1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 2. 5. 2017

Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 2. 5. 2017

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: P. Broulík, J. Bříza, L. Dibdiak, A. Martan, P. Pafko, H. Švehlová, P. Tesařová, M. Vrablík, J. Živný
Neomluveni:
Hosté: E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:

  1. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Vnitřní předpisy 1. LF UK
  2. MUDr. M. Vejražka, Ph.D. – Jednací řád AS 1. LF UKP. Strejc, předseda Akademického senátu 1. LF UK, zahájil mimořádné zasedání v 15.00 hodin. Přivítal přítomné senátorky, senátory, tajemnici a děkana fakulty. Na úvod vysvětlil důvod mimořádného zasedání, které bylo svoláno pro opětovné schválení vnitřních předpisů. Vzhledem k závěrům legislativní komise AS UK by měly být vnitřní předpisy od posledního schvalování ještě upraveny, aby mohly být projednány AS UK.


1. Prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Vnitřní předpisy 1. LF UK
P. Strejc vyzval A. Šeda, děkana 1. LF UK, aby se ujal slova.

15.05 příchod M. Pehr.

A. Šedo se vyjádřil k předkládaným návrhům vnitřních předpisů 1. LF UK. Na základě kazuistik neúspěšných studentů by byl rád, aby vnitřní předpisy zohlednily studenty, kteří mají objektivní problémy a naopak nepodporovaly studenty, kteří nepřiměřeně kumulují individuální studijní plány a nezvládají chronicky studijní požadavky.
že studia A. Šedo by chtěl znát procento úspěšnosti u studentů s individuálními studijními plány a také, jak často studenti využívají opakovaně individuálních studijních plánů.

P. Strejc zahájil rozpravu.

D. Novotný poděkoval děkanovi fakulty za kazuistiky. Domnívá se však, že podmínky individuálních studijních plánů se zpřísňovaly v loňském roce. Studenti, kteří měli dva po sobě individuální studijní plány, ještě studium nedokončili.

A. Šedo by proto chtěl znát konkrétní výsledky.
D. Novotný doporučuje počkat delší dobu, protože je brzy na hodnocení od poslední změny předpisu.

L. Zlatohlávek se domnívá, že situace s neúspěšnými studenty se opakuje po léta.

M. Vejražka konstatoval, že úprava vnitřního předpisu není nová, ale vrací se k pravidlům z minulosti. Zmírňování pravidel se neosvědčilo.

M. Pehr by doporučoval úpravu zjednodušit.

15.12 hodin příchod S. Štípek.

D. Novotný znovu vysvětlil, jak se úprava dotýká studentů. Problém nastane při opakování předmětu ve třetím a pátém ročníku.

J. Marcoň se zeptal, o kolik studentů se jedná?

D. Novotný se pokusí tuto informaci zjistit.

2. MUDr. M. Vejražka, Ph.D. – Jednací řád AS 1. LF UK
M. Vejražka, předseda legislativní komise AS 1. LF UK, představil přítomným další bod programu. Informoval o tom, že fakulta zatím nemá definitivní stanovisko legislativní komise AS UK k návrhům vnitřních předpisů 1. LF UK, neboť ještě nebyly projednány. Konference legislativní komise AS UK proběhla 24. 4. 2017. Ústní projednání se uskuteční po 10. 5. 2017. Přesto byly 1. LF UK neformálně sdělené připomínky, které právní oddělení děkanátu 1. LF UK ve spolupráci s legislativní komisí AS 1. LF UK zapracovalo do návrhů vnitřních předpisů. Je možné, že na zasedání 22. 5. 2017 bude ještě nutné přijmout další úpravy. Připomínky, které byly v návrzích vnitřních předpisů zohledněny, nemění záměry vnitřních předpisů. Jedná se zejména o správná právní vyjádření.
Největší změny obsahuje vnitřní předpis Pravidla pro organizaci studia na 1. LF UK. Jedná se o šest větších změn:
- Popsání nahrazení povinně volitelného předmětu – novum vyžadované SZŘ;
- Čl. 9 - Neopravitelné nesplnění požadavku zápočtu (např. nesplnění povinné docházky) – nevzniká nárok na opakování ověření znalostí pro zápočet;
- Opakování zkoušky pro získání červeného diplomu – nejde formálně o další termín zkoušky, proto popsáno jako opětovné ověření znalostí;
- Úprava ISP pro neprospěch – po konzultaci s kolegiem děkana přiblížení původnímu záměru a úprava textu; nově možné opakovat jen 1× za 3 po sobě jdoucí úseky studia;
- Zpřesnění textu o ukončení části státní zkoušky, aby byla kodifikována dosavadní praxe
- Úpravy přechodných ustanovení.

15.22 hodin příchod V. Danzig.

M. Vejražka informoval o diskusi nad datem účinnosti vnitřního předpisu. Legislativní komise AS UK navrhovala, aby nový předpis platil až pro nově nastupující studenty. Diskuse však nebyla jednoznačně ukončena. M. Vejražka nepovažuje takovou účinnost za vhodnou.
Z časových důvodů neprojednala legislativní komise AS 1. LF UK ústně, všichni členové však dostali jak předložené návrhy, tak připomínky LK ASUK. Nikdo z členů LK AS 1. LF UK neměl k návrhům předpisů připomínky. M. Vejražka proto navrhuje přijmout usnesení v písemně předložené podobě.

P. Strejc zahájil rozpravu.

D. Novotný doplňuje odpověď. Jedná se celkem o 40 – 50 studentů ze všech ročníků, kteří mají individuální studijní program za dobu sledování.

P. Strejc děkuje M. Vejražkovi za náročnou práci legislativní komise. P. Strejc navrhuje hlasovat o schválení předložených návrhů vnitřních předpisů.

F. Vaňásek se zeptal, zda se budou vnitřní předpisy schvalovat všechny najednou?

D. Novotný požaduje hlasovat o jednotlivých předpisech zvlášť.

Svoje názory na hlasování vyjádřili J. Raboch a S. Štípek.

P. Strejc se obrátil s dotazem na M. Vejražku, jakožto předsedu legislativní komise.

M. Vejražka konstatoval, že návrh předkládá jednotlivá usnesení a tak by měl AS 1. LF UK hlasovat o jednotlivých vnitřních předpisech zvlášť.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh vnitřního předpisu fakulty Statutu 1. lékařské fakulty, který přeložil děkan fakulty, a rozhodl tento návrh vnitřního předpisu postoupit ke schválení Akademickému senátu Univerzity Karlovy.
21 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh vnitřního předpisu fakulty Pravidla pro organizaci studia na 1. lékařské fakultě, který přeložil děkan fakulty, a rozhodl tento návrh vnitřního předpisu postoupit ke schválení Akademickému senátu Univerzity Karlovy.
17 : 2 : 2 schváleno

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh vnitřního předpisu fakulty Pravidla pro přiznávání stipendií na 1. lékařské fakultě, který přeložil děkan fakulty, a rozhodl tento návrh vnitřního předpisu postoupit ke schválení Akademickému senátu Univerzity Karlovy.
21 : 0 : 0 schváleno

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh vnitřního předpisu fakulty Pravidla přijímacího řízení na 1. lékařské fakultě, který přeložil děkan fakulty, a rozhodl tento návrh vnitřního předpisu postoupit ke schválení Akademickému senátu Univerzity Karlovy.
21 : 0 : 0 schváleno

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh vnitřního předpisu fakulty Disciplinární řád pro studenty 1. lékařské fakulty, který přeložil děkan fakulty, a rozhodl tento návrh vnitřního předpisu postoupit ke schválení Akademickému senátu Univerzity Karlovy.
21 : 0 : 0 schváleno

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh vnitřního předpisu fakulty Volební řád Akademického senátu 1. lékařské fakulty, který přeložil děkan fakulty, a rozhodl tento návrh vnitřního předpisu postoupit ke schválení Akademickému senátu Univerzity Karlovy.
21 : 0 : 0 schváleno

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh vnitřního předpisu fakulty Jednací řád Akademického senátu 1. lékařské fakulty, který přeložil člen Akademického senátu 1. LF UK, a rozhodl tento návrh vnitřního předpisu postoupit ke schválení Akademickému senátu Univerzity Karlovy.
21 : 0 : 0 schváleno

P. Strejc poděkoval všem přítomným a ukončil zasedání v 15.35 hodin.

Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat