1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 28. 11. 2016

Zápis z ustavujícího zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 28. 11. 2016

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: P. Tesařová
Neomluveni:
Hosté: M. Hilšer, E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:
1. Složení slibu člena Akademického senátu 1. LF UK (15 min.)
2. Volba předsedy Akademického senátu 1. LF UK (20 min.)
3. Volba místopředsedy Akademického senátu (15 min.)
4. Volba poradních orgánů Akademického senátu - stálé komise,
poradní komise (20 min.)
5. Termíny zasedání (10 min.)
6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Opatření děkana o stipendiu za vynikající
studijní výsledky v ak. roce 2015/2016 (20 min.)
7. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na jmenování nového člena Vědecké
rady 1. LF UK (10 min.)
8. Různé (10 min.)

Ustavující zasedání Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy zahájil odstupující předseda, P. Strejc v 15.10 hodin. Informoval přítomné, že vše probíhá podle Volebního a jednacího řádu Akademického senátu 1. LF UK.

Předseda volební komise pro volby do AS 1. LF UK, M. Hilšer, stručně informoval o průběhu voleb a vysvětlil důvod zveřejnění volebních výsledků 11. 11. 2016 v odpoledních hodinách, kdy byla nutná právní konzultace pro správný výklad Volebního a jednacího řádu Akademického senátu. Uvedl, že volební komise do 28. 11. 2016 neobdržela žádnou stížnost k organizaci, průběhu a výsledkům voleb. M. Hilšer poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci voleb.

Nejstarší člen Akademického senátu 1. LF UK, P. Broulík, poděkoval M. Hilšerovi.
Pozdravil nově zvolené členy Akademického senátu 1. LF UK a požádal je, aby přikročili ke složení slibu člena Akademického senátu.

1. Složení slibu člena Akademického senátu 1. LF UK
P. Broulík přečetl text slibu, poté přistupovali jednotliví členové Akademického senátu 1. LF UK a stvrdili tento slib rukoudáním předsedajícímu a předsedovi volební komise, vyslovením slova „slibuji“ a podpisem textu slibu. Poté obdrželi od předsedy volební komise osvědčení o zvolení členy Akademického senátu 1. LF UK s mottem: Génius a talent přežívají, vše ostatní je smrtelné.


2. Volba předsedy Akademického senátu 1. LF UK
P. Broulík vyzval přítomné ke zvolení volební komise pro volbu předsedy AS 1. LF UK.

H. Dittrichová navrhla M. Vejražku, L. Dibdiaka a D. Novotného.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schvaluje volební komisi pro volbu předsedy a místopředsedy Akademického senátu 1. LF UK pro období 2016 – 2019 ve složení: M. Vejražka, L. Dibdiak a D. Novotný.
29 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

J. Bříza navrhl po dobrých zkušenostech z minulých let jako předsedu AS 1. LF UK, P. Strejce.

P. Broulík požádal přítomné o vznesení námitek.

P. Pafko se připojil k návrhu J. Břízy.

Přítomní obdrželi volební lístky, na které napsali jméno voleného předsedy AS 1. LF UK pro období 2016 – 2019 a odebrali se jeden po druhém k volební urně.
Volební komise sečetla volební hlasy.

M. Vejražka jménem volební komise informoval přítomné o výsledku volby. Mezi 29 volebními hlasy byl jeden hlas neplatný a 28 hlasů získal P. Strejc.

Akademický senát 1. LF UK zvolil ze svého středu v tajné volbě 28 hlasy předsedu pro funkční období 2016 – 2019, P. Strejce.

P. Strejc poděkoval senátorům za zvolení a P. Broulíkovi za vedení zasedání a ujal se předsednictví. Poblahopřál nově zvoleným senátorkám a senátorům. Poté zahájil volbu místopředsedy, který by měl být podle Volebního a jednacího řádu AS 1. LF UK vybrán mezi studenty-senátory.

D. Novotný jménem studentské komory navrhl H. Dittrichovou.

S. Štípek tento návrh velmi podpořil. S H. Dittrichovou má možnost již několik let spolupracovat v redakci Wikiskript. H. Dittrichová nejen navrhuje, ale též realizuje kvalitní projekty a svoje zkušenosti předává mladším kolegům.

P. Strejc navrhl F. Vaňáska, který je současně členem AS UK.

P. Broulík požádal, aby jmenovaní povstali.

J. Raboch vyzval jmenované, aby se představili.

H. Dittrichová poděkovala za vřelá slova S. Štípka a Studentské komoře za navrhnutí. Představila se jako studentka 6. ročníku Všeobecného lékařství, redaktorka Wikiskript. Pokud by ji byla plénem svěřena důvěra, funkci místopředsedkyně Akademického senátu 1. LF UK by ráda vykonávala alespoň z poloviny stejně dobře jako její předchůdce, M. Důra.

F. Vaňásek poděkoval za navržení do funkce místopředsedy, kterého si velice váží a rád by navázal na práci M. Důry. Podílí se též na práci Wikiskript jako administrátor. Je členem Akademického senátu UK a v Akademickém senátu 1. LF UK je členem od r. 2010.

Členové AS 1. LF UK převzali volební lístky, na které napsali jméno voleného kandidáta/-ky na místopředsedu/-kyni AS 1. LF UK. Poté se odebrali k volební urně.
Volební komise zkontrolovala počet a platnost volebních lístků a sečetla hlasy.

M. Vejražka jménem volební komise seznámil přítomné s výsledkem volby. Bylo odevzdáno 29 hlasovacích lístků. Pro zvolení do funkce je třeba minimálně 16 hlasů, které získala H. Dittrichová. 12 hlasů obdržel F. Vaňásek. 1 lístek byl neplatný.

Akademický senát 1. LF UK zvolil ze svého středu v tajné volbě 16 hlasy místopředsedkyni pro funkční období 2016 – 2019, H. Dittrichovou.

P. Strejc poblahopřál zvolené místopředsedkyni, která zaujala svoje místo za předsednickým stolem a poděkovala všem přítomným za důvěru.


4. Volba poradních orgánů Akademického senátu - stálé komise, poradní komise
P. Strejc navrhl, aby Akademický senát vycházel ze složení komisí, které se osvědčily v minulém období, a doplnil je nově zvolenými členy.

P. Strejc navrhl, aby v legislativní komisi dále pokračovali M. Vejražka a P. Broulík.

P. Broulík navrhl L. Zlatohlávka.

M. Vejražka navrhl H. Dittrichovou, A. Novákovou a P. Tišera.

J. Raboch se dotázal, kolik komisí se bude volit?

P. Strejc odpověděl, že se budou volit základní komise, což je komise legislativní, ekonomická a studijní. V minulém období byly ještě další komise.

P. Broulík je pro tři klíčové komise.

P. Strejc navrhuje do studijní komise stávající členy K. Smetanu, O. Naňku a P. Pafka.

Dále jsou navrženi M. Vrablík, H. Švehlová, T. Mirchi a M. Pehr.

M. Vejražka prosí doplnit legislativní komisi členem se zkušeností s Ph.D. studiem a navrhuje J. Živného.

Pro ekonomickou komisi se sešly návrhy stávajících členů J. Břízy, Z. Kršky, A. Martana, J. Marconě a J. Rabocha. Komise byla doplněna dalšími návrhy na členství L. Dibdiaka a D. Novotného.

Po diskusi bylo navrženo do každé základní komise 7 členů. Všichni navržení se svou nominací souhlasili.

Následovala diskuse o způsobu volby.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s volbou stálých komisí en bloc.
29 : 0 : 0 schváleno

Akademický senát 1. LF UK zvolil legislativní komisi AS 1. LF UK pro období 2016 – 2019 v tomto složení: P. Broulík, H. Dittrichová, A. Nováková, P. Tišer, M. Vejražka, L. Zlatohlávek a J. Živný.
22 : 0 : 7 schváleno

Akademický senát 1. LF UK zvolil studijní komisi AS 1. LF UK pro období 2016 – 2019 v tomto složení: T. Mirchi, O. Naňka, P. Pafko, M. Pehr, K. Smetana, H. Švehlová a M. Vrablík.
22 : 0 : 7 schváleno

Akademický senát 1. LF UK zvolil ekonomickou komisi AS 1. LF UK pro období 2016 – 2019 v tomto složení: J. Bříza, L. Dibdiak, Z. Krška, J. Marcoň, A. Martan, D. Novotný a J. Raboch.
22 : 0 : 7 schváleno

P. Strejc požádal o dodatečné schválení dalšího programu zasedání.

Akademický senát 1. LF UK schválil program zasedání v předloženém znění.
29 : 0 : 0 schváleno


5. Termíny zasedání
P. Strejc zahájil rozpravu k předloženým termínům zasedání AS 1. LF UK pro rok 2017.

Akademický senát 1. LF UK schválil termíny zasedání v roce 2017 takto: 9. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4., 22. 5., 19. 6., 9. 10., 6. 11. a 4. 12. 2017.
29 : 0 : 0 schváleno


6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Opatření děkana o stipendiu za vynikající
studijní výsledky v ak. roce 2015/2016
P. Strejc požádal děkana 1. LF UK, A. Šeda, aby se ujal slova.

A. Šedo předal slovo E. Soubustové, tajemnici 1. LF UK.

E. Soubustová zdůvodňuje předložení materiálu při příležitosti ustavujícího zasedání. Je třeba, aby AS 1. LF UK schválil stipendia za vynikající studijní výsledky nyní, aby mohla být proplacena studentům do konce letošního roku. Novela Vnitřních předpisů UK nebyla dosud schválena, proto Opatření děkana vychází z Vnitřních předpisů platných dosud.
Stipendia jsou vyplácena z fondu poplatků spojených se studiem. Tyto poplatky však nepokryjí potřebnou částku a fakulta se na dorovnání musí podílet i z jiných prostředků.

M. Pehr se zeptal, jakou sumou se fakulta podílí na vyplácených stipendiích?

E. Soubustová konkrétní částku neznala, ale může ji sdělit v případě zájmu při příštím zasedání AS 1. LF UK.

A. Šedo doplnil, že tento předpis vzniká ve vášnivé diskusi všech fakult UK. Doplňování fondu vyplývá z Vnitřního předpisu a momentální situace. Předložený návrh byl vypracován podle osvědčeného způsobu a doporučuje, aby byl Akademickým senátem 1. LF UK přijat.

Akademický senát 1. LF UK schválil Opatření děkana o stipendiu za vynikající studijní výsledky v ak. roce 2015/2016 v předloženém znění.
28 : 0 : 1 schváleno


7. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na jmenování nového člena Vědecké
rady 1. LF UK
A. Šedo se ujal slova a pogratuloval všem nově i znovu zvoleným členům a funkcionářům AS 1. LF UK. Vyjádřil své uspokojení, že AS 1. LF UK funguje jako tým, kterému záleží na vedení fakulty. Rád by prodiskutoval se studentskými členy AS 1. LF UK členství v dalších orgánech fakulty.
A. Šedo předkládá návrh na nového mimouniverzitního člena Vědecké rady 1. LF UK, J. Dudry, generálního ředitele a předsedu představenstva společnosti AGEL Praha. Toto pracoviště patří mezi špičková mezinárodně uznávaná pracoviště. A. Šedo se domnívá, že by členství J. Dudry ve Vědecké radě 1. LF UK bylo pro fakultu přínosem.

P. Pafko zná J. Dudru osobně a považuje ho za vynikajícího manažera.

J. Raboch se zúčastnil několika lékařských setkání organizovaných J. Dudrou. Potvrzuje slova P. Pafka a doporučuje členství J. Dudry ve Vědecké radě 1. LF UK.

Z. Krška zná J. Dudru ze spolupráce s II. chirurgickou klinikou 1. LF UK a VFN jako člověka obětavého, s velkým zájmem a pracovním nasazením.

J. Bříza zná J. Dudru rovněž z týmu chirurgického i manažerského. Podporuje jeho zvolení.

P. Strejc předložil přítomným návrh na způsob volby.

Akademický senát 1. LF UK hlasuje pro veřejnou volbu nového člena Vědecké rady 1. LF UK.
29 : 0 : 0 schváleno

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh předložený děkanem fakulty se jmenováním do funkce mimofakultního člena Vědecké rady 1. LF UK, MUDr. Jána Dudry, Ph.D., AGEL, a.s. s účinností od 1. 12. 2016.
29 : 0 : 0 schváleno

8. Různé

P. Strejc krátce referoval o posledním zasedání, na kterém v závěru přislíbil při svém znovuzvolení členem AS 1. LF UK malé občerstvení. Toto připravil společně s J. Břízou. Ukončil zasedání v 16.35 hodin a pozval všechny přítomné k přátelskému posezení.Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat