1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 4. 12. 2017

 

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: J. Bartoníček, P. Broulík, D. Kulišiak, P. Pafko, S. Štípek, P. Tesařová

Neomluveni:

Hosté: J. Holub, M. Klečková, V. Liška, J. Michl, I. Mikula, M. Miovský, D. Pokorný, M. Prášil, T. Sychra, A. Šedo, Č. Štuka, M. Vokurka, A. Žák a další členové akademické obce Univerzity Karlovy

Návrh programu:

1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání (10 min.)

2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4 (10 min.)

3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS-bez písemného materiálu (20 min.)

4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Výsledky voleb zástupců 1. LF UK do AS UK (20 min.)

5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Stipendia za vynikající výsledky (20 min.)

6. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Nominace delegáta/-ky do Rady vysokých škol (20 min.)

7. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Financování fakulty (20 min.)

8. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) P. Strejc zahájil zasedání v 15.12 hodin a přivítal hosty z akademických senátů a akademické obce Univerzity Karlovy, zejména z lékařských fakult.

1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání

P. Strejc požádal přítomné o schválení předloženého programu zasedání.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje program zasedání v předloženém znění.

23 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4

P. Strejc požádal přítomné o určení ověřovatelů zápisu. Z přihlášených byli určeni V. Danzig a L. Zlatohlávek.

3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS-bez písemného materiálu

Děkan 1. LF UK A. Šedo přivítal členy AS a rovněž všechny hosty včetně představitelů dalších lékařských fakult.

A. Šedo referoval o ukončení procesu hodnocení výuky studenty. Hodnocení vyústí požadavky o stanoviska přednostů v nutných případech. Stížnosti považuje za cenný materiál pro prověření, zda se nejedná o systémovou chybu. Zpětná vazba je velmi důležitá. Děkuje komisi za práci ve prospěch fakulty.

Dále informoval přítomné, že prosí o jejich kontrolu a spolupráci s oddělením komunikace v doladění nových webových stránek fakulty.

15.15 hodin příchod P. Tišer.

A. Šedo informoval přítomné o následném projednávání financování fakult univerzity, které bylo již projednáváno na rozšířeném kolegiu rektora. Na dnešním zasedání AS 1. LF UK přislíbil účast kancléř UK M. Prášil.

Na rozšířeném kolegiu rektora byla též projednávána otázka doktorského studia. Systém funguje v mnoha ohledech špatně, a bude třeba intenzivně pracovat, jak na úrovni oborových rad, tak zejména na koordinační úrovni UK.

15.20 hodin příchod kancléře Univerzity Karlovy M. Prášila.

A. Šedo vítá kancléře Univerzity Karlovy a zakončuje své sdělení upozorněním na častá řešení neoprávněných použití loga fakulty.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě. Poté se dotázal kancléře na jeho časové možnosti, a zda by chtěl změnit pořadí projednávaných bodů programu. Kancléř nepožadoval změnu programu zasedání.

4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Výsledky voleb zástupců 1. LF UK do AS UK

P. Strejc poděkoval jmenovitě členům volební komise za organizaci voleb zástupců 1. LF UK do AS UK, a sice:

P. Šnajdr, I. Šebesta, M. Tuček, P. Žáčková, M. Matějů, R. Vejdová, Z. Matějovský, L. Dubanská, K. Flisníková, K. Zavadilová, K. Nožičková, A. Weisfeitová, A. Langer, A. Miškelová, M. Mrázová, L. Cabanová, V. Roubíčková, D. Fröhlich.

Voleb, které se konaly 21. a 22. 11. 2017 se zúčastnilo z celkového počtu 2400 oprávněných voličů z řad akademických pracovníků 106 voličů (4,4%) a z celkového počtu 4066 oprávněných voličů z řad studentů 339 (8,3%).

Do AS UK byli zvoleni za akademické pracovníky J. Raboch a S. Štípek.

Studenty budou zastupovat J. Holub a M. Pehr.

P. Strejc blahopřál zvoleným zástupcům a vyjádřil důvěru, že budou úspěšně hájit zájmy fakulty.

5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Stipendia za vynikající výsledky

A. Šedo předkládá návrh na stipendia, který prodiskutoval se studentskými členy AS. Stipendia jsou stanovena podle stipendijního řádu. Žádá přítomné o schválení návrhu.

J. Michl, ekonom 1. LF UK, doplnil, že fakulta dotuje finanční náklady na stipendia z vlastních zdrojů.

P. Strejc zahájil rozpravu.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje návrh předložený děkanem fakulty na výši stipendií za vynikající výsledky.

24 : 0 : 0 schváleno

6. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Nominace delegáta/-ky do Rady vysokých škol

P. Strejc požádal o návrhy na delegátku či delegáta do Rady vysokých škol, kteří jsou obeznámeni s chodem fakulty a budou tak moci hájit její zájmy.

H. Dittrichová sdělila, že studentská část AS se shodla navrhnout M. Vejražku.

P. Strejc se dotázal M. Vejražky, zda souhlasí.

M. Vejražka se svým delegováním souhlasil a poděkoval za důvěru.

P. Strejc konstatoval, že hlasování by mělo být tajné a zeptal se přítomných, zda nemají námitek proti tomu, aby se hlasovalo veřejně. Námitky nebyly vzneseny.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy podle čl. IV. odst. 1 písm. b) Statutu Rady vysokých škol deleguje do Rady vysokých škol jako svého zástupce M. Vejražku.

23 : 0 : 1 schváleno

7. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Financování fakulty

A. Šedo by chtěl, aby akademická obec byla informována, jak funguje rozdělování financí, které by mělo být strategickým nástrojem řízení univerzity. Tímto problémem se fakulta a s ní AS zabývá neustále v posledních čtyřech letech. Dotace 1. LF i dalších LF v posledních letech meziročně stagnuje nebo klesá. AS 1. LF UK v minulých letech žádal rektorát o otevřená čísla a diskusi parametrů a faktického smyslu výpočtů. Podle grafu z roku 2016 shledává, že rozdíly mezi příspěvky fakult univerzitě se zvyšují. Po rozdělení financí fakultám je zřetelná stagnace nebo propad u lékařských fakult, zatímco dotace řady fakult, stejně tak jako univerzity jako celku stoupá. A. Šedo poukázal na systémovou chybnost „vytknutí sumy pro společné činnosti a rektorát před závorku“ (fakulty s vyšší ekonomickou náročností studia se tak podílejí na společných aktivitách násobně více) a následného dělení mezi fakulty již s potlačením vlivu ekonomické náročnosti. Tím se některé fakulty stávají donátory a jiné čistými příjemci z hlediska dotace.

Zajímavým modelem financování je Univerzita Palackého v Olomouci, kde fakulty nejdříve dostanou peníze a z nich pak financují rektorát a společné činnosti tak, že se podílejí v závislosti na svých počtech studentů.

A. Šedo apeluje v rámci akademické sféry na konsensus a vzájemné naslouchání, které musí vycházet z rovného přístupu a obecného pochopení fungování principů..

Potřeby rektorátu by měly být zasloužené a přinášet porovnatelný benefit rovným způsobem jednotlivým fakultám.

Takto závažná záležitost si zaslouží podrobnou diskusi, a proto ji vedení 1. LF UK iniciovalo.

Diskutovalo se o nastavení parametrů. Diskuse by měla pokračovat. Pokud absolventi právnické a lékařských fakult zůstávají v akademické sféře, propadnou se na poloviční příjmovou hladinu ve srovnání s kolegy, kteří odcházejí mimo univerzitu. Tyto fakulty tak mají problém získat učitele.

M. Prášil, kancléř Univerzity Karlovy (UK), se přítomným představil. Je absolventem 1. LF UK, je dva roky kancléřem UK. Hned na počátku této funkce byl upozorněn J. Michlem na nespokojenost fakulty s finančním přerozdělováním. Také J. Raboch otevírá tuto otázku při každé příležitosti jako člen AS UK a její ekonomické komise.

Filozofie principů rozdělování financí je taková, aby se žádná z fakult nedostala do existenčních potíží a aby se podařilo naplnit strategické principy.

Pokud by univerzita uplatňovala pouze principy rozdělování podle MŠMT, znamenalo by to propad humanitních fakult. Přiznává však, že princip solidarity je nutné více zdůrazňovat směrem k těmto fakultám. Nejvíce ztrácí 1. LF UK. Je těžké nastavit principy tak, aby se nedotkly negativně žádné fakulty. Principy by měly být přijatelné a kompromisní. Návrhy principů stanoví rektorát. Principy schvaluje AS UK. Parametry se upravují tak, aby se dosáhlo souladu. Každoroční úprava zohledňuje stav předchozího roku a nové aspekty.

Souhlasí s tím, že se rektorát rozšiřuje a má větší nároky. Rektor je aktivnější a s ním je rektorát větší a výkonnější. Centralizované nákupy jsou jistě přínosné pro všechny fakulty (bankovní poplatky, nákupy energií). Toto vše si vyžádalo posílení rektorátu v personální oblasti a zejména Ústavu výpočetní techniky UK (ÚVT). ÚVT je pod velkým tlakem kritiky. Dosažení kompromisu v rozsahu univerzity je opravdu velmi složité. Všechny tyto aspekty se promítají do principů rozdělování financí.

KEN zavedlo historicky MŠMT a již dlouho nepočítá žádné nové. Důkazem je, že vždy, když MŠMT zašle nové studijní programy opatřené KENem, tak ačkoliv jej může stanovit podle KENu podobného programu, nebo spočítat KEN nový, je minimálně v posledních 2-3 letech vždy využito stanovení na základě existujícího KENu. Nový není vypočítáván. Stejný ukazatel je pak používán na širokém poli. Nedomnívá se, že by měl být vypočítán vnitřní KEN univerzity. Zástupci některých humanitních fakult to zmiňují jako možné řešení pro univerzitní principy, s poukazem na fakt, že na jejich straně došlo ke zvýšení nákladové náročnosti oproti původním programům. K tomu ale došlo i na straně fakult ostatních. Výpočet univerzitního KENu by byl proto dlouhodobou záležitostí s velmi nejistým výsledkem, který může být poté zpochybněn.

Principy jsou velmi komplikované. Nutnost jejich přijatelnosti vyžaduje, aby se výpočty držely předchozích výpočtů. Rektor UK by chtěl v roce 2018 vypracovat nové principy, z důvodů zavedení nové metodiky hodnocení vědy na národní úrovni, která opouští výpočet RIV bodů ve stávající formě a očekává od všech fakult diskusi podloženou argumenty. Členové kolegia rektora se s principy mají možnost seznámit, protože se v kolegiu projednávají, ale domnívá se, že většina je pro jejich komplikovanost do detailu nezná. Diskuse probíhá na úrovni AS UK, kde je při každé příležitosti slyšet J. Raboch. Principy bývají obvykle projednávány AS UK v září-říjnu. Letos vzhledem k volbám rektora jsou projednávány teprve nyní. 21. 11. 2017 byly projednávány neformálně. 12. 12. 2017 v 16.45 hodin v Zelené posluchárně se bude konat AS UK, kde je možné přednést alternativní návrhy principů.

Dovoluje si upozornit, že rektorát nebude podporovat návrh 1. LF UK, protože zpracuje vlastní návrh. Bude se však diskutovat o všech předložených návrzích.

M. Prášil vyzval plénum k dotazům.

P. Strejc zahájil rozpravu.

J. Bříza, předseda ekonomické komise AS 1. LF UK, informoval o jednání ekonomické komise před zasedáním. Komise se nemohla během krátké schůzky zabývat principy do hloubky. Zřetelné jsou však rozdíly mezi donory a akceptanty prostředků. Z tabulky je jasné, že farmaceutická fakulta a lékařské fakulty jsou hluboko pod průměrem koeficientu kvality, což vzbuzuje pochybnosti o jeho nastavení. Komisi by zajímalo, jaká kritéria stanovuje univerzita a jak je uplatňuje?

M. Prášil odpověděl, že kritéria jsou stanovována každoročně podle principů. Souhlasí s tím, že nastavení je špatně interpretovatelné vzhledem k nekonzistenci ve vztahu ke kvalitě, zejména u lékařských fakult. Kritérium „K“=kvalita je v zásadě kritériem MŠMT, což je koeficient pro rozdělování finančních prostředků vysokým školám. Tento koeficient není vhodný jako univerzální indikátor pro použití u fakult tak odlišného typu, jaké jsou na UK. Novým ukazatelem MŠMT, který je navržen i do Principů UK, ale s nižší váhou, je tzv. „graduate rate“=míra studijní úspěšnosti. Na podzim je připraveno rozdělení financí podle těchto ukazatelů (tedy Principy) a na jaře je postupováno podle schváleného znění. Ukazatel „K“ není nastaven tak, aby se dalo paušálně konstatovat, že fakulta, která se v něm horší je nekvalitní..

A. Šedo se domnívá, že principy by měly pomáhat strategickému řízení univerzity. Podle M. Prášila by nikdo neměl příliš trpět. A Šedo upozorňuje na nutnost financovat fakticky podle racionálního přínosu, nikoli pouze „sociálním“ přístupem. V rámci univerzity jsou například čtyři stejné oborové rady PGS, všechny se špatnými výsledky. Je třeba financovat vše? 1. LF se v posledních pěti letech neustále propadá, ačkoliv společenská poptávka po lékařích roste. Na univerzitě jsou prokazatelně akreditované předměty s nevýznamným počtem studentů s obtížně definovatelnou uplatnitelností.

M. Prášil odpověděl, že principy povolí pokles fakulty maximálně o 4% oproti předchozímu roku. Humanitní fakulty mají mnohem nižší mzdy. Na AS FF při vystoupení prof. Černého byla v diskusi slyšet kritika logiky KENu a rozdělování prostředků na UK s poukazem na nízkou solidaritu. Z těchto důvodů došlo v minulosti k oslabení váhy normativního počtu studií v ukazateli „A“ na 90% a alokaci zbylých 10% podle tzv. přepočteného počtu studentů. M. Prášil nepovažuje aktuální poukazy na nízkou solidaritu za relevantní a nesouhlasí s nimi, ale dokládá to pro ilustraci, jaký je pohled druhé strany. M. Prášil není přívržencem rozdělování prostředků, které je praktikováno na ÚPOL, tedy že fakulty se sekundárně skládají na rektorát. Považuje dohodu fakult obecně za složitou, důkazem je problém s dohodou při vypořádání prostupnosti studia.

Máme-li univerzitu a rektorát, tito musí disponovat finančními prostředky. Pokud nesouhlasíte, vaše návrhy budou prodiskutovány v AS UK. Toto bude tématem velké diskuse 12. 12. 2017.

Č. Štuka, vedoucí oddělení výpočetní techniky 1. LF UK, nesouhlasí se zdůvodněním růstu společných nákladů jako následku rozvoje ÚVT. Považuje centralizaci informačních systémů za politické rozhodnutí. Z pohledu fakult jde přitom často o zhoršení kvality služeb, prodloužení termínů realizace změn a komplikace se zálohováním.

M. Prášil souhlasí s tím, že v mnoha případech jde o politické rozhodnutí. To ale bylo avizováno v programu stávajícího rektora. Dále poukázal na pohled z druhé strany. Na univerzitu přichází administrativní požadavky ze státní správy (ochrana osobních údajů, spisová služba, atd.). V tomto je centrální postup důležitý. Chápe, že centralizace mnohdy komplikuje procesy, obzvláště na svém začátku. Věří, že na straně úředníků rektorátu existuje snaha o vstřícnost a ví, že vedení univerzity, a pan rektor osobně, na kvalitu podpory ze strany rektorátu klade důraz.

M. Miovský, proděkan pro nelékařské studijní programy 1. LF UK, považuje za sympatické, že pan kancléř přišel, aby vysvětlil principy rozdělování finančních prostředků, které by měly být podle volebního programu rektora univerzity indikátory kvality. Ale ve skutečnosti se propadají více úspěšní a konkurenceschopní. Ti, kteří dotují hůře fungující obory. Toto bohužel musí konstatovat jako absolvent filozofické fakulty.

M. Prášil dále hovořil o srovnávacích žebříčcích univerzit. Postavení UK by neoznačil za propad. V roce 2017 spíše stagnovalo. Poukázal na efekt zpoždění, se kterým se do výsledku promítnou inovace na univerzitě. Absolutní hodnoty výsledků UK se již v letošních žebříčcích zvyšují (např. ARWU). Nové programy na financování vědy na UK jsou progresivní. Principy rozdělování finančních prostředků neslouží jako dobrý příklad pro univerzální motivování ke kvalitě. Na ukazatel „K“ bude zaměřena pozornost na jarním jednání. Hodnocení musí být stejně použitelné pro všechny fakulty.

J. Raboch poukázal na to, že je již druhé funkční období senátorem UK a v zájmu fakulty je členem ekonomické komise. Lékařské fakulty solidárně přispívaly ostatním fakultám, ale KEN, který je u LF mnohem vyšší ve srovnání s jinými fakultami, se v posledních letech snížil. Podle nových principů měla být snížená finanční podpora lékařských a pedagogických fakult, přestože absolventi těchto fakult znamenají společenskou poptávku. Ekonomická komise AS UK se sejde příští týden, bylo zasláno mnoho připomínek, zejména lékařských fakult a matematicko-fyzikální fakulty. Doufáme, že se podaří financování LF v roce 2018 zlepšit a udělat spravedlivější.

M. Prášil informoval o snaze rektora a první diskuse tomu nasvědčovala, že speciální kapitola „S“=společenská poptávka z MŠMT půjde přímo těmto fakultám. Navzdory snahám rektora univerzity tento ukazatel naplněn nebyl. Aktuální návrh principů bude platit pouze pro rok 2018 a principy budou otevřeny na jaře 2018 vzhledem k novým principům hodnocení vědy a začne diskuze o jejich podobě pro další roky. Předpokládá, že tato diskuze proběhne na půdě Ekonomické komise AS UK. Vyzývá lékařské fakulty, aby při té příležitosti předložily koncepční připomínky, o finálním návrhu rozhodne AS UK. Pokud se nepodaří předložit připomínky na prosincové zasedání, je možné připravit koncepční připomínky pro jednání o změnách na jaře 2018. V případě některých návrhů má ÚVT problém extrahovat podklady, které by byly dostatečně robustní a srovnatelné pro všechny fakulty, ale pokud to lékařské fakulty v případě RIV afiliovaných jejich zaměstnancům pod fakultními nemocnicemi dokážou, poprosí je tedy o zaslání podkladů ÚVT.

Univerzita by měla dostat v roce 2018 více peněz. RIV body fakultních nemocnic jdoucí za zaměstnanci LF nebyly zatím zahrnuty do modelových výpočtů.

A. Šedo upozornil, že primárně jednání o prostředcích na koeficient „S“ iniciovala Asociace lékařských fakult. Nejednalo se o primární aktivitu rektorátu, ale o peníze za práci navíc – zakázku nárůstu počtu studentů včetně doplatku reálných nákladů na vzdělávání studentů lékařství. V hodnocení koeficientu „K“ LF přicházejí o RIV body delimitované zdravotnickým pracovištím, na nichž mají akademičtí pracovníci částečné úvazky.

M. Prášil souhlasí, pouze podotýká, že tam se v jednání angažoval i pan rektor. Upřesňuje, že měl na mysli všechny fakultní nemocnice, nejen Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze, tu uvedl pouze jako příklad nejtypičtější pro 1. LF.

K. Smetana konstatoval, že je společenská poptávka po lékařích, absolventi lékařských fakult práci mají. Lékařské fakulty na vrub stále se prohlubující solidarity nemohou zaplatit vlastní anatomy.

M. Prášil ubezpečil, že rektor je si míry solidarity ze strany lékařských fakult vědom a vedení UK se bude snažit, aby lékařské fakulty měly víc peněz a míra solidarity byla únosná.

M. Vejražka se ztotožňuje s tím, že je nutná určitá míra solidarity mezi fakultami, a předpokládá, že tento princip akademická obec LF uznává. Upozornil však na to, že Principy rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově patří mezi klíčové dokumenty univerzity. Tyto principy přitom nejsou širší akademické obci dostupné a ani při značném úsilí je nelze dohledat. Připomíná usnesení AS 1. LF UK, kterým senát žádal o podrobnější data a informace k rozdělování finančních prostředků, jemuž se ale nedostalo odpovědi. Ptá se, jak bude univerzita postupovat ve věci tohoto klíčového dokumentu? Členové širší akademické obce se nemohou seznámit s dokumentem, který má být v nejbližších dnech schvalován AS UK a nemohou tedy o něm ani vést diskusi nebo požádat své volené zástupce v AS UK o určité stanovisko k němu. M. Vejražka dále vyjádřil názor, že je-li cílem univerzity podpora určitého strategického směru, např. koheze, má se tak stát transparentně. Ptá se, zda by nebylo vhodnější zřídit účelové fondy (zde např. fond koheze), jejichž správa by byla svěřena některému z vysokých orgánů univerzity. Příspěvky z těchto fondů by se poskytovaly transparentním a kontrolovatelným způsobem. Domnívá se, že takový přístup by mohl být vhodnější, než podpora určitého záměru úpravami řady dílčích koeficientů ve složitém systému.

M. Prášil uvedl, že na webu univerzity jsou informace povinné podle vysokoškolského zákona. Nad tento rámec jsou zveřejněny informace na základě úvahy. Principy finančního rozdělování nejsou dostupné na veřejných stránkách. Jsou na webu AS UK, který je pro veřejnost nedostupný.

D. Pokorný, Ortopedická klinika 1. LF UK a FN v Motole, upozorňuje, že je problematická situace, kdy v nemocnici Motol je pracoviště 1. LF UK a jeho výsledky jsou přičítány nemocnici.

M. Prášil ubezpečil, že o tom rektorát ví. Rektorát by zvážil i nové návrhy indikátorů pro mezinárodní mobilitu akademických pracovníků a studentů, ale nechce je používat, dokud pro ně nelze získat dostatečné a srovnatelné podklady od všech fakult. Do návrhu, který bude předložen AS UK, bude zakomponováno pro lékařské fakulty i zohlednění RIV bodů jejich zaměstnanců afiliovaných fakultním nemocnicím. Předpisy budou transparentní.

16.50 hodin odchod J. Raboch, M. Pehr.

Speciální fondy, jak navrhoval M. Vejražka, na principu kdo chce komu přispět, mohou fungovat a tomuto návrhu se nebrání. Podobným fondem disponuje AS UK.

M. Prášil dále upozornil, že nebude jeho vůlí, zda se přednesené návrhy promítnou do nového nastavení principů. Doporučuje, aby se jednání zúčastnili též ekonomové, ale názory se jistě budou lišit i mezi ekonomy různých fakult.

J. Bříza upozornil, že RIV body obsahují údaje časově svázané s úvazky zaměstnavatelů, mělo by tedy být možné zajistit podklady.

V. Liška, AS LF UK v Plzni, doplnil, že se jedná také o studenty, kteří nejsou zaměstnanci. Ministerstvo zdravotnictví rozděluje na poloviční podíly fakultám a nemocnicím, ale 99% publikací produkují zaměstnanci fakult. Lékařské fakulty jsou považované za TOP v České republice. Ale udržíme konkurenceschopnost? Jak dlouho? Na rozdíl od brněnské a olomoucké univerzity máme omezenější přístup k evropským fondům.

M. Prášil věří, že nastavení nových pravidel v roce 2018 upraví míru solidarity ze strany lékařských fakult, ale není možné ji dramaticky omezit za cenu tvrdých následků pro ostatní fakulty.

J. Michl poukázal na nerovnoměrnost procentních nárůstů u jednotlivých fakult od roku 2011 do roku 2016. Požaduje vyjádřit příspěvek na jednoho studenta konkrétní fakulty.

M. Prášil měl k dispozici pouze podklady 2015 a 2016. Zopakoval, že rektorát nediktuje rozdělování. Jedná se o proceduru schvalovanou AS UK.

A. Šedo potvrdil, že jsme vděčni za diskusi, ne však za demagogii. Považuje za předem jasný výsledek hlasování jakéhokoli sboru, bude-li, bez bližšího vysvětlení a autentického zájmu přiznat faktickou situaci, nabídnuta jednoduchá redistribuce od menšiny hlasujících ve prospěch většiny.

M. Prášil toto odmítá. Rektor posílá do senátu návrh principů, ty jsou transparentně projednávány na půdě ekonomické komise AS a následně schvalovány AS. V tom je procedura demokratická.

17.00 hodin odchod P. Tišer, H. Švehlová.

Může se jednat o delší proces, který bude lépe strukturovaný.

M. Vrablík přitakává, že si nelze představit řešení bez solidarity. Zde se však jedná o velmi negativní trend, a sice rozevírání nůžek. V tomto ohledu se musí principy srovnat.

M. Prášil k tomu sdělil, že filozofii návrhu principů, který rektorát podá do AS nechce nyní vedení UK dramaticky změnit. Sdělil, že nepodporuje aktuální návrh 1. LF. Návrhy 1. LF a případně dalších lékařských fakult mohou zaznít na Ekonomické komisi AS UK. Souhlasí ale s tím, že i solidarita má své meze a neměla by limitovat fungování fakult. Věří, že se to podaří zohlednit v nových principech.

A. Žák, proděkan pro vědeckou činnost 1. LF UK, je nespokojen, že kancléř a rektor nechtějí podpořit lékařské fakulty. Parametrické úpravy považuje za nepřijatelné. Nedomnívá se, že je problém s rozpočtem RIV bodů. Jak započítat prostupnost fakult podle Boloňské deklarace (FF a PF)? Na fakultě máme zkušenost s volitelnými předměty, že jakmile se zařadí zkoušky, zájem poklesne.

M. Prášil konstatoval, že prostupnost skončila na technikáliích.

A. Žák se domnívá, že toto by se mělo v SISu zjistit a náklady vzájemně uhradit.

M. Prášil odpověděl, že právě k dohodě na úhradě mezi fakultami nedošlo.

A. Žák konstatuje, že koeficient je postaven pro humanitní oblast, ne pro lékařské fakulty.

M. Prášil souhlasí, že v některých případech se nemohou srovnávat různé fakulty. Mobilita je u humanitních fakult jiná.

J. Michl se domnívá, že fakulta by měla vědět, že může například počítat s 90% finančních prostředků podle předchozího roku, aby s tím mohla pracovat. Pak se mohou půl roku projednávat principy, ale přitom vědět, že máme 90% finančních prostředků jistých. Na veřejných stránkách principy nejsou a rozhodování svádíte na AS UK.

17.17 hodin odchod J. Bartoška.

Z. Krška uvedl, že podobnou diskusi zažil v roce 1993/1994 ve Vídni. Výsledkem bylo to, že lékařské fakulty se oddělily. Největší problém spatřuje v tom, že nikdo nechce učit. Upřesňuje, že nikdo zde nenapadá solidární systém, ale jeho míru. Univerzit je mnoho, jakmile se dá do pohybu jedna, bude to pokračovat na dalších.

V. Liška potvrzuje, že asistenti mají při částečných úvazcích větší hodinovou vytíženost, než učitelé na základních školách na celý úvazek. Kolik zaměstnanců na humanitních oborech je v takové situaci? Za těchto podmínek (např. úvazek 0,2 a 2x2-3 hodiny praktik) je těžké získávat nové asistenty.

D. Pokorný by rád upozornil na skutečnost, která je zcela zásadní, ale není všeobecně známá. Povolání aktivního chirurga-pedagoga-vědce je mimořádně náročné. Je třeba reflektovat skutečnost, že na klinických pracovištích mají např. univerzitní profesoři fakulty poloviční platy při plném úvazku oproti jim podřízeným lékařům s úvazkem u státní nemocnice.

P. Strejc poděkoval M. Prášilovi a požádal J. Břízu o návrh usnesení.

J. Bříza na základě jednání ekonomické komise navrhuje usnesení.

V. Liška požádal, aby usnesení bylo adresováno všem Akademickým senátům lékařských fakult UK.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy upozorňuje na to, že v době, kdy roste společenská potřeba absolventů lékařských fakult, vzhledem ke zdravotnímu stavu obyvatelstva, stále relativně klesají v rámci rozpočtu Univerzity Karlovy příspěvky na činnost lékařských fakult.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy požaduje otevřené jednání na úrovni kolegia rektora, Ekonomické komise Akademického senátu Univerzity Karlovy a Akademického senátu Univerzity Karlovy nad principy rozdělování finančních prostředků na Univerzitě Karlově od r. 2018 a jejich narovnávání a zprůhlednění.

O podporu této aktivity žádáme i ostatní Akademické senáty lékařských fakult.

19 : 0 : 0 schváleno

Usnesení bude po schválení zápisu odesláno Akademickým senátům lékařských fakult UK. Zajistí sekretářka AS 1. LF UK

17.22 hodin odchod Z. Krška.

8. Různé

A. Šedo děkuje za velkou účast a vyjadřuje dobrý pocit z racionálního jednání.

Zasedání bylo ukončeno v 17.25 hodin.

Zapsala: E. Svobodová


Hodnocení: spravovat