1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 17. 9. 2018

Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 17. 9. 2018

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: J. Bříza, L. Dibdiak, Z. Krška, M. Vrablík
Neomluveni:
Hosté: J. Dušková, E. Soubustová, A. Šedo, J. Tlapáková

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4 (10 min.)
2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání (10 min.)
3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Podmínky přijímacího řízení v akademickém roce 2019/2020 (20 min.)
4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Odvolání a jmenování proděkana pro vědeckou činnost (20 min.)

Předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (AS 1. LF UK) P. Strejc zahájil zasedání v 15.06 hodin přivítáním hostí a přítomných senátorek a senátorů.

1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4
P. Strejc informoval přítomné, že role ověřovatelů se ujali V. Riljak a M. Vejražka.

2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání
P. Strejc vyzval přítomné ke schválení navrženého programu jednání.

AS 1. LF UK schvaluje program zasedání v předloženém znění.
25 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

3. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Podmínky přijímacího řízení v akademickém roce 2019/2020
P. Strejc požádal děkana 1. LF UK A. Šeda, aby se ujal slova.

A. Šedo nejprve sdělil členům AS I. LF UK pozitivní zprávu o schválení průlomového dlouhodobého programu podpory medicínského školství, na jehož přípravě se podílela Asociace lékařských fakult a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Schválený 10letý program představuje dotaci 6.8 miliard + 136 miliónů pro letošní rok (z toho 25 mil. pro 1. LF, které budou použity na mzdy akademických pracovníků již letos). Fakulty tedy budou moci navýšit počty studentů o 15%. V případě 1. LF toto navýšení počtu studentů přitom nepředstavuje ani počty studentů běžné v letech 2010-2014. Program kompenzuje dosavadní praxi, kdy stát pokrývá náklady na studenta ze státního příspěvku pouze ze 2/3. Zvýšení rozpočtu je nyní kalkulováno tak, aby pokrývalo celkové náklady.

15.13 hodin příchod S. Štípek.

Posláním programu je přiblížit mzdy pedagogů medicíny mzdám klinických lékařů. Program se ubírá správným směrem.

A. Šedo se krátce zmínil o vydařených oslavách 100 let republiky na Vyšehradě 15. 9. pořádaných fakultou ve spolupráci s univerzitou. Akce jako tato velmi propagují fakultu na veřejnosti.

J. Raboch blahopřál k úspěchu dlouhodobého programu. Poznamenal, že to muselo stát velké úsilí a doufá, že program bude fungovat i za předpokladu změny vlády.

A. Šedo odvětil, že jednání s ministry se zabývala i touto otázkou. V takovém případě by se musel počet studentů snížit. A. Šedo se domnívá, že program je jednak velmi logický a pro státní správu jednoznačně představuje „success model“ a má takovou publicitu, že zúčastnění svůj názor nezmění.

P. Broulík se zeptal, zda peníze budou z rozpočtu MŠMT?

A. Šedo potvrdil, že peníze z rozpočtu procházejí MŠMT a jsou přímo určené na tento konkrétní projekt. Velmi důležitá bude role vedení jednotlivých pracovišť tak, aby zajistila jejich rozvoj a zlepšila situaci svých učitelů. Projekt představuje rozvojovou příležitost pro fakulty – jejich rozšíření a kompetitivnější přístup k jejich lidským zdrojům.

P. Strejc podotkl, že by to mohlo vzbudit závist.

A. Šedo jeho obavy potvrdil. Věří však, že by všichni měli chápat celospolečenský význam tohoto vládního programu.

P. Pafko se zeptal, zda se jedná o 15% absolventů nebo přijatých studentů?

A. Šedo odpověděl, že jde o přijaté studenty.

V. Danzig se zeptal, zda je známo předpokládané zvýšení mzdy na osobu?

A. Šedo konstatoval, že na finance lze nazírat z různých stran. Zvýšení mzdy se bude odvíjet od úvazku a pracoviště. V průměru by mělo jít o zvýšení celoroční mzdy o 10-15%. V letošním roce se jedná pro fakultu celkem o 25 miliónů, v dalších letech to bude (předběžná kalkulace) 85 miliónů.

J. Bartoníček se zeptal, zda náročnost zůstane zachována?

A. Šedo odvětil, že z požadavků se nesmí slevit, náročnost zůstane zachována. Za kvalitu odpovídají garanti oborů a učitelé.

P. Strejc se zeptal, zda se chce ještě někdo připojit k diskusi a poté poděkoval A. Šedovi za informace.

A. Šedo požádal J. Duškovou, aby informovala přítomné k bodu 3.

J. Dušková, proděkanka pro přijímací řízení a nostrifikace, sdělila, že předkládané podmínky pro přijímací řízení 2019/20 se od předcházejících liší počtem studijních programů, do kterých se budou studenti hlásit, počtem studentů v programech a také podmínek vlastního přijímacího řízení.

A. Šedo podotkl, že půjde o 1- 2 kruhy navíc.

J. Dušková sdělila, že změny se týkají Všeobecného lékařství (navýšení počtu přijímaných studentů o 15%) a Nav Mgr programů, do kterých budou přijímáni studenti pouze do kombinované formy studia - Adiktologie a Nutriční specialista, Nav Mgr Ergoterapie, která je akreditována pouze v prezenční formě studia, nebude studenty do 1. ročníku přijímat.
Přijetí ke studiu bez přijímacího řízení – návrh zvýšit počet na 450 uchazečů o studium Všeobecného lékařství, tato možnost bude zrušena pro zájemce o studium Zubního lékařství.
Důvody pro změny v přijímání studentů do Nav Mgr programů souvisí s počty zapsaných studentů do 1. ročníku: Nutriční specialista v prezenční formě 15, v kombinované formě 26,
Ergoterapie 6, Adiktologie v prezenční formě 4 a komb formě 24.
Další změny se týkají snížení počtu otázek ve všech testech ze 100 na 70, zvýšení bonifikace za studium matematiky pro uchazeče o Všeobecné i Zubní lékařství na 30 bodů a dále možnost získat 30ti bodovou bonifikaci za 1. až 3. místo v krajském kole znalostní olympiády z chemie, biologie nebo matematiky, vyhlášené MŠMT. Maximální počet bodů pro přijímací řízení bude 270.
Tyto navrhované změny v podmínkách pro Přijímací řízení 2019/2020 byly odsouhlaseny studijním odborem UK.

A. Šedo k tomu dodal, že fakulta musí nabízet špičkovou kvalitu otevíraných oborů, které budou fakultě dělat dobré jméno.

L. Zlatohlávek vyjádřil lítost nad rušením prezenčního studia nutričních specialistů, poté co se podařilo výuku stabilizovat.

A. Šedo připomenul, že jsou tam 4 studenti, kteří v magisterských oborech navíc nemají uznánu kvalifikaci ve zdravotnictví.

L. Zlatohlávek nesouhlasil. Studentů je t.č. 14 zapsaných a dalších 14 přijatých, kteří mají možnost se ještě zapsat (v posledním zápisovém termínu). Kombinovaná forma studia není tak kvalitní a je prokazatelné, že absolventi Bc studia na 1. LF, kteří pokračují v navazujícím magisterském programu, mají lepší výsledky než studenti z jiných fakult.

A. Šedo poukázal na to, že 3. LF UK otevírá Bc studium nutriční terapeut v rámci evropského projektu. Jakmile bude více pracovišť, dále se sníží zájem a kapacity nebudou naplněny, což je podmínka.

L. Zlatohlávek na to reagoval velkou společenskou poptávkou.

P. Broulík se zeptal na výhody snížení otázek u přijímacích testů?

J. Dušková odpověděla, že je k tomu několik důvodů. Jednak časté stížnosti na dlouhé a vyčerpávající přijímací řízení, zejména pro mimopražské. A dále je to problematika recenzování otázek. Otázky je nutno průběžně měnit. Neúspěšní studenti mají právo do testů nahlížet. Snížení počtu otázek neovlivní kvalitu výběru optimálních studentů při přijímacím řízení dle statistické analýzy Č. Štuky, vedoucího oddělení výpočetní techniky děkanátu 1. LF UK.

P. Broulík zmínil program, který automaticky mění nastavení odpovědí.

A. Šedo poděkoval oddělení výpočetní techniky a M. Vejražkovi. Recenzování testových otázek je velmi důležité.

K. Smetana informoval přítomné o názoru Pedagogické komise AS 1. LF UK. Komise se nesešla, jednala per rollam. Z jednání vzešly 2 připomínky. Pedagogická komise se domnívá, že počet studentů nebude zvýšený tak, aby ovlivnil kvalitu výuky. Obava z přijetí velkého množství studentů na základě průměru studijních výsledků není na místě. Je prokázáno, že se jedná o dobré studenty. Komise si není jistá, jaký je postup v případě vícenásobného umístění v olympiádě. Toto zvýhodnění se bude počítat násobně?

L. Zlatohlávek poukazuje na zvýšení studentů u lůžek pacientů. Dříve se jednalo o 5-6 studentů, nyní to bude 10 a více.

A. Šedo nechce, abychom se dostali do těchto čísel, a vzhledem k předloženým údajům pro to nevidí důvod.

V. Danzig upozorňuje na připomínku člena pedagogické komise M. Vrablíka, který vyjadřuje obavu z neúnosného zvyšování počtu studentů anglické paralelky. V jednom bloku se v určitou dobu ocitne 50 studentů. Situace je řešitelná na III. interní klinice, která je však mnohem větší než ostatní kliniky. Na II. interní klinice navíc přibude nový předmět A. Linharta a M. Šetiny.

A. Šedo poznamenal, že více studentů znamená více práce. Je však třeba si uvědomit, že dříve fakulta fakticky přijímala 700 studentů a nyní to bude cca 400 fakticky zapsaných studentů.
V posledních letech jsme počty studentů snižovali právě v kontextu s negativním vývojem financování fakulty státem a nutnosti vytvářet zdroje pro udržení zaměstnanosti našich učitelů. V loňském roce jsme patřili mezi fakulty, které byly za vývoj počtu studentů kritizované rektorátem. Podmínky pro kvalitní výuku musí být vytvořeny. Počty studentů anglické paralelky nesouvisí se státním programem a budou posuzovány separátně.
Všech připomínek si A. Šedo velmi váží. Jsou důkazem o zodpovědném přístupu k řešení této problematiky.

V. Danzig dodal, že internisté se společně schází a shodují se v názoru, že rezervy už bohužel nejsou.

A Šedo proto upozornil, že je obtížné si představit situaci, kdy lékařské fakulty v ČR využijí 7 mld pro své rozšíření a rozvoj, zatímco 1. LF bude svou budoucnost poměřovat momentálním počtem lůžek na jedné ze svých klinik. Studenti přijatí v roce 2019-2020 se do klinických ročníků (navíc po určité redukci) dostanou po dalších 3 letech. To dává progresivním pracovištím skvělou příležitost navázání dalších spoluprací (v minulosti bohužel některými přednosty odmítaných, např. s IKEM, UVN, Nemocnicí na Homolce), přičemž pro ně program dává signifikantní zdroje.

J. Bartoníček se zeptal, zda se snížením počtu testových otázek zůstávají bonifikace stejné?

A. Šedo odpověděl, že bonifikace zůstávají beze změn. Vedení se nezabývalo možností vícečetných bonifikací za vítězství v olympiádách, lze však opět, na základě dat, diskutovat pro budoucí adaptaci podmínek.

D. Novotný se na základě četných dotazů ze strany studentů zeptal, zda existuje statistika o bonifikaci za matematiku?

A. Šedo potvrdil, že bonifikace matematiky je oceňovaná na fakultě i mimo ni. S dotazem na statistiku odkázal na M. Vejražku.

M. Pehr upozornil na rozdílnou úroveň výsledků olympiád v krajích a doporučil bonifikovat spíše výsledky než umístění.

M. Vejražka vysvětlil, že bonifikace úspěšným řešitelům olympiád je poměrně konzervativní řešení. Při diskusích o změnách přijímacího řízení se vycházelo i z rešerše, jakým způsobem přihlíží k výsledkům olympiád jiné vysoké školy. Školy, které k výsledkům olympiád přihlížejí, úspěšným řešitelům zpravidla přijímací řízení zcela promíjejí. Navíc úspěšní řešitelé olympiád se vesměs překrývají se studenty, které beztak přijmeme na základě prospěchu. Dále uvedl, že statistiky z minulých let ukazují, že studenti přijatí na základě středoškolského prospěchu jsou při studiu v průměru stejně úspěšní, jako nejlepší třetina studentů přijatých na základě testů. Snížení počtu otázek nebude mít vliv na výběr. Analýza přijímacích testů ukazuje, že pro stanovení pořadí by stačilo i jen 50 otázek z každého předmětu, zařazení dalších otázek pak již nepřináší další informaci a rozlišovací schopnost testů již dále neroste.

16.05 hodin odchod P. Tesařová.

M. Vejražka se obává, že bez navrhovaných změn by brzy byl nedostatek kvalitních otázek. Rovněž jiné vysoké školy používají v přijímacím řízení kratší písemné testy.

J. Dušková konstatovala, že po 2 roky, kdy trvá recenzování otázek, nejsou odvolání postavená na nejasně formulovaných otázkách nebo chybných odpovědích.

A. Šedo řekl, že ideálem by bylo, aby bylo co nejméně přijatých studentů a co nejvíce absolventů. V posledních letech u nás sice poklesl počet zapsaných studentů, ale stejnou měrou nepoklesl počet absolventů.

V. Danzig uvítal zkrácení přijímacího řízení.

D. Kulišiak se zeptal, na kolik se zkrátí pauzy a čas přijímacího řízení?

J. Dušková odpověděla, že toto bude stanoveno až po schválení podmínek přijímacího řízení.

P. Broulík se zeptal, kolik studentů obvykle dostuduje?

A. Šedo řekl, že asi 60%.

J. Marcoň se zeptal, jak to bude, když budou 2 kruhy navíc? Nyní je rozděleno na 10+10.

A. Šedo odvětil, že rozdělení bude stanoveno podle počtu studentů anglické paralelky a podle počtu studentů v kruhu.

P. Strejc žádá přítomné o schválení navrženého usnesení.

AS 1. LF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení a počtu přijímaných uchazečů pro akademický rok 2019/2020.
22 : 0 : 3 schváleno

A. Šedo poděkoval senátu za podporu budoucího rozvoje fakulty.

16.12 hodin odchod D. Novotný.

4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Odvolání a jmenování proděkana pro vědeckou činnost
A. Šedo tlumočil žádost A. Žáka na odstoupení z funkce proděkana pro vědeckou činnost a navrhuje na jeho místo P. Klenera jr., který již aktivně v rámci vědecké činnosti fakulty spolupracuje.

L. Zlatohlávek považuje volbu P. Klenera jr. za výbornou.

P. Strejc přečetl návrh usnesení.

AS 1. LF UK se seznámil se záměrem děkana 1. LF UK odvolat k 30. 9. 2018 z funkce proděkana pro vědeckou činnost 1. LF UK prof. MUDr. Aleše Žáka, DrSc. a od 1. 10. 2018 jmenovat do této funkce doc. MUDr. Pavla Klenera, Ph.D., a s tímto záměrem souhlasí.

24 : 0 : 0 schváleno

E. Soubustová upozornila, že je třeba hlasovat ještě o členství ve Vědecké radě 1. LF UK.

AS 1. LF UK se seznámil se záměrem děkana 1. LF UK odvolat k 30. 9. 2018 z funkce člena Vědecké rady 1. LF UK prof. MUDr. Aleše Žáka, DrSc. a od 1. 10. 2018 jmenovat do této funkce doc. MUDr. Pavla Klenera, Ph.D., a s tímto záměrem souhlasí.
24 : 0 : 0 schváleno


P. Strejc ukončil zasedání v 16.16 hodin.


Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat