1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 19. 6. 2017

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 19. 6. 2017

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: J. Bartoška, V. Danzig, A. Martan, O. Naňka, J. Raboch, L. Zlatohlávek,
Neomluveni:
Hosté: J. Dušková, J. Michl, I. Mikula, E. Soubustová, A. Šedo

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. - Kontrola zápisu z 22. 5. 2017 (10 min.)
2. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS (20 min.)
3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. - Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 (20 min.)
4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Účast na zasedáních (10 min.)
5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Výroční zpráva 2016 (20 min.)
6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Vnitřní předpis Jednací řád Vědecké rady 1. LF UK (20 min.)
7. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Návrh na spoluúčast participujících fakult při vlastní realizaci stavby Kampusu Albertov a jeho vybavení (20 min.)
8. Různé (10 min.)


Předseda Akademického senátu 1. LF UK, P. Strejc, přivítal přítomné senátorky, senátory a hosty. Zahájil zasedání v 15.08 hodin.

P. Strejc vyzval přítomné senátorky a senátory ke schválení navrženého programu zasedání.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje program zasedání.
23 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. - Kontrola zápisu z 22. 5. 2017
P. Strejc vyzval přítomné ke schválení zápisu ze zasedání dne 22. 5. 2017.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje zápis ze zasedání AS 1. LF UK ze dne 22. 5. 2017 v předloženém znění.
23 : 0 : 0 schváleno


2.prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS
Děkan 1. LF UK, A. Šedo, informoval přítomné o přijímacích zkouškách, které v minulých dnech proběhly. Fakulta přijímá stále méně studentů a počet absolventů se zvyšuje. A. Šedo považuje toto za známku kvality.
Přednostové budou informováni o rozdělení 50 milionů na fakultní pracoviště a o metodice rozdělení prostředků.
Informoval o rozvojových programech, které jsou jedním z významných zdrojů financí (a prakticky jediným, který umožňuje koncepční rozvoj technologického zázemí fakulty), a metodice spolufinancování projektů.
A. Šedo opět zaznamenal, že na některá pracoviště neproudí cestou jejich vedení informace z jednáních fakultních struktur.
Projednávání Zákona o univerzitních nemocnicích bylo pozastaveno.
A. Šedo informoval o jednání s ÚVN.
Dále informoval přítomné o návštěvě kolegia děkana ředitelem Kouckým, zaměstnancem pedagogické fakulty, ve věci hodnocení fakult. P. Koucký uznal, že při výpočtech nebral na vědomí specifika lékařských fakult. Ve výpočtech má např. vyšší hodnocení počet zahraničních studentů na fakultě. 1. LF však vychází z principu, že počet českých studentů by měl být vyšší než počet zahraničních studentů.
A. Šedo pochválil průběh Muzejní noci na 1. LF a poděkoval všem zúčastněným a organizátorům. Rovněž se vydařila Jednička na zkoušku. Tato akce se osvědčuje, přivádí zejména studenty s dobrým prospěchem. Je však důležité uvědomovat si možná rizika a věnovat jim pozornost.
Nemocnice v České republice v široké míře poptávají lékaře, absolventy 1. LF. Fakulta tuto službu zpoplatnila.
A. Šedo se zmínil o stížnosti na předmět Chirurgická propedeutika a zeptal se, zda ho chtějí přítomní projednávat nyní nebo v bodě Různé?

P. Strejc požádal přítomné o hlasování.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s projednáním stížnosti během bodu 2. zasedání.
23 : 0 : 0 schváleno

D. Novotný přednesl stížnosti studentů ze 3. ročníku na předmět Chirurgická propedeutika. Některé kruhy měly výuku v nemocnicích těsně po přednášce Chirurgické propedeutiky a nemají čas na přesun např. do ÚVN. Proto žádají, aby bylo při sestavování rozvrhu přihlédnuto k tomuto problému.
Studenti si dále stěžují na změnu podmínek v průběhu zkouškového období, a sice na test, který nebyl předem avizován. Prosí, aby bylo postupováno podle zkušebního řádu.

Z. Krška vysvětlil, že se jednalo o dva kruhy, z nichž na přednášky chodí 2 medici. Protože si studenti stěžovali na neporozumění otázkám, rozhodli se zkoušející otázky podat písemně. Nejednalo se o test, ale o zkoušku v písemné formě. Otázky byly špatně zodpovězeny nebo zcela nezodpovězeny. Studenti neměli základní znalosti.

F. Vaňásek upozornil na to, že D. Novotný tlumočí stížnost ze senátorské schránky.

D. Novotný nechce obhajovat neznalost základních vědomostí, je pouze zástupce studentů, kteří přednesli stížnost.

Z. Krška upřesnil, že se jedná pouze o část studentů.

P. Strejc podotkl, zda se nejedná o problém omezené slovní zásoby v neschopnosti porozumět otázce a sdělit odpověď.

Z. Krška odpověděl, že toto byl jeden z důvodů, proč se rozhodli zkoušet písemnou formou.

A. Šedo konstatoval, že dopis není anonymní, ale je rozporuplný. Ptá se Z. Kršky, jaké je procento úspěšnosti zkoušených?

Z. Krška odpověděl, že tento týden bylo úspěšných 100 % studentů. Minulý týden to bylo 20 neúspěšných studentů : 30 úspěšným.

D. Novotný se domnívá, že byla chyba písemnou zkoušku nazvat testem.

Z. Krška vysvětlil, že se může kdykoli během ústní zkoušky zeptat na stejnou otázku.

A. Šedo konstatoval, že zařadit písemné testování do zkoušky, kde předem nebylo ohlášeno, je formální chyba. Nicméně by mu vadilo, aby se na fakultě zaváděly podobné způsoby jednání, jako je chytání za slova, skrývání nevědomosti za procedurální záminky apod.
Studenti, kteří nejdou na přednášku z toho důvodu, že není povinná (což bylo rovněž v dopise uvedeno) logicky sami zvyšují riziko, že na zkoušce neuspějí! Akademický senát včetně jeho studentských reprezentantů by se měl kromě formálních pravidel zastávat i zdravého rozumu.

S. Štípek konstatuje, že examinátor se může ptát na základní otázky jakoukoli formou.

P. Pafko považuje za nedůstojné bavit se o tomto tématu. Zkoušející může požadovat i nákres atd.

15.35 hodin odchod K. Smetana.

D. Kulišiak opakoval, že vyjadřují pouze názor studentů, kteří se obrátili na svoje zástupce v AS. Nikdo ze studentských senátorů na místě nebyl. U zkoušky byl navíc uložen test, který rozhodoval o připuštění ke zkoušce.

Z. Krška opakoval, že to byly základní otázky.

D. Kulišiak odpověděl, že otázky, které byly položeny, senátoři neznali.

P. Strejc poděkoval oběma stranám za jejich stanoviska. Lituje, že dopis byl adresován na rektorát dříve, než mohl být vyřešen na půdě fakulty.

Z. Krška uvedl příklad zahraničního studenta, který měl také základní neznalost, a jeho první reakcí byla hrozba stížnosti na nejvyšší místa.

D. Novotný děkuje Z. Krškovi za vysvětlení.

3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. - Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019
Slova se ujala proděkanka pro přijímací řízení, J. Dušková. Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 proběhlo podle plánu, členové přijímacích komisí byli skvělí.
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 je předkládáno později než v minulých letech vzhledem ke změně Řádu přijímacího řízení UK. Nejprve podmínky odsouhlasil rektorát v průběhu května 2017 a nyní jsou podmínky předkládány Akademickému senátu 1. LF UK.
V jaké podobě bude fakulta přijímat přihlášky do konce února? Rektorát trvá na možnosti elektronické i písemné formy přihlášky. Vše ostatní včetně pozvánky již může být pouze elektronicky. Rektorát dosud neodpověděl, jak dlouho se má čekat, pokud student neuhradí poplatek v zákonné lhůtě?
V příštím roce fakulta plánuje přijmout ke studiu Všeobecného lékařství o 10 studentů méně než letos, tj. 680, počty přijímaných studentů do dalších programů/oborů zůstávají beze změn s výjimkou oboru Všeobecná sestra, který nebude pro další rok otevřen. Jediné změny, schválené rektorátem, jsou: požadavek na znalost českého jazyka na úrovni C1, platná je zkouška složená pouze na území České republiky (nemá-li student maturitu z češtiny nebo slovenštiny); bonifikace za matematiku (stejné podmínky jako letos) nebo zkouška Matematika+ (CERMAT) s výsledkem výborně až chvalitebně. Platí pouze pro aktuální maturanty.

H. Švehlová se zeptala, proč bonifikace neplatí i pro studenty Zubního lékařství?

J. Dušková odpověděla, že bonifikace pro uchazeče o studium Všeobecného lékařství jsou vyšší, pokud se osvědčí, budou více bonifikováni i uchazeči o Zubní lékařství.

P. Strejc poděkoval J. Duškové a zahájil rozpravu.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 v předložením znění.
21 : 0 : 1 schváleno

4. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Účast na zasedáních
P. Strejc požádal o vyjádření k účasti na zasedáních. Poděkoval všem přítomným, kteří svou docházku řádně plní.

Akademický senát 1. LF UK vzal na vědomí zprávu o účasti členů AS 1. LF UK na zasedáních v období 28. 11. 2016–22. 5. 2017.


5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Výroční zpráva 2016
A. Šedo požádal přítomné o schválení Výroční zprávy fakulty za rok 2016.

J. Bartoníček si stěžoval, že zpráva byla doručena téhož dne.

Sekretářka AS 1. LF UK, E. Svobodová, potvrdila, že Výroční zpráva byla rozeslána s týdenním předstihem současně s ostatními materiály. 19. 6. 2017 byla oddělením komunikace doručena nová verze, která byla senátorům neprodleně rozeslána. Po ujištění pracovnice Oddělení komunikace, O. Bražinové, že se jednalo pouze o změny technického rázu, které byly implementovány po pozdní reakci UVI, byli přítomní vyzváni ke schválení Výroční zprávy za rok 2016.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje Výroční zprávu 1. LF UK za rok 2016 v předloženém znění.
22 : 0 : 0 schváleno6. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Vnitřní předpis Jednací řád Vědecké rady 1. LF UK
M. Vejražka, předseda legislativní komise AS 1. LF UK, sdělil přítomným, že komise projednala tento návrh korespondenčně a měla k dispozici stanovisko A. Žáka, proděkana pro vědeckou činnost. Vnitřní předpis byl s připomínkami zaslán legislativní komisi AS UK. Tato varianta je odsouhlasená LK AS UK. Některé změny nebyly přijaty pro rozpor s nadřízenými předpisy.
Legislativní komise AS 1. LF UK doporučuje vnitřní předpis přijmout v předložené podobě.

P Strejc zahájil rozpravu.

Akademický senát 1. LF UK schvaluje návrh Jednacího řádu Vědecké rady 1. lékařské fakulty, který předložil děkan fakulty, a rozhodl tento návrh vnitřního předpisu postoupit ke schválení Akademickému senátu Univerzity Karlovy.
22 : 0 : 0 schváleno


7. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Návrh na spoluúčast participujících fakult při vlastní realizaci stavby Kampusu Albertov a jeho vybavení
Komentáře předloženého materiálu se ujal proděkan pro rozvoj, I. Mikula. Informoval o tom, že projekt Kampus Albertov je realizován v rámci investičního programu, který končí v roce 2017. Projekt přechází do nového programu 133 210, pro který MŠMT vyžaduje spoluúčast investora (5–15 %). S výstavbou kampusu souvisí čtyři investiční akce, mezi ně se podařilo univerzitě zařadit přístrojové vybavení (archeologický průzkum, stavba, vybavení, přístroje). Univerzita navrhuje celkovou spoluúčast ve výši 50,4 mil Kč, což je 1,4 % z požadované výše dotace 3,6 mld. Kč. Rozdělení spoluúčasti mezi zúčastněné fakulty a rektorát je navrženo takto: 50 % RUK, 30 % PřF, 10 % 1. LF a 10 % MFF.
RUK již tento návrh odevzdal na MŠMT a zpětně ho řeší s fakultami. Proto I. Mikula nyní žádá AS 1. LF o schválení.

P. Strejc zahájil rozpravu.

J. Bříza k této záležitosti uvedl, že ekonomická komise nebyla svolána. Výdaje, které vzniknou v roce 2018, budou předmětem rozpočtu fakulty na rok 2018. Upozornil však na to, že nové budovy budou v budoucnosti řešit provozní otázky a doporučil zaměřit se na tyto budoucí výdaje.

A. Šedo se domnívá, že by nemělo docházet k jednání za fakultu bez jejího vědomí.

I. Mikula k otázce na provozní náklady sdělil, že fakulta vyžaduje opakovaně vytvoření provozního modelu, čím dříve, tím lépe. V této věci apeluje na zástupce 1. LF v AS UK, aby na tuto otázku upozorňovali. Je nutné dojednat před otevřením Kampusu, jak se kdo bude podílet na nákladech. I. Mikula ještě doplnil, že v letošním roce dostala 1. LF z RUK cca 6 mil. na podporu Kampusu Albertov z rozpočtové kapitoly na podporu velkých projektů.

J. Michl upřesnil, že na celkových 50 mil. na velké projekty UK přispěla 1. LF částkou 15 mil.

D. Kulišiak se ptá, zda se jedná o definitivní sumu nebo by mohlo dojít ještě k jejímu zvýšení?

I. Mikula odpověděl, že nelze předjímat, co se stane v budoucnosti. Toto je zatím návrh a půjde-li vše hladce, měla by tato suma stačit. Doufá, že suma bude konečná. Pokud ne, bude se znovu jednat. Pokud se cena změní, dodatek smlouvy přestává platit, jak je ve smlouvě uvedeno.
I. Mikula poděkoval přítomným.

P. Strejc poděkoval I. Mikulovi a požádal přítomné o hlasování.

Akademický senát 1. LF UK souhlasí s uzavřením dodatku k partnerské dohodě mezi UK, PřF, 1. LF a MFF ze dne 30. 6. 2014 o výstavbě Kampusu Albertov, upravující rozdělení nákladů spoluúčasti UK na realizaci investiční akce v rámci nového investičního programu MŠMT 133 220 v navržené výši 50,4 mil. Kč v navrhovaném poměru 50 % UK, 30 % PřF, 10 % 1. LF a 10 % MFF.
18 : 0 : 4 schváleno


8. Různé
M. Vejražka informoval přítomné, že AS UK schválil všechny zaslané vnitřní předpisy 1. LF.

16.20 hodin odchod P. Pafko.

Další předpis bude zaslán v tomto týdnu, a sice právě schválený Jednací řád Vědecké rady 1. LF. Zbývá Vnitřní hodnocení fakulty a Volební řád AS 1. LF, které se připravují.
Děkuje všem, kteří se na přípravě vnitřních předpisů podíleli a podílejí.

16.22 hodin odchod P. Tesařová.

Zdůrazňuje, že na přípravu vnitřních předpisů byly velice krátké lhůty. Konzultace z AS UK docházely pozdě a projednání si vyžádalo i svolání mimořádného zasedání AS 1. LF. Zmínil se o nevůli AS UK k některým návrhům a nutnosti podvolit se, protože by vnitřní předpisy nebyly schváleny. Např. zkoušející není automaticky habilitovaný pracovník, musí být jmenován garantem předmětu se souhlasem děkana fakulty. Stejné předpisy mají i ostatní fakulty UK. Legislativní komise se bude snažit předložit novelu předpisu.

P. Strejc poděkoval M. Vejražkovi a celé legislativní komisi za náročnou práci.

D. Novotný se zeptal, od kdy budou nové vnitřní předpisy účinné? Kdy je nutné žádat o individuální studijní plán?

M. Vejražka sdělil, že většina předpisů bude platit od 1. 7. 2017, studijní předpisy od nového akademického roku. Datum účinnosti je uvedeno v jednotlivých předpisech v závěrečných ustanoveních.

P. Strejc popřál všem pěkné prázdniny, dovolenou a těší se na shledání v příštím akademickém roce. Ukončil zasedání v 16.30 hodin.Zapsala: E. Svobodová

Příloha:

Hodnocení: spravovat