1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis 16. 9. 2019

Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu 1. LF UK dne 16. 9. 2019

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: J. Bartoška, H. Dittrichová, D. Kulišiak, J. Marcoň, T. P. Mirchi, P. Pafko,
S. Štípek, F. Vaňásek
Neomluveni:
Hosté: M. Sirotin, A. Šedo

Návrh programu:
1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, č. 6, bod 4 (10 min.)
2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání (10 min.)
3. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Vyhlášení voleb do Akademického senátu 1. LF UK na funkční období 2019-2022 a volba volební komise (30 min.)Předseda Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (AS 1. LF UK)
P. Strejc zahájil zasedání v 15.07 hodin. Přivítal přítomné a hosty.


1. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS
1. LF UK, č. 6, bod 4
P. Strejc navrhl za ověřovatele zápisu J. Břízu a Z. Kršku, a požádal přítomné o schválení.

AS 1. LF UK schvaluje jako ověřovatele zápisu J. Břízu a Z. Kršku.
18 : 0 : 0 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

P. Strejc poděkoval jmenovaným za ochotu.


2. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Schválení programu zasedání
P. Strejc požádal přítomné o schválení programu zasedání.

AS 1. LF UK souhlasí s programem zasedání v předloženém znění.
18 : 0 : 0 schváleno

15.09hodin příchod L. Zlatohlávek

3. prof. MUDr. P. Strejc, DrSc. – Vyhlášení voleb do Akademického senátu 1. LF UK na funkční období 2019-2022 a volba volební komise

P. Strejc informoval přítomné o stanovení termínu voleb do Akademického senátu 1. LF UK pro funkční období 2019–2022 na 20. a 21. listopadu 2019.

15.10hodin příchod P. Broulík

P. Strejc seznámil přítomné s navrženými členy volební komise. Původně navržený člen AS 1. LF UK J. Marcoň se z členství v komisi omluvil vzhledem k tomu, že hodlá nadále kandidovat za člena AS 1. LF UK. Dále byli navrženi a pozváni na zasedání I. Mazura z Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze, který omluvil svou nepřítomnost na zasedání; I. Šebesta z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze, který není přítomen; členka AS 1. LF UK B. Němcová, studentka Zubního lékařství, byla vyzvána předsedou, aby povstala; přítomný M. Sirotin, student Všeobecného lékařství, povstal a pozdravil přítomné. Náhradník L. Bauer z Ústavu soudního lékařství a toxikologie nahradí ve volební komisi J. Marconě. Tak bude dle Volebního řádu volební komise pětičlenná s minimálně dvěma zástupci pedagogů a dvěma zástupci studentů. H. Dittrichová, místopředsedkyně AS 1. LF UK bude náhradnicí do volební komise.

P. Strejc dále sdělil, že kandidát na členství do AS 1. LF UK je povinen předložit žádost a petiční arch s 30 podpisy členů akademické obce. Dobrovolnou prezentaci v rozsahu dle Volebního řádu AS 1. LF UK je možné zaslat sekretariátu AS 1. LF UK.

Volby budou probíhat podle harmonogramu, který byl předložen jako materiál pro toto zasedání. Místa konání voleb budou opět ve Faustově domě, v Ústavu vědeckých informací, na Fyziologickém ústavu na Albertově, v Ústřední vojenské nemocnici, ve Fakultní nemocnici Motol, v Nemocnici Na Bulovce a v Thomayerově nemocnici.

P. Strejc zahájil rozpravu.

P. Strejc vyzval přítomné k hlasování.

AS 1. LF UK na svém mimořádném zasedání dne 16. 9. 2019 vyhlašuje v souladu s Volebním řádem AS 1. LF UK volby do AS 1. LF UK pro funkční období 2019-2022, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. 11. 2019.
20 : 0 : 0 schváleno

P. Strejc navrhl hlasovat o zvolení komise jednotně veřejnou volbou a požádal přítomné, aby se vyjádřili, mají-li proti takovému hlasování námitek. Přítomní se způsobem volby souhlasili.


AS 1. LF UK zvolil volební komisi pro volby do AS 1. LF UK ve dnech 20. a 21. 11. 2019 v tomto složení: MUDr. Libor Bauer, doc. RNDr. Ivan Mazura, CSc., Barbora Němcová,
Maxim Sirotin, MUDr. Ivan Šebesta, CSc.
19 : 0 : 1 schváleno

P. Strejc zahájil diskusi.

M. Pehr navrhl, aby bylo příště místo svolání mimořádného zasedání hlasováno per rollam.

P. Strejc se domnívá, že v případě vyhlášení voleb se jedná o slavnostní záležitost.

P. Strejc ukončil zasedání v 15.23 hodin.Zapsala: E. Svobodová

Hodnocení: spravovat