1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 22. 5. 2017

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 22. 5. 2017

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: L. Dibdiak, Z. Krška, H. Švehlová, F. Vaňásek
Neomluveni:
Hosté: E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. - Kontrola zápisu ze 3. 4. 2017 (10 min.)
2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. - Kontrola zápisu z 2. 5. 2017 (10 min.)
3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Opatření děkana, kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v ak. roce 2017/2018 (20 min.)
5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. - Rozpočet fakulty na 2017 (20 min.)
6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Disciplinární komise – doplnění členů-studentů (10 min.)
7. Různé (10 min.)

Předseda Akademického senátu 1. LF UK, P. Strejc, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání v 15.06 hodin.

P. Strejc vyzval přítomné senátorky a senátory ke schválení navrženého programu zasedání.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje program zasedání.
25 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. - Kontrola zápisu ze 3. 4. 2017
P. Strejc požádal přítomné o schválení zápisu ze zasedání, které se konalo dne 3. 4. 2017, nejsou-li další připomínky.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje zápis ze zasedání dne 3. 4. 2017 v předloženém znění.
25 : 0 : 0 schváleno

2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. - Kontrola zápisu z 2. 5. 2017
P. Strejc požádal přítomné o schválení zápisu z mimořádného zasedání, které se konalo 2. 5. 2017.
Akademický senát 1. LF UK schvaluje zápis z mimořádného zasedání dne 2. 5. 2017 v předloženém znění.
25 : 0 : 0 schváleno


3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS
Děkan 1. LF UK, A. Šedo, seznámil přítomné s posledními aktuálními informacemi.
V minulém týdnu se 1. LF prezentovala před Mezinárodní vědeckou radou Univerzity Karlovy (International Advisory Board Meeting). Po prezentaci následovala diskuse. Fakulta byla kladně hodnocena.
A. Šedo se setkává se situací, kdy zaměstnanci nejsou vedením svých pracovišť dobře informování o dění na fakultě (filosofie mzdových limitů, počty studentů atd.). Domnívá se, že informace na některých pracovištích nejsou dobře předávány, přestože zdroje informací (internet, intranet, porady přednostů, zastoupení pracovišť v AS a VR, Výroční zpráva) jsou k dispozici.
A. Šedo informoval o připravované brožuře oslovující potenciální externí partnery fakulty.
A. Šedo si váží zaměstnanců fakulty, kteří šíří dobré jméno fakulty prostřednictvím médií.
Na kolegiu rektora byl projednáván materiál o úspěšnosti Ph.D.–studia, které se pohybuje okolo 50%. Vedení univerzity upozorňuje na někdy nekvalitní práci školitelů a oborových rad, které vedou studenty pouze formálně a nevyvozují průběžně důsledky v případě neplnění studijních povinností. Tato diskuse souvisí se zvyšováním stipendií pro Ph.D.–studenty. A. Šedo se domnívá, že zvýšení příjmů Ph.D.–studentů by mělo jít cestou podílení se na projektech a úvazků pracoviště školitele.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

J. Bartoníček se zeptal, zda je v 50% zohledněno Ph.D.-studium i klinických lékařů.

A. Šedo řekl, že skupina se nedělí na klinické a neklinické studenty, ale na prezenční a kombinovanou formu.

J. Bartoníček se ptal, zda jsou tyto skupiny rozdílné a zda se rozdíl může projevit na výsledku?

A. Šedo konstatoval, že úspěšní a neúspěšní jsou v obou formách studia s tím, že velká část studentů přechází z prezenční do kombinované formy bez ohledu na OR.

P. Broulík se zeptal, zda se to týká i MD a těch, kteří pokračují ve studiu?

A. Šedo odpověděl, že Ph.D.–studium na 1. LF mohou studovat jen ti, kteří jsou po promoci.

J. Bříza se zeptal na časový úsek, který byl zpracovatelem studie o úspěšnosti Ph.D.-studentů sledován po zahájení doktorandského studia, tj. zda se posuzovalo jako neukončení programu, pokud student neukončil v době určené pro prezenční studium, i když přešel na distanční formu?

A. Šedo odpověděl, že doba ukončení není zohledněna.

P. Pafko se zeptal, jak je oceněn školitel, který by měl mít zájem, aby student studium dokončil?

A. Šedo odpověděl, že školitel má odměnu 50.000,- Kč, pokud je studium dokončeno za 4 roky.

P. Pafko by motivoval odměnou po splnění studia až ve 4. ročníku.

A. Šedo konstatoval, že tak to je. Především Ph.D.-studium otevírá studentům cestu kariérního růstu. Bohužel ani vyšší odměny nepřevýší plat v nemocnici. Školitelé jsou důležití.


4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Opatření děkana, kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v ak. roce 2017/2018

Tajemnice 1. LF UK, E. Soubustová, představila přítomným úpravu výše doktorských stipendií oproti loňskému roku. Jedná se o zvýšení ve všech ročnících Ph.D.–studia od 7.000,- Kč v prvním ročníku do 9.500,- Kč ve čtvrtém ročníku. Vzhledem k tomu, že RUK poskytuje na jednoho studenta částku 7.500,- Kč, je nutno využívat i jiných zdrojů financování, jak v předchozím bodu informoval děkan fakulty.

J. Bříza, předseda Ekonomické komise AS 1. LF UK, s vědomím nutnosti rezervy fakulty na zvýšení stipendií doporučil přítomným tento návrh přijmout a schválit.

Akademický senát 1. LF UK projednal návrh opatření děkana, kterým se stanoví výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2017/2018, dle předloženého materiálu k tomuto bodu, a nemá k jeho vydání námitek.
25 : 0 : 0 schváleno


5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. - Rozpočet fakulty na 2017
E. Soubustová informovala přítomné, že rozpočet vychází z možností fakulty podle prostředků z RUK. Rozpočet je dále upraven podle skutečnosti roku 2016. Rozpočet počítá s nárůstem mzdových prostředků na základě evaluace pedagogického výkonu a vědeckých výsledků. Tržby jsou vyšší z prodeje služeb, zejména se jedná o příjmy z anglické paralelky. Rozpočet je konstruován s minusem, který bude doplněn z provozních fondů. V souvislosti s možnými změnami cen energií by byla případná úprava předložena ke schválení AS 1. LF UK.

J. Bříza informoval, že Ekonomická komise projednávala strukturu položek. Pohyby byly zdůvodněny. Mínus v hlavní činnosti fakulty bude doplněno plusem z doplňkové činnosti fakulty. Mzdový fond je přísněji navázán na výkon. Ekonomická komise doporučuje předložený návrh rozpočtu schválit.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje rozpočet 1. LF UK na rok 2017 v předloženém znění.
25 : 0 : 0 schváleno

6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Disciplinární komise – doplnění členů-studentů
Místopředsedkyně AS 1. LF UK, H. Dittrichová, přednesla návrh děkana fakulty na nové členy z řad studentů Disciplinární komise 1. LF UK, a sice J. Bartošky ze 4. ročníku, D. Novotného ze 3. ročníku a A. Buriánkové ze 3. ročníku. Dále přednesla návrh na jejich náhradníky, V. Šurániovou ze 4. ročníku a K. Šubrta ze 4. ročníku.
P. Strejc navrhl přítomným volbu en bloc všech navržených a požádal přítomné o vyjádření námitek. Vzhledem k tomu, že nebylo námitek, vyzval P. Strejc plénum k hlasování.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s návrhem děkana fakulty na jmenování studentské části Disciplinární komise 1. LF UK v tomto složení:
členové: Jan Bartoška (4. ročník), David Novotný (3. ročník), Anežka Buriánková (3. ročník);
náhradníci: Veronika Šurániová (4. ročník), Kryštof Šubrt (4. ročník).
20 : 0 : 5 schváleno

7. Různé

M. Vejražka se omlouvá za časový tlak při schvalování vnitřních předpisů, které by měly být schváleny před zahájením zápisů pro akademický rok 2017/2018. Vnitřní předpisy 1. LF UK projednala Legislativní komise AS UK za účasti zástupců fakulty dne 17. 5. 2017. Písemné stanovisko Legislativní komise AS UK není ještě k dispozici, jeho předběžnou verzi získala Legislativní komise AS 1. LF UK dnes dopoledne, proto písemný materiál byl rozdán přímo na zasedání a vnitřní předpisy byly zařazeny do bodu Různé.
Ve Statutu se navrhuje řada legislativně technických úprav. Podstatná změna je v článku 10, odst. 5, kde byla uplatněna připomínka k vymezení funkčního období členů AS, navržené znění neošetřuje mimořádné volby so AS – změna bude zařazena do Volebního řádu. Podrobněji se rozpracovává čl. 21 s ohledem na společná pracoviště s nemocnicemi.
V Pravidlech pro organizaci studia na 1. LF UK se mění označení dosavadního výkazu o studiu na „index“, termín výkaz o studiu je totiž vyhrazen pro jiný dokument předpisy s vyšší právní silou. V čl. 18 se upřesňuje úprava ukončení zkoušky při neúspěchu v její části. V čl. 19 se mění kompetence při jmenování zkoušejících, úprava opět vychází z předpisů s vyšší právní silou. Čl. 20, který upravuje některé podrobnosti státní zkoušky, je obdobou čl. 18. V části III. věnované doktorským studijním programům jsou kompetenční změny vynucené nadřízenými předpisy. Koordinační rada již nebude určovat obsahový rámec doktorského studia, ten je nově dán akreditací. Mění se postupy při tvorbě a předkládání individuálního studijního plánu (čl. 23 školitel a čl. 25). Podstatná změna je v čl. 28, odst. 4 – student nemůže vzít disertační práci zpět.
V Pravidlech přijímacího řízení 1. LF UK jsou větší změny v části II., čl. 2 – počet přijímaných uchazečů stanoví senát.
V Pravidlech pro přiznávání stipendií na 1. LF UK jsou změny technického rázu.
V Disciplinárním řádu pro studenty 1. LF UK jsou pouze legislativně technické opravy.
V Jednacím řádu AS 1. LF UK jsou převážně formulační úpravy.
Volební řád AS 1. LF UK nebyl zatím projednáván. LK ASUK požaduje rozsáhlé změny, např. o podrobnou úpravu elektronických voleb.
V průběhu dnešního dne proběhly opakované konzultace s předsedou Legislativní komise AS UK, J. Stašou. M. Vejražka doporučuje předložená znění vnitřních předpisů schválit, aby mohly být projednány na nejbližším AS UK. Pokud by byly AS UK v termínu nejbližšího zasedání schváleny, platily by před zahájením zápisů do 1. ročníků, které začnou 19. 6. 2017.

V. Danzig požádal o prováděcí předpis na průběh zkoušek.

A. Šedo lituje, že se mění způsob ustanovení examinátorů. Jedná se o další formální administrativní krok. Vedoucí předmětu bude muset žádat děkana fakulty o souhlas a poté pověří zkoušející.

J. Raboch se zeptal, zda pověření bude časově omezeno?

M. Vejražka odpověděl, že časový limit není nastaven, pravděpodobně se bude postupovat podle zavedené praxe na fakultě.

P. Strejc se zeptal, jsou-li ještě nějaké připomínky a poté vyzval přítomné k hlasování.

Akademický senát 1. LF UK přijímá vnitřní předpisy ve znění předloženém děkanem fakulty: Statut 1. LF UK, Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK, Pravidla přijímacího řízení na 1. LF UK, Pravidla pro přiznávání stipendií na 1. LF UK, Disciplinární řád pro studenty 1. LF UK a vnitřní předpis Jednací řád AS 1. LF UK ve znění předloženém členem AS 1. LF UK.
25 : 0 : 0 schváleno

16.00 hodin odchod J. Marcoň, příchod J. Živný.

P. Strejc otevřel diskusi k dopisu D. Pokorného k důsledkům reformy fakultních nemocnic na univerzitní. D. Pokorný se obává omezení vědecké aktivity, osudu grantových projektů a souvisejících dopadů.

A. Šedo se domnívá, že konkrétně oblast zmiňovaná kolegou Pokorným není v návrhu zákona nijak konkrétně upravena a nemění nic na stávající situaci. Podstatně rizikovější jsou možné dopady zákona v jiných oblastech, než D. Pokorný uvádí.

P. Pafko řekl, že varianta, kterou četl, nezmiňuje dvoukolejnost úvazků.

A. Šedo konstatoval, že je důležité sledovat pozorně vývoj návrhu zákona.

P. Strejc dále seznámil plénum s dopisem A. Linharta, přednosty II. interní kliniky 1. LF UK a VFN, který se ohradil ke konstatování v zápisu AS 1. LF UK z 11. 4. 2016, kde byla uvedena věta: „P. Klener se připojuje s tím, že na II. interní klinice je praxe katastrofická. Ve VFN jsou umístěny mimořádné případy na malém počtu lůžek…“. Toto vyjádření se týkalo problému praktické výuky v souvislosti s ochotou pacientů VFN spolupracovat se studenty.

Akademický senát 1. LF UK bere na vědomí vyjádření A. Linharta, přednosty II. interní kliniky 1. LF UK a VFN, k bodu projednávaném na zasedání AS 1. LF UK dne 11. 4. 2016 k zajištění praktické výuky na II. interní klinice. AS považuje toto vysvětlení za uspokojivé.
25 : 0 : 0 schváleno


H. Dittrichová požádala přítomné o řešení možnosti omlouvání studentských lektorů.

A. Šedo považuje činnost studentských lektorů za velmi pozitivní a uvědomuje si nemožnost současného splnění rozvrhu studia. Ne všechna pracoviště jsou vůči studentským lektorům bohužel vstřícná.

K. Smetana potvrdil, že na Anatomickém ústavu probíhá intenzivní studentská lektorská činnost.

M. Vrablík informoval, že III. interní klinika 1. LF UK a VFN se s Anatomickým ústavem 1. LF UK domluvila na postupu. Absence by neměla překračovat určité meze a studentští lektoři by neměli mít studijní problémy.

V. Danzig konstatoval za II. interní kliniku 1. LF UK a VFN, že studentští lektoři zanedbají jednu třetinu kardiologie, přesto se klinika snaží vycházet vstříc.

J. Bříza se domnívá, že rozhodnutí záleží na exekutivě a Akademickému senátu 1. LF UK nepřísluší přijímat rozhodnutí v této věci.

J. Raboch za Psychiatrickou kliniku 1. LF UK a VFN řekl, že se snaží být tolerantní, zejména jedná-li se o přednášky. Práci s pacienty je ale nutné absolvovat.

O. Naňka prošel kariérou studentského lektora a jeho zkušenosti s omluvou jsou velmi negativní. Na rozdíl od studentů, kteří se neomluvili vůbec, on byl většinou potrestán. Studentům nejde o to, aby se mohli omluvit, žádají umožnění náhrady.

A. Šedo se zeptal, zda studentští lektoři mají průkaz?

K. Smetana odpověděl, že studenti mají pověřovací dopis.

D. Kulišiak si není jistý, ale domnívá se, že se jedná asi o 30-40 studentů, kteří se účastní výuky anatomie, histologie, fyziologie a chemie. Problém nastává od 4. ročníku, kde je výuka rozdělená do různě dlouhých bloků/stáží a je povolena max. jedna nebo žádná absence. Náhrada výuky s jiným kruhem může narušit výuku následující stáže.

A. Šedo považuje studentské lektory za velmi důležité pro fakultu. Domnívá se, že tito studenti navíc nemají se studiem problém.

J. Bartoníček vyjadřuje svůj souhlas.

M. Vrablík souhlasí s J. Břízou a navrhuje usnesení.

Akademický senát 1. LF UK pověřuje děkana 1. LF UK, aby projednal s přednosty klinik a ústavů 1. LF UK situaci studentských lektorů a požádal je o omezení překážek výkonu jejich pro fakultu velmi potřebného aktivního zapojení do výuky.
25 : 0 : 0 schváleno

P. Strejc ukončil zasedání v 16.25 hodin.Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat