1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 3. 12. 2007

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 3. 12. 2007

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: R. Gürlich , E. Češka, J. Beneš, M. Holcát, P. Strejc, T. Švestka,

Neomluveni: E. Oganessian

Hosté: E. Soubustová, J. Mašata, T. Zima

 

M. Hilšer zahájil zasedání v 15,05 hodin.

 

Š. Bálková vyzvala přítomné k uctění památky doc. Jaroslava Skály minutou ticha.

 

Návrh programu:

  1. Kontrola zápisu z 5. 11. 2007 (5 min.)
  2. Kontrola zápisu z 19. 11. 2007 (5min.)
  3. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Informace děkana pro členy AS (10 min.)
  4. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – Projednání žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Ošetřovatelství oboru Porodní asistentka (15 min.)
  5. Ing. Eva Soubustová, MBA – Projednání návrhu změny rozpočtu pro rok 2007

(10 min)

6. Ing. Eva Soubustová, MBA – Projednání návrhu předběžného rozpočtu na rok 2008

(10 min)

7. Varia (10 min.)

 

Akademický senát schvaluje návrh programu zasedání.

20 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

1.Kontrola zápisu z 5. 11. 2007

Akademický senát schvaluje zápis zasedání z 5. 11. 2007 v předloženém znění s připomínkami děkana fakulty.

18 : 0 : 2 schváleno

2.Kontrola zápisu z 19. 11. 2007

Akademický senát schvaluje zápis zasedání z 19. 11. 2007 v předloženém znění s připomínkami děkana fakulty.

18 : 0 : 2 schváleno

3.Informace děkana pro členy AS

 

Děkan fakulty informoval přítomné o:

- setkání Asociace lékařských fakult ČR a SR v Mariánských Lázních;

- rozvoji informačních technologií;

- evaluaci výuky;

- odměnění oceněných pedagogů;

- volitelných předmětech;

- nárůstu vědecké produkce;

- návrhu věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních pracovištích.

 

Š. Sulek se domnívá, že AS by měl zaujmout stanovisko k poslednímu bodu informací děkana.

 

T. Zima doplňuje, že v této věci se bude nyní intenzivně jednat.

 

P. Broulík se zajímá o vznik tohoto návrhu.

 

T. Zima vysvětluje, že se jedná o návrhy předložené v posledních dnech, i když o myšlence UN se hovoří od roku 1992.

 

P. Sucharda navrhuje usnesení.

Akademický senát 1. LF UK vyslechl s velkým znepokojením informaci děkana fakulty o návrhu věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních pracovištích. Žádá děkana, aby senát průběžně informoval o vývoji v této záležitosti.

22:0:0 schváleno

4. Projednání žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Ošetřovatelství oboru Porodní asistentka

J. Mašata prezentoval bakalářský studijní program.

 

15,35 hodin příchod J. Hoffmanová.

M. Hilšer zahájil rozpravu.

 

P. Šnajdr tlumočil zneklidnění klinických pracovišť s navyšováním bakalářských oborů.

 

T. Zima reagoval tím, že trendem je především posilovat kombinovanou formu studia. Podmínkou je však existence také prezenční formy.

 

15,40 příchod K. Šonka.

Š. Sulek se dotázal, o jakých dalších oborech se ještě do budoucna uvažuje?

 

T. Zima garantoval, že nebude narůstat počet studentů bakalářských programů v prezenční formě studia.

 

K. Mezian namítl, že jiná pracoviště jako například v Mariánských Lázních jsou nevytížená a mohla by zde probíhat intenzivnější výuka bakalářských oborů.

 

T. Zima dodal, že tyto informace nejsou úplné. Pracoviště v Mariánských Lázních získá akreditaci, bude-li tam zajištěn kvalifikovaný tým fyzioterapeutů.

 

J. Bruthans se zeptal, zda by bylo možné vypracovat pro příští zasedání senátu výhled plánovaných oborů bakalářského studia. Podle zkušeností z MUNI nemají porodní asistentky uplatnění.

 

J. Mašata tvrdí, že v Praze je nedostatek kvalifikovaných porodních asistentek. Požadavky na porodní asistentku jsou velké, měla by pracovat zcela samostatně.

 

P. Sucharda se domnívá, že by mělo být řečeno rozhodnutí. Nejsou vážné důvody proto, aby AS žádost zamítl.

 

Š. Sulek žádá, aby byl v příštím roce plánován předem počet studentů bakalářského studia.

 

T. Zima ujišťuje přítomné, že své úsilí bude nyní směřovat přípravě nového zákona o univerzitních nemocnicích. To je problém, který fakultu a nemocnici bezprostředně ohrožuje. Problematiku bakalářského studia doporučuje řešit na jaře 08.

 

M. Hilšer navrhuje usnesení:

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s žádostí o akreditaci bakalářského studijního programu Ošetřovatelství oboru Porodní asistentka.

21 : 0 : 1 schváleno

M. Hilšer poděkoval J. Mašatovi za prezentaci.

 

5.Projednání návrhu změny rozpočtu pro rok 2007

 

E. Soubustová seznámila přítomné se změnami v letošním rozpočtu.

 

M. Hilšer se pozastavil nad změnami rozpočtu v posledním měsíci roku.

 

E. Soubustová uvádí důvody změn a T. Zima doplňuje, že rozpočet je vyrovnaný. Změny nastávají v jednotlivých položkách. Tyto změny jsou předkládány AS ke schválení.

 

B. Matouš doplňuje, že se jedná o standardní postup.

 

Akademický senát schvaluje změnu rozpočtu v roce 2007.

21 : 0 : 1 schváleno

6. Projednání návrhu předběžného rozpočtu na rok 2008

 

E. Soubustová seznámila přítomné s předběžným rozpočtem na rok 2008, s navýšením určitých položek jako např. mzdové prostředky, opravy a údržby, tržby, energie a další náklady s tím související.

Rozpočet bude předložen v březnu – dubnu 2008.

 

M. Hilšer vyzval přítomné k rozpravě.

 

Akademický senát schvaluje předběžný rozpočet pro rok 2008.

22 : 0 : 0 schváleno

7.Varia

 

G. Chellapah přednesl připomínky studentů anglické paralelky.

 

T. Zima se k nim vyjádřil na místě a slíbil, že bude tyto názory tlumočit O. Kittnarovi, proděkanu pro zahraniční studenty. Situaci je možné řešit na základě konkrétních údajů.

 

Do diskuze se zapojili Š. Sulek, M. Hilšer a P. Broulík.

 

Š. Bálková upozorňuje, že jsou již vyprodány vstupenky na ples, přestože prodej začal dnes dopoledne.

 

T. Zima přitakal a informuje, že bude zvažovat postavení dalšího stanu.

 

 

M. Hilšer informoval o závěrech sekce předsedů akademických senátů asociace lékařských fakult ČR a SR přijatých na posledním setkání v Mariánských Lázních.

Požádal senát o jejich podporu:

 

„Sekce po diskuzi ke zprávě OECD k terciárnímu vzdělávání a k výchozím tezím pro Bílou knihu:

  1. podporuje stanoviska pracovní komise předsedů AS při RVŠ a České konference rektorů k těmto materiálům;

  1. odmítá účelová tvrzení zpochybňující principy demokratického řízení vysokých škol. Tyto principy je třeba zachovat, kultivovat, nikoliv nahrazovat direktivním státním centralismem;

  1. nesouhlasí s navrhovaným snížením autonomie vysokých škol a jejich senátů zejména v oblasti navrhování kandidátů na rektory vysokých škol a děkany fakult;

  1. konstatuje, že akademické senáty lékařských fakult jsou připraveny konstruktivně diskutovat o vhodných změnách ve vyvážení pravomocí a odpovědností správních rad, managementu a akademických senátů vysokých škol a fakult. V tomto kontextu sekce zdůrazňuje nezastupitelnou roli senátů, resp. akademické samosprávy zejména ve veřejné kontrole nakládání s prostředky vysokých škol, v kontrole kvality výuky (evaluace), ve spolurozhodování o základních směrech rozvoje lékařských fakult a při návrzích na jmenování rektorů, resp. děkanů. Tuto diskusi je nutné vést spolu s přípravou vzniku univerzitních nemocnic.

 

V Mariánských Lázních 10. listopadu 2007“

T. Zima doplnil informaci o tomto dokumentu.

 

P. Sucharda namítá, že nemůže souhlasit s materiálem, který nezná.

 

M. Hilšer uvedl, že zašle další členům AS další materiály (Výchozí teze bílé knihy a Zprávu OECD o terciárním vzdělávání v ČR), které jsou předmětem kritiky zmíněných závěrů. K podpoře závěrů může senát přistoupit na dalším zasedání.

 

T. Zima se rozloučil se senátorkami a senátory předáním pamětního listu. Poděkoval za spolupráci a podporu.

 

Na závěr poděkoval M. Hilšer všem přítomným. Zasedání skončilo v 16,40 hodin.

 

 

 

 

Zapsala: Eva Svobodová

Hodnocení: spravovat