1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 17. 6. 2019

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 17. 6. 2019

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: D. Kulišiak, O. Naňka, T. P. Mirchi, P. Tesařová
Neomluveni:
Hosté: J. Dušková, O. Kittnar, J. Michl, A. Šedo

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4 (10 min.)
2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání (10 min.)
3. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Slib nového člena AS (10 min.)
4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu (20 min.)
5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh žádosti o akreditaci DSP Lékařská psychologie a psychopatologie (20 min.)
6. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Komise pro hodnocení výuky – schválení nových členů – bez písemného materiálu (20 min.)
7. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Disciplinární komise – schválení nových členů (20 min.)
8. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Výroční zpráva za rok 2018 (20 min.)
9. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Všeobecné lékařství (20 min.)
10. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Zrušení oprávnění uskutečňovat navazující magisterský studijní program Ergoterapie v prezenční formě studia (20 min.)
11. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – Novely předpisů UK (10 min.)
12. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2020/2021 (20 min.)
13. Různé (10 min.)
Předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (AS 1. LF UK)
P. Strejc zahájil zasedání v 15.09 hodin. Přivítal přítomné a hosty.


1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS
1. LF UK, č. 6, bod 4
P. Strejc informoval přítomné, že role ověřovatelů zápisu se ujali J. Bartoška a V. Riljak. Jmenovaným poděkoval za ochotu.


2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání
P. Strejc požádal přítomné o schválení programu zasedání vyjma bodu 3. Slib nového člena AS vzhledem k tomu, že se nový člen AS na zasedání nedostavil.

AS 1. LF UK souhlasí s programem zasedání v předloženém znění.
22 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno


4. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Informace děkana členům AS - bez písemného materiálu
Děkan 1. LF UK A. Šedo bude průběžně informovat přítomné k jednotlivým bodům jednání. V tuto chvíli poděkoval celému týmu a všem studentům, kteří se podíleli na organizaci Muzejní noci a Jedničky na zkoušku.
V minulém týdnu proběhlo zasedání Asociace lékařských fakult, kterého se zúčastnili oba resortní náměstci. Lékařským fakultám jsou nakloněni. Výstup budeme brzy znát, jedná se zejména o stanovisko ke specializačnímu vzdělávání. S výsledky seznámí děkan fakulty na příštím zasedání.
Dále upozornil na memorandum, signované universitami a lékařskými fakultami, konstatující, že lékařské fakulty nebudou negativně dotčeny při rozdělování vzdělávacích příspěvků v důsledku programu na posílení lékařských fakult. A. Šedo vyzval J. Michla, ekonoma fakulty, aby se situací detailněji seznámil přítomné. Členové AS ať uváží, zda zaujmou k věci stanovisko.

J. Michl sdělil, že plánované ustanovení o financování na rok 2020 je méně příznivé, než Principy UK platné pro rok 2019. Zvýhodnění (písm „m“) lékařských fakult a pedagogické fakulty v rámci UK je navrženo vypustit (vzhledem k vládní pobídce) – u 1. LF jde cca o 5 mil. Kč.
Dále bude snížena finanční podpora o 1/3 na správu majetku. 1. LF má nejvíce budov ze všech fakult. Snížení financí více než 5 mil. Kč. Celkový dopad zmíněných 2 úprav v Principech UK může pro 1. LF znamenat pokles financí cca o 10 mil. Kč.
Nejsou to však jediné novinky v rozdělování financí fakultám a součástem. Přínos fakulty pro vzdělávací příspěvek UK je vysoký. Znamená to, že na celouniverzitní aktivity a RUK přispívají lékařské fakulty nejvyšším podílem. Přerozdělení v rámci UK v rámci ukazatele K a na společné aktivity náročnost studijních programů nereflektuje.

15.20 hodin příchod P. Broulík a K. Smetana.

A. Šedo zmínil diskusi o další budoucnosti zámku v Zahrádkách, který vyhořel. A. Šedo informoval o rozšířeném jednání Kolegia rektora, na kterém požadoval informaci o dopadu změn ve financování fakult. Požaduje srovnání dle rozpisu ve variantách 2019 a 2020. Zaslání tohoto srovnání mu bylo přislíbeno. Domnívá se, že fakulta by měla vyjádřit svůj názor.

15.25 hodin odchod Z. Krška.

P. Strejc požádal děkana fakulty o návrh usnesení.

J. Raboch upozornil na jednání Ekonomické komise AS UK v úterý 18. 6. 2019, kde se budou principy rozdělování financí na rok 2020 projednávat a v pátek 21. 6. 2019 budou předloženy ke schválení AS UK. Rektor principy měnit nechce, ale humanitní fakulty požadují posílení internacionalizace. Z minulého zasedání již AS 1. LF zaslal AS UK svoje usnesení z 20. 5. 2019.

M. Vrablík se zeptal, zda peníze z vládního programu přišly rovnou na fakultu nebo přes univerzitu?

A. Šedo odpověděl, že peníze jdou na univerzitu s určením pro lékařské fakulty.

AS 1. LF UK žádá předložení dopadu změn principů rozdělování financí UK na jednotlivé fakulty podle dosavadního principu roku 2019 a roku 2020.
23 : 0 : 0 schváleno


5. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Návrh žádosti o akreditaci DSP Lékařská psychologie a psychopatologie
J. Raboch, garant doktorského studijního programu Lékařská psychologie a psychopatologie, sdělil přítomným, že se jedná o reakreditaci programu, který je realizován na fakultě již od r. 2002 v českém a anglickém jazyce v prezenční i kombinované formě. Změna oproti rozeslanému materiálu je v personálním složení oborové rady. Prof. J. Šípek z Filozofické fakulty UK byl odvolán na vlastní žádost a v navrhované nové oborové radě nebyl dostatečný počet mimofakultních členů, který byl doplněn o Mgr. M. Váchu ze 3. LF UK.

AS 1. LF UK projednal žádost o udělení oprávnění uskutečňovat doktorský studijní program Lékařská psychologie a psychopatologie v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání na 1. LF UK a souhlasí s předložením této žádosti Vědecké radě 1. LF a rektorovi UK k dalšímu řízení.
23 : 0 : 0 schváleno


6. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Komise pro hodnocení výuky – schválení nových členů – bez písemného materiálu
H. Dittrichová, místopředsedkyně AS 1. LF UK, jménem studentské komory seznámila přítomné s návrhem studentských zástupců Komise pro hodnocení výuky pro další funkční období:
Romana Baláková, studentka Všeobecného lékařství, 2. ročník
Eliška Korbášová, studentka Všeobecného lékařství, 3. ročník
David Novotný, student Všeobecného lékařství, 5. ročník (stávající člen)
Martin Pehr, student Všeobecného lékařství, 4. ročník (stávající člen)
Maxim Sirotin, student Všeobecného lékařství, 4. ročník

Navržení studenti se členstvím v komisi souhlasí.

P. Strejc vyzval přítomné k rozpravě.

AS 1. LF UK souhlasí s návrhem členů Komise pro hodnocení výuky 1. LF:
Romana Baláková, studentka Všeobecného lékařství, 2. ročník
Eliška Korbášová, studentka Všeobecného lékařství, 3. ročník
David Novotný, student Všeobecného lékařství, 5. ročník (stávající člen)
Martin Pehr, student Všeobecného lékařství, 4. ročník (stávající člen)
Maxim Sirotin, student Všeobecného lékařství, 4. ročník
21 : 0 : 2 schváleno

A. Šedo si vzal slovo ve věci otevřeného dopisu studentů 5. a 6. ročníků fakulty a absolventů, který souvisí s Komisí pro hodnocení výuky. Dopis by mohl být součástí diskuse o reformě studijních programů, je v řadě bodů inspirativní. A. Šedo zejména kladně hodnotí, že je podepsán respondenty. Vedení fakulty již samo provádělo anketu věnovanou negativně hodnoceným skutečnostem na fakultě ze strany absolventů. Komunikaci studijních témat na fakultě má usnadnit silné zastoupení studentské obce v AS, KD, komisi pro hodnocení studia, „task forces“ zodpovědných za jednotlivé resorty na fakultě atd. Některé otázky v anketě by bylo třeba uvést na pravou míru, u jiných by bylo třeba zabývat se detaily.

J. Bartoníček anketu přečetl, považuje ji za cennou. Vyzval studentskou část AS, aby kontaktovala autory ankety.

A. Šedo se domnívá, že někteří ze studentů ani nevědí, že se mohou vyjadřovat v „task forces“.

O. Kittnar, předseda Komise pro hodnocení výuky, by rád s autory ankety též diskutoval.

A. Šedo je přesvědčen, že diskuse je nutná, je ovšem třeba aktivní a kvalifikovaná účast. Bohužel, studenti se hodnocení výuky zúčastňují spíše menšinově. Názor, že „z hodnocení se nevyvozují důsledky“ je absurdní. Tak jako v jakékoli diskusi, velmi nevhodným prvkem jsou paušalizace a stereotypy.

P. Strejc se domnívá, že by studenti měli též spolupracovat se studentskou částí AS.

A. Šedo by uvítal, kdyby studenti co nejaktivněji prezentovali v již existujících strukturách.

F. Vaňásek odkazoval studenty, kteří tvrdili, že hodnocení výuky nemá smysl, na Facebook. Tyto stránky však již nejsou aktivní.

O. Kittnar vysvětlil, že na facebookových stránkách již nemohou být informace uvedeny kvůli ochraně osobních údajů.

M. Vejražka upozornil, že výsledky jsou dostupné ve Studentském informačním systému (SIS).

F. Vaňásek se domnívá, že to většina studentů neví.

D. Novotný, člen komise pro hodnocení výuky, považuje tuto anketu za inspirativní impuls ke změně aktuální formy hodnocení výuky, která by měla být vůči studentům zefektivněna. Možnosti změn již komise nezávisle v současné době projednává s oddělením výpočetní techniky fakulty.

O. Kittnar souhlasí, že myšlenky na zefektivnění se v anketě objevily. Komise již o změnách jednala před třemi týdny.

A. Šedo navrhuje, aby Komise pro hodnocení výuky spolupracovala s autory ankety.

P. Smejkal navrhl pozvat autory ankety na zasedání AS.

M. Vrablík konstatoval, že výsledky ankety znamenají cennou zpětnou vazbu. Řada jednotlivostí v anketě je vítaná. Otevřený dopis dostal AS a Komise pro hodnocení výuky. Iniciátoři ankety by měli být vyzváni k diskusi se členy Komise pro hodnocení výuky.

D. Novotný tento návrh vítá a navrhuje, aby studentská část AS vyzvala autory ke spolupráci.

F. Vaňásek se domnívá, že se jedná o problém pozornosti v současném světě. Studenti svoje konkrétní problémy nechtěli řešit veřejně. Z toho důvodu založil před lety s L. Bajerem Senátorskou schránku, kterou později předal D. Novotnému. Příspěvky bývaly bohaté, nyní již tolik nefunguje. Snad je důvodem generace Facebooku.

D. Novotný potvrdil, že Senátorská schránka není již tak efektivní. Studenti nejsou odtrženi od AS, pouze každý preferuje jiný způsob komunikace. Na studentské zástupce v AS se obracejí spíše osobně. Obecně je vedení fakulty odtrženo od studentů, ale to je přirozené i na jiných fakultách. Skupina kolem ankety se raději spojila do společného prohlášení.

A. Šedo by chtěl, aby nejen studenti byli v řešení jednotlivých problémů konkrétní a otevření. Je snadné psát, že „jiná fakulta je lepší“, přičemž je zjevné, že stávající komunikační možnosti a cesty řešení problémů zůstávají nevyužity, či dokonce nejsou diskutujícím známy. A je škoda, je-li tomu tak z důvodů odvolávání se na fakticky neexistující bariéry či zdeformované domněnky.

P. Strejc doplnil, že i fakulta by měla mít možnost obhájit se.

A. Šedo navrhuje usnesení:

AS 1. LF UK se seznámil s otevřeným dopisem studentů a absolventů a vítá jejich iniciativu. Podněty se bude zabývat na otevřeném zasedání Komise pro hodnocení výuky, na které budou pozváni zástupci signatářů ankety.
23 : 0 : 0 schváleno


7. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Disciplinární komise – schválení nových členů
A. Šedo informoval o tom, že uplynulo funkční období členů Disciplinární komise 1. LF UK. Navrhl přítomným ke schválení nové členy a náhradníky do této komise.
Navržení členové, akademičtí pracovníci: Pavel Dundr, Otomar Kittnar, Ondřej Slanař.
Navržení náhradníci, akademičtí pracovníci: Jan Malík, Michal Miovský.
Navržení členové, studenti: Daniel Baroň, David Novotný, Hanka Slezáková.
Navržení náhradníci, studenti: Nicole Friedová, Lukáš Moudrý.

P. Strejc zahájil rozpravu.

16.03 hodin odchod J. Marcoň.

AS 1. LF UK dává děkanovi fakulty souhlas ke jmenování členů a náhradníků Disciplinární komise 1. LF UK v tomto složení:
Akademičtí pracovníci
členové: Pavel Dundr, Otomar Kittnar, Ondřej Slanař;
náhradníci: Jan Malík, Michal Miovský.
Studenti
členové:
Daniel Baroň, David Novotný, Hanka Slezáková;
náhradníci: Nicole Friedová, Lukáš Moudrý.
20 : 0 : 2 schváleno


16.05 hodin příchod J. Marcoň.


8. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Výroční zpráva za rok 2018
A. Šedo požádal přítomné o schválení Výroční zprávy za rok 2018. Zpráva je po korektuře a bude ještě graficky upravena.

P. Strejc zahájil rozpravu.

AS 1. LF UK schvaluje Výroční zprávu za rok 2018.
23 : 0 : 0 schváleno


9. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Všeobecné lékařství
A. Šedo konstatoval, že studijní program Všeobecného lékařství je vlajkovou lodí fakulty. Akreditační spis obsahuje a splňuje všechny podmínky. Žádá přítomné o souhlas.

P. Strejc zahájil rozpravu.

D. Novotný upozornil na nesrovnalosti uvedených počtů hodin v sekci o volitelných předmětech.

P. Strejc navrhl hlasování s připomínkou D. Novotného.

AS 1. LF UK vyjadřuje souhlas s projednáním návrhu magisterského studijního programu Všeobecné lékařství/General Medicine v prezenční formě studia v jazyce českém i anglickém Vědeckou radou 1. LF UK po opravě počtu hodin v sekci o volitelných předmětech.
23 : 0 : 0 schváleno


10. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Zrušení oprávnění uskutečňovat navazující magisterský studijní program Ergoterapie v prezenční formě studia
A. Šedo zdůvodnil rušení navazujícího magisterského programu Ergoterapie v prezenční formě. Do tohoto programu nebyli přijati žádní studenti, akreditovaný program navíc neumožňuje výkon zdravotnického povolání. Byl již akreditován nový studijní program Ergoterapie pro dospělé se specializací v kombinované formě studia. Absolventi tohoto programu získají odbornou způsobilost s označením odbornosti specialistů Ergoterapeut pro dospělé.

P. Strejc zahájil rozpravu.

AS 1. LF UK vyjadřuje souhlas s projednáním na zrušení oprávnění uskutečňovat navazující magisterský studijní program Ergoterapie (kód NO915A360001) v prezenční formě studia pod č.j. UKRUK/112607/2018-9 Vědeckou radou 1. LF UK.
23 : 0 : 0 schváleno


11. MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – Novely předpisů UK
M. Vejražka, předseda Legislativní komise AS 1. LF UK informoval přítomné o projednání návrhu novel vnitřních předpisů UK legislativní komisí korespondenčně. Na projednání byla stanovena příliš krátká lhůta, která nedovolila zařadit tento bod na nejbližší zasedání AS 1. LF UK. Legislativní komise oslovila všechny proděkany a vedoucí oddělení děkanátu, jichž se změny předpisů dotýkaly. Připomínky byly zaslány v termínu Legislativní komisi AS UK.
Změny se týkaly Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK, kde bylo doplněno ustanovení o potírání plagiátorství. Řád rigorózního řízení UK a Řád celoživotního vzdělávání UK byl doplněn o předpisy General Data Protection Regulation (GDPR). Studijní a zkušební řád UK zaznamenal změny týkající se doktorského studia a doplnění GDPR. Připomínky byly k čl. 9, podle kterého student musí ke každé práci předkládat čestné prohlášení o práci s osobními údaji. 1. LF UK v připomínkách navrhuje, aby se toto prohlášení předkládalo, pouze pokud se osobní údaje zpracovávaly. Čl. 10 pojednává o postupu jmenování školitele v doktorském studijním programu, kdy se v určité situaci automaticky stává školitelem předseda oborové rady. Zde bylo doporučeno zvážit přesné znění. V čl. 11 bylo doporučeno vypustit větu o schvalování odborníků, členů zkušebních komisí Vědeckou radou. Větu považujeme za nadbytečnou, neboť jsou již schváleni jako členové oborové rady. Dodatečně byla doručena připomínka k postupu navrhování a schvalování individuálního studijního plánu. Tato připomínka byla neformálně zaslána po stanoveném termínu Legislativní komisi AS UK. K novému Řádu výběrového řízení UK bylo několik připomínek převážně technického charakteru.

AS 1. LF UK vzal informace o návrzích dílčích změn vnitřních předpisů Univerzity Karlovy: dílčí změny Studijního a zkušebního řádu UK, dílčí změny Řádu rigorózního řízení UK, dílčí změny Řádu celoživotního vzdělávání UK, dílčí změny Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK a nový Řád výběrového řízení UK na vědomí.12. prof. MUDr. A. Šedo, DrSc. – Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2020/2021
Proděkanka pro přijímací řízení a nostrifikace J. Dušková informovala přítomné, že předložený materiál byl opakovaně projednáván na kolegiu děkana a na právním oddělení rektorátu. Pokud by ještě nastaly změny ze strany rektorátu, budou podmínky pro přijímací řízení 2020/2021 znovu předloženy ke schválení. Podmínky přijímacího řízení musí být schváleny do 30. 9. 2019. V oborech a počtech nejsou změny.
Změna je v navazujícím magisterském studiu, které bude pouze v kombinované formě studia.
Podmínky se také nemění, zůstává upuštění od přijímacích zkoušek do průměru 1,2 a dalších podmínek. Zůstává bonifikace za matematiku, český jazyk a znalostní olympiády pro všeobecné a zubní lékařství.
Změny budou u Matematiky plus, zkoušky vykonané u společnosti Cermat (nebude již společně s českým jazykem). U navazujícího magisterského studia adiktologie nebude zkouška z biologie, pouze znalostní test. Podmínkou pro zápis ke studiu bude potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon povolání zdravotníka a očkování hepatitidy B.
Podmínky budou zveřejněny na webových stránkách fakulty.

P. Strejc zahájil rozpravu.

D. Novotný poděkoval J. Duškové za informaci a ujistil se, že předpokládaný celkový počet přijatých studentů pro studium v českém jazyce je 680, z toho 450 přijatých bez přijímacích zkoušek a 230 po přijímacích zkouškách.

J. Dušková odpověděla, že přijatých na přijímací zkoušky bude pravděpodobně víc. Podstatné je, aby zapsaných studentů v matrice bylo do konce října 480-500. Dále konstatovala, že za poslední roky nebyl nikdo přijat na odvolání.

M. Vejražka doplnil, že např. v r. 2016 nastoupilo studium 416 studentů všeobecného lékařství, z čehož 147 bylo přijato na základě středoškolského prospěchu a 269 na základě písemných testů. Čísla se meziročně mírně mění.

J. Dušková toto potvrdila.

D. Novotný podotkl, že studenti vnímají, že počet přijatých bez přijímacích zkoušek je vyšší než počet přijatých po přijímacích zkouškách.

A. Šedo poukázal na rozdíl mezi počtem přijatých a zapsaných.

AS 1. LF UK projednal a schválil podmínky přijímacího řízení a počty přijímaných uchazečů pro akademický rok 2020/2021.
22 : 1 : 0 schválil13. Různé
V. Danzig prosí za sebe i za P. Pafka, aby členové AS 1. LF UK byli informováni o schůzce Komise pro hodnocení výuky s iniciátory studentské ankety.

M. Vejražka připomněl, že na minulém zasedání byla řešena možnost elektronických voleb do AS 1. LF UK. Technickými možnostmi jejich zavedení se podrobně zabývalo Oddělení výpočetní techniky. Omluvil jeho vedoucího Č. Štuku, který byl na zasedání AS 1. LF UK pozván, ale nemůže se jej z vážných důvodů zúčastnit. Elektronické volby se konaly na Přírodovědecké fakultě. Tam použitý systém je spustitelný a provozuschopný. Systém bohužel zcela neodpovídá principům voleb uplatňovaným na 1. LF UK, kde jeden člen akademické obce má 1 hlas, volba je tajná, výsledky jsou přezkoumatelné, systém je odolný vůči zásahu jednotlivce a volba je osobní. Naplnění všech těchto principů systém použitý na PřF UK neumožňuje. Systém je tedy možné zprovoznit v podobě, v jaké byl použit na Přírodovědecké fakultě, ale neodpovídá požadavkům vnitřního předpisu 1. LF. Očekávaným přínosem by mohla být vyšší volební účast, která byla při posledních volbách 30 % studentů a 21 % pedagogů. Není jisté, zda by bylo očekávání naplněno, neboť nízká účast studentů byla zejména kvůli studentům kombinovaného studia a postgraduálním studentům. U pedagogických pracovníků není jisté zvýšení účasti vzhledem k nutnosti přihlašování do elektronického systému.
M. Vejražka doporučuje opatrnost při případném zavedení elektronických voleb. Přes velké úsilí, které se této problematice již věnovalo, ať už při novelizaci volebního řádu nebo při snahách o nalezení technického řešení, má pochybnosti, že by se podařilo zajistit elektronické volby tak, aby výsledek volby nebyl napadnutelný. Fakulta je připravena provést hlasování způsobem, kterým probíhalo na Přírodovědecké fakultě. M. Vejražka se však domnívá, že zadání technického zabezpečení by mělo být jiné, aby byly zachovány principy uplatňované na 1. LF UK, a to tento systém neumožňuje.

P. Pafko oceňuje práci M. Vejražky. Pokud však nebude možná tajná volba, není dál o čem jednat.

F. Vaňásek konstatoval, že elektronicky nelze tajnou volbu zajistit.

D. Novotný poukázal na rozdíl anonymní nebo anonymizované. Přístup k datům nebude nikdo mít.

17.08 hodin odchod M. Pehr.

M. Vrablík poděkoval M. Vejražkovi. Vítá jeho vysvětlení a důvody, proč ve 21. století není možná elektronická volba.

J. Bříza by volební způsob neměnil pro možnost tajné volby.

M. Vrablík konstatoval, že není technicky možné zprovoznit systém, který by odstranil bariéry.

M. Vejražka sdělil, že se zabývali elektronickými volbami ve větším kontextu, tedy voleb všeobecně např. parlamentních. U elektronických voleb je obtížné zajistit současně tajnou volbu a přezkoumatelnost voleb. Pro nejbližší volby se systém nestihne přizpůsobit podmínkám 1. LF.

P. Broulík poukázal na to, že odborné společnosti volí elektronicky.

M. Vejražka upozornil na rozdílné důsledky napadnutí výsledku voleb do akademického senátu a voleb do odborných společností nebo zájmových spolků.

J. Raboch velice poděkoval M. Vejražkovi. U odborných společností se sice volí elektronicky, ale volby bývají často zrušeny a je na ně mnoho stížností. Na podzimní volby nelze elektronickou volbu připravit. Vedení fakulty by mělo s přípravou elektronických voleb začít s předstihem.

A. Šedo upozornil na plánovaný společný personální systém pro celou univerzitu. Tento systém by snad mohl být pro elektronické volby v budoucnosti využit.

P. Strejc shrnul rozpravu, pro podzimní volby bude použit dosavadní způsob a pro příští volby se budou s předstihem chystat elektronické volby.
P. Strejc ukončil zasedání v 17.15 hodin.Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat