1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 20. 5. 2019

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 20. 5. 2019

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: J. Bartoška, D. Kulišiak, T. P. Mirchi, P. Pafko, V. Riljak, K. Smetana,
M. Vejražka
Neomluveni:
Hosté: P. Bečvář, L. Kolářová, J. Michl, E. Soubustová, M. Vokurka

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4 (10 min.)
2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání (10 min.)
3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu (20 min.)
4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Rozpočet fakulty na rok 2019 (20 min.)
5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na výši stipendií v doktorském studijním programu v ak. roce 2019/20 (20 min.)
6. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Účast členů AS 1. LF UK na zasedáních od 17. 9. do 10. 12. 2018 a od 14. 1. - 8. 4. 2019 (10 min.)
7. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Žádost o schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s. (20 min.)
8. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh žádostí o akreditace doktorských studijních programů Experimentální chirurgie a Nutriční a metabolické vědy (20 min.)
9. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Preventivní medicína a epidemiologie (10 min.)
10. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na odvolání dvou členů Vědecké rady 1. LF UK (10 min.)
11. Různé (10 min.)


Předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (AS 1. LF UK)
P. Strejc zahájil zasedání v 15.10 hodin. Přivítal přítomné a hosty.

1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS
1. LF UK, č. 6, bod 4
P. Strejc informoval přítomné, že role ověřovatelů zápisu se ujali J. Bartoníček a O. Naňka. Jmenovaným poděkoval za ochotu.


2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání
P. Strejc požádal přítomné o schválení programu zasedání a upozornil na rozšířený bod Různé.

AS 1. LF UK souhlasí s programem zasedání v předloženém znění.
22 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu
Zasedání se v zastoupení děkana fakulty zúčastnil M. Vokurka, proděkan pro studijní problematiku a teoretickou a preklinickou výuku. M. Vokurka sdělil přítomným, že nebyl pověřen předat informace děkana, ale že je připraven zodpovědět případné dotazy k projednávaným bodům.

4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Rozpočet fakulty na rok 2019
P. Strejc vyzval tajemnici fakulty E. Soubustovou, aby se ujala slova.

E. Soubustová se v úvodu omluvila za chybu, kterou objevila ekonomická komise, a ujistila, že všem byl před zasedáním předán správný opravený rozpočet. Podstatné změny jsou ve dvou položkách. Jedná se o mzdy, kde došlo ke zvýšení prostředků usnesením vlády z roku 2018 v souvislosti s požadavkem na zvýšení počtu studentů. Prostředky budou využity zejména na mzdy související s výukou Všeobecného lékařství. Dále se jedná o zvýšení provozních prostředků, které byly rozděleny na pracoviště. Obě položky jsou zahrnuty v rozpočtu.

J. Bříza informoval přítomné o jednání ekonomické komise, která se zabývala kromě rozpočtu také přerozdělováním finančních prostředků v rámci UK. Toto přednese J. Raboch podrobněji v bodě Různé. Ekonomická komise doporučuje schválit rozpočet 1. LF na rok 2019.

P. Strejc zahájil rozpravu.

AS 1. LF UK schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019.
22 : 0 : 0 schváleno


5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na výši stipendií v doktorském studijním programu v ak. roce 2019/20
Slova se ujala E. Soubustová. V úvodu vyjádřila přesvědčení, že ekonomická komise nebude mít k předloženému návrhu námitky. Návrh na výši stipendií vychází z požadavků Opatření rektora a vnitřních předpisů UK. Pro akademický rok 2019/2020 je navrhována výše stipendií ve stejné výši jako v letošním akademickém roce.

P. Strejc vyzval předsedu ekonomické komise, aby se k návrhu výše stipendií vyjádřil.

J. Bříza konstatoval, že návrh odpovídá rozpočtu fakulty.

AS 1. LF UK souhlasí s návrhem na výši stipendií v doktorském studijním programu v akademickém roce 2019/2020.
22 : 0 : 0 schváleno


6. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Účast členů AS 1. LF UK na zasedáních od 17. 9. do 10. 12. 2018 a od 14. 1. - 8. 4. 2019
P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě o přehledu účasti na zasedáních AS 1. LF UK.

AS 1. LF UK bere na vědomí účast členů AS 1. LF UK na zasedáních v období 17. 9. – 10. 12. 2018 a 14. 1. – 8. 4. 2019.


7. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Žádost o schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s.
P. Strejc požádal tajemnici fakulty o vysvětlení k uzavření smlouvy. E. Soubustová představila vedoucího Technicko-provozního oddělení P. Bečváře, kterému předala v této záležitosti slovo.
P. Bečvář sdělil, že po schválení návrhu smlouvy AS 1. LF UK, AS UK a Správní radou UK, bude smlouva o věcném břemenu s PREdistribucí uzavřena. Jejím důvodem je rekonstrukce Fyziologického ústavu, která vyžaduje posílení elektrické přípojky od trafostanice Studničkova 7. Věcné břemeno umožní společnosti PREdistribuce přístup k trafostanici, kterou spravuje.

P. Strejc přečetl vzkaz M. Vejražky, předsedy Legislativní komise, který se z důvodu zahraniční cesty omluvil ze zasedání.
M. Vejražka vzkázal, že Legislativní komise projednala návrh smlouvy korespondenčně a nemá k ní připomínek. Podrobněji se mohou vyjádřit přítomní členové komise.

P. Strejc se obrátil na přítomné členy Legislativní komise.

J. Živný se za ostatní členy komise postavil za slova M. Vejražky.

AS 1. LF UK schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s.
22 : 0 : 0 schváleno


8. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh žádostí o akreditace doktorských studijních programů Experimentální chirurgie a Nutriční a metabolické vědy

P. Strejc požádal proděkanku pro grantovou problematiku a postgraduální doktorské studium L. Kolářovou, aby se ujala slova.

L. Kolářová představila doktorský studijní program (DSP) Experimentální chirurgie, který je akreditován společně na 1. LF, 2. LF a 3. LF. Garantem DSP je Z. Krška. DSP Nutriční a metabolické vědy je akreditován společně s příslušnými ústavy Akademie věd (AV) ČR. Garantem je L. Zlatohlávek.
Oba tyto DSP jsou administrovány na 1. LF.

L. Kolářová představila současně i následující bod programu:

9. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Preventivní medicína a epidemiologie
DSP Preventivní medicína a epidemiologie je akreditován 1. LF společně s 2. LF a 3. LF. Garantem je J. Polák. Administruje 3. LF.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

O. Naňka upozornil na gramatickou chybu v akreditačním spisu.

AS 1. LF UK projednal žádost o udělení oprávnění uskutečňovat studijní programy Experimentální chirurgie, Nutriční a metabolické vědy a Preventivní medicína a epidemiologie v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání na 1. LF UK a souhlasí s předložením této žádosti Vědecké radě 1. LF a rektorovi UK k dalšímu řízení.
22 : 0 : 0 schváleno


10. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh na odvolání dvou členů Vědecké rady 1. LF UK
M. Vokurka zdůvodnil návrh na odvolání M. Šetiny a J. Dudry, kteří již nezastupují původní instituce a ztratili tak vazbu na fakultu.

P. Strejc se dotázal, zda nikdo nemá námitek, aby bylo hlasováno za ukončení členství pro oba jmenované současně.

AS 1. LF UK schvaluje návrh předložený děkanem fakulty na odvolání členů Vědecké rady 1. LF UK doc. MUDr. Marka Šetiny, CSc. a MUDr. Jána Dudry, Ph.D. s účinností od 20. 5. 2019.
22 : 0 : 0 schváleno11. Různé
H. Dittrichová upozornila na povinnost AS 1. LF UK navrhovat po dvouletém funkčním období výměnu členů Komise pro hodnocení výuky 1. LF, která je složena z pedagogické a studentské části. Navrhuje výměnu pedagogické části ze stávajících členů: O. Kittnara, E. Kubala Havrdové, M. Vejražky a nových členů: P. Valáška a L. Zlatohlávka.
Jmenovaní poskytli písemný souhlas se členstvím v komisi.

H. Dittrichová vyzvala přítomné k diskusi o tomto návrhu.

AS 1. LF UK souhlasí s návrhem členů Komise pro hodnocení výuky 1. LF: O. Kittnarem, E. Kubala Havrdovou, M. Vejražkou, P. Valáškem a L. Zlatohlávkem.
21 : 0 : 1 schváleno


H. Dittrichová upozornila, že na příštím zasedání bude navržena výměna studentské části komise.

H. Dittrichová oslovila přítomné jménem M. Vejražky ve věci blížících se voleb do AS 1. LF UK. Požádala přítomné, aby vyjádřili svůj názor na zvolení elektronické formy voleb. V tom případě by bylo nutné připravit prováděcí pravidla.

J. Bříza sdělil, že podstatné je technické prostředí a je třeba toto vědět předem.

L. Zlatohlávek se zeptal na možnost použití SISu a upozornil, že většina akademiků SIS nepoužívá.

F. Vaňásek informoval, že se jedná o samostatný systém, který již funguje na Přírodovědecké fakultě a Matematicko-fyzikální fakultě. Systém lze z těchto fakult zapůjčit. Databáze je využívána ze SISu.

L. Zlatohlávek upozornil na nutnost znát hesla.
P. Tesařová informovala, že hesla pro volby jsou jednorázová.

J. Raboch sděluje zkušeností z lékařských společností. Souhlasí s elektronickými volbami, ale varuje před potížemi, které mohou nastat.

P. Broulík se zeptal, zda se to do voleb stihne?

V. Danzig sdělil, že systém v Kardiologické společnosti funguje velice dobře. Je nutné přihlásit se na webové stránky, SIS by nedoporučoval.

F. Vaňásek opakoval, že volební systém již používají fakulty UK, zkušenosti má již i 2. LF.

J. Raboch věří, že zkušenosti jsou, nejde však jen o pouhé překlopení systému.

S. Štípek se domnívá, že je třeba věc prodiskutovat s administrátory SISu.

H. Dittrichová zdůraznila, že v této chvíli se jedná pouze o dotaz, zda je o elektronické volby zájem.

J. Marcoň považoval za důležité, aby se jednání zúčastnil zástupce Oddělení výpočetní techniky (OVT).

F. Vaňásek upozornil, že M. Vejražka již toto projednával s Č. Štukou, vedoucím OVT, a došli k závěru, že elektronické volby by byly ekonomicky výhodnější.

P. Strejc navrhl, aby se možnost elektronických voleb řešila na Kolegiu děkana.

J. Živný upozornil na databázi SIS, kde nemusí být zahrnuti vědečtí pracovníci.

J. Bříza požadoval názor zástupce informatiky.

M. Vrablík navrhl usnesení:
AS 1. LF UK žádá děkana fakulty o přípravu technické specifikace a zajištění podmínek pro přechod na elektronické volby do AS a informaci k projednání na příštím zasedání AS 1. LF, tj. 17. 6. 2019.

J. Marcoň zdůraznil, že podrobnosti je třeba vyřešit na příštím zasedání, aby se organizace elektronických voleb stihla.

J. Bříza souhlasí s přesnou formulací M. Vrablíka. AS nemůže úkolovat OVT. Je třeba, aby děkan uložil tento úkol a na příštím zasedání seznámil AS s možnostmi.

J. Bříza informoval, že Ekonomická komise jednala o pravidlech přerozdělování financí na rok 2020 rektorátem UK. J. Raboch, člen Ekonomické komise též v AS UK bude referovat.

J. Raboch informoval o principech rozdělování financí na UK. Z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ČR přijde finanční obnos na rektorát UK, kde se rozděluje na jednotlivé fakulty. Algoritmy rozdělování nejsou zcela stejné jako na MŠMT. V loňském roce bylo toto diskutováno s rektorem a kancléřem UK na schůzích AS 1. LF UK. Po dlouhé, někdy kontroverzní diskusi v AS UK byly konsensuálně přijaty principy pro rozdělování na rok 2019. Nyní se na jednání AS UK otevřela diskuse o principech rozdělování financí pro rok 2020. Vedení UK navrhuje vyškrtnout podporu lékařským a učitelským programům, protože tyto jsou dotovány na centrální úrovni (pro naši fakultu to představuje asi 7 mil. Kč). Pro rok 2019 se podařilo zahrnout do hodnocení kvality RIV body vykázané společně s fakultními nemocnicemi, což je zafixováno vzhledem k měnícím se pravidlům hodnocení vědy i pro další roky. Principy pro rok 2020 budou schvalovány na červnovém zasedání AS UK (21. 6.). Rektor UK vyjádřil názor neměnit principy z roku 2019 a otevřít tuto diskusi až v dalším období, pakliže nebude nějaká změna navržena s naprostým konsensem senátorů. AS FSV zaslal usnesení, ve kterém kromě jiného navrhuje zvýšit body za mobilitu, která není na lékařských fakultách v takovém rozsahu možná. J. Raboch se domnívá, že by AS 1. LF měl na toto důrazně poukázat.

P. Strejc zahájil rozpravu.

J. Raboch vysvětlil, proč je mobilita na humanitních oborech mnohem jednodušší než na lékařských fakultách.

J. Broulík se domnívá, že mobilita by měla přinést více bodů, jedná se o vědu.

J. Raboch upřesnil, že se jedná o prázdninové pobyty studentů.

J. Broulík v tomto případě bere svoji připomínku zpět.

J. Raboch navrhuje usnesení, které připravila EK:

AS 1. LF UK se podrobně seznámil s materiály týkajícími se „Principů rozdělování příspěvků a dotací na UK“ pro roky 2019 a 2020.
AS plně souhlasí se záměry vedení UK podporovat mezinárodní zapojení UK (jen je třeba výhledově upravit hodnotící kritéria, která budou respektovat specifiku jednotlivých součástí UK, např. v oblasti mobility) a vědeckou excelenci.
Jsme si vědomi, že „Principy“ pro rok 2019 byly konsenzuálně přijaty po dlouhodobé, velmi intenzivní a někdy kontroverzní diskusi, v rámci které některé součásti UK nebyly zcela spokojeny s jejími výsledky.
Jako jeden z největších přispěvatelů do společného rozpočtu souhlasíme s vedením UK v tom směru, že další změny by se neměly odehrát bez jejich zevrubného projednání včetně podpory společensky preferovaných studijních oborů (lékařské a pedagogické fakulty).
Žádáme proto, aby se struktura principů roku 2019 neměnila pro rok 2020.
22 : 0 : 0 schváleno


P. Strejc ukončil zasedání v 16.00 hodin.


Zapsala: E. Svobodová

 

Přílohy:

Účast členů na zasedáních 17. 9. - 10. 12. 2018

Účast členů na zasedáních 14. 1. - 8. 4. 2019

Hodnocení: spravovat