1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 3. 4. 2017

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 3. 4. 2017

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: P. Broulík, V. Danzig, S. Štípek,
Neomluveni:
Hosté: R. Dobrovolný, P. Ješina, S. Kmoch, P. Martásek, J. Michl, E. Soubustová,
A. Šedo, J. Zeman, T. Zima

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. - Kontrola zápisu ze 6. 3. 2017 (10 min.)
2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
3. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – kandidát na funkci rektora UK – prezentace prof. MUDr. T. Zimy, DrSc., MBA; volba kandidáta (40 min.)
4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Vnitřní předpisy 1. LF UK (Statut, POS, PPS, PPŘ, DŘ, VŘ AS 1. LF UK (60 min.)
5. as. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – Vnitřní předpis 1. LF UK – Jednací řád AS 1. LF UK (20 min.)
6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Sloučení pracovišť 1. LF UK (20 min.)
7. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. LF UK, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.05 hodin. Přivítal přítomné senátorky, senátory a příchozí hosty. Poté požádal o připomínky k programu zasedání a následně o schválení předloženého programu.

Akademický senát 1. LF UK schválil program zasedání v předloženém znění.
25 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. - Kontrola zápisu ze 6. 3. 2017
P. Strejc vyzval přítomné k připomínkování předloženého zápisu z minulého zasedání a následně k jeho schválení.

Akademický senát 1. LF UK schválil zápis ze zasedání dne 6. 3. 2017 v předloženém znění.
25 0 : 0 schváleno

2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS
Děkan 1. LF UK, A. Šedo, informoval přítomné o navýšení mzdových limitů pracovišť, zohledňujícím výukovou zátěž a úspěšnost pracovišť v grantových soutěžích. Navýšení se v různé míře týká přibližně 2/3 pracovišť 1. LF UK.
Dále informoval o Zákonu o univerzitních nemocnicích, který prošel vládou.

T. Zima k informaci doplnil, že zákon odchází z vlády do parlamentu v podobě vyhovující požadavkům UK.

A. Šedo dále informoval o přípravě Studentské vědecké konference a dalších studentských aktivitách.

Poté komentoval svou prezentaci o rozpisu financování fakult UK a jejím dopadu na 1. LF UK. Kladně hodnotí celkové zvýšení částky na hlavní činnost. Částka na vědu bude snížena vlivem poklesu získaných RIV bodů. Ve srovnání s loňským rokem se ve výsledku jedná o cca 3% zvýšení. Uvítal větší otevřenost UK o rozdělování finančních prostředků. Nepříjemným faktem však zůstává ztráta, která by 1. LF UK postihla, pokud by UK hospodařila se stejnou dotací jako loni. Příčinou je mechanismus rozpisu prostředků pro jednotlivé fakulty, v němž jsou meziročně stále posilovány prvky negativně ovlivňující dotaci zejména lékařských, ale obecněji i dalších přírodovědně orientovaných fakult, jejichž dotace ve výsledku stagnuje či propadá i při rostoucí dotaci UK a které se přitom nejvýznamněji podílejí na "odvodech" univerzitě (v případě 1. LF UK se jedná o cca 70 milionů ročně, což je násobně více než některé podstatně větší fakulty. Děkan fakulty vyjádřil své obavy do budoucnosti v oblasti vývoje dotace na studenta a nastavení parametrů.

15.17 hodin příchod D. Kulišiak.


Děkan fakulty doporučuje otevřít diskusi o financování fakult. Pozitivním trendem je bezesporu větší transparentnost, více diskuse a uvědomění si situace i ze strany jednotlivých fakult.

P. Strejc zahájil rozpravu.


3. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – kandidát na funkci rektora UK – prezentace prof. MUDr. T. Zimy, DrSc., MBA; volba kandidáta
P. Strejc přivítal rektora UK, T. Zimu, který se bude znovu ucházet o kandidaturu na jmenování rektorem UK v příštím funkčním období a předal mu slovo.

T. Zima považuje za správné zahájit svou předvolební prezentaci na 1. LF UK, kde působí již dvě třetiny svého života. Rozdal přítomným brožuru se svým programem pro volbu kandidáta na funkci rektora v období 2018 – 2022.

15.30 hodin příchod Z. Krška.

T. Zima charakterizoval svou představu Univerzity Karlovy jako univerzity třetího tisíciletí, která klade důraz na etické principy práce a řízení a je zárukou akademických svobod.
Univerzita má být svobodná a sebevědomá, má si vážit svých tradic a současně být světu otevřenou institucí. Její priority jsou vzdělávání a vědecko-výzkumná činnost. Zlepšit by se měla prostupnost mezi jednotlivými fakultami a obory. Důležitá je mezinárodní spolupráce – rozvoj strategického partnerství, podpora mobility studentů i učitelů. Spolupráce s AV ČR. Velká role univerzity je ve vztahu ke společnosti. Univerzita musí hájit hodnoty svobody a demokracie. V příštím roce (výročí) univerzita chystá důstojné oslavy Univerzita republice – Republika univerzitě. Kvalitní řízení je nutné i dovnitř univerzity, tj. hlavním úkolem rektorátu je služba celému univerzitnímu společenství. Je již schválen Dlouhodobý a strategický plán rozvoje UK pro období 2016 – 2020.

15.55 hodin odchod H. Švehlová.

Priority pro období 2018 – 2022 jsou elektronizace a zefektivnění hospodaření, pokračování v rekonstrukci objektů UK a péče o zaměstnance (benefity, spolky, poradenství).

T. Zima poděkoval za důvěru, kterou od AS 1. LF UK dostal před čtyřmi lety

P. Strejc zahájil rozpravu.

J. Raboch se zeptal na to, co zajímá 1. LF UK nejvíce, a sice jak se bude měnit hodnocení fakult z hlediska kvality?

T. Zima odpověděl, že hodnocení vědecké činnosti, hodnocení Metodiky 17 je nové a dopracovává se. Budou se hodnotit publikační výstupy, změní se metodika (vybrané práce pro excelenci, další tři pilíře). Konference rektorů bude projednávat novou metodiku.
Nové hodnocení má být využito pro Radu vlády, pro Národní akreditační úřad a i pro hodnocení fakult dovnitř univerzity. Princip solidarity je samozřejmý, nesmí však překročit únosnou mez. Dalším důležitým faktorem je hodnocení studenty.

A. Šedo se zeptal na možnost snižování administrativy? LF znepokojují zprávy o klesající dotaci na LF a neshody mezi univerzitami.

T. Zima uznává, že systém nebyl zcela transparentní a bude kultivován. Co se týká administrativy, zde navazuje na elektronizaci, co bude možné získat z elektronických zdrojů, bude UK získávat touto cestou. Bude se jednat o zefektivnění nikoli snížení administrativy.

J. Michl, ekonom 1. LF UK, nesouhlasí s výrokem pana rektora, že 1. LF UK získává v hodnocení kvality významné prostředky.

16.10 hodin odchod J.Marcoň.

J. Michl argumentuje tím, že UK ve svých Principech (které mimochodem nikdy nezveřejnila) rozděluje finance dle ukazatele A a K v poměru 73 % k 27 %.
Což současně, z pohledu ukazatele K (kvalita) znamená, že průměrný podíl financí za kvalitu za UK činí 27/73 tj. 36,99 %. Na rok 2017 dosáhl poměr financí za Kvalitu přidělených 1. LF UK K/A = (77.170.755/269.987.925) = 28,58 %. Naproti tomu u FF UK činí podíl K/A = (96.838.858/133.360.611) = 72,61 %.
1. LF UK získala za kvalitu podprůměrný objem financí (28,58 % k 36,99 % UK průměru). FF UK pak získala nadprůměrný objem financí (72,6 % k 36,99 % UK průměru).
Poměry jsou dále navíc zkresleny faktem, kdy dělba dle ukazatele A je ovlivněna rozdělením 10 % financí bez ohledu na náročnost studia – zde také 1. LF UK nejvíce ztrácí a naopak FF UK získává.

T. Zima nesouhlasí, neboť principy rozdělování jsou přístupné, jsou schvalovány AS UK, děkani jsou s nimi seznamováni. Principy budou upravovány.

A. Šedo se ptá, zda AP, která je nejvyšší na 1. LF UK, není spíše ukázkou kvality než program Erasmus?

T. Zima se domnívá, že student by měl během studia vycestovat alespoň na tři měsíce. Souhlasí s názorem, že toto nemusí být parametr kvality. Univerzita musí být otevřená a nakloněná výměně studentů.

P. Strejc se zeptal, zda z kultivace UK bude vyplývat něco dobrého pro 1. LF UK?

T. Zima odpověděl, že ano, bude-li zachován výkon.

E. Soubustová, tajemnice 1. LF UK, souhlasí s elektronickým informačním systémem a ptá se, v čem se zlepší rektorát ve vztahu k fakultám?

T. Zima konstatuje, že mnohé odbory RUK se zlepšily, ale rezervy jsou stále. Nyní bude velká zatěžkávací zkouška pro studijní odbor s institucionální akreditací. Velká zátěž čeká IPSC. Největší rezervy ještě spatřuje v ekonomickém odboru.

E. Soubustová se zeptala, zda je možné očekávat personální změny v příštím funkčním období?

T. Zima se považuje za konzervativního. Domnívá se, že tým spolupracovníků je kvalitní. Nevylučuje změny, které však nesouvisí se znovuzvolením do funkce.

P. Pafko navrhuje shrnout dosavadní informace a vyjádřit T. Zimovi podporu do dalšího funkčního období. Současně se zeptal T. Zimy, na základě účasti na debatě o stárnutí lékařské populace, jak tuto situaci vidí on?

T. Zima konstatoval, že stárne nejen lékařská populace, ale také učitelé a další. Domnívá se, že zvýšit počet studentů na LF je možné maximálně o 10 %.

16.25hodin odchod P. Tišer.

A. Šedo konstatoval, že na LF studuje asi 30% zahraničních studentů.

P Strejc vyzval členy AS, aby se domluvili na způsobu volby a současně požádal nečleny AS, aby opustili zasedací místnost.

P. Strejc navrhl formu volby aklamací jako při minulé volbě kandidáta na rektora, nebude-li námitek některého ze senátorů/senátorek.

Akademický senát 1. LF UK se shodl na veřejné volbě a jednohlasně navrhuje podle čl. 10 odst. 7 Statutu UK za kandidáta na funkci rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimu, DrSc.

P. Strejc přizval do zasedací místnosti zpět T. Zimu a další nečleny AS a sdělil jim výsledek rozhodnutí AS 1. LF UK.

T. Zima poděkoval za projev důvěry a zopakoval, že bude plnit svůj prezentovaný program.


4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Vnitřní předpisy 1. LF UK (Statut, POS, PPS, PPŘ, DŘ, VŘ AS 1. LF UK
a
5. as. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – Vnitřní předpis 1. LF UK
– Jednací řád AS 1. LF UK

Slova se ujal M. Vejražka, předseda legislativní komise AS 1. LF UK. Informoval přítomné, že změny vnitřních předpisu reagují na změnu Vysokoškolského zákona a vnitřních předpisů Univerzity Karlovy. Změny jsou mohutné, zůstávají však konzervativní a zachovávají dosavadní praxi. Změny jsou buď vynucené, kdy nelze jinak, v menším počtu odůvodněných případů mění zastaralé postupy.
Ve změnách předpisů bylo cílem zjednodušit textaci a zpřehlednit předpisy. Na přání UK se Vnitřní předpisy snaží o zamezení duplicit a citací, které by mohly vést k nesouladu při novelizacích. Studenti se tedy budou muset seznámit s vnitřními předpisy fakulty i univerzity. Bude však zajištěna větší stabilita a omezí se chybovost.

Ve Statutu je stanoveno funkční období AS od 1. 12. roku voleb; způsob zveřejňování – elektronicky. Některé změny jsou vyžádané zákonem. Imatrikulační slib je stejný pro všechny fakulty (ve vyšších předpisech je pak slib doplněn o principy LF).

Vnitřní předpis Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK – omezení opakovaného individuálního plánu pro neprospěch: změny se týkají zápočtů, podání studentů nyní proděkanovi (odvolání, stížnosti); vyšší instancí je děkan fakulty.

16.45 hodin odchod J. Raboch.

Při neomluvení zkoušky termín propadá. Kompetence přijetí omluvy je rozšířena z examinátora na vedoucího předmětu.

Vnitřní předpisy Pravidla pro přiznávání stipendií na 1. LF UK, Pravidla přijímacího řízení na 1. LF UK a Disciplinární řád 1. LF UK nejsou komplikované.

Vnitřní předpis Volební řád AS 1. LF UK – nově umožňuje elektronické volby, pro úpravu se ale nepodařilo najít vhodný a dostatečně podrobný vzor, proto ošetřeno jen obecně. Ve vnitřním předpisu došlo k úpravám termínů a postupů. Předvolební shromáždění svolávané děkanem fakulty může být, ale není povinností. Fakulta bude jeden volební okrsek. Bude zaveden institut dohlížející osoby. Byla zaznamenána připomínka týkající se úpravy předvolební kampaně. Nejsou dopodrobna specifikovaná zakázaná jednání v průběhu kampaně, jsou popsány jen základní principy. Připomínka se vztahovala k minulosti – tehdy se jednalo o porušení jiných předpisů, šlo by tak i o porušení předpisu v předloženém znění.

16.55 hodin odchod M. Pehr.

V Jednacím řádu AS 1. LF UK dochází ke změnám v předkládání materiálů, kdy je těžké dodržet 7denní lhůtu. Do programu se body zařadí se 7denním předstihem, písemné materiály bude třeba dodat nejpozději 4 dny před zasedáním. Zpřísnění je naopak u materiálů, které je třeba projednat předem v komisích, a sice na 10 dnů předem.
Změna je také v tvorbě a rozesílání zápisů z jednání AS. Schvalování na následujícím zasedání nevyhovuje akademické obci. Zápis bude procházet 5denním připomínkováním a schvalovat ho budou ověřovatelé, zvolení AS na určitou dobu.

17.00 hodin odchod L. Dibdiak.

Bude platit zákaz pozměňovacích návrhů k vnitřním předpisům, rozpočtu a změnám struktury fakulty.
Bude možné přizvat do stálých komisí nečlena AS.

Legislativní komise se podílela na tvorbě vnitřních předpisů a snažila se zapracovat všechny připomínky, spolupracovala s proděkany a příslušnými odděleními. Legislativní komise doporučuje vnitřní předpisy přijmout a schválit.

K. Smetana, předseda studijní komise AS 1. LF UK, informoval přítomné, že se komise sešla před zasedáním a pozastavila se nad čl. 19 odst. 3 – má se pokračovat ve zkoušce, pokud nebyly splněny její předchozí části? Dále čl. 18, odst. 6 „se použije přiměřeně“?

M. Vejražka tlumočí názor Právního oddělení k výrazu „přiměřeně“ – byl ujištěn, že toto je správně.

A. Nováková se ptá, zda se měnilo ustanovení o jmenování tajemníka na dobu neurčitou, k níž dostala legislativní komise připomínku?

M. Vejražka odpovídá, že nikoli. Připomínka byla projednána a vysvětlilo se, že šlo o neporozumění rozdílu mezi délkou pracovní smlouvy a délkou funkčního období.

J. Zeman se vyjádřil k interpretaci paragrafů o státní zkoušce. Státní zkouška má 3 části a student při 3. termínu státní zkoušky musí dostat všechny otázky, i kdyby předchozí nezodpověděl.

M. Vejražka řekl, že předchozí problematika se týkala zkoušky, nikoli státní zkoušky, která je odlišná.

D. Novotný informoval o důsledcích nové úpravy podmínek přidělování ISP z důvodu nedostatečného prospěchu. Připomněl úpravu platící od letošního roku, která bude nadále platná a která zakazuje dva ISP ve dvou na sebe navazujících úsecích studia. Tato úprava by měla přispět k alespoň částečnému vyřešení problémů se špatným prospěchem studentů s ISP.
Nově se ISP z těchto důvodů smí přidělit jednou za 1. – 3. ročník a jednou za 4. – 6. ročník studia. Protože však při nesplněném povinném předmětu ze 3. ročníku je přiděleno ISP do 4. ročníku, je možné mít ISP pro neúspěch v povinných předmětech 1. a 3. ročníku, protože má student ISP ve 2. a 4. ročníku. Problém tedy nastane jen při opakování předmětu ze 3. a 5. ročníku, to nově nelze.

H. Dittrichová se zeptala, zda si toto tvrzení ověřil?

D. Novotný konzultoval toto s vedením Studijního oddělení.

M. Vejražka konstatoval, že některé situace během studia „zastavují čas“, tím se maximální doba studia může prodloužit.

P. Strejc ukončil rozpravu a vyzval k hlasování o všech předložených vnitřních předpisech.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrhy vnitřních předpisů:
Statut 1. LF UK, Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK, Pravidla pro přiznávání stipendií na 1. LF UK, Pravidla přijímacího řízení na 1. LF UK, Disciplinární řád pro studenty 1. LF UK, Volební řád AS 1. LF UK, které předložil děkan fakulty.
Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh vnitřního předpisu Jednací řád AS 1. LF UK předložený členem senátu AS 1. LF UK.
Akademický senát 1. LF UK rozhodl tyto návrhy vnitřních předpisů předložit ke schválení Akademickému senátu Univerzity Karlovy.
21 : 0 : 0 schváleno6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Sloučení pracovišť 1. LF UK (20 min.)
A. Šedo seznámil přítomné s důvody, které vedou ke spojení Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, vlajkové lodi 1. LF UK se špičkovým vědeckým pracovištěm mezinárodní úrovně, Ústavem dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN. Ústav založil M. Elleder, posledním přednostou byl V. Kožich, který se této funkce vzdal.
A. Šedo vítá přítomnost zástupců obou pracovišť, zejména J. Zemana, přednosty KDDL 1. LF UK a VFN, a P. Martáska, který byl při založení ÚDMP 1. LF UK a VFN.
A. Šedo se obrací na Akademický senát se žádostí o schválení sloučení těchto pracovišť.

M. Vrablík se domnívá, že špičkové pracoviště pracuje v jiném režimu než klinika. Měl příležitost spolupracovat se skupinou S. Kmocha a přesvědčil se o jejích kvalitách. Obává se, zda bude možné zachovat vědeckou produkci ve stejném rozsahu a zaručit podmínky tak, aby pracoviště nepřišlo o svoji výjimečnost. Kliniky mají v náplni zcela jiné problémy. Nebylo by lepší zachovat toto jedinečné pracoviště?

A. Šedo potvrzuje, že nechce dopustit rozmělnění pracoviště a poukazuje na dosavadní špičkový výkon stávající KDDL 1. LF UK a VFN. Tým může mít statut Centra. Nabídl příklady špičkových pracovišť III. interní kliniky 1. LF UK a VFN a Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN.

M. Vrablík však míní, že v dnešní době již není možné pracovat na vědeckých úkolech v komplexitě základního a aplikovaného výzkumu na klinických pracovištích jako dříve.

A. Šedo považuje nejistotu vyjádřenou M. Vrablíkem jako závazek neopakovat chyby, ke kterým v této oblasti na III. interní klinice 1. LF UK a VFN podle M Vrablíka došlo.

J. Živný se připojil s obavou, že bude ztracena značka mezinárodní úrovně.

P. Pafko se domnívá, že každá klinika dělá klinickou i vědeckou práci. Měli by se vyjádřit lidé, kteří jsou nejblíž dotčeným pracovištím.

S. Kmoch, který předložil písemné vyjádření ke sloučení pracovišť, je v současné době vedoucím skupiny a řešitelem 10 grantových projektů. ÚDMP 1. LF UK a VFN je značka, která otevírá dveře k získávání prostředků a mezinárodní spolupráci. Je to unikátní pracoviště, mezinárodně respektované a ekonomicky silné. Ve sloučení s Klinikou dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN vidí spíše rizika než výhody. Není mu jasné, čemu toto sloučení prospěje. Lidé zůstanou a jejich projekty také. Domnívá se, že instituce by měly zůstat samostatné.

P. Martásek se poprvé účastní zasedání Akademického senátu 1. LF UK, přichází v zastoupení kolegia děkana, které jednohlasně odsouhlasilo spojení těchto dvou pracovišť. P. Martásek pracuje na Klinice dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN a domnívá se, že skupina S. Kmocha může dále pracovat samostatně i pod KDDL, kde bude mít stejné plnoprávné postavení.

J. Zeman je nešťasten, protože se S. Kmochem spolupracuje a jejich společné práce jsou ty nejúspěšnější. Dovoluje si upozornit členy AS 1. LF UK, kteří budou o osudu pracovišť rozhodovat, že nebude již usilovat o post přednosty KDDL 1. LF UK a VFN. J. Zeman citoval slova rektora UK o odbornosti, vstřícnosti, elitě, dynamičnosti, apolitičnosti, vizionářství,…Karlov – Paediatric research centre, jedinečné dětské centrum, skupina S. Kmocha – nejlepší na Karlově. Nejedná se o likvidaci jedné skupiny druhou. Nový přednosta musí být vizionářem a současně zvládnout zajištění provozu nemocnice. Hlavně, aby neselhali lidé. Je úkolem všech, fakulty a nemocnice, toto nedopustit.

Hosté opustili zasedací místnost a P. Strejc zahájil rozpravu.

Akademický senát 1. LF UK na návrh děkana fakulty rozhodl s účinností od 1. 9. 2017 o sloučení Ústavu dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN s Klinikou dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN.
15 : 1 : 5 schváleno

A. Šedo poděkoval za kladný výsledek.

P. Strejc odešel seznámit hosty s výsledkem hlasování.


7. Různé

H. Dittrichová informovala přítomné a požádala o jejich souhlas se záměrem studentské části AS 1. LF UK zveřejňovat zprávy o dění v AS 1. LF UK pro studenty. Tyto zprávy nebudou prezentovány jménem AS 1. LF UK, ale jménem studentů-senátorů ostatním studentům. Zprávy by byly zveřejňovány na webu 1. LF UK a na sociálních sítích. První zprávy jsou již připraveny, studenti se v nich zmiňují například o rozpočtu fakulty či žebříčku vysokých škol z časopisu Týden.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s informováním studentů touto cestou.

A. Šedo požádal přítomné o schválení nových členů Disciplinární komise 1. LF UK. Navrhuje P. Dundra, O. Slanaře, O. Kittnara a náhradníky M. Miovského a J. Malíka.

M. Vejražka doplňuje, že polovina členů mají být studenti, které navrhuje děkan fakulty.

F. Vaňásek upozorňuje na možný střet zájmů, studenti by neměli mít pracovní úvazek u fakulty.

A. Šedo požádal studenty o návrhy studentů, které by projednalo příští zasedání AS.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje členy Disciplinární komise 1. LF UK: P. Dundra, O. Slanaře, O. Kittnara a náhradníky M. Miovského a J. Malíka.
21 : 0 : 0 schváleno


J. Bříza vyzval členy ekonomické komise AS 1. LF UK ke společné schůzce před příštím zasedáním AS 1. LF UK dne 22. 5. 2017 ve 14.15 hodin v zasedací místnosti.

P. Strejc ukončil zasedání v 18.00 hodin.Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat