsou obecně ekonomickými tahouny univerzit. Nedostatečné financování medicínského školství pramení jednak z celkového podfinancovaného školství a zároveň prostředky nejsou účelově vázány. Určitou výjimkou v převládajícím konceptu financování fakult univerzitou je rozdělování financí na Univerzitě Palackého v Olomouci.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vzal na vědomí informace děkana.


4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Odvolání a jmenování člena Vědecké rady 1. LF UK
A. Šedo požádal přítomné o schválení návrhu na změnu členů Vědecké rady. J. Šváb z I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze požádal o ukončení členství ve Vědecké radě 1. LF UK ze zdravotních důvodů. D. Hoskovec z téže kliniky ho v této funkci nahradí.

P. Strejc vyzval k diskusi a poté požádal přítomné o schválení veřejného hlasování.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy souhlasí s veřejným hlasováním o návrhu na výměnu členů Vědecké rady 1. LF UK.
24 : 0 : 0 schváleno

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje návrh předložený děkanem fakulty na odvolání člena Vědecké rady 1. LF UK: fakultního člena VR, doc. MUDr. Jana Švába, CSc., I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, s účinností od 6. 11. 2017.
Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje návrh předložený děkanem fakulty na jmenování člena Vědecké rady 1. LF UK: fakultního člena VR, doc. MUDr. Davida Hoskovce, Ph.D., I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, s účinností od 7. 11. 2017.
24 : 0 : 0 schváleno


5. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – návrh Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR
P. Strejc předložil přítomným návrh Vyhlášky MZ ČR a její odůvodnění. Současně upozornil na odmítavé ohlasy odborné veřejnosti, zejména prohlášení Akademického senátu Masarykovy univerzity v Brně, k němuž se též připojil Akademický senát 2. LF UK. Text prohlášení byl již členům AS 1. LF UK rozeslán a nyní jde o to, zda se AS 1. LF UK k tomuto prohlášení připojí.
Dále upozornil na iniciativu J. Beneše, který se nemohl zasedání zúčastnit a poslal své vyjádření písemně. Členům AS 1. LF UK bylo rozesláno těsně před zasedáním a na zasedání byl tištěný text k dispozici. J. Beneš považuje tento krok MZ ČR za politický, neslučitelný s lékařskou vědou. Ztotožňuje se s brněnským prohlášením a konstatuje, že stejný názor zastává předsednictvo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
Odmítavé stanovisko podporuje Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT Kladno a Technická univerzita v Liberci, stejně jako Česká lékařská komora.

Z. Krška souhlasí s vyjádřením J. Beneše a konstatuje, že tři lékařské společnosti jsou zásadně proti. Potvrzuje, že se jedná o politickou záležitost. Politici si bohužel pletou čínskou medicínu s fyzioterapií.

P. Strejc považuje argumenty o rušení fyzioterapie za liché. Existuje Klinika rehabilitačního lékařství a fyzioterapie nemá s čínskou medicínou nic společného.

P. Broulík se podivil nad curriculem předmětu, kde je anatomie a biologie. Znamená to, že adepti čínské medicíny budou studovat na lékařských fakultách?

Z. Krška vysvětluje svůj radikální nesouhlas, protože studium má společný kmen chirurgický.

S. Štípek informoval plénum, že byl delegován předsedou AS 1. LF UK na setkání předsedů Akademických senátů ČR a SR, kde bylo toto téma také předmětem jednání. Všichni zástupci se proti tomuto ohradili včetně zástupců z Hradce Králové, kde byla reakce nejostřejší.

P. Strejc konstatoval, že na základě všech příspěvků, z nichž žádný neobhajoval výuku čínské medicíny, navrhuje připojit se k prohlášení Akademického senátu lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se připojuje k prohlášení Akademického senátu lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně:
Akademický senát LF MU v Brně je přesvědčený, že stavět vysokoškolský studijní program na konceptu, jenž odporuje současnému stavu vědeckého poznání je nejen proti duchu zákona o vysokých školách, ale rovněž i proti gramatickému výkladu jeho jednotlivých ustanovení. Dle §46 zákona o vysokých školách je magisterský studijní program zaměřen na získání teoretických i praktických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje. Akcent na stávající vědecké poznatky je kladen i na strukturu profesně zaměřených bakalářských studijních programů. Stávající standardy pro akreditace ve vysokém školství obsažené v nařízení vlády č. 274/2016 Sb., jednoznačně uvádějí, že obsah studia v bakalářském studijním programu vychází z aplikace soudobých poznatků a metod tvůrčí (tedy výzkumné) činnosti v dané oblasti vzdělávání. Program ve struktuře nastíněné navrhovanou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví jednoduše nemůže projít akreditací před Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství.
24 : 0 : 0 schváleno

P. Pafko souhlasí s ředitelem nemocnice v Hradci Králové, na něhož je vyvíjen tlak. Nový pavilon se má postavit na pozemku fakulty.

M. Vejražka se snažil podle důvodové zprávy vysledovat počátek. Jedná se o prováděcí předpis o zdravotnických službách, kde je již zavedena tradiční čínská medicína. V důvodové zprávě o ni zmínka není. TCM se do materiálu dostala v rámci pozměňovacího návrhu.

P. Strejc uzavřel toto téma shrnutím, že se jedná o komplikované společenské zájmy a morální povinností členů Akademického senátu je vyjádřit se k nim.
6. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Jmenování dalších členů dílčí volební komise pro volby do AS UK
P. Strejc požádal o schválení dalších členů volební komise pro volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy. Další členové jsou navrženi z řad studentů: Lenka Dubanská, Karolína Flisníková, Karolína Zavadilová, Kristýna Nožičková, Andrea Weisfeitová, Aleš Langer, Anežka Miškelová, Maria Mrázová, Lucia Cabanová, Veronika Roubíčková, David Fröhlich.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje doplnění dílčí volební komise pro volby zástupců 1. lékařské fakulty do Akademického senátu Univerzity Karlovy o následující členy/-ky: Lenka Dubanská, Karolína Flisníková, Karolína Zavadilová, Kristýna Nožičková, Andrea Weisfeitová, Aleš Langer, Anežka Miškelová, Maria Mrázová, Lucia Cabanová, Veronika Roubíčková a David Fröhlich.
24 : 0 : 0 schváleno


7. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. - Návrh na jmenování členů Komise pro hodnocení výuky-bez písemného materiálu
P. Strejc informoval přítomné o ukončení funkčního období pedagogické části Komise pro hodnocení výuky. Stávající členové souhlasí s členstvím v komisi i v dalším dvouletém funkčním období. Dosavadní složení pedagogické části komise: E. Kubala Havrdová, O. Kittnar, P. Šnajdr, T. Švestka a M. Vejražka. Novým náhradníkem do komise byl navržen Č. Štuka.

P. Strejc nejprve vyzval přítomné, zda nemají námitek proti veřejnému hlasování. Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny námitky, hlasování proběhlo veřejně.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy navrhuje, aby děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy jmenoval do Komise pro hodnocení výuky pro další funkční období: E. Kubala Havrdovou, O. Kittnara, P. Šnajdra, T. Švestku, M. Vejražku a náhradníka Č. Štuku.
23 : 0 : 1 schváleno

8. Různé
M. Vejražka informoval o schůzce zástupců legislativní komise AS 1. LF UK s vedením a administrativou fakulty, při níž se projednávaly návrhy úprav Pravidel pro organizaci studia. Potřeba některých změn byla avizována již při schvalování poslední novely tohoto vnitřního předpisu. Poslední novelizace byla maximálně konzervativní v tom smyslu, že se předpis neměnil, pokud to nebylo vynuceno změnami zákona a univerzitních předpisů, nebo pokud nešlo o dlouhodobě a konsensuálně požadované změny. Výsledkem zmiňované schůzky byl nový požadavek na komplexní přepracování Pravidel pro organizaci studia. Výsledkem by měl být předpis kratší, přehlednější a srozumitelnější akademické obci. M. Vejražka prosí členy AS a jejich prostřednictvím i další členy akademické obce o jejich návrhy, náměty a inspiraci na změny do přelomu měsíce listopadu-prosince. Aby mohl nový předpis platit od příštího akademického roku, měl by být předložen ke schválení nejpozději v březnu 2018.

A. Šedo se připojuje s prosbou o věnování pozornosti tomuto předpisu, protože z jeho komplikovaného textu vzniká množství sporů.

P. Strejc se dotázal, zda jsou ještě další příspěvky? Ukončil pak zasedání v 15.45 hodin.

Zapsala: E. Svobodová

 

Hodnocení: spravovat