1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 25. 4. 2016


Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 25. 4. 2016

Přítomni: viz prezenční listina

Omluveni: J. Beneš, J. Horejsek, P. Kňažeková, N. Malinová, P. Pafko, J. Roth,
M. Španko

Hosté: L. KolářováNávrh programu:
1. Projednání návrhů na jmenování děkana 1. LF UK (60 min.)


Předseda Akademického senátu 1. LF UK, P. Strejc, zahájil mimořádné zasedání v 15.14 hodin a požádal přítomné o schválení programu zasedání.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze souhlasí s programem mimořádného zasedání.
21 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

15.16 hodin příchod P. Klener.

1. Projednání návrhů na jmenování děkana 1. LF UK
P. Strejc seznámil přítomné s činností volební komise od 14. 3. 2016, kdy byla uzávěrka přijímání návrhů na kandidáty na funkci děkana 1. LF UK pro období 2016 - 2020.
Jediným kandidátem je prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Poté P. Strejc seznámil přítomné s průběhem tajné volby a navrhl dvě členky volební komise jako skrutátorky volebních hlasů. P. Tesařovou navrhl za pedagogickou část a H. Dittrichovou za studentskou část AS 1. LF UK.

Akademický senát 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze souhlasí se zvolením skrutátorek volebních hlasů, P. Tesařové a H. Dittrichové.
20 : 0 : 2 schváleno


Přítomní byli požádáni, aby během průběhu volby neopouštěli místnost a vypnuli své mobilní telefony. Dále byli poučeni o správném způsobu označení hlasovacího lístku.
Před přítomnými byla prezentována prázdná volební urna, která byla poté přede všemi zapečetěna.
Jednotliví členové Akademického senátu pak postupně předstupovali k jednacímu stolu, kde obdrželi od předsedy volební komise hlasovací lístek opatřený razítkem Akademického senátu. Člen volební komise kontroloval volbu jednotlivých členů podle prezenční listiny. Voliči vstupovali jednotlivě za plentu a jednotnými tužkami označovali jméno voleného kandidáta. Plenta byla pod dohledem člena volební komise. Označený hlasovací lístek byl vhozen do zapečetěné urny.
Po ukončení tajné volby dvě zvolené skrutátorky s předsedou volební komise odnesli urnu mimo jednací místnost. Skrutátorky urnu otevřely a hlasy sečetly.

P. Tesařová poté oznámila předsedovi Akademického senátu a současně předsedovi volební komise, P, Strejcovi, výsledek tajného hlasování:
Z celkového počtu 22 voličů bylo 21 hlasů pro zvolení A. Šeda, 1 hlas byl proti.
P. Strejc vyhlásil kandidátem na funkci děkana 1. LF UK pro období 2016 – 2020 A. Šeda.


P. Strejc přizval zvoleného kandidáta do jednací místnosti.

15.38 hodin příchod S. Štípek.

A. Šedo poděkoval přítomným za důvěru, která je povzbuzením do další činnosti ve prospěch fakulty a věří, že i v budoucnu bude dostávat cennou zpětnou vazbu od kolegů.

Předseda Akademického senátu poděkoval za účast přítomným a vyhlásil konec mimořádného zasedání v 15.40 hodin.
Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat