1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 24. 11. 2014

Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu 1. LF UK
dne 24. 11. 2014

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: L. Bajer, J. Beneš, J. Bříza, P. Pafko, J. Roth, K. Smetana,
Neomluveni:
Hosté: E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:
1. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu ze 6. 10. 2014 (10 min.)
2. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
3. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Zpráva o volbách do AS UK (10 min.)
4. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Prospěchová stipendia za vynikající výsledky
v ak. roce 2013/2014 (20 min.)
5. Různé (10 min.)


Předseda Akademického senátu 1. LF UK, P. Strejc, zahájil zasedání v 15.05 hodin přivítáním všech přítomných a vysvětlením důvodu, který vedl ke svolání mimořádného zasedání.

P. Strejc požádal přítomné o schválení návrhu programu zasedání.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje program zasedání.
22 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


1. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Kontrola zápisu ze 6. 10. 2014
P. Strejc požádal přítomné o schválení předloženého zápisu ze zasedání dne 6. 10. 2014.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 6. 10. 2014 v předloženém znění.
22 : 0 : 0 schváleno

15.10 hodin příchod P. Tesařová.


2. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS
Děkan 1. LF UK, A. Šedo, oznámil přítomným členům AS, že byla prodloužena smlouva 1. LF s magistrátem hl. m. Prahy na pronájem Faustova domu na dalších 10 let.
Dále informoval o úspěšném vývoji projektů VaVpl pro Prahu.
Seznámil přítomné s pozitivním ohlasem veřejnosti na informační kampaň vedenou před plánovanou změnou v přijímacím řízení, a sice s ohledem na výsledky v matematice.
Děkan fakulty blahopřál zvoleným zástupcům 1. LF do AS UK, se kterými hodlá spolupracovat a věří, že budou hájit zájmy fakulty a budou její oporou.
Ve věci mateřské školky se vývoj posunul negativním směrem vzhledem k odstoupení partnerů (MFF a PřF). Další informace o možnostech řešení budou podány AS průběžně.

P. Strejc poděkoval za informace a vyzval přítomné k rozpravě.

Akademický senát 1. LF UK bere na vědomí informace děkana 1. LF UK.

3. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Zpráva o volbách do AS UK

P. Strejc blahopřál zvoleným zástupcům do AS UK, J. Rabochovi, S. Štípkovi, P. Kňažekové a F. Vaňáskovi. Jmenovitě poděkoval volební komisi: P. Šnajdrovi, M. Hilšerovi, I. Šebestovi, A. Tesařovi a B. Trnkové. Stejné poděkování vyjádřil i komisím ve volebních místnostech: A. Furmánkové, M. Faškovi, T. Kočišové, E. Spisarové, J. Přádovi, M. Jellušové, M. Štřekovi, Z. Rohálové a K. Fulínové.

O. Naňka projevil přání, aby volbám byla věnována lepší propagace, která by zajistila vyšší účast.

P. Strejc poděkoval za podnět k lepší prezentaci kandidátů při příštích volbách.


4. Prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Prospěchová stipendia za vynikající výsledky
v ak. roce 2013/2014
P. Strejc vyzval tajemnici fakulty, E. Soubustovou, aby seznámila přítomné s předloženým návrhem na přiznání prospěchových stipendií za vynikající výsledky v ak. roce 2013/2014.

E. Soubustová se omluvila za nutnost svolat mimořádné zasedání k tomuto bodu a vysvětlila technické příčiny. Vysvětlila změny ve stipendiích oproti loňskému roku. Změny nastaly v souvislosti s nastavenými pravidly rektorátu UK.
Prospěchová stipendia jsou doplácena z provozních prostředků fakulty a ve srovnání s jinými fakultami UK je jejich výše nadstandardní.

A.Šedo zmínil, že studenti jsou kromě prospěchových stipendií průběžně odměňováni za pomoc a práci ve prospěch fakulty.

J. Živný poukazuje na to, že pro dosažení průměru 1,01 – 1.10 je potřeba složit minimálně 10 zkoušek. Tato kategorie stipendií je v případě studentů všeobecného lékařství dosažitelná pouze pro studenty 4. ročníku.

Na toto téma se rozvinula diskuze, které se zúčastnil P. Strejc, A. Šedo, O. Naňka, E. Soubustová, J. Marcoň, S. Smutný, J. Raboch, F. Vaňásek a K. Kučerová.
Z diskuze vyplynulo, že návrhy na řešení příštího výpočtu stipendií budou zasílány na adresu předsedy AS, který je předá vedení fakulty ke zpracování.
Předloženého návrhu se návrhy na změnu výpočtu nebudou týkat.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje předložený návrh prospěchových stipendií za vynikající výsledky v ak. roce 2013/2014.
23 : 0 : 0 schváleno


5. Různé

P. Bartůněk informoval přítomné o své nové knize anekdot „Doktoři jsou taky lidi“ a věnoval každému jeden výtisk.

P. Klener pozval na benefiční divadelní představení „Soudce v nesnázích“ v Divadle na Vinohradech dne 26. 11. 2014 od 19.00 hodin, které pořádá Heřmanského nadace hematologické onkologie a občanské sdružení Lymfom help.

O. Naňka se dotázal, zda by nemohl být zápis schvalován per rollam, aby se urychlilo jeho zveřejnění?

M. Vejražka reagoval ujištěním, že legislativní komise se zabývá návrhem na změnu vnitřního předpisu.

F. Vaňásek podrobně informoval o Evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus, který se konal 4. – 7. 11. 2014 v Brně. Zájem o studium na 1. LF UK byl enormní. Touto cestou by F. Vaňásek rád vyjádřil poděkování dalším studentům, kteří se podíleli na vytvoření atraktivního a přátelského obrazu naší fakulty. Byli to A. Novotný (6. r. VL), K. Kučerová (5. r. VL), D. Domanská (3. r. ZL), P. Šašek (3. r. ZL), M. Vavříková (Bc.) a L. Junková (Bc.)

P. Kňažeková se zeptala, zda by mohla být prospěchová stipendia proplacena do vánočních svátků?

E. Soubustová, sdělila, že pokud vše bude urychleně zpracováno a úřední dopisy si studenti vyzvednou osobně na studijním oddělení a vzdají se odvolací lhůty, pak je možné realizovat výplatu před vánočními svátky.

P. Strejc ukončil zasedání v 15.45 hodin.Zapsala: E. Svobodová

 

Hodnocení: spravovat