1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis z jednání AS 1. LF UK dne 5. 12. 2022

 

Zápis z ustavujícího zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 5.12.2022


Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: -
Neomluveni: -

Hosté: M. Vokurka, T. Lukášová, T. Honzík, A. Juščák


Jednání senátu bylo svoláno a vedeno prezenčně.


Návrh programu:

1. Prof. MUDr. P. Pafko, DrSc. – zahájení zasedání

2. Prof. MUDr. T. Honzík, Ph.D. – vyhlášení výsledků voleb

3. Prof. MUDr. P. Pafko, DrSc. – složení slibu členy senátu

4. Prof. MUDr. P. Pafko, DrSc, nový předseda – volba předsedy, místopředsedy a komisí


P. Pafko, jako nejstarší člen AS, zahájil zasedání AS ve 14.00 hodin. Přivítal všechny přítomné a sdělil program jednání AS, který byl zaslán všem členům AS předem.

T. Honzík, předseda volební komise, zhodnotil volby do AS 1. LF, které proběhly 23. – 24. 11. 2022. Z 47 kandidátů nebyl nikdo vyřazen (31 za akademickou část, 16 za studentskou část). Odevzdáno bylo 506 hlasů za akademiky a 1 630 za studenty, tj. v obou kuriích 32 % hlasů. 20 hlasů bylo neplatných a volební komise nemusela řešit žádné odvolání. Jednotlivým kandidátům předal T. Honzík potvrzení o zvolení do AS 1. LF UK na období 2022 – 2025.

P. Pafko přečetl slib člena AS 1. LF a jednotliví členové tento slib stvrdili podpisem.

K ověření zápisu se přihlásil J. Betka za akademickou část, za studentskou část. M. Woellersdorfer.

K volbě předsedy a místopředsedy byla zvolena volební komise ve složení Z. Krška, A. Arnold, D. Sedmera

AS 1. LF UK schvaluje volební komisi
29: 0 : 1 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

P. Pafko sdělil kdo získal nejvíce hlasů za akademiky (Y. Angerová) a za studenty (O. Raška).

Y. Angerová si vzala slovo a navrhla Š. Havránka, kterého podpořil i Z. Krška. Studentská část navrhla M. Koziar Vašákovou. Oba navržení se krátce představili a následovalo 1. kolo volby předsedy. Výsledky vyhlášené volební komisí: pro M. Koziar Vašákovou 18 hlasů, pro Š. Havránka 12 hlasů. Předsedou AS 1. LF na období 2022 – 2025 byla zvolena M. Koziar Vašáková (za akademickou část). Místopředsedkyní (za studentskou část) byla zvolena počtem 26 hlasů A. Rashovska.

Poté se ujal slova pan děkan, pogratuloval zvoleným členům AS, předsedovi i místopředsedovi. V lednu 2023 na jednání AS má v úmyslu představit úkoly, které nás čekají, informovat v jaké situaci se nachází fakulta – těší se na spolupráci se všemi.

P. Pafko předal vedení jednání nově zvolené předsedkyni AS 1. LF, která poděkovala za důvěru a vyzvala přítomné k účast v komisích: ekonomické, legislativní, studijní.

Ekonomická komise – M. Višňa (předseda), A. Arnold, Z. Krška, M. Mlček, A. Pařízek, O. Raška, T. Zima

AS 1. LF UK schvaluje složení ekonomické komise
23: 0 :7 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

Legislativní komise – M. Vejražka (předseda), Y. Angerová, R. Brůha, A. Chochola, A. Karas

AS 1. LF UK schvaluje složení legislativní komise
25: 0 :5 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

Studijní komise – Š. Havránek (předseda), M. Anders, K. Otrubová, K. Rusinová, M. Verbat, M. Škandera, M. Woellersdorfer

AS 1. LF UK schvaluje složení studijní komise
23: 0 :7 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

Předsedkyně AS 1. LF uvedla, že jednání AS budou 1x za měsíc, byl doplněn do termínů roku 2023 20. březen a 11. prosinec. Všechna jednání byla posunuta ze 14té hodiny na 16tou hodinu.

AS 1. LF UK schvaluje posun zahájení jednání ze 14té na 16tou hodinu
18: 0 :12 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

Dále byla domluvena komunikace přes nově zřízený share point ve formě skupiny na Teams.

Za prvotní bude považována komunikace přes e-mail.

Předsedkyně AS M. Koziar Vašáková poté vyzvala k prostudování jednacího řádu, připomněla termíny předkládání podkladů pro jednání AS, náměty a podklady pro lednové jednání požaduje předložit do 30. 12. 2022.

M. Woellersdorfer požádal o zaslání jednacího řádu AS a termínů jednání AS v roce 2023. Bylo přislíbeno zaslání jednacího i volebního řádu a seznamu (vč. doplněných termínů) jednání AS v roce 2023.

Jednání AS 1. LF UK bylo ukončeno v 15,15 hod.

Příští jednání se uskuteční 16. ledna 2023 ve velké zasedací místnosti děkanátu.

Hodnocení: spravovat